สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 48 7 4 2 59
2 บ้านค้อน้อย 47 7 7 3 61
3 บ้านนาจาน 38 8 7 4 53
4 บ้านโนนแดง 36 3 1 2 40
5 บ้านเด็กวารินชำราบ 34 2 0 3 36
6 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 28 5 2 6 35
7 บ้านหนองเทา 28 1 1 2 30
8 เทพพิทักษ์พิทยา 26 6 2 5 34
9 บ้านหนองกินเพล 25 12 5 10 42
10 บ้านสระดอกเกษ 22 3 0 2 25
11 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 21 1 1 3 23
12 บ้านโคกก่อง 20 7 2 6 29
13 บ้านโนนบอน 19 5 3 3 27
14 บ้านนาดู่ 19 3 2 2 24
15 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 17 6 5 4 28
16 บ้านโนนทรายน้อย 13 6 3 3 22
17 บ้านนาดี (นาเยีย) 13 5 1 2 19
18 บ้านโคกสว่าง 13 3 4 3 20
19 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 13 3 1 5 17
20 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 13 3 1 0 17
21 บ้านท่าลาด 12 8 1 1 21
22 ชุมชนบ้านนาเยีย 12 7 5 4 24
23 บ้านดอนกลาง 12 7 2 2 21
24 บ้านบุ่งหวาย 12 3 6 2 21
25 บ้านสระสมิง 11 4 3 0 18
26 บ้านโนนงาม 11 1 1 1 13
27 บ้านโพนเมือง 10 9 2 1 21
28 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 10 6 3 2 19
29 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 9 5 3 2 17
30 บ้านคำหมากอ่อน 9 4 2 0 15
31 บ้านหว้าน 9 4 0 2 13
32 บ้านโพธิ์ 9 0 1 0 10
33 บ้านวังคก 9 0 0 0 9
34 บ้านหนองบัว 8 4 2 2 14
35 บ้านคุ้ม 8 2 2 2 12
36 บ้านขามป้อม 8 2 1 0 11
37 บ้านโคกสมบูรณ์นอก 8 1 2 0 11
38 บ้านห่องชัน 8 1 0 1 9
39 บ้านบุ่ง 8 0 1 2 9
40 งามจิตวารินชำราบ 2 7 5 2 4 14
41 บ้านหนองจิกนาเรือง 7 5 1 1 13
42 บ้านวังยาง 7 2 4 2 13
43 บ้านแพง 7 2 0 0 9
44 บ้านบอน 7 1 1 1 9
45 บ้านขัวไม้แก่น 7 1 1 1 9
46 บ้านสร้างโหง่น 6 3 1 1 10
47 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 6 2 2 0 10
48 บ้านโพนงาม 5 5 1 0 11
49 บ้านหนองแปน 5 4 1 0 10
50 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 5 4 0 1 9
51 บ้านดอนชาด 5 3 1 0 9
52 บ้านบก (มั่นสามัคคี) 5 2 1 0 8
53 บ้านแกนาคำ 5 2 0 1 7
54 บ้านนาประชุม 5 1 1 1 7
55 บ้านหนองหัวงัว 5 0 1 0 6
56 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 5 0 0 0 5
57 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 4 7 3 2 14
58 บ้านโคกสมบูรณ์ 4 4 2 3 10
59 บ้านบุ่งมะแลง 4 4 0 2 8
60 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 4 3 0 1 7
61 บ้านสำโรงน้อย 4 2 0 1 6
62 บ้านผับแล้ง 4 2 0 0 6
63 บ้านแฮหนามแท่ง 4 1 2 0 7
64 บ้านผึ้งโดม 4 1 1 1 6
65 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 4 1 0 2 5
