สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 38 2 4 1 44
2 ชุมชนบ้านปลาขาว 35 8 5 6 48
3 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 30 9 3 2 42
4 ชุมชนบ้านหนองยาว 30 4 1 3 35
5 บ้านหนองอ้ม 27 17 4 8 48
6 บ้านบัวงาม 27 14 13 9 54
7 บ้านเบญจ์โนนดู่ 24 6 5 3 35
8 บ้านนาเจริญ 24 5 4 1 33
9 บ้านกลาง 22 15 9 5 46
10 ชุมชนบ้านหนองสะโน 22 7 4 3 33
11 บ้านหนองแปก 22 7 3 1 32
12 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 21 14 5 4 40
13 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 21 6 3 1 30
14 บ้านโนนขาม 21 4 3 0 28
15 ชุมชนบ้านโนนแดง 20 7 4 3 31
16 บ้านหนองดินดำ 19 10 5 3 34
17 บ้านหนองม่วง 19 6 3 2 28
18 ชุมชนบ้านบุเปือย 18 13 7 8 38
19 บ้านม่วงนาดี 18 13 6 5 37
20 บ้านคำครั่ง 18 7 2 2 27
21 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 18 4 7 1 29
22 บ้านโคกน้อย 17 14 8 8 39
23 บ้านโคกใหญ่ 17 8 4 4 29
24 อนุบาลบุณฑริก 17 6 2 0 25
25 บ้านโซง 17 5 5 4 27
26 น้ำยืน 17 4 1 0 22
27 บ้านแขมเจริญ 17 2 2 0 21
28 บ้านหนองเงินฮ้อย 16 7 4 1 27
29 บ้านหนองสนม 16 7 4 1 27
30 สมสะอาดสวนฝ้าย 16 5 0 2 21
31 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 15 9 6 3 30
32 บ้านยางใหญ่ 15 3 5 1 23
33 บ้านท่าโพธิ์ศรี 15 2 2 2 19
34 เวตวันวิทยา 15 2 0 0 17
35 บ้านขี้เหล็ก 14 14 6 5 34
36 บ้านเตย 14 10 11 4 35
37 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 14 8 6 4 28
38 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 14 6 1 1 21
39 บ้านกวางดีด 14 4 2 0 20
40 นาคสมุทรสงเคราะห์ 14 3 0 1 17
41 บ้านโนนเลียง 14 1 1 0 16
42 บ้านห้วยทราย 13 9 7 2 29
43 บ้านกุดเรือ 13 5 3 1 21
44 บ้านตาโอง 13 4 5 5 22
45 นาเกษมเจริญวิทยา 12 10 9 7 31
46 วัดสวายน้อยวิทยา 12 9 6 6 27
47 บ้านสมพรรัตน์ 12 9 1 1 22
48 บ้านโสกแสง 12 8 5 2 25
49 บ้านตบหู 12 6 7 6 25
50 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 12 4 2 1 18
51 บ้านท่าหลวงนาคำ 12 3 4 0 19
52 เมืองเดช 12 1 0 0 13
53 บ้านท่าก่อ 11 9 6 2 26
54 บ้านฝั่งเพ 11 7 1 7 19
55 บ้านทุ่งเพียง 11 6 2 2 19
56 บ้านแก้งสมบูรณ์ 11 5 2 0 18
57 บ้านซำงู 11 5 1 0 17
58 บ้านจันลา 11 3 0 3 14
59 บ้านป่าสน 11 2 1 0 14
60 บ้านหมากมาย 11 1 4 1 16
61 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 11 1 0 0 12
62 บ้านโคกเทียม 10 11 4 5 25
63 บ้านคอแลน 10 11 4 3 25
64 บ้านซำสะกวยน้อย 10 8 6 4 24
65 บ้านป่าแขมหนองเรือ 10 7 3 1 20
66 บ้านนาทุ่ง 10 6 3 3 19
67 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 10 6 2 1 18
68 บ้านซำหวาย 10 5 3 2 18
69 บ้านเม็กใหญ่ 10 3 3 1 16
70 บ้านดอนกลาง 10 0 0 0 10
71 บ้านแสนสุข 9 7 2 1 18
72 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 9 6 3 2 18
73 หนองโพดวิทยา 9 5 4 2 18
74 บ้านโพนดวน 9 5 3 4 17
75 บ้านทองสวัสดิ์ 9 3 0 0 12
76 บ้านโนนกาเร็น 8 8 6 0 22
77 บ้านหนองสนมพะลาน 8 8 4 2 20
78 บ้านสว่างโนนทอง 8 8 0 2 16
79 ศรีอุดมปัญญาคม 8 7 4 1 19
80 บ้านแก้ง 8 6 2 3 16
81 บ้านน้ำขุ่น 8 5 4 3 17
82 บ้านคำบาก 8 4 0 2 12
83 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 8 4 0 1 12
84 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 8 3 0 0 11
