รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุดด้วงเงิน
 
1. นางสุวรรณ  พันธิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  อำไพจิตร
 
1. นางวิลาวรรณ  สมจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงอริศรา  สิงห์แจ่ม
 
1. นางอโนทัย  ประชุมรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ศิลวันต์
 
1. นางรัตนา  พรหมจารีย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคี) 1. เด็กหญิงศรุตา  ฐานะวันดี
 
1. นางสาวสุนทรี  คำเลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กหญิงธารทิพย์    แก้วก่ำ
 
1. นางพิศมัย   ปฏิรัตนัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตนา  ดอกแก้ว
 
1. นางสุวรรณ  พันธิทักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อินทวี
 
1. นางอัมพร  ลาธุลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กชายชนะชัย  พูลทา
 
1. นางศิริลักษณ์  สุโกพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงศรีประไพ  คำโสภา
 
1. นางอโนทัย  ประชุมรักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีแววแสง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โทพิลา
 
1. นางจรัญญา  คำแก่น
2. นางสุมาลี  ทัศบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย   1. นายไพบูลย์  แสงสว่าง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กชายรชต  มาดาสิทธิ์
 
1. นางอุไรพร  เถื่อนโยธา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จอดนอก
 
1. นางสุภาวดี  นามสว่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายศรนักรบ  ใจภักดี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำแสนราช
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรรณษา  จันทะโคตร
2. เด็กหญิงศิริภัทร  ศรีภักดี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์มาเกษ
 
1. นางสาวจารุณี   คำมั่น
2. นางสาวช่อผกา  สระบัว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  หอมดวงสี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญชาลี
3. เด็กหญิงปวีณา  ศรีประดับ
 
1. นางนภาวรรณ  ไชยอุดม
2. นางสุพรรณี  นาคแนวดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจริญญา  แสนดี
2. เด็กหญิงศศิประภา  การินทร์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์ดา  สัตธรรม
 
1. นางนงคราญ  สาธรพันธ์
2. นางนัยรัตน์  สิงห์คง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายกฤชชัย  จันทุมา
2. เด็กชายเสนีย์  สาธรพันธ์
 
1. นายนคร  จันทร์สอน
2. นายเอกภาพ  วิจิตรเชื้อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวันเฉลิม   ปัจมูล
2. เด็กชายวีระศักดิ์  เนตรสาร
 
1. นายนรินทร์  มากดี
2. นางวรีวรรณ์  สมณะเกษมพงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี
 
1. นางสาวบัวสอน  อินทร์ลี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุภัทร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวหัทยา  แก้วแรมเรือน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายคณาสิทธิ์  ปราบจันดี
 
1. นางอุบลวรรณ  ประทีปทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชลลดา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงชลิตา  สุวรรณสุข
3. เด็กชายธนวินท์  บุญไธสง
 
1. นางวันเพ็ญ  สัตยากูล
2. นางสุริยันต์  ศิริวงศ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. นางสาวนภาลักษณ์  วรรณวงศ์
2. นางสาวปนัดดา  ทุสดี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เฟือยคำ
 
1. นางประทัศสี  แสนทวีสุข
2. นางสาวพิมประไพ  จำปาสา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงชรัตดา  จันทิมาตย์
2. เด็กหญิงสุดาพร  อุณาศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกัญญภัค  วงค์คำ
2. นางสาวชลธิชา  ศรีหงษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงนิลุบล  มาตรมุนโท
2. เด็กหญิงบุษกร  โมลานิล
3. เด็กหญิงอุมาพร  ผุยประกอบ
 
1. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
2. นายพิทัก  สาเวช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยโพธิ์
2. เด็กหญิงศิริกรานต์  ชินวงศ์
3. เด็กหญิงสลินทิพย์  เจริญ
 
1. นางสาวรัตนา  ประสานวงศ์
2. นางวนิดา  มะลิลา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  กุรีวรรณ์
2. เด็กชายศุภทัต  ทุมวงษ์
3. เด็กชายอทิชัย  สีลาเพชร
 
1. นายจรัส  มาริกัน
2. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  แอนโก
2. เด็กหญิงสุภัชชญา  จันทิมาตย์
3. เด็กหญิงอินทิรา  บุปผาวาส
 
1. นางสาวกัญญภัค  วงค์คำ
2. นางนุชนภา  ทัพซ้าย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงปริญญา  พวงพั่ว
2. เด็กหญิงปาจรินทร์  สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงอนันตยา  พิลาลำ
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางเสาวนีย์  ไม้เลิศหล้า
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิสายาน
2. เด็กหญิงทิพย์วดี  ทวีพันธ์
 
1. นายพิทัก  สาเวช
2. นางวนิดา  มะลิลา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 1. เด็กชายปรมินทร์  ทะยัง
2. เด็กชายศิริธรรม  จันทาทิพย์
 
1. นางพรเพ็ญ   คำเคนบ้ง
2. นายอุดม  แก้วคำสอน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่างอย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชนะเนตร
2. เด็กชายศรราม  ทาเทพ
 
1. นายพิทักษ์  พลสวัสดิ์
2. นายไพฑูรย์  บุญประชม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายวิทวัส  สีทิมทอง
2. เด็กชายเอกพงษ์  พุทธเดช
 
1. นายนันท์  ทำเลดี
2. นายบุญส่ง  นันทบุตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายธวัชชัย  ทองคำผุย
2. เด็กชายอัครพล  สิมาทอง
 
1. นายนันท์  ทำเลดี
2. นายบุญส่ง  นันทบุตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายภานุพงษ์  อ่อนวรรณะ
2. เด็กชายอานนท์  เจริญทัศน์
 
1. นายนันท์  ทำเลดี
2. นายบุญส่ง  นันทบุตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก 1. เด็กหญิงบุญญิสา  โคตพงษ์
2. เด็กหญิงปานทิพย์  พลอาจ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  จันธะวัตร์
4. เด็กหญิงอริศรา  พิมภักดิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จารุมูล
 
1. นางคำใหม่  ชื่นจันทร์
2. นางวัชชิราภรณ์  ทองสัมฤทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงดาริกา  สาจะรี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  โลกันต์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หยุดชม
4. เด็กหญิงอทิตยา  สมอาจ
5. เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  ขันธวัตร
 
