หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวแกมกาญจน์ คลังแก้วโรงเรียนโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
2. นางสาวนันทา แสงงามโรงเรียนบ้านโนนค้อ (เดชอุดม) กรรมการ
3. นางอภัสศรี เครือแก้วโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางอรอินทร์ คันธจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแปกกรรมการ
5. นางสาวลดาวัลย์ ปรารถนาโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพดวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์โรงเรียนบ้านโนนจิก (เดชอุดม)กรรมการ
2. นางสมศรี ชูเนตรโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
3. นายนัฑพงศ์ พานิชย์ รงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
4. นางสาวกานต์ณิษนันท์ ศรีสุระ โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นางอ้อยใจ บัวเวชโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอมรวรรรณ ภูษาพันธ์ โรงเรียนบ้านดงกระชูกรรมการ
2. นางเทพทอง ธรรมศิลาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
3. นางอรุณศรี อาจวิชัยโรงเรียนบ้านป่าโมงกรรมการ
4. นางอัจฉราวดี เงาทองโรงเรียนตาโองกรรมการ
5. นางเขมรัตน์ คูณทองโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุพัฒตราภรณ์ สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านป่าโมงกรรมการ
2. นางสาวรัศมี แก้วโมกช์โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสิริวัฒนา สินธุประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
4. นางรจนา นิยมโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุมถัมภ์)กรรมการ
5. นางรินดา หอมสินธ์โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
2. นางคำเพชร บุญรักษาโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางยุพิน เวชทัพโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายโกเมฆ พรหมเกษบ้านป่าสนกรรมการ
5. นางราตรี บั้งทองโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพรณิชา สิงห์เสนโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
2. นางนันทพร อยู่เจริญโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
3. นางสาวประไพพิศ จงอุตสาห์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางปราณี วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนเสาเล้ากรรมการ
5. นางธนา สุพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา คำเอี่ยมโรงเรียนบ้านโนนเลียงกรรมการ
2. นางนงรักษ์ วัชราภรณ์โรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางัชัชชญา พิเศษนิธิกุลโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
4. นางสาวพิมลรัตน์ บังศรีโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดงกรรมการ
5. นายพนม โภคทรัพย์โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรัศมี ประทุมมาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโคมใหญ่กรรมการ
2. นางนภาวรรณ หมูนสิงห์โรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
3. นางยุพิน หวานมากโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)กรรมการ
4. นางเกษร บุญลือโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
5. นางนุ่มนวล ธีรวัฒนชาติโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนุ่ม สมชาติโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
2. นางลำพูน ศรีชัยบาลโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
3. นางนิภา วิเศษดอนหวายโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นางสาวอุดมพร คำทวีโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราวดี คูณคำโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี รัศมีโรจน์โรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการ
3. นางกุลจิตรา สมสุขโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว กรรมการ
4. นางเสริมศรี แสงสุขโรงเรียนบ้านนากระแซง กรรมการ
5. นายรอนอาพัก จิตรสมโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางมัณฑนา บุญคั่งโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ แว่นศิลาโรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
3. นางวรรณี สายเคน โรงเรียนบ้านโพนดวน กรรมการ
4. นางอารีนาฏ นำระนะ โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง กรรมการ
5. นางเตือนใจ ศิริพรม โรงเรียนบ้านหนองสนม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางบุณยาภรณ์ ศรไชยโรงเรียนบ้านกลาง ประธานกรรมการ
2. นางสวันยา สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
3. นางกรกานต์ ฐานเจริญโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
4. นางสาวเพียงฤทัย สินมากโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวปทุมรัตน์ คำสัตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา วงศ์สาลีโรงเรียนน้ำยืนประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา สดชื่นโรงเรียนบ้านยาง กรรมการ
3. นายธีรนุช ลาสาโรงเรียนบ้านกวางดีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางขวัญอุบล ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านบกประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง เบ้าทองโรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง กรรมการ
3. นางศุภรักษ์ กองกุลโรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโสกแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน โล่ชัยโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ อ่อนมณีโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางกันตา เดชากุลตระกูลโรงเรียนบ้านแขมเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร วิลามาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางลักษณี คนฉลาดโรงเรียนน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการ
4. นางฉกาจ นนทศิริโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุพิณดา ศรีคะเนย์โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมถ์) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาววัลลภาภรณ์ โสภารักษ์ โรงเรียนบ้านโพนดวนประธานกรรมการ
2. นางทองใส กุลกั้งโรงเรียนบ้านโคกเทียมกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ พารุนัยโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางอุมาลิณี ตาธุวันโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นางปวินดา กงเงินโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมภาร นิยมโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางฯ) กรรมการ
2. นายยงยุทธ เหิรเมฆโรงเรียนโนนจานหนองสีขากรรมการ
3. นายสมชาย นามเจริญโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
4. นายเอกรัฐ รู้สุขโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายสืบศักดิ์ ล้อมวงศ์โรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ แสงทองโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายนำพล วรณโสภาโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสถิต สอนหยุก โรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา อ่อนมณีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายคชกรณ์ บัวคำ โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมภาร นิยมโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางฯ) ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เหิรเมฆโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขากรรมการ
3. นายสมชาย นามเจริญโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
4. นายเอกรัฐ รู้สุขโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นายสืบศักดิ์ ล้อมวงศ์โรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ แสงทองโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายนำพล วรณโสภาโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสถิต สอนหยุกโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา อ่อนมณีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายคชกรณ์ บัวคำโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเพชรา ถูระวรรณ์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิด อินอร่ามโรงเรียนบ้านกุดประทายกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์ชัยโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางฯอุปถัมภ์) กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ กุชโรโรงเรียนบ้านทับไฮกรรมการ
5. นางอรัญญา สีส่วนโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
6. นางสาวณัฐนี วรบุตรโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการ
7. นางดวงใจ เบ้าทองโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
8. นางภิรมย์รัตน์ ดาหลาโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
9. นางปัทวรรณ์ วิโรจน์อุไรเรืองโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
10. นายวัชรินทร์ ภักดีโรงเรียนบ้านคำสำราญกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจุฬารัตน์ หงษ์มณีโรงเรียนอนุบาลบุณฑริก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายชัยยศ ชัฏขันธกิจโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ นามเจริญโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ สาธิสุขโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
4. นางลักขณา ไพรพาลีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
5. นางสาวจุฬาพร แก้วมณีโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
6. นางสาวสัจจพร สินค้ำโรงเรียนบ้านป่าโมงกรรมการ
7. นางสาวสิรวิชญ์ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุขกรรมการ
8. นางสาวศตภิญญา แพ่งพนมโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
9. นายสาคร บัวทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
10. นางพัทธนันท์ หาญอาษาโรงเรียนบ้านโคกชำแระ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวปรียา สิถิระบุตรโรงเรียนบ้านดงขวางคำโทนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ชัยณรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิวัลย์ ทองดีโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นางสาวศิวาพร ฝางละมัยโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวิรุตต์ เชื้อประทุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางนุชจรี วรรณโสภาโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาววรัญญา เรือนเจริญโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
7. นางสาวสุธาทิพย์ คนหาญ คนหาญโรงเรียนสมเด็จพระราชนนีกรรมการ
8. นางสาวขันทอง โคตรบรรดิษโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
9. นางสาวจิดาภา ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
10. นางสาวศิรินภา พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
11. นายชัชชัย อุดทาโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวอมรรัตน์ ห่อพร่ามโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี ทองกลมโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวประธานกรรมการ
2. นางนวภัทร อัครบุตรโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
3. นางสาวจิตษฏากร มูลเมืองแสนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
4. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
5. นางบัวกันต์ บรรทะโกโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
6. นางนาถฤดี ปราบพลโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง กรรมการ
7. นางสาวกวีธิดา เรืองธรรมโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
