สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 25 16 6 47 48 7 4 2 59
2 บ้านค้อน้อย 15 12 11 38 47 7 7 3 61
3 บ้านเด็กวารินชำราบ 14 12 7 33 34 2 0 3 36
4 บ้านหนองเทา 12 5 3 20 28 1 1 2 30
5 บ้านนาจาน 11 6 7 24 38 8 7 4 53
6 บ้านโนนแดง 10 11 7 28 36 3 1 2 40
7 บ้านนาดู่ 10 6 1 17 19 3 2 2 24
8 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 7 8 6 21 28 5 2 6 35
9 เทพพิทักษ์พิทยา 7 4 6 17 26 6 2 5 34
10 บ้านสระดอกเกษ 7 3 3 13 22 3 0 2 25
11 บ้านหนองกินเพล 4 4 3 11 25 12 5 10 42
12 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 4 2 2 8 13 3 1 0 17
13 บ้านโคกก่อง 3 4 5 12 20 7 2 6 29
14 บ้านนาดี (นาเยีย) 3 3 2 8 13 5 1 2 19
15 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 3 2 10 15 21 1 1 3 23
16 บ้านโพธิ์ 3 2 1 6 9 0 1 0 10
17 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 3 1 1 5 9 5 3 2 17
18 บ้านวังคก 3 1 0 4 9 0 0 0 9
19 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 3 1 0 4 5 0 0 0 5
20 บ้านขามป้อม 3 0 1 4 8 2 1 0 11
21 บ้านธาตุ 2 3 0 5 4 1 0 1 5
22 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 2 2 4 8 17 6 5 4 28
23 บ้านโนนทรายน้อย 2 2 1 5 13 6 3 3 22
24 บ้านท่าลาด 2 2 1 5 12 8 1 1 21
25 บ้านโพนเมือง 2 1 6 9 10 9 2 1 21
26 บ้านสร้างโหง่น 2 1 1 4 6 3 1 1 10
27 บ้านคุ้ม 2 1 0 3 8 2 2 2 12
28 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 2 1 0 3 4 1 0 0 5
29 บ้านผับแล้ง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
30 บ้านโคกสมบูรณ์นอก 2 0 0 2 8 1 2 0 11
31 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 2 4 7 3 2 14
32 บ้านสำโรงน้อย 2 0 0 2 4 2 0 1 6
33 บ้านสุขสมบูรณ์ 2 0 0 2 3 1 2 1 6
34 บ้านโนนบอน 1 4 8 13 19 5 3 3 27
35 บ้านวังยาง 1 4 1 6 7 2 4 2 13
36 ชุมชนบ้านนาเยีย 1 3 0 4 12 7 5 4 24
37 บ้านห่องชัน 1 2 3 6 8 1 0 1 9
38 บ้านบุ่ง 1 2 2 5 8 0 1 2 9
39 บ้านหนองบัว 1 2 1 4 8 4 2 2 14
40 บ้านบุ่งหวาย 1 1 3 5 12 3 6 2 21
41 บ้านสระสมิง 1 1 3 5 11 4 3 0 18
42 บ้านโนนงาม 1 1 1 3 11 1 1 1 13
43 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 1 1 1 3 6 2 2 0 10
44 บ้านกะแอก 1 1 0 2 4 0 1 1 5
45 บ้านอาเลา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
46 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 2 0 1 1 3
47 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 1 0 2 3 13 3 1 5 17
48 บ้านโนนจิก 1 0 2 3 2 3 1 3 6
49 บ้านคำหมากอ่อน 1 0 1 2 9 4 2 0 15
50 งามจิตวารินชำราบ 2 1 0 1 2 7 5 2 4 14
51 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 1 0 1 2 5 4 0 1 9
52 บ้านคอนสาย 1 0 1 2 3 0 0 1 3
53 บ้านค้อบอน 1 0 1 2 2 0 1 0 3
54 บ้านบก (มั่นสามัคคี) 1 0 0 1 5 2 1 0 8
55 บ้านนาประชุม 1 0 0 1 5 1 1 1 7
56 บ้านโนนเกษม 1 0 0 1 3 4 4 4 11
57 บ้านท่างอย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
58 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านหว้าน 0 5 2 7 9 4 0 2 13
60 บ้านโคกสว่าง 0 3 3 6 13 3 4 3 20
61 บ้านหนองจิกนาเรือง 0 2 3 5 7 5 1 1 13
62 บ้านแฮหนามแท่ง 0 2 0 2 4 1 2 0 7
63 บ้านถ่อน 0 2 0 2 3 3 1 1 7
64 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 0 1 2 3 10 6 3 2 19
65 บ้านบอน 0 1 2 3 7 1 1 1 9
66 บ้านขัวไม้แก่น 0 1 1 2 7 1 1 1 9
67 บ้านโพนงาม 0 1 1 2 5 5 1 0 11
68 บ้านแกนาคำ 0 1 1 2 5 2 0 1 7
69 บ้านผึ้งโดม 0 1 1 2 4 1 1 1 6
70 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 0 1 1 2 3 2 0 2 5
71 บ้านแพง 0 1 0 1 7 2 0 0 9