1. นายวิจิตร  เชื้อทอง
2. นางเบญจใจพร  เชื้อทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงคณิถา  สีลาเพชร
2. เด็กหญิงชลธิชา  วารี
3. เด็กหญิงพรชิตา  อุดมพันธ์
4. เด็กหญิงวรดา  สิลาเพชร
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สืบสีมา
 
1. นางกนกวรรณ  อาจหาญ
2. นางอโนทัย  ประชุมรักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห่องชัน 1. เด็กหญิงกินรี  หงษ์มณี
2. เด็กหญิงจริญญา  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุดมวงษ์
4. เด็กชายรัชพงษ์  ฉันชัย
5. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  รักษารอด
 
1. นายกฤตยพล  ชนะภัย
2. นางวารุณ๊  ไชยจางวาง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก 1. เด็กหญิงจารวี  จำปางาม
2. เด็กชายทศพล  แสนดี
3. เด็กหญิงธารารัตน์  บุญหลาย
4. เด็กหญิงปนัดดา  สายใหม
5. เด็กหญิงปัฎฐมาวดี  จิตรมั่น
 
1. นางสุรีย์พันธ์  คนขยัน
2. นางสุวิชา  ทองเถาว์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงนันทนา  ปิดตาเน
2. เด็กหญิงรัศมี  วงศ์เสนา
3. เด็กหญิงวิยะดา  หวลจิตร
4. เด็กหญิงสุธิดา  ขะจัด
5. เด็กหญิงสุนทรี  เข็มแก้ว
 
1. นายวิจิตร  เชื้อทอง
2. นางเบญจใจพร  เชื้อทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายคมกริช  มาคะวงค์
2. เด็กหญิงปวีณา  ราชเจริญ
3. เด็กหญิงวีณา  ทองพิกุล
4. เด็กหญิงอรอินทร์  บุตรดี
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  รสจันทร์
 
1. นางวัชรา  บุปผาพันธ์
2. นางสาวสรกมล  เริงศิริ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงธิตฐิตา  ประพันธ์
2. เด็กหญิงนิตยา   สาคำภี
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คำพลาทู
4. เด็กหญิงศิริพร  ภูศิริ
5. เด็กชายสรวี  งามเนตร
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นางเขมจิรา  สิริรังสรรค์กุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กชายเปรมศกลวัฒน์  โชคดี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ทองเรือง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณิศรา  โสภากุ
 
1. นางฐิติรัตน์  สูนานนท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กชายศักดิ์ดา    ศรไชย
 
1. นางวิภาวรรณ   ตรีผลพันธุ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โชคสุข
2. เด็กชายมนัชนนท์  แย้มศรี
 
1. นางสมปอง  ทาทอง
2. นางอนุรักษ์  กรองมาลัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กชายธนากร  สีสะอาด
2. เด็กหญิงวีนัสรา  พันตาเอก
 
1. นางรำไพ  แก้วอนันต์
2. นางอมรรัตน์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายพันธกานต์  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงเอมวิกา  คำจันทร์
 
1. นางเสาวนิต  สีดาโคตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงกมลเนตร  บุญทศ
2. เด็กหญิงจินดา  อรรถเสน
3. เด็กหญิงทัตติยา  พรมชาติ
4. เด็กหญิงนำ้ฝน  อินทะมาตร
5. เด็กหญิงปริศนา  ประนัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชลอกลาง
7. เด็กหญิงศรีวิลัย  หงษ์มณี
8. เด็กหญิงสิริยากร  ไชยะนันท์
9. เด็กหญิงสุภาวี  เกตกรณ์
10. เด็กหญิงโชติดารา  ยานะรมย์
 
1. นางฉวีวรรณ  สารศรี
2. นางมลิวัลย์  ทองทวี
3. นางสกนธ์รัตน์  สาโสม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ดอนพล
2. เด็กชายธนากร  พิโล
3. เด็กชายธีระศักดิ์  โพธิ์ขาว
4. เด็กชายนนท์ทวัช  คงคะพันธ์
5. เด็กชายนรินทร์  พูลศิลป์
6. เด็กชายราเชนทร์  ผาสิน
7. เด็กชายวาทิน  สุวรรณคำ
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คงคะพันธ์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  พิโล
10. เด็กหญิงแทมรีน  วรรณสุข
 
1. นายพูลศักดิ์  คละเครือ
2. นางสาวมันทนา  มนทินอาสน์
3. นายไพวรรณ  จันที
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สำลี
2. เด็กหญิงจิตราภา  สว่างงาม
3. เด็กหญิงทัศนีย์  บุดสีนนท์
4. เด็กหญิงธาดามณี  พรมมาโฮม
5. เด็กหญิงธีมาพร  สายพันธ์
6. เด็กหญิงนงนุช  ชินวงษ์
7. เด็กหญิงนาตาลี  ลุนศร
8. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีใส
9. เด็กหญิงภัทรกันย์  ต่อนคำสนธิ์
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สีหาบุตร
11. เด็กหญิงวรรณิภา  เพ็งมาตร
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สว่างงาม
13. เด็กหญิงสโรชา  เติมจิตร
14. เด็กหญิงอังควิภา  บุญวิจิตร
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โททอง
 
1. นางพรเพ็ญ  คำเคนบ้ง
2. นางสาวพิสมัย  โพธิ์พรหม
3. นางสไบแพร  วงษ์สอาด
4. นายอุดม  แก้วคำสอน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเนตร
2. เด็กหญิงกาญจนารัตน์  มาทวี
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  กมลสินธ์ุุ
4. เด็กหญิงจีรภาดา  หาพันนา
5. เด็กหญิงนัฐกานต์  กำลังเขียว
6. เด็กหญิงบุญสิตา  ภูศิริ
7. เด็กหญิงประภาพร  สีหราช
8. เด็กหญิงยุภาพร  คำงาม
9. เด็กหญิงรติมา  สุวรรณกูฏ
10. เด็กหญิงวิยะดา  สมฤทธิ์
11. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีรักษา
12. เด็กหญิงอุมาพร  นามพิทักษ์
13. เด็กหญิงเดือนฉาย  แสนทอง
14. เด็กหญิงเพ็ญพฤกษา  สุจริต
15. เด็กหญิงแพรไหม  ทองมั่น
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศิวะเทเวศร์
2. นางศิริวรรณ  สายเมฆ
3. นายอนันต์  ผุยพรหม
4. นางอรระวี  ผุยพรหม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อบอน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลิกหลัก
2. เด็กหญิงพัชรี  บุญมานันท์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เวชการ
 