8. นายสฤษยศ พรมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิภัทร ถึงแสงโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 ประธานกรรมการ
2. นายทวี ศิริชัยโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการ
3. นายสกล ใจตรง โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทนกรรมการ
4. นางวีรันทร์ทิรา จันทวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางศิริพร บุ้งทองโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
6. นางสาวตุลากานต์ แสงทอง โรงเรียนบ้านหนองแปกกรรมการ
7. นายคมสันต์ เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ กมุทชาติโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
9. นางลัดดาวัลย์ ธานีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุภาณี สิงห์ธีร์โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย กรรมการ
2. นางสะอาด พรมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
3. นายพิเซษฐ์ จิตรทนต์โรงเรียนบ้านบก กรรมการ
4. นางสุจิตรา ลัทธิวรรณโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ ศรมณีโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดรุณี สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ศรีลาโทโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ โคตะสาโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ อรรคคำโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
5. นางยุแสง สุภาวงษ์โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ คูณสวัสดิ์โรงเรียนเมืองเดชประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ คุ้มไพร่โรงเรียนบ้านกุดประทายกรรมการ
3. นายประยงค์ แนวจำปาโรงเรียนโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ชารีแก้วโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณกรรมการ
5. นางวิชชุดา อรัญสารโรงเรียนบ้านหมากแหน่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายนาวิน จันดาคูณโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ สุวรรณาโรงเรียนบ้านหนองโด กรรมการ
3. นางสายทอง เชื้อพงษ์โรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นางยุพิน จันทิมาต โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนากรรมการ
5. นางยุแสง สุภาวงษ์โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจงจิตร แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร จักสองโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
3. นางมลวิภา ไตรยสุทธิโรงเรียนบ้านโนนเลียง กรรมการ
4. นางชริสรา ศรีถากาลโรงเรียนบ้านกวางดีดกรรมการ
5. นางวิไล สัมฤทธิ์โรงเรียนเวตวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจำรัส พลพวกโรงเรียนบ้านจันลาประธานกรรมการ
2. นางศศิกานต์ เกตุอินทร์โรงเรียนเมืองเดช กรรมการ
3. นางยุพิน ขาววงศ์โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
4. นายวีระพงศ์ ทองโสโรงเรียนบ้านนาเลิง กรรมการ
5. นางสุพัตรา ศรีวรรณะโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายทองสุข เสือโตโรงเรียนบ้านสว่างโนนทองประธานกรรมการ
2. นางมยุรี นาคีรักษ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
4. นางทรัพย์ สยามลโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางราตรี ดวงศรีโรงเรียนบ้านโนนกาเร็นกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ยิ่งรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายนภดล พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายณัฐชัย บุญต่อโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
5. นางธนพร สัมมาวงศ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิญญู เชื้อดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมสุขประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ เจริญรัตน์โรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นายกร ตรีราชโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ กุลโทโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วรรณดัดโรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสังวาลย์ เหล็กเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ชำนาญศิริโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ สิงห์สายโรงเรียนบ้านคอแลน กรรมการ
4. นายชาติกิตติ ชินาภาษโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ บุญเจือโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ต้นจันทร์โรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
7. นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสังวาลย์ เหล็กเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ชำนาญศิริโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ สิงห์สายโรงเรียนบ้านคอแลน กรรมการ
4. นายชาติกิตติ ชินาภาษโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ บุญเจือโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ต้นจันทร์โรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
7. นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ หวังดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่ ประธานกรรมการ
2. นายมงคล พรมวันนาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นายประมอน ไทยกุลโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายธนัฏดนัย ธนมนต์ศิริโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
5. นายวาที สีดาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นายวัชระ ถาวรโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ ตันทองโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
8. นายภัทราวุธ คนหาญโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ หวังดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่ ประธานกรรมการ
2. นายมงคล พรมวันนาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
3. นายประมอน ไทยกุลโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
4. นายธนัฏดนัย ธนมนต์ศิริโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
5. นายวาที สีดาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นายวัชระ ถาวรโรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ ตันทองโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
8. นายภัทราวุธ คนหาญโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางใจทิพย์ ทองพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อ่ำศรีโรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการ
3. นางนวลตา ดวงแก้วโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
4. นายนพพร ทองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
5. นางวาสนา ประทุมรัตน์โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ คูณสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก เวชทัพโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สารเสนา โรงเรียนบ้านตบหูกรรมการ
4. นางนงค์ลักษณ์ คำแก่นกลางโรงเรียนบ้านโนนสว่าง กรรมการ
5. นางสุคนธ์ อุทัยศรีโรงเรียนบ้านเก่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ อักษรกลาง โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นางกฤศภร มุสิกภัทรโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
3. นายวัชลภ โสสว่างโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายสมพร บุญสารีโรงเรียนบ้านบัวเจริญกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ มานะงานโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพีรวิชน์ เมตตาภินันท์โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลาประธานกรรมการ
2. นางสมใจ แก่นการโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือกรรมการ
4. นางวิริยา สุนีย์ โรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
5. นางสาวบุณยภัทร วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
6. นายทศพล ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านโนนแคน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ อุติลาโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี โทแสงโรงเรียนสมสะอาดกรรมการ
3. นางสุขสำราญ ช่างไชยโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
4. นางสุนิศา บรรณกิจโรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแตกรรมการ
5. นางพนอมศิริวรรณ สัตธรรมโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
6. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย มาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าโมงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางสาวพัชนีย์ คล้ายคลึง โรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา จันทะเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการ
5. นางสาวนวลฉวี ทานุกรมโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
6. นางสาวสมเพียร ศรีแก้วโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายแสวง เกษฎา โรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา มุสิกาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายเขมทัต ภูษาพันธ์โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นายมนตรี ศรีคำ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำขุ่น) กรรมการ
5. นางพิชานันท์ สมดีโรงเรียนบ้านคำสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายมานพ ธานีโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นายสรันต์ ไพบูลย์โรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
3. นายศราวุธ คอแก้วโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
4. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายนพพล ขันตีโรงเรียนบ้านโนนว่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายโกวิท จันพูลโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางมารินทร์ ทองคำตอนโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
3. นางจารุนันท์ วัดเวียงคำโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
4. นายเข็มทอง บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณกรรมการ
5. นายปฐมพร ป้านทองโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายโกวิท จันพูล โรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางมารินทร์ ทองคำตอนโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
3. นางจารุนันท์ วัดเวียงคำโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
4. นายเข็มทอง บุญศรี โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณกรรมการ
5. นายปฐมพร ป้านทอง ป้านทองโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณนา ไชยโพธิ์ โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายทิม มณีเพชรพลอยโรงเรียนบ้านตายอย กรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ ชำนาญศิริโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุพรรณนา ไชยโพธิ์โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายทิม มณีเพชรพลอยโรงเรียนบ้านตายอย กรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ ดาบุตร ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ ชำนาญศิริโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกนกพรรณ บัวศรียอดโรงเรียนบ้านนาห่อมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ คำแหงโรงเรียนบ้านนาอุดมสามัคคีกรรมการ
3. นายเสนาะ เกตุคงโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางนันทนา ส่องแสงโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายจำปาศักดิ์ บุญมาตย์โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สุนาโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายธีรนัย ภารพุทธาโรงเรียนบ้านโสกแสง กรรมการ
