หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 201 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 31 74 55
2 086 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 46 88 71
3 094 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 54 153 87
4 057 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 38 89 62
5 215 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 36 87 48
6 225 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 34 81 57
7 136 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 3 2
8 257 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 6 16 10
9 031 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 4 14 7
10 272 โรงเรียนตชด.บ้านท่าแสนคูณ 4 8 6
11 089 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 7 17 12
12 055 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 18 36 25
13 245 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 44 113 72
14 135 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 38 90 53
15 051 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 2 2 2
16 072 โรงเรียนน้ำยืน 22 57 35
17 102 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 4 5 6
18 224 โรงเรียนบ้านกรุงเจริญ 0 0 0
19 138 โรงเรียนบ้านกลาง 51 138 76
20 213 โรงเรียนบ้านกวางดีด 20 38 25
21 001 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 8 9 8
22 054 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 14 26 18
23 131 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 22 53 33
24 170 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 9 29 16
25 197 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 39 89 53
26 175 โรงเรียนบ้านคอแลน 28 80 50
27 099 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 6 4
28 128 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 12 29 14
29 002 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 29 71 52
30 011 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 3 7 5
31 227 โรงเรียนบ้านคำบอน 12 30 23
32 156 โรงเรียนบ้านคำบาก 14 30 17
33 216 โรงเรียนบ้านคำม่วง 6 14 10
34 021 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 7 17 11
35 237 โรงเรียนบ้านคำอุดม 13 23 19
36 234 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 10 30 16
37 076 โรงเรียนบ้านค้อ 9 17 15
38 026 โรงเรียนบ้านจันลา 17 44 33
39 133 โรงเรียนบ้านซำงู 17 31 22
40 145 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 28 55 44
41 074 โรงเรียนบ้านซำหวาย 20 41 29
42 087 โรงเรียนบ้านดงกระชู 13 21 16
43 247 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 6 12 9
44 177 โรงเรียนบ้านดงเมย 20 34 28
45 082 โรงเรียนบ้านดวน 1 6 1
46 042 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 10 25 15
47 199 โรงเรียนบ้านดอนงัว 0 0 0
48 221 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 0 0 0
49 003 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1 2 2
50 229 โรงเรียนบ้านดอนยาว 9 15 13
51 200 โรงเรียนบ้านดอนโจด 4 9 7
52 174 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 11 21 17
53 238 โรงเรียนบ้านตบหู 31 90 55
54 035 โรงเรียนบ้านตายอย 8 18 13
55 163 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 9 23 17
56 083 โรงเรียนบ้านตาโม 6 11 9
57 202 โรงเรียนบ้านตาโอง 27 59 45
58 232 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 1 2 2
59 110 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 12 21 16
60 226 โรงเรียนบ้านทับไฮ 3 4 3
61 120 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 5 13 7
62 230 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 19 42 28
63 043 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 10 22 16
64 253 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 21 47 29
65 248 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 28 59 43
66 071 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 19 39 29
67 069 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 21 63 39
68 044 โรงเรียนบ้านนากระแซง 13 49 23
69 012 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 22 45 33
70 013 โรงเรียนบ้านนานวล 16 35 28
71 004 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 3 6 5
72 006 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 3 5 4
73 078 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 5 27 8
74 115 โรงเรียนบ้านนาส่วง 9 16 15
75 106 โรงเรียนบ้านนาห่อม 6 16 7
76 104 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 2 3 2
77 005 โรงเรียนบ้านนาอุดม 7 14 8
78 121 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 34 64 51
79 142 โรงเรียนบ้านนาเลิง 3 6 3
80 063 โรงเรียนบ้านนาแก 2 4 3
81 203 โรงเรียนบ้านนาแคน 4 14 5
82 209 โรงเรียนบ้านนาโดม 2 2 2
83 148 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 20 29 29
84 113 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 2 4 3
85 161 โรงเรียนบ้านบก 17 35 19
86 151 โรงเรียนบ้านบัวงาม 63 143 86
87 146 โรงเรียนบ้านบัวทอง 2 4 3
88 046 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 1 2 2
89 137 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 3 14 7
90 241 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 7 12 11
91 023 โรงเรียนบ้านประหูต 10 25 13
92 255 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 12 26 19
93 017 โรงเรียนบ้านป่าตาว 2 4 2
94 240 โรงเรียนบ้านป่าพอก 5 12 8
95 188 โรงเรียนบ้านป่าสน 14 55 25
96 107 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 3 7 6
97 182 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 3 3 3
98 180 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 21 53 34
99 126 โรงเรียนบ้านป่าโมง 12 34 19
100 243 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 2 3 3
101 242 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 26 51 41
102 236 โรงเรียนบ้านม่วง 6 15 10
103 075 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 42 85 69
104 118 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 5 14 7
105 032 โรงเรียนบ้านยาง 12 24 17
106 100 โรงเรียนบ้านยางกลาง 6 14 8
107 091 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 24 67 41
108 147 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0
109 065 โรงเรียนบ้านวารีอุดม 1 3 1
110 220 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 23 45 32
111 061 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 7 13 11
112 222 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 12 49 20
113 157 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 11 23 14
114 066 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 2 18 5
115 047 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 18 43 28
116 019 โรงเรียนบ้านสองคอน 5 12 7
117 008 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 23 8
118 173 โรงเรียนบ้านหนองกบ 12 23 20
119 027 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 4 3
120 109 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 9 27 13
121 093 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 3 4 3
122 009 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 6 12 10
123 206 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 37 105 66
124 176 โรงเรียนบ้านหนองดุม 11 26 14
125 124 โรงเรียนบ้านหนองถาวร 0 0 0
126 097 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 17 61 21
127 167 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 3 5 5
128 132 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 4 8 6
129 067 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 2 5 4
130 105 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 5 25 6
131 111 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
132 223 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 30 82 44
133 212 โรงเรียนบ้านหนองยู 2 3 2
134 149 โรงเรียนบ้านหนองสนม 28 67 42
135 127 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 22 59 32
136 053 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0 0 0
137 125 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 5 22 8
138 187 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 12 47 15
139 101 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 56 109 77
140 050 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 28 61 44
