สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 25 16 6 47 48 7 4 2 59
2 บ้านค้อน้อย 15 13 11 39 48 7 7 3 62
3 บ้านเด็กวารินชำราบ 14 13 7 34 35 2 0 3 37
4 บ้านนาจาน 14 6 7 27 41 8 7 4 56
5 บ้านโนนแดง 12 11 7 30 38 3 1 2 42
6 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 12 9 6 27 34 5 2 6 41
7 บ้านหนองเทา 12 5 3 20 28 1 1 2 30
8 บ้านนาดู่ 11 6 1 18 20 3 2 2 25
9 บ้านสระดอกเกษ 8 3 3 14 24 3 0 2 27
10 เทพพิทักษ์พิทยา 7 4 6 17 26 6 2 5 34
11 บ้านบุ่งมะแลง 6 3 0 9 12 4 0 2 16
12 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 5 2 7 14 23 6 5 4 34
13 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 5 2 2 9 14 3 1 0 18
14 บ้านคำขวาง 5 1 3 9 9 2 1 0 12
15 บ้านหนองกินเพล 4 4 3 11 25 12 5 10 42
16 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 4 1 0 5 6 0 0 0 6
17 บ้านโคกก่อง 3 4 5 12 20 7 2 6 29
18 บ้านนาดี (นาเยีย) 3 3 2 8 13 5 1 2 19
19 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 3 2 10 15 21 1 1 3 23
20 บ้านโพธิ์ 3 2 1 6 9 0 1 0 10
21 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 3 1 1 5 9 5 3 2 17
22 บ้านวังคก 3 1 0 4 9 0 0 0 9
23 บ้านขามป้อม 3 0 1 4 8 2 1 0 11
24 บ้านธาตุ 2 3 0 5 4 1 0 1 5
25 บ้านสระสมิง 2 2 3 7 13 4 3 0 20
26 บ้านโนนทรายน้อย 2 2 1 5 13 6 3 3 22
27 บ้านท่าลาด 2 2 1 5 12 8 1 1 21
28 บ้านโพนเมือง 2 1 6 9 10 9 2 1 21
29 บ้านสร้างโหง่น 2 1 1 4 6 3 1 1 10
30 บ้านคุ้ม 2 1 0 3 8 2 2 2 12
31 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 2 1 0 3 4 1 0 0 5
32 บ้านผับแล้ง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
33 บ้านโคกสมบูรณ์นอก 2 0 0 2 8 1 2 0 11
34 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 2 4 7 3 2 14
35 บ้านสำโรงน้อย 2 0 0 2 4 2 0 1 6
36 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 0 0 2 3 1 2 1 6
37 บ้านโนนบอน 1 4 8 13 19 5 3 3 27
38 บ้านวังยาง 1 4 1 6 7 2 4 2 13
39 ชุมชนบ้านนาเยีย 1 4 0 5 13 7 5 4 25
40 บ้านห่องชัน 1 2 3 6 8 1 0 1 9
41 บ้านบุ่ง 1 2 2 5 8 0 1 2 9
42 บ้านหนองบัว 1 2 1 4 8 4 2 2 14
43 บ้านบุ่งหวาย 1 1 3 5 12 3 6 2 21
44 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 1 1 2 4 14 3 1 5 18
45 บ้านโนนงาม 1 1 1 3 11 1 1 1 13
46 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 1 1 1 3 6 2 2 0 10
47 บ้านกะแอก 1 1 0 2 4 0 1 1 5
48 บ้านอาเลา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
49 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 2 0 1 1 3
50 บ้านโนนจิก 1 0 2 3 2 3 1 3 6
51 บ้านคำหมากอ่อน 1 0 1 2 9 4 2 0 15
52 งามจิตวารินชำราบ 2 1 0 1 2 7 5 2 4 14
53 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 1 0 1 2 5 4 0 1 9
54 บ้านคำข่า 1 0 1 2 4 2 0 0 6
55 บ้านคอนสาย 1 0 1 2 3 0 0 1 3
56 บ้านค้อบอน 1 0 1 2 2 0 1 0 3
57 บ้านบก (มั่นสามัคคี) 1 0 0 1 5 2 1 0 8
58 บ้านนาประชุม 1 0 0 1 5 1 1 1 7
59 บ้านโนนเกษม 1 0 0 1 3 4 4 4 11
60 บ้านนาเรือง 1 0 0 1 3 3 4 1 10
61 บ้านท่างอย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
62 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านหว้าน 0 6 2 8 10 4 0 2 14
64 บ้านโคกสว่าง 0 3 3 6 13 3 4 3 20
65 บ้านถ่อน 0 3 0 3 4 3 1 1 8
66 บ้านหนองจิกนาเรือง 0 2 3 5 7 5 1 1 13
67 บ้านแพง 0 2 0 2 8 2 0 0 10
68 บ้านแฮหนามแท่ง 0 2 0 2 4 1 2 0 7
69 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 0 1 2 3 10 6 3 2 19
70 บ้านบอน 0 1 2 3 7 1 1 1 9
71 บ้านขัวไม้แก่น 0 1 1 2 7 1 1 1 9
72 บ้านโพนงาม 0 1 1 2 5 5 1 0 11