3. นายดุษฎี บุญลาโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
4. นายทองดี ศรีแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเสลากรรมการ
5. นางสาวรัชฎานรินทร์ พุดหล้า โรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนุ่ม สมชาติโรงเรียนบ้านหนองอ้มประธานกรรมการ
2. นายคุณศาล จันอ่อนโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
3. นายรังสันต์ ไชยรสโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
4. นางภาสินี พรหมโสภาโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติชญาน์ แก้ววงษา โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายถวิล คำเคน โรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย นันโท โรงเรียนบ้านหัวแข้ กรรมการ
3. นางสาวอรญา นิชรัตน์โรงเรียนเมืองเดชกรรมการ
4. นางสาวบุญยาภัทร วงศ์มั่น โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นางเรืองศรี เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอุบลสวัสดิ์ ฝั้นสีดาโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสุวิญญา เอี่ยมนอกโรงเรียนบ้านแข้ด่อนกรรมการ
3. นางปานทิพย์ ทองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแต้ กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ภูดานุ โรงเรียนบ้านแก้งขอ กรรมการ
5. นางสุขฤดี กัลยาณีย์ โรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกองศรี พิมพ์โพธิ์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางฯ) ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ชินโคตร โรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นางกัลยานาฎ จารักษ์โรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
4. นางอนงค์ศรี เพชรจิต โรงเรียนบ้านยางใหญ่ กรรมการ
5. นางเพลินพิศ ศรีฉลวยโรงเรียนบ้านโนนสนาม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ทาทองโรงเรียนบ้านโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นายประกิต ตาธุวันโรงเรียนบ้านใหญ่กรรมการ
3. นางคำพันธ์ โคตะละโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นางณัฐฐกา มนต์ทองโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
5. นายบัวสอน จันทร์ส่องโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการ
6. นายบุญมี ศรีชมภูโรงเรียนบ้านโนนสูงโนนโฮมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ สีผึ้งทองโรงเรียนบ้านนานวลประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ เกตุคงโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
3. นางพรทิมา ชมภูแสนโรงเรียนบ้านโพนแอวขันกรรมการ
4. นางนันทนา ส่องแสงโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กรรมการ
5. นางสาวนริสรา อุทธาโรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
6. นายศุภสันห์ วันทาสุข โรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ทีปิเนตรโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขเพิ่มโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ กรรมการ
3. นายเอกราช นาคูณโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
4. นายธนิวัฒน์ วารีพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว กรรมการ
5. นายประเสริฐศิลป์ ปราบพล โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ประสมทองโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ อุทัยศรีโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกยกรรมการ
3. นายอุทัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
4. นางสุจรรย์จิรา วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านโคกน้อย กรรมการ
5. นางดวงเดือน นาคทรัพย์โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางมยุรี ทับทิมหินโรงเรียนเวตวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ พรหมดี โรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
3. นายขวัญชัย สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
4. นายแสวง พาละพันธ์โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณกรรมการ
5. นายแพงศรี โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านโนนว่าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชนะ พูลสิทธิ์โรงเรียนเจริญศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบวรศักดิ์ อิ้มคำโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ป้องโล่โรงเรียนบ้านหมากแหน่งกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ภักดีโรงเรียนบ้านเก่าขาม กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ อาจพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒิ โคตรถา โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุนทร การะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ จำปาแดงโรงเรียนภานุวัฒน์ จำปาแดงกรรมการ
4. นายณัฐชยุตม์ ลาลุนโรงเรียนบ้านไพบูลย์กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สาริบูรณ์ โรงเรียนบ้านบัวงาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมควร โมทองโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สุขเพิ่มโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
3. นางอภิญญา อักโขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายชุมพล อาจพันธ์โรงเรียนบ้านดอนโจด กรรมการ
5. นายศักดา มีกุล โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุทาร เทพารักษ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เนตรสารโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
3. นายวิชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
4. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
5. นางรัญชนา ชื่อนชมโรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอุทาร เทพารักษ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เนตรสารโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
3. นายวิชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
4. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
5. นางรัญชนา ชื่นชมโรงเรียนท่าหลวงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุทาร เทพารักษ์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เนตรสารโรงเรียนบ้านวารีอุดมกรรมการ
3. นายวิชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านแก้งโตนกรรมการ
4. นายเนาวรัตน์ แก้วเลื่อนโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
5. นางรัญชนา ชื่นชมโรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางกมลมาลย์ บุญมั่นโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
3. นายถวัลย์ แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม)กรรมการ
4. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีกรรมการ
5. นางจุไรพร บุ้งทองโรงเรียนบ้านป่าเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางกมลมาลย์ บุญมั่นโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
3. นายถวัลย์ แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อ (เดชอุดม)กรรมการ
4. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีกรรมการ
5. นางจุไรพร บุ้งทองโรงเรียนบ้านป่าเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางกมลมาลย์ บุญมั่นโรงเรียนบ้านโซงประธานกรรมการ
2. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
3. นายถวัลย์ แก้วพาโรงเรียนบ้านโนนค้อ (เดชอุดม)กรรมการ
4. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีกรรมการ
5. นางจุไรพร บุ้งทองโรงเรียนบ้านป่าเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สอนสาโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ บัวเครือโรงเรียนบ้านบัวทองกรรมการ
3. นายธีระพล สุตคานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
5. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนป่าแขมหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สอนสารองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ บัวเครือโรงเรียนบ้านบัวทองกรรมการ
3. นายธีระพล สุตคานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
5. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนป่าแขมหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธีระพงษ์ คำมาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
2. นายทองสุข แก้วพวงโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นายสราวุธ ปริบาลโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
4. นางวรรณี สายเคนโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
5. นางกานต์ อบรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธีรพงษ์ ดำมา โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทองสุข แก้วพวงโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นายสราวุธ ปริบาลโรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการ
4. นายวรรณี สายเคนโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
5. นายกานต์ อบรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ ดำมา โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายทองสุข แก้วพวงโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นายสราวุธ ปริบาลโรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการ
4. นางวรรณี สายเคนโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
5. นายกานต์ อบรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สอนสารองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ บัวเครือโรงเรียนบ้านบัวทองกรรมการ
3. นายธีระพล สุตคานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายเลิศชาย ศรีสุระโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
5. นายคำภู บรรทอนโรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายอำพร ทองดีโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายถาวร บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นายสมนึก บุญแน่นโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์กรรมการ
4. นายปริญญาวุฒิ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นายวิรัตน์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอำพร ทองดีโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นายถาวร บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
3. นายสมนึก บุญแน่น โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์กรรมการ
4. นายปริญญาวุฒิ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นายวิรัตน์ คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นาง อรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา สุดชารีโรงเรียนบ้านโนนขามประธานกรรมการ
2. นายชาคริต พรมเสนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นายเพชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายมนูญ ผิวนวลโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นางสาวพชรพร สาธุพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านยางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายดำรงเดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
4. นายวุฒิไกร จันทร์พวงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
6. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
7. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
8. นายดุษฎี บุญลา โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
