อบรมการใช้โปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การอบรมการใช้โปรแกรมระบบลงทะเบียนฯครั้ง๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจ.นครพนม
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:22 น.