สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 38 2 4 1 44
2 ชุมชนบ้านปลาขาว 33 8 5 6 46
3 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 29 9 3 2 41
4 ชุมชนบ้านหนองยาว 28 4 1 3 33
5 บ้านบัวงาม 27 14 13 9 54
6 บ้านหนองอ้ม 22 16 4 8 42
7 บ้านกลาง 22 15 9 5 46
8 ชุมชนบ้านหนองสะโน 22 7 4 3 33
9 บ้านหนองแปก 22 7 3 1 32
10 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 21 14 5 4 40
11 บ้านเบญจ์โนนดู่ 21 5 5 3 31
12 บ้านนาเจริญ 21 5 4 1 30
13 ชุมชนบ้านโนนแดง 20 7 4 3 31
14 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 20 6 3 1 29
15 บ้านหนองม่วง 19 6 3 2 28
16 บ้านม่วงนาดี 18 13 6 5 37
17 บ้านคำครั่ง 18 7 2 2 27
18 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 18 4 7 1 29
19 บ้านโคกน้อย 17 14 8 8 39
20 บ้านโคกใหญ่ 17 8 4 4 29
21 อนุบาลบุณฑริก 17 6 2 0 25
22 ชุมชนบ้านบุเปือย 16 13 7 8 36
23 บ้านหนองสนม 16 7 4 1 27
24 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 15 9 6 3 30
25 บ้านหนองเงินฮ้อย 15 7 4 1 26
26 สมสะอาดสวนฝ้าย 15 5 0 2 20
27 น้ำยืน 15 4 1 0 20
28 บ้านยางใหญ่ 15 3 5 1 23
29 บ้านท่าโพธิ์ศรี 15 2 2 2 19
30 เวตวันวิทยา 15 2 0 0 17
31 บ้านขี้เหล็ก 14 14 6 5 34
32 บ้านโนนขาม 14 3 3 0 20
33 บ้านแขมเจริญ 14 2 2 0 18
34 บ้านโนนเลียง 14 1 1 0 16
35 บ้านห้วยทราย 13 9 7 2 29
36 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 13 8 6 4 27
37 บ้านกุดเรือ 13 5 3 1 21
38 นาคสมุทรสงเคราะห์ 13 2 0 1 15
39 นาเกษมเจริญวิทยา 12 10 9 7 31
40 วัดสวายน้อยวิทยา 12 9 6 6 27
41 บ้านโสกแสง 12 8 5 2 25
42 บ้านตบหู 12 6 7 6 25
43 บ้านตาโอง 12 4 5 5 21
44 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 12 4 2 1 18
45 บ้านท่าหลวงนาคำ 12 3 4 0 19
46 บ้านเตย 11 9 11 4 31
47 บ้านท่าก่อ 11 9 6 2 26
48 บ้านสมพรรัตน์ 11 9 1 1 21
49 บ้านแก้งสมบูรณ์ 11 5 2 0 18
50 บ้านซำงู 11 5 1 0 17
51 บ้านจันลา 11 3 0 3 14
52 บ้านป่าสน 11 2 1 0 14
53 บ้านหมากมาย 11 1 4 1 16
54 บ้านคอแลน 10 11 4 3 25
55 บ้านโคกเทียม 10 10 4 5 24
56 บ้านซำสะกวยน้อย 10 8 6 4 24
57 บ้านป่าแขมหนองเรือ 10 7 3 1 20
58 บ้านนาทุ่ง 10 6 3 3 19
59 บ้านทุ่งเพียง 10 6 2 2 18
60 บ้านโซง 10 5 5 4 20
61 บ้านเม็กใหญ่ 10 3 3 1 16
62 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 10 1 0 0 11
63 บ้านดอนกลาง 10 0 0 0 10
64 บ้านแสนสุข 9 7 2 1 18
65 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 9 6 3 2 18
66 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 9 6 2 1 17
67 หนองโพดวิทยา 9 5 4 2 18
68 บ้านโพนดวน 9 5 3 4 17
69 บ้านซำหวาย 9 5 3 2 17
70 บ้านทองสวัสดิ์ 9 3 0 0 12
71 บ้านโนนกาเร็น 8 8 6 0 22
72 ศรีอุดมปัญญาคม 8 7 4 1 19
73 บ้านฝั่งเพ 8 7 1 7 16
74 บ้านแก้ง 8 6 2 3 16
75 บ้านกวางดีด 8 4 2 0 14
76 บ้านคำบาก 8 4 0 2 12
77 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 8 4 0 1 12
78 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 8 3 0 0 11
79 บ้านดงกระชู 8 2 3 0 13
80 บ้านป่าโมง 8 2 0 2 10
81 เมืองเดช 8 1 0 0 9
82 บ้านหนองเม็ก 7 5 8 2 20
83 บ้านบก 7 5 5 0 17
84 บ้านนานวล 7 5 3 1 15
85 บ้านหนองโด 7 4 3 2 14
86 บ้านคำกลางวังม่วง 7 4 1 0 12