4. นายวุฒิไกร จันทร์พวงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านป่าก้าว กรรมการ
6. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
7. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
8. นายดุษฎี บุญลา โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ รูปแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพร วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
4. นายวุฒิไกร จันทร์พวงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านป่าก้าว กรรมการ
6. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
7. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
8. นายดุษฎี บุญลา โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ รูปแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิติชัย วงศ์อนุชิตโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสุขนิษฐ์ สายสอนโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
4. นายวุฒิไกร จันทร์พวงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านป่าก้าว กรรมการ
6. นายนครินทร์ สมชาติโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
7. นายสมพร การะพันธ์โรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
8. นายดุษฎี บุญลา โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ปทุมราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำ ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายอดุลย์เดช อรัญสารโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นายวงค์ชัย บุญศรีโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
6. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ปทุมราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำ ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายอดุลย์เดช อรัญสารโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นายวงค์ชัย บุญศรี โรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
6. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ปทุมราษฎร์ โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายอดุลย์เดช อรัญสารโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
6. นายวงค์ชัย บุญศรีโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ปทุมราษฎร์โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายอดุลย์เดช อรัญสารโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกรรมการ
4. นายธนกร ผาสุกโรงเรียนบ้านทุ่งช้างกรรมการ
5. นายวงค์ชัย บุญศรีโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
6. นายชรินทร์ วิชาชัยโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ สุรมิตรโรงเรียนบ้านป่าสน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางไพจิตร หาญจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือ กรรมการ
3. นางสาวธาริณี สมพองโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ สดสีโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นายไพรัช มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
7. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
8. นางสาวจันทร์จิรา นนท์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร หาญจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือ กรรมการ
3. นางสาวธาริณี สมพองโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ สดสีโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นายไพรัช มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
7. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
8. นางสาวจันทร์จิรา นนท์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพจิตร หาญจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
3. นางสาวธาริณี สมพองโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ สดสีโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย กรรมการ
5. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
6. นายไพรัช มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
7. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
8. นางสาวจันทร์จิรา นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพจิตร หาญจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านกุดเรือ กรรมการ
3. นางสาวธาริณี สมพองโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นายไพรัช มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
5. นายเกษม ศิริโคตรโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
6. นายเทิดศักดิ์ สดสีโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
7. นายนราศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
8. นางสาวจันทร์จิรา นนท์ศิริโรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญรองประธานกรรมการ
2. นางฐาปะนวีย์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายประสงค์ คำมาโฮมโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นายชลธี สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวชรินทร วงษาเคนโรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
6. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
7. นางสาวจริยา อรุณแสงวิจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางฐาปะนวีย์ รูปแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
3. นายประสงค์ คำมาโฮมโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นายชลธี สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวชรินทร์ วงษาเคนโรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
6. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
7. นางสาวจริยา อรุณแสงวิจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางฐาปะนวีย์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายประสงค์ คำมาโฮมโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นายชลธี สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวชรินทร์ วงษาเคนโรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
6. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
7. นางสาวจริยา อรุณแสงวิจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรการ ไพกะเพศโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางฐาปะนวีย์ รูปแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
3. นายประสงค์ คำมาโฮมโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นายชลธี สันธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวชรินทร วงษาเคนโรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
6. นายอภิลักษณ์ แสนสุพรรณโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
7. นายจริยา อรุณแสงวิจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชุลีพร เย็นสูงเนินโรงเรียนบ้านหาดทรายคูณประธานกรรมการ
2. นายประชัน ตฤษณโชติโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
4. นายประกอบ ผายพิมพ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
5. นายพลวุฒิ ยะสาทโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
6. นายยุทธนา มุสิกาโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชุลีพร เย็นสูงเนินโรงเรียนบ้าบหาดทรายคูณประธานกรรมการ
2. นายประชัน ตฤษณโชติโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
4. นายประกอบ ผายพิมพ์โรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการ
5. นายพลวุฒิ ยะสาทโรงเรียนหนองโพดวิทยากรรมการ
6. นายยุทธนา มุสิกาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางโฉมยงค์ เยื่อใยโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางชวัลลักษณ์ พุทธพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอานุภาพ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านโนนน้อยกรรมการ
4. นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นางสาวพรชนก สาระโรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
6. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ แก่นการโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
8. นางบุญดา สายเสมาโรงเรียนบ้านนากระแซงกรรมการ
9. นางวิยะดา พลรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
10. นางพิมพร สาระพันธ์โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วงกรรมการ
11. นางฐิติยา ปทุทราษฏร์โรงเรียนบ้านาเจริญกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโฉมยงค์ เยื่อใยโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นางชวัลลักษณ์ พุทธพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอานุภาพ ศรีวาปีโรงเรียนบ้านโนนน้อยกรรมการ
4. นางสาวพุทธรักษา เนตรวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นางสาวพรชนก สาระโรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
6. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
7. นายกรรณิการ์ แก่นการโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ กรรมการ
8. นางบุญดา สายเสมาโรงเรียนบ้านากระแซงกรรมการ
9. นางวิยะดา พลรักษาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
10. นางพิมพร สาระพันธ์โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วงกรรมการ
11. นางฐิติยา ปทุมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วงกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบ กรรมการ
4. นางสาวศิริพร เนตรอนงค์โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
5. นางดาวเรือง สมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
7. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
9. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วง กรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นางสาวศิริพร เนตรอนงค์โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
5. นางดาวเรือง สมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
7. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
9. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนนาส่วงกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบ กรรมการ
4. นางสาวศิริพร เนตรอนงค์โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
5. นางดาวเรือง สมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
7. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
8. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
9. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี แสงทองโรงเรียนบ้านนาส่วง กรรมการ
3. นางทิพย์สุดา พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบ กรรมการ
4. นางสาวศิริพร เนตรอนงค์โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
5. นางดาวเรือง สมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางทัศนีย์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
7. นางอัจฉรา จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
8. นางสาวบัวแก้ว ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
9. นางสาวกนกลดา เสียงใสโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สารินทร์โรงเรียนเวตวันวิทยา กรรมการ
3. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อ่อนทะเลโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
5. นางสุนิสา อินทนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียน ตชด.บ้านค้อกรรมการ
7. นางอุบลวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นายรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
9. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
10. นายนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สารินทร์โรงเรียนเวตวันวิทยา กรรมการ
3. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อ่อนทะเลโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
5. นางสุนิสา อินทนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณนา พิมพ์หล่อโรงเรียน ตชด.บ้านค้อกรรมการ
7. นางอุบลวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
9. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
10. นางนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอุทัยวรรณ สารินทร์โรงเรียนเวตวันวิทยา กรรมการ
3. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อ่อนทะเลโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
5. นางสุนิสา อินทนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียน ตชด.บ้านค้อกรรมการ
7. นายอุทัยวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนนาห้วยแก้วกรรมการ
9. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
10. นางนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางแสงจันทร์ บุญวรรณโรงเรียนดำรงสินอุทิศประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สารินทร์โรงเรียนเวตวันวิทยา กรรมการ
3. นายคณากร พิณทองโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อ่อนทะเลโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
5. นางสุนิสา อินทนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณนา พิมพ์หล่อโรงเรียน ตชด.บ้านค้อกรรมการ
7. นางอุบลวรรณ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวรดจรินทร์ ผลาผลโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
9. นางวิยะดา บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
10. นางนิภาพร กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ เสงี่ยมโรงเรียนบ้านนาห่อมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ กอมณีโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ พะลันโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ บั้งทองโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นายเปลี่ยน กฤษณกาฬโรงเรียนห้วยข่ากรรมการ
6. นายรังสันต์ ไชยรศโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
7. นายอาวรณ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาห่อมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ กอมณี โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ พะลันโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ บั้งทองโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว กรรมการ
5. นายเปลี่ยน กฤษณกาฬโรงเรียนบ้านห้วยข่ากรรมการ
6. นายรังสันต์ ไชยรสโรงเรียนบ้านหนองโดกรรมการ
7. นายอาวรณ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านหมากหมายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย เจริญสวัสดิ์โรงเรียนเมืองเดชประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ทารักษ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายพิชัย วิชาศิลป์โรงเรียนบ้านโนนบกกรรมการ
4. นางนภาวรรณ หมูนสิงห์โรงเรียนบ้านเก่าขามกรรมการ
5. นายยงยุทธ สุพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นางสมถวิล ชาญเฉลิมโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
7. นางมุกดา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เจริญสวัสดิ์โรงเรียนเมืองเดชประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ทารักษ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายพิชัย วิชาศิลป์โรงเรียนบ้านโนนบกกรรมการ
4. นางนภาวรรณ หมูนสิงห์โรงเรียนบ้านเก่าขาม กรรมการ
5. นายยงยุทธ สุพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นายสมถวิล ชาญเฉลิมโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
7. นายมุกดา โพธิ์สุวรรณโรงเรียนมชนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสริยา ป้องโล่ห์โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางพงษ์พิธ แสนมีนาโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการ
3. นายจิตรลดา ศรีงามโรงเรียนบ้านโนนเลียงกรรมการ
4. นางโศภิฐษ์ตรา แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านนาโดมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
6. นางรัตนพร รุกขะวันโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
7. นางบุษบา ชุมทอกโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิริยา ป้องโล่โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางพงษ์พิธ แสนมีมา โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก กรรมการ
3. นางจิตรลดา ศรีงามโรงเรียนบ้านโนนเลียงกรรมการ
4. นางโศภิฐษ์ตรา แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านนาโดม กรรมการ
5. นางบำเพ็ญ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหนองดินดำ กรรมการ
6. นางรัตนพร รุกขะวันโรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
7. นางบุษบา ชุมทอกโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายไพรสันต์ คำเอี่ยมโรงเรียนบ้านโนนเลียงประธานกรรมการ
2. นางภชพร ทาราศรีโรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
3. นางวิริยา สุนีย์โรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
4. นางมณี เสนาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
5. นางวรรณี แก้วจันทร์โรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
6. นายเจตกร จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
7. นางวรางคณา ส่งเสริมโรงเรียนเมืองเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ คำเอี่ยม โรงเรียนบ้านโนนเลียง ประธานกรรมการ
2. นางภชพร ทาราศี โรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
3. นางวิริยา สุนีย์โรงเรียนบ้านคำนาแซงกรรมการ
4. นางมณี เสนาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
5. นางวรรณี แก้วจันทร์โรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
6. นายเจตกร จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านนาแคน กรรมการ
7. นางวรางคณา ส่งเสริมโรงเรียนเมืองเดช กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายคณากร พูลเพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยประธานกรรมการ
2. นายศรีนวล สายเมฆโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ สุทโธโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
4. นายมนตรี ศรีคำโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
5. นางสาวมลิวรรณ์ หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก)กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกวิทยา จันทาโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
7. นายประสพ ปราบพาลาโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคณากร พูลเพิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย ประธานกรรมการ
2. นายศรีนวล สายเมฆโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ สุทโธโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง กรรมการ
4. นายมนตรี ศรีคำโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ กรรมการ
5. นางสาวมลิวรรณ์ หิมะคุณโรงเรียนบ้านคำบาก กรรมการ
6. ร้อยเอกวิทยา จันทาโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
7. นายประสพ ปราบพาลา โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางโฉมมณี โลบุญ โรงเรียนเวตวันวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ จำปาแดงโรงเรียนบ้านโคกเทียมกรรมการ
3. นางชิชญา นามเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นางกาญจนาพร นาวงษ์ศรีโรงเรียนบ้านตาโอง กรรมการ
5. นางบัญญัติ จันทะมุดโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขากรรมการ
6. นางลดาวัลย์ สุขใจโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
7. นางกมลทิพย์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านตายอยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พันธโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกยประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดอกดวงโรงเรียนบ้านประหูตกรรมการ
3. นายภูมินทร์ สังวาลย์โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
4. นายธนศักด์ สมศรีโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญกรรมการ
5. นายกิตติพร ไม้น้อยโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
6. นายธงชัย อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านดงกระชู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางโฉมมณี โลบุญโรงเรียนเวตวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ จำปาแดงโรงเรียนบ้านโคกเทียมกรรมการ
3. นางชิชญา นามเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
4. นางกาญจนาพร นาวงษ์ศรีโรงเรียนบ้านตาโองกรรมการ
5. นางบัญญัติ จันทะมุดโรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขากรรมการ
6. นางลดาวัลย์ สุขใจโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
7. นางกมลทิพย์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านตายอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา ทิพย์สุขโรงเรียนบ้านเก่าขามประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)กรรมการ
3. นางนันทนา แตงอยู่โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นางจินตนา จินพละโรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
5. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ไชยเวชโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนากรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ พนาลีโรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ทิพย์สุข โรงเรียนบ้านเก่าขาม ประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ไชยเวชโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (บุณฑริก) กรรมการ
4. นางนันทนา แตงอยู่ โรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
5. นางจินตนา จินพละโรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
6. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ พนาลี โรงเรียนเวตวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประมูล ภูผาโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าประธานกรรมการ
2. นางสาวตติยาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นางนภาพร ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
4. นางบุญชู บุญหนุนโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ โคตรพันธ์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางพัชรา โชติกเสถียรโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการ
7. นางประทุมวัน มุธุสิทธิ์โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประมูล ภูผาโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าประธานกรรมการ
2. นางประทุมวัน มุธุสิทธิ์โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวตติยาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านโสกแสง กรรมการ
4. นางนภาพร ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
5. นางบุญชู บุญหนุนโรงเรียนเจริญศึกษากรรมการ
6. นางสาวระวิวรรณ โคตรพันธ์ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) กรรมการ
7. นางศิริรัตน์ บุตรโพธิ์โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุไร อารีโรงเรียนบ้านป่าพอกประธานกรรมการ
2. นางธันยนันท์ สายกันดกโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางดวงเนตร สีดาโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ ทองจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางสุกัญญา พูนพินโรงเรียนบ้านขอนแป้นกรรมการ
