หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5.
วันที่ 4-11 เดือนตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2556   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 103 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง หอประชุม 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง หอประชุมโรงเรียน 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง หอประชุมโรงเรียน 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง หอประชุมโรงเรียน 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ ห้องป.๕ 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ ห้อง ป.๕ 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 4 ต.ค. 2556
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 4 ต.ค. 2556
5 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 4 ต.ค. 2556
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 4 ต.ค. 2556
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 4 ต.ค. 2556
8 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 4 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเวตวันวิทยา หน้าอาคาร 1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคารป. ๓ ห้อง ป.๓/๑ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
4 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00น
6 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเดช 4 ต.ค. 2556
7 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเดช 4 ต.ค. 2556
8 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเดช 4 ต.ค. 2556
9 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเดช 4 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ชั้นล่างอาคารใหม่ ชั้น ล่าง 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
3 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เ๖้นหน้าอาคาร 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
4 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารอำนวยการ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
5 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารโรงอาหาร 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารเอนกประสงค์1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
7 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน3 ชั้น ชั้นล่าง 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-14.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องสมุด 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00น
9 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-11.00น
10 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นบน 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-14,00น
11 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00เป็นต้นไป
12 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00เป็นต้นไป
13 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00เป็นต้นไป
14 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
2 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ชั้น อาคารป.4/1 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
3 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
4 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 4 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนเวตวันวิทยา หอประชุม 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเวตวันวิทยา ห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเวตวันวิทยา ห้องอนุบาล 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]