1. นางกนกวัลย์  อุปลาบัติ
2. นางธนาพร  แก้วพรหม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. นางสาวสิริญญา  พันชาลี
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สำราญวงศ์
3. เด็กหญิงโสรยา  ศรีภักดี
 
1. นายชาติชาย  ไชยรัตน์
2. นายปรีชา  พลราช
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เลือกนารี
2. เด็กหญิงวริศรา  มาพงษ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศิลาเกษ
2. นายเพียว  วงษ์ภักดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงกานติมา  บุตตะแสง
2. เด็กหญิงอรัญญา  วงษาทุม
 
1. นายบุญเติม  ไชยราช
2. นายประพัฒน์  หงษ์ทอง
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงอินธิรา  วงษาทุม
 
1. นางคำแก้ว  จันทร์เพชร
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา  สีทา
 
1. นายธีระพล  ประสานสิงห์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปภัสสร  จำปาศิริ
 
1. นางสุภาวดี  ธรรมราช
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสุชาดา  แสนบุราณ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญราช
 
1. นายอณุกูล  แพงช่วย
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงนัยนา  ชมภูเกษ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงนันทวัน  คำเลิศ
 
1. นายอาทร   หวังชื่น
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงศุภนิดา  คำกระจาย
 
1. นายสุพล  ยานะรมย์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนใส
2. เด็กหญิงสุภาวดี  หอมหวล
 
1. นางธนพรรณ  มีแก้ว
2. นางปัทมาสน์  ทองไสล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงเวียน
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ดวงพวง
 
1. นางอรทัย  อุทัยกรณ์
2. นางไพฤทธิ์  กิ่งบู
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อารีกุล
2. เด็กหญิงวิสุดา  ทาคำห่อ
 
1. นางทวีศิลป์  หวังชื่น
2. นางสาวพัทยา  จารุตันติ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญค้ำชู
 
1. นายอาทร   หวังชื่น
 
72 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงปิยพร  สีทอง
2. เด็กชายภูวนาท   จำปาสา
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันดี
 
1. นายจรัส  ธรรมสัตย์
2. นางรัชนี  สุนิพันธ์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายณัชพล  บุญมาอุต
2. เด็กชายธนิตย์  แก่นมาลี
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ลาธุลี
 
1. นางทวีศิลป์  หวังชื่น
2. นายอาทร   หวังชื่น
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  ทาคำห่อ
2. เด็กชายศุภกร  ปราบจันดี
3. เด็กชายสุริยา  พวงอก
 
1. นายอาทร    หวังชื่น
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายสราวุธ  อัตถาชน
 
1. นายสมาน  จำปา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายวรเชษฐ์  สวัสดี
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายพัชรพล  ธาถาวร
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพบัวภา
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปอนด์  เกตุฉายา
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทองไสล
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สุดตา
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงอลิชา  ใจภักดี
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ห่องคำ
 
1. นางสาวมนฑการต์  ดาบพระทิตย์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปาจรีย์  สบายใจ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ใจตรง
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 1. เด็กชายอุทิศ  นูกอง
 
1. นางอาภาภรณ์  บุญเติม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิง เปี่ยทิพย์   ขันทะวัต
 
1. นางทัศนีย์   วิถี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงพิยะดา  วงศ์ศรีพรม
 
1. นางพนารัตน์  มุสิกสวัสดิ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาประวัติ
 
1. นายเวคิน  มุสิกสวัสดิ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกฤษดา  สายัญห์
2. เด็กหญิงจำนง  ดาวัลย์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วสง่า
4. เด็กชายชยากรณ์  ทองไสล
5. เด็กหญิงณัฐชยา  โมลา
6. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  สายบัว
7. เด็กชายมินธดา  แก้วคำบ่ง
8. เด็กชายวรเชษฐ์  สวัสดี
9. เด็กหญิงวิชิดา  ถิราวุฒิ
 
1. นายนันท์  ทำเลดี
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
3. นางวริศา  เหลากลม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
2. เด็กชายทองดี  จันทร์โสภา
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่างยา
4. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สุดตา
5. เด็กชายยศรัส  เกตุศักดิ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมยง
7. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
8. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  ละเลิศ
 
1. นายนันท์  ทำเลดี
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
3. นางวริศา  เหลากลม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกฤษดา  สายัญห์
2. เด็กหญิงกัลยากร  ป้องกัน
3. เด็กหญิงจำนง  ดาวัลย์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วสง่า
5. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทองไสล
6. เด็กหญิงณัฐชยา  โมลา
7. เด็กชายธีรธาดา  คำมาโฮม
8. เด็กชายนันทวัฒน์  สิมาวัน
9. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  สายบัว
10. เด็กชายมินธดา  แก้วคำบ่ง
11. เด็กชายวรเชษฐ์  สวีสดี
12. เด็กหญิงวิชิตา  ถิราวุฒิ
13. เด็กชายอนวัฒน์  ทะคำวงศ์
14. เด็กหญิงอลิชา  ใจภักดิ์
15. เด็กชายเผาลาภ  ส่งเสริม
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
3. นางพาณี  พูลผล
4. นางรุ่งศรี  งามดี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
2. เด็กชายทองดี  จันโสภา
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ช่างยา
4. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  สุดตา
5. เด็กชายนภสินทุ์  ธรรมเจริญ
6. เด็กหญิงประกาย  มั่นการ
7. เด็กชายพัชรพล  ธาถาวร
8. เด็กชายภูชิต  ชาบุญเรือง
9. เด็กชายยศรัล  เกตุศักดิ์
10. เด็กหญิงรติรัตน์  ส่งเสริม
11. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
12. เด็กชายศราวุธ  คำมาโฮม
13. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  ละเลิศ
15. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
3. นางพาณ๊  พูลผล
4. นางรุ่งศรี  งามดี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วันเคียง
2. เด็กชายธนายุทธ  หาญชนะ
3. เด็กชายธีรภัทร  สิงขรบาท
4. เด็กหญิงนงนุช  คำมงคุล
5. เด็กชายนนทกร  สวัสดิ์กงศรี
6. เด็กชายนนทวัตร์  ผุยบัวค้อ
7. เด็กหญิงนิตยา  ถิ่นขาม
8. เด็กชายประเสริฐ์  ละนิโส
9. เด็กหญิงปานประดับ  พูลเจริญ
10. เด็กชายพิชัย  บรรเทิงสุข
11. เด็กหญิงวันทนีย์  โสภาทอง
12. เด็กชายวาทิน  อินทะมาตย์
13. เด็กหญิงวาสนา  วิจิตร์
14. เด็กหญิงศิริพร  ดวงสนิท
15. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมบิน
16. เด็กหญิงสุพัตรา  ทะวาเงิน
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชำนาญเวท
18. เด็กชายอมรเทพ  นิลคำมี
19. เด็กหญิงอรัญนิภา  แก้วประดับ
20. เด็กหญิงอำไพวรรณ  แสนหยุด
 
