หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5.
วันที่ 4-11 เดือนตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
3 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ป.๕ 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00เป็นต้นไป
2 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 23
09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ ห้องป.๕ 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 7 ต.ค. 2556
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 7 ต.ค. 2556
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 7 ต.ค. 2556
5 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 7 ต.ค. 2556
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 7 ต.ค. 2556
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 7 ต.ค. 2556
8 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 7 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเวตวันวิทยา หอประชุมโรงเรียน 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.00เป็นต้นไป
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเวตวันวิทยา หน้าอาคาร 1 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00เป็นต้นไป
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเวตวันวิทยา อาคาร2 ห้องม.1/1 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
3 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
4 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
6 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556
7 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556
8 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556
9 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ชั้นล่างอาคารใหม่ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
2 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.30-11.30
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
5 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
6 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
7 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นบน 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00น
8 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-14,00น
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องสมุด 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00น
10 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00น

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
3 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 4/1 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
4 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 7 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]