85 บ้านดงกระชู 8 2 3 0 13
86 บ้านป่าโมง 8 2 0 2 10
87 บ้านหนองเม็ก 7 5 8 2 20
88 บ้านบก 7 5 5 0 17
89 บ้านนานวล 7 5 3 1 15
90 บ้านหนองโด 7 4 3 2 14
91 บ้านคำกลางวังม่วง 7 4 1 0 12
92 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 3 3 1 13
93 บ้านนากระแซง 7 3 3 0 13
94 บ้านยาง 7 3 1 1 11
95 บ้านป่าก้าว 7 2 3 0 12
96 บ้านทุ่งเทิง 7 2 0 1 9
97 บ้านเก่าขาม 7 1 3 2 11
98 บ้านหาดทรายคูณ 7 1 0 1 8
99 บ้านดงเมย 6 11 3 0 20
100 บ้านหนองทัพ 6 9 2 0 17
101 บ้านโนนยาง 6 8 6 0 20
102 บ้านไฮตาก 6 5 1 2 12
103 บ้านเปือย 6 5 1 0 12
104 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 3 4 1 13
105 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 6 3 2 0 11
106 บ้านคุ้มแสนชะนี 6 3 1 0 10
107 บ้านหนองกบ 6 3 0 3 9
108 บ้านโนนสำราญ 6 3 0 0 9
109 บ้านดอนยาว 6 2 1 0 9
110 บ้านหมากแหน่ง 6 1 3 0 10
111 บ้านประหูต 6 1 3 0 10
112 ประชานุเคราะห์ศึกษา 6 1 2 0 9
113 บ้านห้วยข่า 6 1 1 1 8
114 ผอบ ณ นคร 2 6 1 0 0 7
115 สุพรรณิการ์ 6 1 0 0 7
116 บ้านหนองขี้เห็น 6 0 2 1 8
117 ประชาสามัคคี 6 0 0 2 6
118 ดำรงสินอุทิศ 6 0 0 0 6
119 บ้านคำบอน 5 6 0 1 11
120 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 5 5 2 0 12
121 บ้านกุดเชียงมุน 5 3 3 3 11
122 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 5 3 3 3 11
123 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 5 3 3 1 11
124 บ้านดอนโมกข์ 5 3 3 0 11
125 บ้านหนองแต้ 5 3 2 0 10
126 วัดเวตวันวิทยาราม 5 3 0 1 8
127 บ้านสร้างหอม 5 2 2 2 9
128 บ้านโนนใหญ่ 5 1 0 0 6
129 บ้านโพธิ์สง่า 4 6 2 0 12
130 เตรียมบัณฑิต 4 5 2 0 11
131 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 4 4 1 1 9
132 บ้านขอนแป้น 4 4 1 0 9
133 บ้านโคกชำแระ 4 3 4 2 11
134 บ้านหนองดุม 4 2 3 2 9
135 บ้านคำอุดม 4 2 2 5 8
136 บ้านสมสะอาด 4 2 1 0 7
137 บ้านห้วยแก้ว 4 2 0 0 6
138 บ้านโนนจานหนองสีขา 4 1 2 1 7
139 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 4 1 0 1 5
140 บ้านโนนสนาม 4 1 0 0 5
141 บ้านนาสามัคคี 4 1 0 0 5
142 บ้านหนองบัวอารี 4 1 0 0 5
143 บ้านแก้งยาง 4 0 0 0 4
144 บ้านโนนแฝก 3 5 1 1 9
145 บ้านแปดอุ้ม 3 3 3 0 9
146 บ้านตาเกาตาโกย 3 3 2 1 8
147 บ้านแมด 3 3 0 1 6
148 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 3 3 0 0 6
149 บ้านกุดประทาย 3 2 3 0 8
150 บ้านหัวแข้ 3 2 2 0 7
151 บ้านแสนถาวร 3 2 2 0 7
152 บ้านโนนว่าน 3 2 2 0 7
153 บ้านตายอย 3 2 1 2 6
154 บ้านยางกลาง 3 2 1 0 6
155 บ้านม่วง 3 2 1 0 6
156 บ้านสองคอน 3 2 0 0 5
157 อนุบาลน้ำยืน 3 1 1 1 5
158 บ้านดงขวางคำโทน 3 1 1 1 5
159 บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 3 1 1 0 5
160 บ้านทุ่งช้าง 3 1 1 0 5
161 บ้านคำม่วง 3 1 0 2 4
162 บ้านนาแคน 3 1 0 0 4
163 อุดมสามัคคี 3 0 1 1 4
164 บ้านม่วงโนนกระแต 3 0 1 1 4
165 บ้านห้วยเสลา 3 0 0 1 3
166 บ้านโนนหุ่ง 3 0 0 0 3
167 บ้านคำนาแซง 3 0 0 0 3
168 บ้านหนองเทา 3 0 0 0 3
169 อนุบาลเปรมชนก 3 0 0 0 3
170 บ้านค้อ 2 4 2 1 8
171 บ้านนาส่วง 2 4 2 1 8
172 บ้านห้วยปอ 2 4 0 1 6
173 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 2 3 3 3 8