1. นายทนัน  พูลเพิ่ม
2. นางธิดารัตน์  ภักดีล้น
3. นายมานิต  ล้านศรี
4. นายยงยุทธ  ใจแก้ว
5. นางเพลินพิศ  ทวีพัฒน์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ประทุมมา
 
1. นางสาววิไล  ดวงเบ้า
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทารักษ์
 
1. นางจำปา  แผ่นทิพย์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผับแล้ง 1. เด็กหญิงศรีวิลัย  ปาคำทอง
 
1. นายทำนอง  จันทร์เฑ็ญ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงวาสนา  วิจิตร์
 
1. นายมานิต  ล้านศรี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 1. เด็กชายธีรพงษ์  เกษมพร
 
1. นางอาภาภรณ์  บุญเติม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงลลิตา  คำทองสุข
 
1. นางดารุณี  พุ่มจันทน์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทารักษ์
 
1. นายพินิจ  ชาลีพรหม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงสุภาพร  โทถม
 
1. นางพนารัตน์  มุสิกสวัสดิ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายอิสรา   รอดประโคน
 
1. นายไศล  วจนะวิชากร
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  จันทร์เลื่อน
 
1. นางฉวี  บุญประชุม
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. นางสาวนงนุช  คำมงคุล
 
1. นางวรุณพร  รชตภคนันท์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  อุทัยกรณ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 1. เด็กชายปกรณ์  อัคจันทร์
 
1. นางสาววรรณา  เทินกระโทก
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทารักษ์
 
1. นายพินิจ  ชาลีพรหม
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผับแล้ง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เที่ยงดี
 
1. นายชยาภรณ์  แก้วคำชาติ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  นาวงศรี
 
1. นางอโนทัย  ประชุมรักษ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงกฤติมา  มณเทียนอาจ
2. เด็กชายคมชาญ  ศรีมานะ
3. เด็กหญิงชนาพร  สิงห์น้อย
4. เด็กชายณะรินทร์ศาล์  จินดา
5. เด็กชายณัฐวุุฒิ  งามศักดิ์
6. เด็กชายณัฐวุุฒิ  ไสลรัตน์
7. เด็กหญิงธันชนก  บุญรินทร์
8. เด็กหญิงอรอุมา  มงดล
 
1. นางชัชฎา  พันธุ
2. นางรำไพ  มิลภา
3. นางอรทัย  ช่วงชิง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กชายจักรี  ดวงโสมา
2. เด็กชายฉัตรชัย  ศิวกุล
3. เด็กชายธนายุทธ  กิ่งทุมมา
4. เด็กหญิงวณิชยา  พุฒพิมพ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  กุวงษา
6. เด็กชายวุฒิไกร  นามโสภา
7. เด็กชายศศิมาภรณ์  ผลพันธ์
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  กองทองนอก
 
1. นางคุณาภรณ์  ประดิษฐ์แท่น
2. นางชญาดา  พวงทอง
3. นางชัชฎา  พันธุ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  จันละออ
2. เด็กหญิงกุลนันท์  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงคณิตา  ดวงดี
4. เด็กหญิงจารุนันท์  บุตรสีสาย
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุริวงค์
6. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์แจ่ม
7. เด็กหญิงพรนิพา  ดวงดี
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สารีพวง
 
1. นางฉวีวรรณ  อัครบุตร
2. นางนิตินันท์  ฉลวยศรี
3. นางสุวิมล  หอมสมบัติ
4. นางเพ็ญศิริ  สันธิ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงชุติมา  กาพาด
2. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์เย็น
3. เด็กหญิงพิสมัย  ทังโส
4. เด็กหญิงวิชุดา  งามศรี
5. เด็กหญิงศศิธร  ลืนลา
6. เด็กหญิงสรนันท์  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงอริสา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวทิตยาภรณ์  สาธรราษฎร์
2. นางพรรณทิพา  สมบูรณ์
3. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
4. นางศศิธร  สุวรรณพัฒน์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเนตร
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  มณีจันทร์
4. เด็กหญิงชนกนันท์  จันทิมาตย์
5. เด็กหญิงญาณิศา  ใบบัว
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชำนาญเวช
7. เด็กหญิงลัญลิตา  เดชกล้า
8. เด็กหญิงสิริยากร  สาวันดี
9. เด็กหญิงอัญชิสา  จารุการ
10. เด็กหญิงอัฐชรา  วงษ์คำตา
11. เด็กหญิงแพรทอง  จันทรภักดี
 
1. นางสาวชาคริยา  พานอ่อน
2. นางพันทิวา  ธรรมาวิรุฬห์
3. นายอณุกูล  แพงช่วย
4. นางอุไรพร  เถื่อนโยธา
5. นางสาวเยาวดี  วงศ์พุฒ
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วันเคียง
2. เด็กหญิงดวงจันทร์  โพนทัน
3. เด็กหญิงนงนุช  คำมงคุล
4. เด็กหญิงนิภาพร  เคนโสภา
5. เด็กหญิงปณิฐา  มาคะวงศ์
6. เด็กหญิงยุพิน  แดงนาเพียง
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์  คงงาม
8. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมบิน
9. เด็กหญิงสุพัตรา  สุทธิบุตร
10. เด็กหญิงเกษสุดา  กัลยามา
 
