สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 17 13 3 33 38 2 4 1 44
2 ชุมชนบ้านหนองยาว 8 5 3 16 30 4 1 3 35
3 บ้านแขมเจริญ 8 4 2 14 17 2 2 0 21
4 บ้านป่าสน 8 3 1 12 11 2 1 0 14
5 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 8 0 2 10 21 6 3 1 30
6 บ้านโนนขาม 7 4 5 16 21 4 3 0 28
7 บ้านโซง 7 4 0 11 17 5 5 4 27
8 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 7 3 3 13 14 6 1 1 21
9 บ้านเบญจ์โนนดู่ 6 4 3 13 24 6 5 3 35
10 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 5 6 16 30 9 3 2 42
11 บ้านโนนเลียง 5 3 2 10 14 1 1 0 16
12 บ้านนาทุ่ง 5 2 2 9 10 6 3 3 19
13 บ้านโคกน้อย 5 1 5 11 17 14 8 8 39
14 ชุมชนบ้านหนองสะโน 4 6 7 17 22 7 4 3 33
15 บ้านหนองอ้ม 4 6 2 12 27 17 4 8 48
16 บ้านหนองดินดำ 4 3 5 12 19 10 5 3 34
17 นาคสมุทรสงเคราะห์ 4 3 1 8 14 3 0 1 17
18 บ้านน้ำขุ่น 4 3 0 7 8 5 4 3 17
19 บ้านนาเจริญ 4 2 3 9 24 5 4 1 33
20 เวตวันวิทยา 4 2 3 9 15 2 0 0 17
21 บ้านโสกแสง 4 2 0 6 12 8 5 2 25
22 น้ำยืน 4 1 4 9 17 4 1 0 22
23 บ้านม่วงนาดี 3 6 2 11 18 13 6 5 37
24 บ้านบัวงาม 3 5 2 10 27 14 13 9 54
25 บ้านหนองเงินฮ้อย 3 5 0 8 16 7 4 1 27
26 ชุมชนบ้านบุเปือย 3 4 3 10 18 13 7 8 38
27 บ้านกวางดีด 3 3 3 9 14 4 2 0 20
28 บ้านหนองแปก 3 2 3 8 22 7 3 1 32
29 บ้านสว่างโนนทอง 3 2 2 7 8 8 0 2 16
30 บ้านจันลา 3 2 0 5 11 3 0 3 14
31 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 3 1 3 7 18 4 7 1 29
32 บ้านนากระแซง 3 1 1 5 7 3 3 0 13
33 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 3 0 1 4 15 9 6 3 30
34 บ้านแสนสุข 3 0 1 4 9 7 2 1 18
35 บ้านหนองม่วง 2 3 4 9 19 6 3 2 28
36 บ้านกลาง 2 3 2 7 22 15 9 5 46
37 ชุมชนบ้านโนนแดง 2 3 2 7 20 7 4 3 31
38 เมืองเดช 2 3 2 7 12 1 0 0 13
39 อนุบาลบุณฑริก 2 3 1 6 17 6 2 0 25
40 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 2 3 0 5 12 4 2 1 18
41 บ้านห้วยทราย 2 2 2 6 13 9 7 2 29
42 บ้านโนนกาเร็น 2 2 0 4 8 8 6 0 22
43 ดำรงสินอุทิศ 2 2 0 4 6 0 0 0 6
44 บ้านหมากมาย 2 1 2 5 11 1 4 1 16
45 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 2 1 2 5 11 1 0 0 12
46 บ้านทุ่งเพียง 2 1 0 3 11 6 2 2 19
47 บ้านยาง 2 1 0 3 7 3 1 1 11
48 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 0 3 6 3 4 1 13
49 อุดมสามัคคี 2 1 0 3 3 0 1 1 4
50 บ้านตาโอง 2 0 3 5 13 4 5 5 22
51 บ้านหนองแต้ 2 0 2 4 5 3 2 0 10
52 บ้านคำครั่ง 2 0 1 3 18 7 2 2 27
53 บ้านโนนสนาม 2 0 1 3 4 1 0 0 5
54 บ้านซำงู 2 0 0 2 11 5 1 0 17
55 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 2 0 0 2 7 3 3 1 13
56 บ้านโนนใหญ่ 2 0 0 2 5 1 0 0 6
57 บ้านยางกลาง 2 0 0 2 3 2 1 0 6
58 ชุมชนบ้านปลาขาว 1 6 3 10 35 8 5 6 48
59 สมสะอาดสวนฝ้าย 1 4 5 10 16 5 0 2 21
60 บ้านเตย 1 3 4 8 14 10 11 4 35
61 นาเกษมเจริญวิทยา 1 3 2 6 12 10 9 7 31
62 บ้านดอนกลาง 1 3 2 6 10 0 0 0 10
63 บ้านซำหวาย 1 2 3 6 10 5 3 2 18
64 บ้านท่าโพธิ์ศรี 1 2 1 4 15 2 2 2 19
65 บ้านแก้งสมบูรณ์ 1 2 0 3 11 5 2 0 18
66 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 2 0 3 10 6 2 1 18
67 ประชาสามัคคี 1 2 0 3 6 0 0 2 6
68 บ้านท่าก่อ 1 1 5 7 11 9 6 2 26
69 บ้านเม็กใหญ่ 1 1 3 5 10 3 3 1 16
70 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1 1 2 4 21 14 5 4 40
71 บ้านหนองสนมพะลาน 1 1 1 3 8 8 4 2 20
72 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 1 1 1 3 5 5 2 0 12
73 บ้านสร้างหอม 1 1 1 3 5 2 2 2 9