66 บ้านธาตุ 4 1 0 1 5
67 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 4 1 0 0 5
68 บ้านกระแอกน้อย 4 0 2 3 6
69 บ้านกะแอก 4 0 1 1 5
70 อนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 4 0 1 1 5
71 บ้านนาแก 4 0 0 1 4
72 บ้านโนนเกษม 3 4 4 4 11
73 บ้านสะพานโดม 3 3 3 2 9
74 บ้านถ่อน 3 3 1 1 7
75 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 3 2 3 0 8
76 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 3 2 0 2 5
77 บ้านสุขสมบูรณ์ 3 1 2 1 6
78 บ้านสว่าง 3 1 2 1 6
79 บ้านบัวเทิง 3 1 1 1 5
80 บ้านคำขวาง 3 1 1 0 5
81 บ้านผำ 3 1 0 1 4
82 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 3 1 0 0 4
83 บ้านทรายทอง 3 0 5 2 8
84 บ้านน้ำเกลี้ยง 3 0 1 2 4
85 บ้านกุดระงุม 3 0 1 0 4
86 บ้านคอนสาย 3 0 0 1 3
87 บ้านอาเลา 3 0 0 0 3
88 บ้านนาเรือง 2 3 4 1 9
89 บ้านโนนจิก 2 3 1 3 6
90 บ้านหินแห่ 2 3 1 2 6
91 บ้านจั่น 2 3 1 0 6
92 บ้านคำสว่าง 2 2 2 0 6
93 บ้านทุ่งเพียง 2 2 2 0 6
94 บ้านคำข่า 2 2 0 0 4
95 วัดบ้านค้อหวาง 2 1 2 0 5
96 บ้านทางสาย 2 1 2 0 5
97 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 2 1 1 1 4
98 บ้านแมดคำลือชา 2 1 0 2 3
99 บ้านแก่งโดม 2 1 0 1 3
100 บ้านโนนยาง 2 1 0 1 3
101 บ้านห่องขอน 2 1 0 0 3
102 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 0 1 1 3
103 บ้านคำเจริญ 2 0 1 1 3
104 บ้านค้อบอน 2 0 1 0 3
105 บ้านหินลาด 2 0 0 3 2
106 บ้านหนองผือโปร่งคำ 2 0 0 1 2
107 บ้านเกษตรพัฒนา 2 0 0 0 2
108 บ้านดอนยู 1 5 0 1 6
109 บ้านขี้เหล็ก 1 2 0 1 3
110 บ้านท่างอย 1 2 0 0 3
111 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 1 2 0 0 3
112 บ้านนานวล 1 1 2 0 4
113 บ้านบัวท่า 1 1 1 0 3
114 บ้านบาก 1 1 1 0 3
115 หนองมังโนนกลางห่องแดง 1 1 0 1 2
116 บ้านท่าข้องเหล็ก 1 1 0 0 2
117 บ้านเปือย 1 1 0 0 2
118 บ้านคูสว่าง 1 1 0 0 2
119 บ้านยางวังกางฮุง 1 1 0 0 2
120 บ้านหนองหิน 1 1 0 0 2
121 บ้านโนนแคน 1 1 0 0 2
122 ชุมชนบ้านศรีไค 1 0 1 0 2
123 บ้านหนองกระบือ 1 0 0 1 1
124 บ้านปากกุดหวาย 1 0 0 1 1
125 บ้านม่วงคำ 1 0 0 0 1
126 บ้านคำนางรวย 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองบัวแดนเกษม 1 0 0 0 1
128 บ้านดอนผอุง 1 0 0 0 1
129 บ้านนาดี (สำโรง) 1 0 0 0 1
130 บ้านป่าข่า 1 0 0 0 1
131 บ้านคำสมิง 0 1 1 1 2
132 บ้านกุดชุม 0 1 0 1 1
133 อนุบาลงามจิต 1 0 1 0 0 1
134 บ้านนางาม 0 0 1 0 1
135 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 0 1 0
136 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0
137 บ้านหนองตาปู่ 0 0 0 0 0
รวม 946 302 169 169 1,586