1. นางสาวกัญยนันท์  อุดนอก
2. นางธิดารัตน์  ภักดีล้น
3. นางพิมลดา  ศรีริคำ
4. นางวรภร  ฟูเฟื่อง
5. นางสาวอัญชลี  ศรีริคำ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชุม 1. เด็กชายธีรพงษ์  นะโค
2. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีการัง
3. เด็กชายอัษฎากร  แสงงาม
 
1. นางสาวบังอร  จันทร์ถอด
2. นายปรีชา  กรีเมฆ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายวีรพงษ์  น้อยคำดี
2. เด็กชายศุภชัย  เชื้อลี
3. เด็กชายไตรภพ  ทาระศรี
 
1. นายพิทัก  สาเวช
2. นายเทอดศักดิ์  ยนต์ยงค์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายปรีชา  ก้อนคำบา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีเจริญ
3. เด็กชายอังกฤษ  เครือวงษ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศิลาเกษ
2. นายเพียว  วงษ์ภักดี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายกองสี  ทองคำดี
2. เด็กชายธนวันต์  โคตรธาริน
3. เด็กชายอำนาจ  บัวหอม
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  สมงาม
2. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงภาวิณี  ลาทวี
4. เด็กหญิงวันวิสา  ลาทวี
5. เด็กหญิงสุวิมล  แก้วคำหงษ์
6. เด็กหญิงเบญจพร  โคตพงษ์
 
1. นางบุญฟ้า  ลิ้มวัธนา
2. นางศรีมาลา  ญาณกิตติกุล
3. นางสุริศา  กาบยุบล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงนิลุบล  แผ่นผา
2. เด็กหญิงรจนา  สร้อยผาบ
3. เด็กหญิงวรรณภา  ยาณะรมย์
4. เด็กหญิงสาวิกา  คำประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุนิสา  สานทอง
6. เด็กหญิงแก่นแก้ว  บรรทะท้าว
 
1. นางสาวปริศนา  สุบุญ
2. นางวิไลวรรณ  สิทธิวรเดช
3. นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  สมโคตร
2. เด็กหญิงบุษกร  บุญเนตร
3. เด็กหญิงสุภัตตา  แพทย์มด
 
1. นายประสิทธิ์  บุญโกมล
2. นางสาวปิยะพร  กิฬาพันธ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงจามจุรี  อัมภรัตน์
2. เด็กหญิงจิราพา  สุวรรณะ
3. เด็กหญิงอินธิรา  เฉลิมรัตน์
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางเสาวนีย์   ไม้เลิศหล้า
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กชายทัดเทพ  แก้วศรีเคน
2. เด็กหญิงพจนีย์  ธนะสนต์
3. เด็กหญิงศุทธหทัย  ไชยสงคราม
 
1. นางฉลวย  แก้วพรหม
2. นางนิพาพร  บุญสู่
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สละกลาง
2. เด็กหญิงนิศรา  แสงขจี
3. เด็กหญิงสายสมร  ชีกว้าง
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางเสาวนีย์  ไม้เลิศหล้า
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โลทัง
2. เด็กหญิงปวีณา  กะพันพล
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เนระวัน
 
1. นางสมหมาย    อัครศรีชัยโรจน์
2. นายสุพิทยะ  อินธิไชย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 1. เด็กหญิงพีระพร  บุญเชิด
2. เด็กหญิงอรทัย  จำปาคำ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  จำปาคำ
 
1. นางสาววรรณา  เทินกระโทก
2. นางสมหวัง  ทองพอก
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปฑิตตา  สุรินโยธา
2. เด็กหญิงรุจีพร  ทองคำห่อ
 
1. นายธิติพันธ์  สาวิกันย์
2. นายนคร  จันทร์สอน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกิตติยาพร    วงศ์พิมพ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   วิเชียร
3. เด็กชายฉัตรชัย   คูณสวัสดิ์
 
1. นางจุรีภรณ์   น้อยวงศ์
2. นางศรีสุดา  ทองคำห่อ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เลขสัน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสมสุข
3. เด็กหญิงวราพร  เรืองประดับ
 
1. นางสุทธิรา  เนตรวงศ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงจิราพร  คณะศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  งามเนตร
3. เด็กหญิงปวีณา  คำนิล
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุริยะบุญ
2. นายไชยเจริญ  สุริยะบุญ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชินวัตร
2. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  วงศ์นามเถาว์
3. เด็กหญิงดาวรุณี  แววศรี
 
1. นางอิสสรียา  สติมั่น
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ตริวงษ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  คุลธิ
3. เด็กหญิงพราวรุ้ง  กุลแก้ว
 
1. นางสาวพัทยา  จารุตันติ์
2. นางสุนันทา  มานุช
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ใจภักดี
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุตสีสาย
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  กิ่งแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะชาลี
2. นางมลวิภา  พรมรักษ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กชายจิตรกร  ศรีหล้า
2. เด็กชายนรินทร์  ช่วงโชติ
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นางสุทรี  สุรำไพ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผุยบัวค้อ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์ลา
 
1. นายวิทูรย์  ชินภักดี
2. นางสาวสรกมล  เริงศิริ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  อัตถาสุ้ย
2. เด็กหญิงรัติยา  ภาระวงศ์
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นางสุทรี  สุรำไพ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พิญพงศ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เดชคุณ
 
1. นางธนพร  ชนะกุล
2. นางเพชรมณี  ใจเอื้อ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  วงษาลุน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เพียงจันทา
3. เด็กชายไพรัตน์  บุญเชิญ
 
1. นางสาวสาธิดา  มนตรี
2. นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พุ่มพฤกษา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   สุภะดล
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นายปรีชา  พลราช
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายสิริเชษฐ์  มาตรมุนโท
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  จันสีโห
 
1. นางสาวสาธิดา  มนตรี
2. นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงนิศาชล   รวมพร
2. เด็กชายไชยา   จำปาจันทร์
 