74 บ้านโพธิ์สง่า 1 1 1 3 4 6 2 0 12
75 บ้านตบหู 1 1 0 2 12 6 7 6 25
76 บ้านโคกเทียม 1 1 0 2 10 11 4 5 25
77 บ้านบก 1 1 0 2 7 5 5 0 17
78 บ้านป่าก้าว 1 1 0 2 7 2 3 0 12
79 บ้านเก่าขาม 1 1 0 2 7 1 3 2 11
80 บ้านเปือย 1 1 0 2 6 5 1 0 12
81 บ้านสมสะอาด 1 1 0 2 4 2 1 0 7
82 บ้านขี้เหล็ก 1 0 2 3 14 14 6 5 34
83 บ้านกุดเรือ 1 0 2 3 13 5 3 1 21
84 บ้านหนองเม็ก 1 0 2 3 7 5 8 2 20
85 บ้านยางใหญ่ 1 0 1 2 15 3 5 1 23
86 บ้านนานวล 1 0 1 2 7 5 3 1 15
87 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 1 0 1 2 5 3 3 1 11
88 บ้านนาสามัคคี 1 0 1 2 4 1 0 0 5
89 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 1 0 0 1 9 6 3 2 18
90 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 1 0 0 1 8 3 0 0 11
91 บ้านดงเมย 1 0 0 1 6 11 3 0 20
92 ประชานุเคราะห์ศึกษา 1 0 0 1 6 1 2 0 9
93 บ้านห้วยแก้ว 1 0 0 1 4 2 0 0 6
94 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 1 0 0 1 3 3 0 0 6
95 บ้านโนนหุ่ง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
96 บ้านป่าพอก 1 0 0 1 2 2 0 1 4
97 บ้านหนองแปน 1 0 0 1 2 0 3 0 5
98 บ้านป่าเตี้ย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
99 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านสมพรรัตน์ 0 3 2 5 12 9 1 1 22
101 บ้านหนองดุม 0 3 1 4 4 2 3 2 9
102 บ้านโคกใหญ่ 0 2 4 6 17 8 4 4 29
103 บ้านทองสวัสดิ์ 0 2 2 4 9 3 0 0 12
104 บ้านป่าโมง 0 2 2 4 8 2 0 2 10
105 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 0 2 2 4 6 3 2 0 11
106 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 0 2 1 3 8 4 0 1 12
107 บ้านคำบอน 0 2 1 3 5 6 0 1 11
108 บ้านป่าแขมหนองเรือ 0 2 0 2 10 7 3 1 20
109 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 1 2 3 14 8 6 4 28
110 บ้านท่าหลวงนาคำ 0 1 2 3 12 3 4 0 19
111 บ้านหมากแหน่ง 0 1 2 3 6 1 3 0 10
112 บ้านฝั่งเพ 0 1 1 2 11 7 1 7 19
113 บ้านคอแลน 0 1 1 2 10 11 4 3 25
114 บ้านโพนดวน 0 1 1 2 9 5 3 4 17
115 ผอบ ณ นคร 2 0 1 1 2 6 1 0 0 7
116 บ้านขอนแป้น 0 1 1 2 4 4 1 0 9
117 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 1 1 2 4 1 2 1 7
118 บ้านโนนแฝก 0 1 1 2 3 5 1 1 9
119 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 0 1 1 2 3 1 1 0 5
120 บ้านนาแก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
121 บ้านโนนสว่างวังเสือ 0 1 1 2 1 7 10 5 18
122 บ้านแข้ดอน 0 1 1 2 1 2 0 0 3
123 บ้านซำสะกวยน้อย 0 1 0 1 10 8 6 4 24
124 บ้านแก้ง 0 1 0 1 8 6 2 3 16
125 บ้านคำบาก 0 1 0 1 8 4 0 2 12
126 บ้านหนองทัพ 0 1 0 1 6 9 2 0 17
127 บ้านหนองกบ 0 1 0 1 6 3 0 3 9
128 บ้านกุดเชียงมุน 0 1 0 1 5 3 3 3 11
129 บ้านแปดอุ้ม 0 1 0 1 3 3 3 0 9
130 บ้านหัวแข้ 0 1 0 1 3 2 2 0 7
131 บ้านแสนถาวร 0 1 0 1 3 2 2 0 7
132 บ้านสองคอน 0 1 0 1 3 2 0 0 5
133 อนุบาลน้ำยืน 0 1 0 1 3 1 1 1 5
134 บ้านโพนแอวขัน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
135 บ้านป่าหวาย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
136 บ้านห้วยยาง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
137 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
138 บ้านโนนหลี่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
139 บ้านโนนน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
140 วัดสวายน้อยวิทยา 0 0 2 2 12 9 6 6 27
141 บ้านดงกระชู 0 0 2 2 8 2 3 0 13
142 บ้านทุ่งเทิง 0 0 2 2 7 2 0 1 9
143 บ้านแมด 0 0 2 2 3 3 0 1 6
144 บ้านหนองสนม 0 0 1 1 16 7 4 1 27
