สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านค้อน้อย 48 7 7 3 62
2 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 48 7 4 2 59
3 บ้านนาจาน 41 8 7 4 56
4 บ้านโนนแดง 38 3 1 2 42
5 บ้านเด็กวารินชำราบ 35 2 0 3 37
6 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 34 5 2 6 41
7 บ้านหนองเทา 28 1 1 2 30
8 เทพพิทักษ์พิทยา 26 6 2 5 34
9 บ้านหนองกินเพล 25 12 5 10 42
10 บ้านสระดอกเกษ 24 3 0 2 27
11 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 23 6 5 4 34
12 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 21 1 1 3 23
13 บ้านโคกก่อง 20 7 2 6 29
14 บ้านนาดู่ 20 3 2 2 25
15 บ้านโนนบอน 19 5 3 3 27
16 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 14 3 1 5 18
17 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 14 3 1 0 18
18 ชุมชนบ้านนาเยีย 13 7 5 4 25
19 บ้านโนนทรายน้อย 13 6 3 3 22
20 บ้านนาดี (นาเยีย) 13 5 1 2 19
21 บ้านสระสมิง 13 4 3 0 20
22 บ้านโคกสว่าง 13 3 4 3 20
23 บ้านท่าลาด 12 8 1 1 21
24 บ้านดอนกลาง 12 7 2 2 21
25 บ้านบุ่งมะแลง 12 4 0 2 16
26 บ้านบุ่งหวาย 12 3 6 2 21
27 บ้านโนนงาม 11 1 1 1 13
28 บ้านโพนเมือง 10 9 2 1 21
29 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 10 6 3 2 19
30 บ้านหว้าน 10 4 0 2 14
31 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 9 5 3 2 17
32 บ้านคำหมากอ่อน 9 4 2 0 15
33 บ้านคำขวาง 9 2 1 0 12
34 บ้านโพธิ์ 9 0 1 0 10
35 บ้านวังคก 9 0 0 0 9
36 บ้านหนองบัว 8 4 2 2 14
37 บ้านคุ้ม 8 2 2 2 12
38 บ้านขามป้อม 8 2 1 0 11
39 บ้านแพง 8 2 0 0 10
40 บ้านโคกสมบูรณ์นอก 8 1 2 0 11
41 บ้านห่องชัน 8 1 0 1 9
42 บ้านบุ่ง 8 0 1 2 9
43 งามจิตวารินชำราบ 2 7 5 2 4 14
44 บ้านหนองจิกนาเรือง 7 5 1 1 13
45 บ้านวังยาง 7 2 4 2 13
46 บ้านบอน 7 1 1 1 9
47 บ้านขัวไม้แก่น 7 1 1 1 9
48 บ้านสร้างโหง่น 6 3 1 1 10
49 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 6 2 2 0 10
50 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 6 0 0 0 6
51 บ้านโพนงาม 5 5 1 0 11
52 บ้านหนองแปน 5 4 1 0 10
53 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 5 4 0 1 9
54 บ้านดอนชาด 5 3 1 0 9
55 บ้านบก (มั่นสามัคคี) 5 2 1 0 8
56 บ้านแกนาคำ 5 2 0 1 7
57 บ้านนาประชุม 5 1 1 1 7
58 บ้านหนองหัวงัว 5 0 1 0 6
59 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 4 7 3 2 14
60 บ้านโคกสมบูรณ์ 4 4 2 3 10
61 บ้านถ่อน 4 3 1 1 8
62 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 4 3 0 1 7
63 บ้านสำโรงน้อย 4 2 0 1 6
64 บ้านผับแล้ง 4 2 0 0 6
65 บ้านคำข่า 4 2 0 0 6
66 บ้านแฮหนามแท่ง 4 1 2 0 7
67 บ้านผึ้งโดม 4 1 1 1 6