6. นางนิลวรรณ มงคลชัยโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
7. นางสมใจ ประพันธาโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุไร อารี โรงเรียนบ้านป่าพอก ประธานกรรมการ
2. นางธันยนันท์ สายกันดกโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณกรรมการ
3. นางดวงเนตร สีดาโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
4. นายพรชัย เกตุทองดีโรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ ทองจิตรโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางสุกัญญา พูนพินโรงเรียนบ้านขอนแป้น กรรมการ
7. นางนิลวรรณ มงคลชัยโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
8. นางสมใจ ประพันธาโรงเรียนน้ำยืนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ ปทุมราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำ ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาสา ไชยสุวรรณโรงเรียนบ้านคำบอน กรรมการ
3. นายธีระ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กรรมการ
4. นายยุทธนา เกษรโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ กรรมการ
5. นายสามารถ ซองศิริโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นายดำรงเกียรติ วันทาโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัตร ศรีโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นำระนะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่น กรรมการ
3. นายสมเกียรติ กากแก้วโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นายทศพล ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านนาแคน กรรมการ
5. นายสามารถ ฟองศิริ โรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
6. นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็งโรงเรียนบ้านตาโม กรรมการ
8. นายสุทธิพงษ์ ทองแสนโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
9. นายวัชรพงศ์ กอแก้ว กอแก้วโรงเรียนบ้านกระเบื้อง กรรมการ
10. นางทิตติยา อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านป่าก้าว กรรมการ
11. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
12. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณโมกข์ โรงเรียนบ้านนาส่วง กรรมการ
13. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต จันทะมุดรองอำนวยการโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรักศักดิ์ ปริหาโรงเรียนเวตวันวิทยา กรรมการ
3. นายจรรยา ขนทอง โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิการ์ ณรงค์พันธ์ โรงเรียนบ้านดอนโจด กรรมการ
5. นายอาทิตย์ ลาพรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
6. นางสาวสมพรชัย บุญธนาธิรัตน์โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมร คำสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทัพ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี คณาพันธ์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กรรมการ
3. นางสาวนภาพร คณะพันธ์โรงเรียนบ้านยางกลาง กรรมการ
4. นายอดิชาติ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข กรรมการ
5. นางหทัยภัค วงษาโรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก)กรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ จรรยากรณ์โรงเรียนบ้านคำอุดม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮตากประธานกรรมการ
2. นายแสวง เกษฎาโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา วังศรี โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
4. นายณัทพงษ์ แก้วลีโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
5. นายถวัลย์ เสาะแสวงโรงเรียนบ้านอุดมสุข กรรมการ
6. นายอัครวรรต เทือกเถาว์โรงเรียนบ้านหนองกบ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ เพ็ญพิมพ์โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ ตันทอง โรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวดโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก กรรมการ
5. นายณัฐกานท์ ชูผลโรงเรียนบ้านดอนยาว กรรมการ
6. นายณรณัฐ ผิวทองโรงเรียนหนองหว้ากุดไก่แก้ว กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ธุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา จันทร์วัฒนากูลโรงเรียนบ้านตบหู กรรมการ
3. นางมัลลิกา คำภาแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
4. นายเทวัญ ประทุมมาโรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
5. นายสมาน บุญชาติโรงเรียนบ้านค้อ กรรมการ
6. นายอารีย์ สุดาชมโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
7. นางสาวจารุณี อ่อนละมุนโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี ประธานกรรมการ
2. นายสมภาร นิยมโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางฯ) กรรมการ
3. นางอรวรรณ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนกรรมการ
4. นางสาวนุพร ผิวผ่องโรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการ
5. นายมงคล พรมวันนาโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้ากุดไก่แก้ว ประธานกรรมการ
2. นางเขมิศรา วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านโนนกาเร็นกรรมการ
3. นางณัฐกฤตา จรรยากรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นายรณชิต คำศรีโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ นรชาญโรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการ
6. นางนุชจริน อุชชินโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัตร ศรีโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นำระนะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่น กรรมการ
3. นายสมเกียรติ กากแก้วโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นายทศพล ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านนาแคน กรรมการ
5. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
6. นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็งโรงเรียนบ้านตาโม กรรมการ
8. นายสุทธิพงษ์ ทองแสนโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
9. นายวัชรพงศ์ กอแก้วโรงเรียนบ้านกระเบื้อง กรรมการ
10. นางทิตติยา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านป่าก้าว กรรมการ
11. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
12. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณโมกข์โรงเรียนบ้านนาส่วง กรรมการ
13. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทศุภวัตร ศรีโชติ โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย นำระนะโรงเรียนบ้านน้ำขุ่น กรรมการ
3. นายสมเกียรติ กากแก้วโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
4. นายทศพล ภูมิลาวัลย์โรงเรียนบ้านนาแคน กรรมการ
5. นายสามารถ ฟองศิริโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
6. นางศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็ง โรงเรียนบ้านตาโม กรรมการ
8. นายสุทธิพงษ์ ทองแสนโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
9. นายวัชรพงศ์ กอแก้วโรงเรียนบ้านกระเบื้อง กรรมการ
10. นางทิตติยา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านป่าก้าว กรรมการ
11. นายนินาท พลเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
12. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณโมกข์โรงเรียนบ้านนาส่วง กรรมการ
13. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกธีรนันท์ พูนพินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ คำวิเชียรโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายมนตรี แดงล้อมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนกรรมการ
4. นายถวัลย์ เสาะแสวงโรงเรียนบ้านอุดมสุขกรรมการ
5. นายเทวัญ ประทุมมาโรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
6. นายรชต บุปผาวัลย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
7. นายบัลชิต สุพรมโรงเรียนบ้านแก้ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกธีรนันท์ พูนพินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ คำวิเชียรโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายมนตรี แดงล้อมโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนกรรมการ
4. นายถวัลย์ เสาะแสวงโรงเรียนบ้านอุดมสุขกรรมการ
5. นายเทวัญ ประทุมมาโรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
6. นายรชต บุปผาวัลย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี กรรมการ
7. นายบัลชิต สุพรมโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปานจิต ลัทธิวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายดำรงเกียรติ วันทาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายยุทธนา เกษรโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
4. นายปรีชาชาญ นาราชโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ
5. นายอักษรินทร์ ขจรฤทธิ์อนันต์โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
6. นายธีวินท์ มณีภาคโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นายปัญญา ชินโชติโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ บุญถมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไตรวุฒิ พลรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นายเจตกร จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านนาแคนกรรมการ
3. นายเอกภพ เปรยรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายนินาท พลเดชโรงเรียนหนองแสงกรรมการ
5. นายพิษณุ วิจารยจิตต์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
6. นายวรวุฒิ นิยมโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
7. นายเกรียงไกร อรุณเรืองโรงเรียนบ้านป่าโมงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางมยุรี ธานีโรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นางจนัญญา ชูใสโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
3. MissLilian B.Larwamโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางสาวนฤดี ห้วยใหญ่โรงเรียนบ้านบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายพรชัย เกตุทองดีโรงเรียนบ้านจันลาประธานกรรมการ
2. Mr.Dwight Kimโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
4. นางสาวมธุชา จุลกนิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบุณฑริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรจนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านโชคชัยประธานกรรมการ
2. Mr.Bridget Beattyโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวสิริกร ภูผาโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี จวงการโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุชาดา ซื่อตรงโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โพธิบาโรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
3. นายชุมพล วงศ์ละกุลโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
4. นายปริวรรต เสมศรีโรงเรียนบ้านโซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา พาอาจโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ นนทะดีโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา มีเพียรโรงเรียนบ้านโคกชำแระกรรมการ
4. นางสาวธนิษฐา พรมกองโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอรุณ แสงคำกุลโรงเรียนบ้านท่าก่อประธานกรรมการ
2. นายไพศิลป์ วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโสกแสงกรรมการ
3. นางสาวอรพันธ์ จักรสูงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่กรรมการ
4. นางภันทิลา อูฐบุญโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา มิ่งคำโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษยวรรณ ไวยารัตน์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
3. นายบุษกร ธิวะโต โรงเรียนบ้านป่าสนกรรมการ
4. นางสมหญิง แย้มยิ้ม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ แสงคำกุลโรงเรียนบ้านท่าก่อ ประธานกรรมการ
2. นายไพศิลป์ วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านโสกแสง กรรมการ
3. นายอรพันธ์ จักรสูงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่กรรมการ
4. นางภันทิลา อูฐบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ สายสุดโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณบล โรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
3. นางสาวหทัยกายจน์ สายศิลป์ โรงเรียนโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการ
4. นางปิยนุช พวงพันธ์ โรงเรียนเวตวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบประธานกรรมการ
2. สิบเอกสมบัติ ประการแก้วโรงเรียนบ้านดอนยาว กรรมการ
3. นายอุไร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเสาเล้า กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูทัศน์ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นางเศรษฐดา ขันอ่อนโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอำพา ประทุมชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา แก่นการโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. MissLycel D. Badonโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ เดื่อไธสงโรงเรียนบ้านหนองขอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางอำพา ประทุมชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายอรุณ แสงคำกุลโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
4. นางภัทรวรินทร์ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ฉันทะทรัพย์ โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์กรรมการ
7. นางสาวสมปอง ศรีพูลโรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางอำพา ประทุมชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายอรุณ แสงคำกุลโรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
4. นางภัทรวรินทร์ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ฉันทะทรัพย์ โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์กรรมการ
7. นางสาวสมปอง ศรีพูลโรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายอรุณ แสงคำกุล โรงเรียนบ้านท่าก่อกรรมการ
4. นางภัทรวรินทร์ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางสาวนิชานันท์ ฉันทะทรัพย์ โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
6. นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์กรรมการ
7. นางสาวสมปอง ศรีพูลโรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางมยุรี ธานีโรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม)ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เกตุทองดีโรงเรียนบ้านจันลากรรมการ
3. นางสาวสุปราณี จวงการโรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการ
4. นายปองพล ศรีตะเขตโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางรจนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พรหมธิดาโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
3. นางสาวนฤดี ห้วยใหญ่โรงเรียนบ้านบกกรรมการ
4. นางสุจิตรา พาอาจโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประเทือง บุตตะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา วรัยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางบังอร หลวงพินิจโรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
4. นางพรศรี ใจภพชมชนบ้านหนองสะโนกรรมการ
5. นายอรุณ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางศิริพรรณ พงษ์บริบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
7. นายถาวร ทีปีเนตรโรงเรียนเมืองเดชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายฤกษ์ชัย พลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ ดาบุตรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ ผาสุขโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
4. นายคณิต เชื้อประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน กรรมการ
5. นายวีระพล วรรณริโกโรงเรียนเมืองเดช กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญศร จูมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนมประธานกรรมการ
2. นายรวินันท์ หมื่นสุขโรงเรียนศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายศักดา กุลโทโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นายสุริยนต์ สมภารโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
5. นายสุพงศ์ ผาสุขโรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ กิตติพิมานชัยโรงเรียนดำรงสินอุทิศกรรมการและเลขานุการ
7. นายสัญญา ส่งเสริมโรงเรียนเมืองเดช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ ประทุมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องเตยประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ปทุมราษฏร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำกรรมการ
3. นายจำนง วงศ์คำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นายเอนกพงศ์ โกทานักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางพชรภัทร จันทราผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ เพชรสุกศึกษานิเทศก์ กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ม่วงหวานนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
4. นางพิชรัตน์ บุญสุขนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
5. นางวิภาสร สุทธวีนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
6. นางธีราภรณ์ อรจันทร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวเพิ่มพร ธนสีลังกูรโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา วิสาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ทับทิมหินโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวพะวะณา ศรีลาทีโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นางศศิธร เจริญรอยโรงเรียนเมืองเดช กรรมการ
6. นายปาลิตา เปรยรัตน์บ้านห้วยทราย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเพิ่มพร ธนสีลังกูรโรงเรียนบ้านม่วงนาดีประธานกรรมการ
2. นางธิดา วิสาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ทับทิมหินโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวพะวะณา ศรีลาทีโรงเรียนบ้านโซงกรรมการ
5. นางศศิธร เจริญรอยโรงเรียนเมืองเดช กรรมการ
6. นายปาลิตา เปรยรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจิก (เดชอุดม) ประธานกรรมการ
2. นางระมัย ทองอนันต์โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นางรุ่งกานต์ จันทาโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
4. นางสุภาวดี สุดสุขโรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการ
5. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนม กรรมการ
6. นางรินดา หอมสินธ์โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจิก (เดชอุดม) ประธานกรรมการ
2. นางระมัย ทองอนันต์โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
3. นางรุ่งกานต์ จันทราโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
4. นางสุภาวดี สุดสุขโรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการ
5. นายจิตรติ ศิริพรมโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
6. นางรินดา หอมสินธ์โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางศวรรยา นอลาโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นาง สุนีย์ หวังดีโรงเรียนบ้านคำครั่งกรรมการ
3. นางสาวฐิติชญาน์ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านสว่างโนนทองกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ ตั้งพาเรืองโรงเรียนเมืองเดชกรรมการ
5. นางวิยะดา พรมกองโรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
6. นายสมพร วงมาลีโรงเรียนผอบ ณ นครกรรมการ
7. นางพัชรี กุลสุทธิไชยโรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นายสันติ กุคำอู่โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนากรรมการ
9. นางสาวปวีณา โสพัฒน์ โรงเรียนบ้านสร้างหอมกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา สัพโส โรงเรียนบ้านแข้ด่อนกรรมการ
11. นางสาวศิริลักษณ์ สว่างภพโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
12. นางสาวเมธิณี จันทร์ใสโรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
13. นางสาวพีรยา ฉลูศรีโรงเรียนบ้านหนองทัพกรรมการ
14. นางสุดสาคร จันทะศรีโรงเรียนบ้านโนนสนามกรรมการ
15. นายศุภสันห์ วันทาสุขโรงเรียนบ้านบัวงาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ สายสุดโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางณัชธิชา พรมมาโฮมโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
3. นางชริดา จันทุมโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางดาราวรรณ แก้วศรีทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นางเอื้องฟ้า ภูริพัฒน์โรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
6. นางปณิตา ภูมิลาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
7. นางวาสนา วงมาลี โรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญพิชา ศิริวงษ์โรงเรียนบ้านแสนสุข กรรมการ
9. นางสาวจอมขวัญ จันทร์จำลอง โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยกรรมการ
10. นางสาวโชติกามาตย์ แสวงวงศ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
11. นางสาวณัฏฐณิชา วรบุตรโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ กรรมการ
12. นางสาวจันทิมา พิมพ์พงโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
13. นางสาววงเดือน เพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านยางกลางกรรมการ
14. นางสาวสุภาพร หารบุตรโรงเรียนบ้านเปือยกรรมการ
15. นายปองพล ศรีตะเขตโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
16. นางลำธาร ปาปะสาโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางจันทร์แพน โฉมเฉลา โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายประวัติ ปัญญาโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวทัญญู จันใต้โรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
4. นางอัญชลี แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
5. นางสาวนภาพร ใจคิดโรงเรียนหนองดินดำกรรมการ
6. นางสาวนริศรา วงษาเคนโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ กรรมการ
7. นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์โรงเรียนบ้านม่วงนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายภัทรดนัย บุญต่อโรงเรียนบ้านแขมเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์พรรษ ปราชญ์ศิลป์โรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
3. นายอนุชา พุ่มพฤกษาโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
4. นางสาววีรนุช นาโสกโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา สืบสาโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนากรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ วุฒิพรหมโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่กรรมการ