1. นางวงศ์รัก  เจริญทัศน์
2. นายไศล   วจนะวิชากร
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เกตุทองหลาง
2. เด็กชายไตรวงค์  ดวงคำ
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  บุญเฉลียว
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงวิชุดา  คงคาพันธ์
2. เด็กชายอดิศร  ก้อนเรณู
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นายปรีชา  พลราช
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายปราชญ์นิติ  ศรีปราชญ์
2. เด็กชายรัฐภัทร์  ศรีปราชญ์
 
1. นายธิติพันธ์  สาวิกันย์
2. นายนคร  จันทร์สอน
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกิตติทัศน์  วงศ์ชาลี
2. เด็กชายจินตวัฒน์  จันทร์โสภา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาวโรยรัมย์
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายธนากร  คำประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ช่างยา
3. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายธีรธาดา  คำมาโฮม
2. เด็กชายนันทพงษ์  หวังลาภ
3. เด็กชายอนุชา  แก้วคำกอง
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อุรวงศ์
2. เด็กชายยุทธนา  แก้วคำกอง
3. เด็กชายศรันญ์  กมุทรัตน์
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  มาตรมุนโท
 
1. นางวิชชุดา  มาริกัน
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงดวงภรณ์  พิมพ์เพ็ง
 
1. นางพัทรียา  จันทป
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงศสิมาพร  จารุกมล
 
1. นางวิชชุดา  มาริกัน
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายกฤตปุญญา  เจริญศิลป์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  พันธ์เพ็ง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงวริสรา  พรมทา
 
1. นางจินต์ธิรา  บัวทุม
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทัดดาว  บุญประคม
 
1. นางสาวณัฐฐธิดา   รักษาศรี
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เอกศิริ
 
1. นางปอรรัชม์  อ่อนมณี
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงอารียา  สุตัญตั้งใจ
 
1. นางวิชชุดา  มาริกัน
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงธัญภา  โครตรเมือง
 
1. นางนวพรรษ  ทักษิณกานนท์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอัญชนา   คำภาทู
 
1. นางนวลกนก   บุญเฉลียว
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนฤมล    จันทะไขสร
2. เด็กหญิงพรชิตา   ฉันเทียะ
3. เด็กหญิงพัชราพร    บุญหลาย
4. เด็กชายสุจารี   ยืนยาว
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์    เหล่าพิเดช
 
1. นางทวิกา   สุบินยัง
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โคตะระ
 
1. นางปอรรัชม์  อ่อนมณี
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงปวีณา  ธุสาวัน
 
1. นายวสันต์  ใจชื่น
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจิระประภา  ไกลถิ่น
 
1. นายวสันต์  ใจชื่น
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงทิมทอง  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงธัญรดา  บุรีพันธ์
 
1. นางพัทรียา  จันทป
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงฌานิสา  โสภาสิน
2. เด็กหญิงณัชชา  มลทินอาจ
 
1. นายสนอง  อุทคำกอง
2. นางสมพร   ตระการไทย
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เนากูด
2. เด็กหญิงนิวาดา  นาชุม
3. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงวรกาญจน์  ปางสุข
5. เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณา
6. เด็กหญิงเมตตา  อุพันธ์ทา
 
1. นางพัชรพร  สิมาพันธ์
2. นายศุภนิตย์  สิมาพันธ์
3. นางสาวอุไรพร  จันสุข
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะแอก 1. เด็กหญิงธิรากรณ์  อุพันทา
2. เด็กหญิงวรรณิสา  เงินลุน
3. เด็กหญิงสุภัทรา  กุลบุญญา
4. เด็กหญิงสุภาพร  วังชัย
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ธานี
6. เด็กหญิงอริสา  แก้วคำกอง
 
1. นางกาญจนา  ควรรณสุข
2. นายธนันชัย  ภูคำสัน
3. นายหาญทรัพย์ธาดา  เพ็งนารินทร์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. นายธนกฤต  คชสูงเนิน
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไชยพล
3. เด็กชายพรชัย  พิมเสนา
4. นายพิศาล  นันทะสาร
5. นายพีรฉัตร  แก้วคำกอง
6. เด็กชายมนตรี  สายแก้ว
7. เด็กชายวัตรชิรา  มาพงษ์
8. เด็กชายเศวตฉัตร  ภาวรพงษ์
 
1. นายกาญจน์  วงศ์ชาลี
2. นายนันท์  ทำเลดี
3. นายสัญญา  งามดี
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   สิงหาภู
2. เด็กหญิงจิรภัทร   โนนสูง
3. เด็กหญิงจิรามณ   สิทธิยา
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พงษาวดี
5. เด็กหญิงชุติมา   สิงหาภู
6. เด็กหญิงทรรศนีย์   ลาภมูล
7. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วคำหงษ์
8. เด็กหญิงภักดี   ศุภดล
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์   สายวงษ์
10. เด็กชายอนุชา   เสาราช
 
1. นายธีระ  ธุศรีวรรณ
2. นายปรีดา  ชิดดี
3. นายศรีศักดิ์  แสงใส
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถีระทัน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถีระทัน
3. เด็กหญิงนันทนา  ตะนะโส
4. เด็กชายบุญญฤทธ์ิ   ภาลสูญ
5. เด็กหญิงปริมล  กำลังดี
6. เด็กหญิงปริศนา  กำลังดี
7. เด็กชายภาณุพงษ์  วงษาลี
8. เด็กหญิงวาสนา  กองธรรม
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โทสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสังวาน  ภาลสูญ
 
1. นางสาวจิรัชยา   ปรัสเพ็ชร
2. นางชุติกาญจน์  อุทมล
3. นางนภาพร  เสือสา
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายธนชัย  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงนิตยา  เกษศรีรัตน์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ปิพึน
4. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศิริวรรณ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทิมา
 
1. นางสุขนัดดา  วิเลขกิจโกศล
2. นางสาวอรพิน  แสงคำ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ทองคำพิพม์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  สายสุ้ย
3. เด็กหญิงวิรงรอง  พิพัฒน์กษีร
 
1. นางสาวดวงใจ  สุทโธ
2. นางสาวปัญจรัศม์  วรรธน์ณัฐ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำภาชาติ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โสสว่าง
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  เสนสีสุข
 
1. นางสุธิษา  กิมาวะหา
2. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงจูเนียร์  ประธาน
2. เด็กหญิงธรรมธิดา  ภูครองเชิง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พวงผกา
 