73 บ้านแกนาคำ 0 1 1 2 5 2 0 1 7
74 บ้านผึ้งโดม 0 1 1 2 4 1 1 1 6
75 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 0 1 1 2 3 2 0 2 5
76 หนองมังโนนกลางห่องแดง 0 1 1 2 3 1 0 1 4
77 บ้านหนองกระบือ 0 1 1 2 2 1 0 1 3
78 บ้านหนองหัวงัว 0 1 0 1 5 0 1 0 6
79 บ้านผำ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
80 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
81 บ้านทรายทอง 0 1 0 1 3 0 5 2 8
82 บ้านจั่น 0 1 0 1 2 3 1 0 6
83 วัดบ้านค้อหวาง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
84 บ้านแก่งโดม 0 1 0 1 2 1 0 1 3
85 บ้านหินลาด 0 1 0 1 2 0 0 3 2
86 บ้านบัวท่า 0 1 0 1 1 1 1 0 3
87 บ้านบาก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
88 บ้านท่าข้องเหล็ก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 ชุมชนบ้านศรีไค 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 บ้านคำนางรวย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองบัวแดนเกษม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านโนนสูงดอนพิกุล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านดอนกลาง 0 0 5 5 12 7 2 2 21
94 บ้านหนองแปน 0 0 2 2 5 4 1 0 10
95 บ้านกระแอกน้อย 0 0 2 2 4 0 2 3 6
96 บ้านบัวเทิง 0 0 2 2 3 1 1 1 5
97 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
98 บ้านดอนชาด 0 0 1 1 5 3 1 0 9
99 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 4 3 0 1 7
100 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 0 0 1 1 4 1 0 2 5
101 บ้านสะพานโดม 0 0 1 1 3 3 3 2 9
102 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 0 0 1 1 3 2 3 0 8
103 บ้านขี้เหล็ก 0 0 1 1 3 2 0 1 5
104 บ้านสว่าง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
105 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 1 1 3 0 1 2 4
106 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 4 2 3 10
107 อนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 0 0 0 0 4 0 1 1 5
108 บ้านนาแก 0 0 0 0 4 0 0 1 4
109 บ้านกุดระงุม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
110 บ้านหินแห่ 0 0 0 0 2 3 1 2 6
111 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
112 บ้านทุ่งเพียง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
113 บ้านทางสาย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
114 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
115 บ้านแมดคำลือชา 0 0 0 0 2 1 0 2 3
116 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
117 บ้านห่องขอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
118 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
119 บ้านหนองผือโปร่งคำ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
120 บ้านดอนยู 0 0 0 0 1 5 0 1 6
121 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
122 บ้านนานวล 0 0 0 0 1 1 2 0 4
123 บ้านเปือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านคูสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านยางวังกางฮุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านปากกุดหวาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 บ้านดอนผอุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านนาดี (สำโรง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
133 บ้านกุดชุม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 อนุบาลงามจิต 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 บ้านหนองตาปู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 232 192 175 599 1,000 304 169 169 1,473