72 บ้านหนองหัวงัว 0 1 0 1 5 0 1 0 6
73 บ้านบุ่งมะแลง 0 1 0 1 4 4 0 2 8
74 บ้านผำ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
75 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
76 บ้านทรายทอง 0 1 0 1 3 0 5 2 8
77 บ้านจั่น 0 1 0 1 2 3 1 0 6
78 วัดบ้านค้อหวาง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
79 บ้านแก่งโดม 0 1 0 1 2 1 0 1 3
80 บ้านหินลาด 0 1 0 1 2 0 0 3 2
81 บ้านบัวท่า 0 1 0 1 1 1 1 0 3
82 บ้านบาก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
83 บ้านท่าข้องเหล็ก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
84 ชุมชนบ้านศรีไค 0 1 0 1 1 0 1 0 2
85 บ้านคำนางรวย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองบัวแดนเกษม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านดอนกลาง 0 0 5 5 12 7 2 2 21
88 บ้านหนองแปน 0 0 2 2 5 4 1 0 10
89 บ้านกระแอกน้อย 0 0 2 2 4 0 2 3 6
90 บ้านบัวเทิง 0 0 2 2 3 1 1 1 5
91 บ้านคำขวาง 0 0 2 2 3 1 1 0 5
92 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
93 บ้านดอนชาด 0 0 1 1 5 3 1 0 9
94 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 4 3 0 1 7
95 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 0 0 1 1 4 1 0 2 5
96 บ้านสะพานโดม 0 0 1 1 3 3 3 2 9
97 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 0 0 1 1 3 2 3 0 8
98 บ้านสว่าง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
99 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 1 1 3 0 1 2 4
100 บ้านหนองกระบือ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
101 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 4 2 3 10
102 อนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 0 0 0 0 4 0 1 1 5
103 บ้านนาแก 0 0 0 0 4 0 0 1 4
104 บ้านกุดระงุม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
105 บ้านนาเรือง 0 0 0 0 2 3 4 1 9
106 บ้านหินแห่ 0 0 0 0 2 3 1 2 6
107 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
108 บ้านทุ่งเพียง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
109 บ้านคำข่า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
110 บ้านทางสาย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
111 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
112 บ้านแมดคำลือชา 0 0 0 0 2 1 0 2 3
113 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
114 บ้านห่องขอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
116 บ้านหนองผือโปร่งคำ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
117 บ้านดอนยู 0 0 0 0 1 5 0 1 6
118 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 2 0 1 3
119 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 บ้านนานวล 0 0 0 0 1 1 2 0 4
121 หนองมังโนนกลางห่องแดง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
122 บ้านเปือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านคูสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านยางวังกางฮุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านปากกุดหวาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 บ้านดอนผอุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านนาดี (สำโรง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
132 บ้านกุดชุม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
133 อนุบาลงามจิต 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 บ้านหนองตาปู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 177 168 546 946 302 169 169 1,417