7. นางลำพูน บุราชรินทร์โรงเรียนบ้านหนองแปกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางอมรวรรณ ภูษาพันธ์โรงเรียนบ้านดงกระชู ประธานกรรมการ
2. นางบัวกัน จันทรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
3. นางนิภา สมหมายโรงเรียนบ้านกุดเรือ กรรมการ
4. นางประภาศรี พรมภักดีโรงเรียนบ้านตบหูกรรมการ
5. นายบัญชิต สุพรมโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
6. นางพนม โภคทรัพย์โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอมรวรรณ ภูษาพันธ์โรงเรียนบ้านดงกระชู ประธานกรรมการ
2. นางบัวกัน จันทรโรงเรียนบ้านคอแลนกรรมการ
3. นางนิภา สมหมายโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
4. นางประภาศรี พรมภักดีโรงเรียนบ้านตบหู กรรมการ
5. นายบัญชิต สุพรมโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
6. นายพนม โภคทรัพย์โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายจุลศักดิ์ เถาว์โทโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา บุญคำโรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือกรรมการ
3. นายพิพัฒพงษ์ คำแดงโรงเรียนบ้านดอนยาวกรรมการ
4. นางสาวปานกมล ลูกบัวโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์ ไผ่เลี้ยง โรงเรียนบ้านซำงูกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ สมยาภัยโรงเรียนบ้านนาส่วง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ พลสอนครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สมยาโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีกรรมการ
3. นางสาวเทียนทอง สมเสนาะ สมเสนาะ โรงเรียนบ้านหนองอ้มกรรมการ
4. นางสาวณัฐธยาน์ นิวัฒน์ชัยเดชะโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ วันสารัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
6. นางจุฑามาศ บั้งทองโรงเรียนบ้านหมากมายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวงามประธานกรรมการ
2. นายบุญหาร บุญคั่งโรงเรียนบ้านบัวงามกรรมการ
3. นายพงศธร แก้วอร่ามศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายภัทรภณ มนัสผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ นิทาโลมรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ บุตรวังโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนโนนบากมิตรภาพที่ 83 ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนโนนหลี่ กรรมการ
3. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัย โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
6. นายทินกร สุดชารี โรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
3. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำกรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
3. นายดำรงเดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
3. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
3. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
3. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
4. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
5. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
3. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
3. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
4. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
5. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
3. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พรหมวงค์โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83ประธานกรรมการ
2. นายสมศรี เสนาน้อยโรงเรียนบ้านโนนหลี่กรรมการ
3. นายดำรงค์เดช สะอาดรัตน์โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ กรรมการ
4. นายสมาน วันแสวงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นายสรวิศิษฎ์ สุวรรณราชัยโรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) กรรมการ
6. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางชลธิชา สายเนตรโรงเรียนบ้านเปือยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล กุณรักษ์โรงเรียนบ้านแปดอุ้มกรรมการ
3. นางพิมพ์ภัทรา จัยสินโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นางสุดใจ สำราญจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางวาสนา รักษ์แก้วโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจารุนันท์ วัดเวียงคำโรงเรียนอนุบาลบุณฑริกประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ยิ่งใหญ่โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางละออง ไวโสภาโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวารุณี โสมรักษ์โรงเรียนบ้านเบญน์โนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสำนวน วรรัตน์โรงเรียนบ้านคำสำราญประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางคำปุ่น จารุการโรงเรียนบ้านหนองแปกกรรมการ
4. นางธนิดา มาสงค์โรงเรียนบ้านหัวแข้กรรมการ
5. นางสาวแอนนา หอมหวนโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน กรรมการ
3. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
4. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
2. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
4. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
2. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
4. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
5. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
2. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
3. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
5. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
5. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
2. นางดวงแก้ว วงศ์อนุชิตโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
4. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนบ้านกลาง กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกาญจน์ มนัสโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางอรประภา พรหมรัตน์โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกาญจน์ มนัสโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวอรประภา พรหมรัตน์โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นางตติยา อนุรักษ์ราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกาญจน์ มนัสโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางอรประภา พรหมรัตน์โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นางตติยา อนุรักษ์ราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกาญจน์ มนัสโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ กรรมการ
3. นางอรประภา พรหมรัตน์โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
4. นางตติยา อนุรักษ์ราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน เห็มภิระโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา บาตรสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
3. นางรุจี พรมโลกาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ กรรมการ
4. นางสาวญาณิวรา ทากะเมียดโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางลำดวน เห็มภิระโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา บาตรสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
3. นางรุจี พรมโลกาโรงเรียนบ้านแขมเจริญกรรมการ
4. นางสาวญาณิวรา ทากะเมียดโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเริงจิต วิลามาศโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
2. นางตติยา อนุรักษ์ราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเริงจิต วิลามาศโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
2. นางตติยา อนุรักษ์ราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเริงจิต วิลามาศโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่กรรมการ
2. นางตติยา อนุรักษ์ราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเริงจิต วิลามาศโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กรรมการ
2. นางตติยา อนุรักษ์ราษฎร์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดนตรี มีเบ้าโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านคำอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สารรัตน์โรงเรียนบ้านฝั่งเพกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดนตรี มีเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สารรัตน์โรงเรียนบ้านฝั่งเพรองประธานกรรมการ
3. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัย โรงเรียนบ้านคำอุดมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
2. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
2. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
2. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
2. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
2. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
2. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
2. นางสาวสายชล โพธิบา โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา สวัสดิ์วรโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
2. นางพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาสินี วานิชกุลโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา โพธิบา โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนกรรมการ
3. นางสาวสายชล บุญเติมโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุไร นนทนีโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
2. นางสาวพิทยา อิ้มคำโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นางสาวกัณต์กนิษฐ์ ธรรมวงศาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาวลิศรา บุญเพียงโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอาริษา ตันทองโรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
2. นางนพวรรณ ชุมพลโรงเรียนบ้านดงกระซูกรรมการ
3. นางสาวบุญช่วย บุตรน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสำราญกรรมการ
4. นางสาววริยา ภูจอมแก้วโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอาริษา ตันทองโรงเรียนบ้านไฮตากกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ ชุมพลโรงเรียนบ้านดงกระซูกรรมการ
3. นางสาวบุญช่วย บุตรน้อยโรงเรียนบ้านห้วยสำราญกรรมการ
4. นางสาววริยา ภูจอมแก้วโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุรีพร ญานะรมย์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุรีพร ญานะรมย์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุรีพร ญานะรมย์โรงเรียนบ้านโนนขามกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
2. นาง อรประภา พรหมรัตน์โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
3. นางสาวนันทนา สายเสนโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง มณีสายโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรประภา พรหมรัตน์โรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
2. นางสาวนันทนา สายเสนโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวพิกุลทอง มณีสาย โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นางอริยา หิมะคุณโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนูญ พุฒิพวงโรงเรียนบ้านตูม (ราษฎร์บูรณะ)กรรมการ
2. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ กรรมการ
3. นายชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสาธุชน วุฒิพลไชยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นายมนูญ พุฒิพวงโรงเรียนบ้านตูม (ราษฎร์บูรณะ)กรรมการ
3. นางสาวชนาพร สร้อยมาลุนโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]