1. นางดารุณี  พุ่มจันทร์
2. นางเกษร  กาละปัตย์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุสวะ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  แสงมาศ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรชัย
 
1. นางสุกรี  กองนอก
2. นางไสว  สอาดวงษ์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  มั่นคง
2. เด็กหญิงอรอุมา  จรรยากรณ์
 
1. นางสมพร  ตระการไทย
2. นายสุรเชษฐ์  ทองมนต์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคก 1. เด็กชายนิกร  เวียงคำ
2. เด็กชายบูชิต  พันธ์งาม
 
1. นายยอดรัก  กุลเกลี้ยง
2. นางสุกัลยา  วรเนตร
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายธนบัตร  นวพันธ์
2. เด็กชายปัญญา  ศรีภักดี
 
1. นายสันติชัย  ฤทธาพรม
2. นายอธิศ  นวพันธ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายสุชาธิบณ์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายอาภารัตน์  ศรีเกลื่อน
 
1. นางสุภาวดี  นามสว่าง
2. นายเอกภาพ  วิจิตรเชื้อ
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปิยะพร  โสภี
2. เด็กหญิงสุพรรณี  พันทอง
 
1. นางศศิธร  สุวรรณพัฒน์
2. นายสันติชัย  ฤทธาพรหม
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคก 1. เด็กหญิงนิภาพร  พิลารัตน์
2. เด็กหญิงปัทมา  วามะกัน
 
1. นายยอดรัก  กุลเกลี้ยง
2. นางวัชราภรณ์  แก่นศรี
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายวีรชัย  คำป้อง
 
1. นางสาวชารวี  ตรงสถิตกุล
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคก 1. เด็กหญิงรัติกาล  วรพุฒ
 
1. นายยอดรัก  กุลเกลี้ยง
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายชาคริต  ชินโชติ
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษาทุม
 
1. นายธนิตชาติ  ทองมงคล
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทาโฮม
 
1. นายธนิตชาติ  ทองมงคล
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เศรษฐีสุข
 
1. นายธนิตชาติ  ทองมงคล
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายธนพัฒน์  เขตนอก
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กชายศรัณย์    มณีเนตร
 
1. นายสราวุฒิ   ภิญญศักดิ์
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 1. เด็กชายชราวุฒิ   แย้มยิ้ม
 
1. นายประวิทย์  สุราวุธ
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กชายชฎานนท์    มีศรี
 
1. นายสราวุฒิ   ภิญญศักดิ์
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อดทน
2. เด็กหญิงจอย  หาญพันธ์
3. เด็กหญิงจุรีพร  ขยายวงค์
4. เด็กชายชาญณรงค์  บุญไพโรจน์
5. เด็กชายฐานันดร  สุวรรณลุง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุหงา
7. เด็กหญิงดรุณี  สุบุญ
8. เด็กชายธนากร  บุญสู่
9. เด็กหญิงลลนา  ทวาหมั้น
10. เด็กชายวันเฉลิม  ปัจมูล
11. เด็กชายวีรศักดิ์   เนตรสาร
12. เด็กชายวีระศักดิ์  ด้วงคำสี
13. เด็กชายวุฒิชัย  บุญไพโรจน์
14. เด็กชายศุภชัย  ด้วงทอง
15. เด็กหญิงศุภสุดา  สมดี
16. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีภักดี
17. เด็กหญิงสมาริน  สีสิทธิ์
18. เด็กหญิงสุกัญญา  กุคำผาย
19. เด็กหญิงสุดา  อวนอบ
20. เด็กหญิงสุดาทิพย์  โทถม
21. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีภักดี
22. เด็กหญิงสุภาพร  โทถม
23. เด็กหญิงสุวรรณี  นำแสง
24. เด็กชายอนันต์  สิงชารี
25. เด็กชายอนันต์  วงทอง
26. เด็กชายอนุพล  จันทฤดี
27. เด็กหญิงอลิษา  กุนาพืช
28. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทานให้
29. เด็กหญิงแก่นแก้ว  บรรทะท้าว
30. เด็กหญิงแสงดาว  พรมบุตร
 
1. นายชาติชาย  ไชยรัตน์
2. นางธัญญะรัตน์  ธนะวัฒน์ชนะกุล
3. นางนงรักษ์  จันทร์หอม
4. นางพนารัตน์  มุสิกสวัสดิ์
5. นางวิไลวรรณ  สิทธิวรเดช
6. นางอุบลศรี  เอกศิริ
7. นายเวคิน  มุสิกสวัสดิ์
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายกฤติน  สง่าจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลาดละคร
3. เด็กหญิงจิตรประภัสสร  วงศ์กุลโชติ
4. เด็กหญิงจิรสุดา  โพธิ์ศิริ
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใยมุง
6. เด็กหญิงติณณา  สันตินัย
7. เด็กชายธนพัฒน์  เขตนอก
8. เด็กชายธนภัทร  หลักคำ
9. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชนะเนตร
10. เด็กชายนรธิป  นนทไสย์
11. เด็กชายนันทภพ  ดาราคำ
12. เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง
13. เด็กหญิงบุญสิตา  สุภาจันทร์
14. เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
15. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ดีเมืองปัก
16. เด็กหญิงพิมพ์หทัย  บุญนำ
17. เด็กหญิงภัณฑิรา  โยธิน
18. เด็กชายภัทรชัย  กายแก้ว
19. เด็กหญิงมณีนา  บุญมาวัด
20. เด็กชายยศภัทร  กุลบุญญา
21. เด็กชายวชิรวิทย์  กุลบุญญา
22. เด็กหญิงวิชยา  วัฒนดิลก
23. เด็กหญิงวีรภัทราภรณ์  แสนทวีสุข
24. เด็กชายสิริวัฒน์  แสงสุกวาว
25. เด็กชายสุธี  สิงห์เปี้ย
26. เด็กหญิงอติกานต์  จำปาแพง
27. เด็กชายอภิชาติ  เพิ่มศรี
28. เด็กหญิงอมราวดี  เวียงคำ
29. เด็กหญิงเนตรธิดา  ศรีหวาด
30. เด็กชายเรืองศักดิ์  พันธุ์โชติ
 