141 084 โรงเรียนบ้านหนองเทา 3 11 5
142 165 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 22 77 32
143 048 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 10 31 18
144 162 โรงเรียนบ้านหนองแปก 33 109 50
145 164 โรงเรียนบ้านหนองแปน 5 24 9
146 056 โรงเรียนบ้านหนองแสง 45 169 76
147 196 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 14 118 35
148 171 โรงเรียนบ้านหนองโด 16 47 27
149 038 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
150 141 โรงเรียนบ้านหมากมาย 17 27 23
151 152 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 10 29 18
152 039 โรงเรียนบ้านหม้อทอง 0 0 0
153 195 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 9 19 13
154 190 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 7 16 12
155 207 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 9 9 9
156 112 โรงเรียนบ้านห่องคำ 1 1 1
157 108 โรงเรียนบ้านห่องปอ 1 2 1
158 134 โรงเรียนบ้านห่องเตย 3 14 6
159 158 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 9 16 10
160 181 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 31 68 54
161 189 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 7 12 10
162 143 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 16 8
163 020 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 3 6 3
164 192 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 4 7 6
165 077 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 6 24 8
166 214 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 3 7 4
167 010 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 3 5 4
168 153 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 1 1 1
169 098 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 13 61 21
170 049 โรงเรียนบ้านเตย 39 82 61
171 103 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 38 131 64
172 088 โรงเรียนบ้านเปือย 12 49 21
173 140 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 17 38 21
174 119 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 5 5
175 024 โรงเรียนบ้านแก้ง 19 40 27
176 233 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 3 5 4
177 244 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 1 2 2
178 166 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 4 11 8
179 160 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 18 46 25
180 154 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 4 8 6
181 092 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 5 11 9
182 058 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 21 53 33
183 040 โรงเรียนบ้านแข้ดอน 3 4 4
184 028 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 9 28 18
185 205 โรงเรียนบ้านแมด 7 30 12
186 169 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 7 13 11
187 015 โรงเรียนบ้านแสนสุข 19 102 40
188 130 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 13 40 23
189 228 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 47 83 73
190 252 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 30 65 48
191 246 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 33 72 45
192 129 โรงเรียนบ้านโชคชัย 0 0 0
193 085 โรงเรียนบ้านโซง 31 44 38
194 045 โรงเรียนบ้านโนน 1 2 2
195 007 โรงเรียนบ้านโนนกอย 1 5 2
196 204 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 1 1 1
197 025 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 22 37 28
198 014 โรงเรียนบ้านโนนขาม 28 74 47
199 231 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 4 5 5
200 217 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 13 34 22
201 123 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 30 58 45
202 114 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 8 13 10
203 210 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 2 15 5
204 117 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 11 21 17
205 183 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 1 25 7
206 254 โรงเรียนบ้านโนนบก 4 9 4
207 193 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 44 113 74
208 155 โรงเรียนบ้านโนนยาง 20 36 27
209 116 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 7 14 10
210 239 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 7 14 12
211 064 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 5 5 5
212 073 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 14 35 25
213 184 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 6 12 8
214 185 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 19 65 25
215 139 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 11 16 13
216 090 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 6 20 12
217 037 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 4 12 7
218 235 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 6 33 11
219 219 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 22 123 36
220 052 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 0 0 0
221 172 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 23 36 23
222 179 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 9 22 15
223 030 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 14 24 19
224 194 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 11 25 18
225 211 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 4 10 8
226 081 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 2 41 10
227 186 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 3 12 5
228 208 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 33 89 43
229 218 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 16 31 22
230 016 โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 1 3 2
231 022 โรงเรียนบ้านโนนแคน 8 48 13
232 144 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 10 30 17
233 122 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 6 12 7
234 070 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 12 23 20
235 018 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 5 7 7
236 029 โรงเรียนบ้านโพนดวน 21 48 31
237 036 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 8 7
238 249 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 4 18 5
239 256 โรงเรียนบ้านโสกแสง 27 71 37
240 168 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 3 6 5
241 034 โรงเรียนบ้านไฮตาก 14 40 24
242 150 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 9 32 16
243 059 โรงเรียนประชาสามัคคี 8 15 12
244 250 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 7 23 10
245 041 โรงเรียนพิชัยศึกษา 4 16 8
246 096 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 10 29 13
247 159 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 32 73 56
248 079 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 23 49 38
249 251 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 20 46 36
250 033 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 20 46 33
251 191 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 25 78 43
252 178 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 7 16 12
253 068 โรงเรียนอุดมสามัคคี 5 11 9
254 080 โรงเรียนเจริญศึกษา 6 19 11
255 060 โรงเรียนเมืองเดช 13 28 22
256 062 โรงเรียนเวตวันวิทยา 17 39 26
257 095 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 12 28 17
258 265 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 0 0 0
259 258 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 33 63 49
260 262 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 9 20 12
261 263 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 20 38 23
262 261 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 7 17 11
263 264 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 6 7 7
264 267 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 3 7 4
265 259 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา 2 7 2
266 260 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 11 25 16
267 270 โรงเรียนตชด.บ้านคำสะอาด 4 8 7
268 269 โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม 0 0 0
269 268 โรงเรียนตชด.บ้านป่าไม้ 2 2 2
รวม 3418 8554 5260
13814

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]