หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5.
วันที่ 4-11 เดือนตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ป.๕ 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคารป.๑ 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคารป.๑ 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคารป.๑ 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารห้องสมุด 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
09.00เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 8 ต.ค. 2556
2 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 8 ต.ค. 2556
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเวตวันวิทยา หอประชุมโรงเรียน 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00เป็นต้นไป
2 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเวตวันวิทยา ห้องประชุม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
3 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
5 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 ต.ค. 2556
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 ต.ค. 2556
8 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 ต.ค. 2556
9 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
2 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.30-11.30
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
7 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00น
8 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00เป็นต้นไป
9 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นบน 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00น

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
3 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 8 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป
4 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]