87 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 3 3 1 13
88 บ้านนากระแซง 7 3 3 0 13
89 บ้านยาง 7 3 1 1 11
90 บ้านป่าก้าว 7 2 3 0 12
91 บ้านทุ่งเทิง 7 2 0 1 9
92 บ้านเก่าขาม 7 1 3 2 11
93 บ้านหาดทรายคูณ 7 1 0 1 8
94 บ้านดงเมย 6 11 3 0 20
95 บ้านหนองทัพ 6 9 2 0 17
96 บ้านหนองดินดำ 6 7 5 3 18
97 บ้านไฮตาก 6 5 1 2 12
98 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 6 5 0 1 11
99 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 3 4 1 13
100 บ้านคุ้มแสนชะนี 6 3 1 0 10
101 บ้านหนองกบ 6 3 0 3 9
102 บ้านโนนสำราญ 6 3 0 0 9
103 บ้านดอนยาว 6 2 1 0 9
104 บ้านประหูต 6 1 3 0 10
105 ประชานุเคราะห์ศึกษา 6 1 2 0 9
106 บ้านห้วยข่า 6 1 1 1 8
107 ผอบ ณ นคร 2 6 1 0 0 7
108 สุพรรณิการ์ 6 1 0 0 7
109 บ้านหนองขี้เห็น 6 0 2 1 8
110 ประชาสามัคคี 6 0 0 2 6
111 ดำรงสินอุทิศ 6 0 0 0 6
112 บ้านโนนยาง 5 8 6 0 19
113 บ้านหนองสนมพะลาน 5 6 4 2 15
114 บ้านคำบอน 5 6 0 1 11
115 บ้านเปือย 5 5 1 0 11
116 บ้านกุดเชียงมุน 5 3 3 3 11
117 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 5 3 3 3 11
118 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 5 3 3 1 11
119 บ้านดอนโมกข์ 5 3 3 0 11
120 บ้านหนองแต้ 5 3 2 0 10
121 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 5 3 1 0 9
122 วัดเวตวันวิทยาราม 5 3 0 1 8
123 บ้านสร้างหอม 5 2 2 2 9
124 บ้านหมากแหน่ง 5 1 3 0 9
125 บ้านโนนใหญ่ 5 1 0 0 6
126 บ้านโพธิ์สง่า 4 5 2 0 11
127 เตรียมบัณฑิต 4 5 2 0 11
128 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 4 4 1 1 9
129 บ้านขอนแป้น 4 4 1 0 9
130 บ้านโคกชำแระ 4 3 4 2 11
131 บ้านหนองดุม 4 2 3 2 9
132 บ้านคำอุดม 4 2 2 5 8
133 บ้านสมสะอาด 4 2 1 0 7
134 บ้านโนนจานหนองสีขา 4 1 2 1 7
135 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 4 1 0 1 5
136 บ้านโนนสนาม 4 1 0 0 5
137 บ้านนาสามัคคี 4 1 0 0 5
138 บ้านหนองบัวอารี 4 1 0 0 5
139 บ้านแก้งยาง 4 0 0 0 4
140 บ้านสว่างโนนทอง 3 8 0 2 11
141 บ้านโนนแฝก 3 5 1 1 9
142 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 4 2 0 9
143 บ้านตาเกาตาโกย 3 3 2 1 8
144 บ้านแมด 3 3 0 1 6
145 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 3 3 0 0 6
146 บ้านหัวแข้ 3 2 2 0 7
147 บ้านแสนถาวร 3 2 2 0 7
148 บ้านตายอย 3 2 1 2 6
149 บ้านยางกลาง 3 2 1 0 6
150 บ้านม่วง 3 2 1 0 6
151 บ้านโนนว่าน 3 2 1 0 6
152 บ้านสองคอน 3 2 0 0 5
153 อนุบาลน้ำยืน 3 1 1 1 5
154 บ้านดงขวางคำโทน 3 1 1 1 5
155 บ้านทุ่งช้าง 3 1 1 0 5
156 บ้านคำม่วง 3 1 0 2 4
157 บ้านนาแคน 3 1 0 0 4
158 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 3 1 0 0 4
159 อุดมสามัคคี 3 0 1 1 4
160 บ้านม่วงโนนกระแต 3 0 1 1 4
161 บ้านห้วยเสลา 3 0 0 1 3
162 บ้านโนนหุ่ง 3 0 0 0 3
163 บ้านคำนาแซง 3 0 0 0 3
164 บ้านหนองเทา 3 0 0 0 3
165 อนุบาลเปรมชนก 3 0 0 0 3
166 บ้านน้ำขุ่น 2 5 4 3 11
167 บ้านค้อ 2 4 2 1 8
168 บ้านนาส่วง 2 4 2 1 8
169 บ้านห้วยปอ 2 4 0 1 6
170 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 2 3 3 3 8
171 บ้านแปดอุ้ม 2 3 3 0 8
172 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 2 3 2 2 7
173 บ้านตาโม 2 3 1 0 6
174 บ้านนาอุดม 2 2 1 2 5