68 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 4 1 0 2 5
69 บ้านธาตุ 4 1 0 1 5
70 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 4 1 0 0 5
71 บ้านกระแอกน้อย 4 0 2 3 6
72 บ้านกะแอก 4 0 1 1 5
73 อนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 4 0 1 1 5
74 บ้านนาแก 4 0 0 1 4
75 บ้านโนนเกษม 3 4 4 4 11
76 บ้านนาเรือง 3 3 4 1 10
77 บ้านสะพานโดม 3 3 3 2 9
78 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 3 2 3 0 8
79 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 3 2 0 2 5
80 บ้านขี้เหล็ก 3 2 0 1 5
81 บ้านสุขสมบูรณ์ 3 1 2 1 6
82 บ้านสว่าง 3 1 2 1 6
83 บ้านบัวเทิง 3 1 1 1 5
84 หนองมังโนนกลางห่องแดง 3 1 0 1 4
85 บ้านผำ 3 1 0 1 4
86 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 3 1 0 0 4
87 บ้านทรายทอง 3 0 5 2 8
88 บ้านน้ำเกลี้ยง 3 0 1 2 4
89 บ้านกุดระงุม 3 0 1 0 4
90 บ้านคอนสาย 3 0 0 1 3
91 บ้านอาเลา 3 0 0 0 3
92 บ้านโนนจิก 2 3 1 3 6
93 บ้านหินแห่ 2 3 1 2 6
94 บ้านจั่น 2 3 1 0 6
95 บ้านคำสว่าง 2 2 2 0 6
96 บ้านทุ่งเพียง 2 2 2 0 6
97 วัดบ้านค้อหวาง 2 1 2 0 5
98 บ้านทางสาย 2 1 2 0 5
99 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 2 1 1 1 4
100 บ้านแมดคำลือชา 2 1 0 2 3
101 บ้านหนองกระบือ 2 1 0 1 3
102 บ้านแก่งโดม 2 1 0 1 3
103 บ้านโนนยาง 2 1 0 1 3
104 บ้านห่องขอน 2 1 0 0 3
105 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 1 1 3
106 บ้านคำเจริญ 2 0 1 1 3
107 บ้านค้อบอน 2 0 1 0 3
108 บ้านหินลาด 2 0 0 3 2
109 บ้านหนองผือโปร่งคำ 2 0 0 1 2
110 บ้านเกษตรพัฒนา 2 0 0 0 2
111 บ้านดอนยู 1 5 0 1 6
112 บ้านท่างอย 1 2 0 0 3
113 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 1 2 0 0 3
114 บ้านนานวล 1 1 2 0 4
115 บ้านบัวท่า 1 1 1 0 3
116 บ้านบาก 1 1 1 0 3
117 บ้านท่าข้องเหล็ก 1 1 0 0 2
118 บ้านเปือย 1 1 0 0 2
119 บ้านคูสว่าง 1 1 0 0 2
120 บ้านยางวังกางฮุง 1 1 0 0 2
121 บ้านหนองหิน 1 1 0 0 2
122 บ้านโนนแคน 1 1 0 0 2
123 ชุมชนบ้านศรีไค 1 0 1 0 2
124 บ้านปากกุดหวาย 1 0 0 1 1
125 บ้านม่วงคำ 1 0 0 0 1
126 บ้านคำนางรวย 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองบัวแดนเกษม 1 0 0 0 1
128 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 1 0 0 0 1
129 บ้านดอนผอุง 1 0 0 0 1
130 บ้านนาดี (สำโรง) 1 0 0 0 1
131 บ้านป่าข่า 1 0 0 0 1
132 บ้านคำสมิง 0 1 1 1 2
133 บ้านกุดชุม 0 1 0 1 1
134 อนุบาลงามจิต 1 0 1 0 0 1
135 บ้านนางาม 0 0 1 0 1
136 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 1 0
137 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0
138 บ้านหนองตาปู่ 0 0 0 0 0
รวม 1,000 304 169 169 1,473