145 ศรีอุดมปัญญาคม 0 0 1 1 8 7 4 1 19
146 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 0 1 1 6 3 1 0 10
147 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 1 1 6 0 2 1 8
148 วัดเวตวันวิทยาราม 0 0 1 1 5 3 0 1 8
149 เตรียมบัณฑิต 0 0 1 1 4 5 2 0 11
150 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 0 0 1 1 4 4 1 1 9
151 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 0 0 1 1 4 1 0 1 5
152 บ้านกุดประทาย 0 0 1 1 3 2 3 0 8
153 บ้านคำม่วง 0 0 1 1 3 1 0 2 4
154 บ้านนาแคน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
155 บ้านค้อ 0 0 1 1 2 4 2 1 8
156 บ้านนาส่วง 0 0 1 1 2 4 2 1 8
157 บ้านตาโม 0 0 1 1 2 3 1 0 6
158 บ้านนาห่อม 0 0 1 1 2 2 1 1 5
159 พิชัยศึกษา 0 0 1 1 2 0 2 0 4
160 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 1 1 1 2 3 0 6
161 บ้านแก้งสว่าง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
162 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
163 อนุบาลเพชรบุปผา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
164 หนองโพดวิทยา 0 0 0 0 9 5 4 2 18
165 บ้านหนองโด 0 0 0 0 7 4 3 2 14
166 บ้านคำกลางวังม่วง 0 0 0 0 7 4 1 0 12
167 บ้านหาดทรายคูณ 0 0 0 0 7 1 0 1 8
168 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 6 8 6 0 20
169 บ้านไฮตาก 0 0 0 0 6 5 1 2 12
170 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 6 3 0 0 9
171 บ้านดอนยาว 0 0 0 0 6 2 1 0 9
172 บ้านประหูต 0 0 0 0 6 1 3 0 10
173 บ้านห้วยข่า 0 0 0 0 6 1 1 1 8
174 สุพรรณิการ์ 0 0 0 0 6 1 0 0 7
175 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 0 0 0 0 5 3 3 3 11
176 บ้านดอนโมกข์ 0 0 0 0 5 3 3 0 11
177 บ้านโคกชำแระ 0 0 0 0 4 3 4 2 11
178 บ้านคำอุดม 0 0 0 0 4 2 2 5 8
179 บ้านหนองบัวอารี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
180 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
181 บ้านตาเกาตาโกย 0 0 0 0 3 3 2 1 8
182 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0 3 2 2 0 7
183 บ้านตายอย 0 0 0 0 3 2 1 2 6
184 บ้านม่วง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
185 บ้านดงขวางคำโทน 0 0 0 0 3 1 1 1 5
186 บ้านทุ่งช้าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
187 บ้านม่วงโนนกระแต 0 0 0 0 3 0 1 1 4
188 บ้านห้วยเสลา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
189 บ้านคำนาแซง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
190 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
191 อนุบาลเปรมชนก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
192 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
193 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 0 0 0 2 3 3 3 8
194 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
195 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 2 2 1 2 5
196 ตชด.บ้านท่าแสนคูณ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
197 เจริญศึกษา 0 0 0 0 2 1 2 1 5
198 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 1 3 4
199 ตชด.บ้านค้อ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
200 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
201 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
202 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
203 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
204 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