175 บ้านนาห่อม 2 2 1 1 5
176 บ้านป่าพอก 2 2 0 1 4
177 ตชด.บ้านท่าแสนคูณ 2 2 0 0 4
178 บ้านห้วยแก้ว 2 2 0 0 4
179 เจริญศึกษา 2 1 2 1 5
180 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 2 1 1 3 4
181 ตชด.บ้านค้อ 2 1 1 0 4
182 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 1 1 0 4
183 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 2 1 1 0 4
184 บ้านโพนทอง 2 1 1 0 4
185 บ้านป่าหวาย 2 1 0 0 3
186 บ้านนาประดู่ 2 1 0 0 3
187 บ้านห่องเตย 2 1 0 0 3
188 บ้านอุดมชาติ 2 1 0 0 3
189 บ้านหนองแปน 2 0 3 0 5
190 บ้านห้วยยาง 2 0 2 0 4
191 พิชัยศึกษา 2 0 2 0 4
192 บ้านดอนโจด 2 0 2 0 4
193 บ้านป่าเตี้ย 2 0 1 0 3
194 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 2 0 0 0 2
195 บ้านนาแก 2 0 0 0 2
196 บ้านบัวทอง 2 0 0 0 2
197 บ้านป่าตาว 2 0 0 0 2
198 บ้านป่าไร่ 2 0 0 0 2
199 บ้านหนองบัวหลวง 2 0 0 0 2
200 บ้านโนนสว่างวังเสือ 1 7 10 5 18
201 อิสานเศรษฐกิจ 1 5 1 0 7
202 บ้านคำสำราญ 1 3 3 0 7
203 บ้านโนนแคน 1 3 2 2 6
204 บ้านโนนรังหนองบัวดง 1 3 2 1 6
205 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 1 2 3 0 6
206 บ้านกุดประทาย 1 2 3 0 6
207 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 1 2 3 0 6
208 บ้านโนนคูณแสนสุข 1 2 1 0 4
209 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 1 2 1 0 4
210 บ้านแข้ดอน 1 2 0 0 3
211 บ้านทับไฮ 1 2 0 0 3
212 บ้านแก้งขอ 1 2 0 0 3
213 บ้านโพนแอวขัน 1 2 0 0 3
214 บ้านบุ่งคำ 1 1 4 1 6
215 บ้านแก้งโตน 1 1 3 0 5
216 บ้านเสาเล้า 1 1 2 1 4
217 บ้านแก้งสว่าง 1 1 2 0 4
218 บ้านโนนหมากเดือย 1 1 1 1 3
219 บ้านนาสมบูรณ์ 1 1 0 1 2
220 บ้านห้วยสำราญ 1 1 0 1 2
221 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 1 1 0 0 2
222 อนุบาลเพชรบุปผา 1 1 0 0 2
223 ตชด.บ้านป่าไม้ 1 1 0 0 2
224 บ้านคำกลาง 1 1 0 0 2
225 บ้านสวนสวรรค์ 1 1 0 0 2
226 บ้านหนองขอน 1 1 0 0 2
227 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 0 1 1 2
228 บ้านนาห้วยแคน 1 0 1 0 2
229 บ้านโนนหลี่ 1 0 0 1 1
230 บ้านโนนน้อย 1 0 0 0 1
231 บ้านดวน 1 0 0 0 1
232 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 1 0 0 0 1
233 บ้านวารีอุดม 1 0 0 0 1
234 บ้านห่องคำ 1 0 0 0 1
235 บ้านโนน 1 0 0 0 1
236 บ้านโนนกอย 1 0 0 0 1
237 บ้านโนนแก้ง 1 0 0 0 1
238 บ้านโนนบก 0 3 1 0 4
239 บ้านบัวเทียม 0 3 0 0 3
240 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 2 1 1 3
241 บ้านกระเบื้อง 0 2 0 2 2
242 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 2 0 1 2
243 บ้านนาโดม 0 1 0 1 1
244 บ้านหนองยู 0 1 0 1 1
245 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
246 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 1 0 0 1
247 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 3 2 3
248 บ้านไพบูลย์ 0 0 3 0 3
249 บ้านนาเลิง 0 0 2 1 2
250 บ้านอุดมสุข 0 0 2 1 2
251 บ้านดอนม่วย 0 0 1 0 1
252 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 1 0 1
253 บ้านบัวเจริญ 0 0 1 0 1
254 บ้านห่องปอ 0 0 1 0 1
255 บ้านเก่ากลาง 0 0 1 0 1
256 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 1 0 1
รวม 1,640 841 507 300 3,288