1. นางสาวณภัทร   จันทะชาลี
2. นางสาวธมลวรรณ   พันธ์เพ็ง
3. นางนราพร  วัฒนดิลก
4. นางมรกต  สมศรี
5. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
6. นายสุวิทย์   หอมสมบัติ
7. นางสาวเสาวลักษณ์  สังกะเพศ
 
198 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนัชชา  ประมูลทรัพย์
 
1. นางสุพิชฌาย์  หิรัญประภา
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายธนากร   วงศ์ศิลป์
2. เด็กหญิงวนิษา   วิถี
3. เด็กหญิงอนัญญา   ก้อนทับทิม
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์   สมสุข
2. นางสาวสุภาภรณ์   ตรีรักษา
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงบุญยานุช  มรรคพิมพ์
2. เด็กหญิงพัดชา  จันทร์โม้
3. เด็กชายอิศรา  อาษาดี
 
1. นางมยุรา  จันทร์ตรี
2. นางสว่างจิตร  ชีวภัทร
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายธีรเชษฐ์  สัตตารัมย์
 
1. นางมาลัย  พื้นอินทร์
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กชายประจวบ  แก้วบัวขาว
 
1. นางเพ็งพิศ  บุญประสม
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กชายดุษฎี  จารุการ
 
1. นางวิลาวัลย์  พงศ์พัฒนะเดชา
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงสิรินธา  แสนวิเศษ
 
1. นางวิลาวัลย์  พงศ์พัฒนะเดชา
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทะเลิศ
2. เด็กชายสถิตย์  แก้วคำหงษ์
 
1. นายนัฐพล  อ่อนตาม
2. นางสาวปุณยนุช  ภูธาคุณานนต์
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  แก้วมหา
2. เด็กชายพีระพล  ศณีจันทร์
 
1. นางจริยา  กมลฤกษ์
2. นางพรรณวรัตน์  โสภา
 
207 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิรกุล
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ดวงสาพล
3. เด็กหญิงนิจวรีย์  ด้วงคำสี
4. เด็กหญิงวรัมพร  บุญไพโรจน์
5. เด็กชายเกริกเกรียติ  ธิมา
 
1. นางพรรณวรัตน์  โสภา
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงราตรี  แก้วกลึงกลม
 
1. นางอัมรินทร์  คำทวี
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กชายธนกฤต  จันทครา
 
1. นายวิเศษ  พงศ์พัฒนะเดชา
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงไก่แก้ว  นามวงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีริคำ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. เด็กชายคงวุฒิ  บุญเพ็ง
 
1. นางวรรณภา  สุวรรณโท
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปัญณพร  จำปาศิริ
 
1. นางสุภาวดี  ธรรมราช
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  คณาญาติ
 
1. นางสาวศรุตา  พุ่มจันทร์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายวุฒินันท์  สาวันดี
 
1. นางนิมิตมาศ  บุตรโท
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กหญิงวรัมพร  บุญไพโรจน์
 
1. นางพรรณวรัตน์  โสภา
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวิระพงษ์   หล้าสิงห์
 
1. นางสาวศิริณีย์   ศรีสงคราม
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายประกาศิต  ด้วงทอง
 
1. นางพรรณวรัตน์  โสภา
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงปริศนา  ดุจดา
2. เด็กชายพิทักษ์  บุญศรี
3. เด็กหญิงวิไลพร  สังวาลย์
 
1. นางสาวนพวรรณ  อัตราช
2. นายสมโชติ  แสงเทศ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ด้วงคำศรี
2. เด็กชายวุฒินันท์  สายสุ้ย
3. เด็กชายอภิศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวปริศนา  สุบุญ
2. นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายธาดา   สนเพลิง
2. เด็กชายพรชัย    จำปารัตน์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เพ็งมาด
 
1. นางสาวศิริณีย์   ศรีสงคราม
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ดุมแก้ว
2. เด็กชายทนงศักดิ์  จำปาชาติ
3. เด็กชายสุริยา  ถนอมเชื้อ
 
1. นายวิฑูรย์  หารสาร
2. นางเพ็ญศรี  ภิญโญ
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีระภัทร  เนตรสาร
2. เด็กชายสมจิตร  ดำพะธิก
 
1. นางตติยา  ทองมงคล
2. นายอธิปัตย์  สายสุด
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  แสงประสาร
2. เด็กหญิงวิยะดา  ทิพย์สิทธิ์
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นางสุทรี  สุรำไพ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายรัชภูมิ   ดองอินทร์
2. เด็กชายวัฒนา   ภาระคุณ
 
1. นางมาลัย    พื้นอิทร์
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายพีระพล  ไตรภูมิ
2. เด็กชายสุนันต์  เดชแสง
 
1. นางพรรณวรัตน์  โสภา
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชาวตระการ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยามประโคน
3. เด็กชายวันเฉลิม  พรมงาม
 
1. นายนิมิตร  ภิญโญ
2. นางเพ็ญศรี  ภิญโญ
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กหญิงจินตหรา  นามชาติ
2. เด็กหญิงนวลนภา  พร้อมเสมอ
3. เด็กชายสรสิทธิ์  นามปัญญา
 
1. นายนิมิตร  ภิญโญ
2. นางเพ็ญศรี  ภิญโญ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายพายุ  วรรณโคตร
2. เด็กชายสมพร  เปรี้ยววงศ์
3. เด็กชายเตชินต์  อินทะมาดา
 
1. นายฉลองรัตน์  จำปาจูม
2. นายนิมิตร  ภิญโญ
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  นาคงยืน
2. เด็กชายพีระพัฒน์  วรรโทย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองชาย
 
1. นางมาลินี  ภูริธร
2. นางรัชนี  แดงประทุม
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กหญิงจินตหรา  พรมชาติ
2. เด็กหญิงนวลนภา  พร้อมเสมอ
3. เด็กชายสรสิทธิ์  งามปัญญา
 
1. นายนิมิตร  ภิญโญ
2. นายพิเชฎฐ์  ยืนยง
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชาวตระการ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยามประโคน
3. เด็กชายวันเฉลิม  พรมงาม
 
1. นายวิฑูรย์  หารสาร
2. นางเพ็ญศรี  ภิญโญ