205 บ้านอุดมชาติ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
206 บ้านดอนโจด 0 0 0 0 2 0 2 0 4
207 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
208 บ้านป่าตาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
209 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
210 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
211 อิสานเศรษฐกิจ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
212 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0 1 3 3 0 7
213 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 1 3 2 2 6
214 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 0 0 1 3 2 1 6
215 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 0 0 0 0 1 2 3 0 6
216 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0 1 2 1 0 4
217 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
218 บ้านทับไฮ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
219 บ้านแก้งขอ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
220 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 1 1 4 1 6
221 บ้านแก้งโตน 0 0 0 0 1 1 3 0 5
222 บ้านเสาเล้า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
223 บ้านโนนหมากเดือย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
224 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
225 บ้านห้วยสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
226 ตชด.บ้านป่าไม้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
227 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
228 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
229 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
230 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
231 บ้านนาห้วยแคน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
232 บ้านดวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านวารีอุดม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
234 บ้านห่องคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
235 บ้านโนน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
236 บ้านโนนกอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านโนนแก้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
238 บ้านโนนบก 0 0 0 0 0 3 1 0 4
239 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
240 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 0 0 0 2 1 1 3
241 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
242 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
243 บ้านนาโดม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
244 บ้านหนองยู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
245 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 0 3 2 3
248 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
249 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
250 บ้านอุดมสุข 0 0 0 0 0 0 2 1 2
251 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
252 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 บ้านบัวเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
254 บ้านห่องปอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
255 บ้านเก่ากลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
256 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 256 234 211 701 1,752 855 511 300 3,118