174 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 2 3 2 2 7
175 บ้านตาโม 2 3 1 0 6
176 บ้านนาอุดม 2 2 1 2 5
177 บ้านนาห่อม 2 2 1 1 5
178 บ้านป่าพอก 2 2 0 1 4
179 บ้านโพนแอวขัน 2 2 0 0 4
180 ตชด.บ้านท่าแสนคูณ 2 2 0 0 4
181 เจริญศึกษา 2 1 2 1 5
182 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 2 1 1 3 4
183 ตชด.บ้านค้อ 2 1 1 0 4
184 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 1 1 0 4
185 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 2 1 1 0 4
186 บ้านโพนทอง 2 1 1 0 4
187 บ้านป่าหวาย 2 1 0 0 3
188 บ้านนาประดู่ 2 1 0 0 3
189 บ้านห่องเตย 2 1 0 0 3
190 บ้านอุดมชาติ 2 1 0 0 3
191 บ้านหนองแปน 2 0 3 0 5
192 บ้านห้วยยาง 2 0 2 0 4
193 พิชัยศึกษา 2 0 2 0 4
194 บ้านดอนโจด 2 0 2 0 4
195 บ้านป่าเตี้ย 2 0 1 0 3
196 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 2 0 0 0 2
197 บ้านนาแก 2 0 0 0 2
198 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 2 0 0 0 2
199 บ้านบัวทอง 2 0 0 0 2
200 บ้านป่าตาว 2 0 0 0 2
201 บ้านป่าไร่ 2 0 0 0 2
202 บ้านหนองบัวหลวง 2 0 0 0 2
203 บ้านโนนสว่างวังเสือ 1 7 10 5 18
204 อิสานเศรษฐกิจ 1 5 1 0 7
205 บ้านคำสำราญ 1 3 3 0 7
206 บ้านโนนแคน 1 3 2 2 6
207 บ้านโนนรังหนองบัวดง 1 3 2 1 6
208 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 1 2 3 0 6
209 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 1 2 3 0 6
210 บ้านโนนคูณแสนสุข 1 2 1 0 4
211 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 1 2 1 0 4
212 บ้านแข้ดอน 1 2 0 0 3
213 บ้านทับไฮ 1 2 0 0 3
214 บ้านแก้งขอ 1 2 0 0 3
215 บ้านบุ่งคำ 1 1 4 1 6
216 บ้านแก้งโตน 1 1 3 0 5
217 บ้านเสาเล้า 1 1 2 1 4
218 บ้านแก้งสว่าง 1 1 2 0 4
219 บ้านโนนหมากเดือย 1 1 1 1 3
220 บ้านนาสมบูรณ์ 1 1 0 1 2
221 บ้านห้วยสำราญ 1 1 0 1 2
222 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 1 1 0 0 2
223 อนุบาลเพชรบุปผา 1 1 0 0 2
224 ตชด.บ้านป่าไม้ 1 1 0 0 2
225 บ้านคำกลาง 1 1 0 0 2
226 บ้านสวนสวรรค์ 1 1 0 0 2
227 บ้านหนองขอน 1 1 0 0 2
228 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 0 1 1 2
229 บ้านนาห้วยแคน 1 0 1 0 2
230 บ้านโนนหลี่ 1 0 0 1 1
231 บ้านโนนน้อย 1 0 0 0 1
232 บ้านดวน 1 0 0 0 1
233 บ้านวารีอุดม 1 0 0 0 1
234 บ้านห่องคำ 1 0 0 0 1
235 บ้านโนน 1 0 0 0 1
236 บ้านโนนกอย 1 0 0 0 1
237 บ้านโนนแก้ง 1 0 0 0 1
238 บ้านโนนบก 0 3 1 0 4
239 บ้านบัวเทียม 0 3 0 0 3
240 ตชด.บ้านคำสะอาด 0 2 1 1 3
241 บ้านกระเบื้อง 0 2 0 2 2
242 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 2 0 1 2
243 บ้านนาโดม 0 1 0 1 1
244 บ้านหนองยู 0 1 0 1 1
245 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
246 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 1 0 0 1
247 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 3 2 3
248 บ้านไพบูลย์ 0 0 3 0 3
249 บ้านนาเลิง 0 0 2 1 2
250 บ้านอุดมสุข 0 0 2 1 2
251 บ้านดอนม่วย 0 0 1 0 1
252 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 1 0 1
253 บ้านบัวเจริญ 0 0 1 0 1
254 บ้านห่องปอ 0 0 1 0 1
255 บ้านเก่ากลาง 0 0 1 0 1
256 บ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 1 0 1
รวม 1,752 855 511 300 3,118