หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสำลี พรมสุ ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองกินเพล รองประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทางสาย กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 นายนันท์ ทำเลดี ครูโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นายอนันท์ ประกอบจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นายจรัส มาริกัน ครูโรงเรียนบ้านค้อน้อย กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นายธีระ ธุศรีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นางวิลาวัลย์ พงศ์พัฒนะเดชา ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นางรุจิรัตน์ จันทะพา ครูโรงเรียนบ้านทางสาย กรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นางสาวจินตนา สมเสนาะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทางสาย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
13 นายกำจัด กลางคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
14 นางสาวญาณิศา บุญเหลี่ยม เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการอำนวยการ
15 นายชรินทร์ ถีระทัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
16 นางวาสนา วรบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
17 สิบเอกหญิงพวงรัตน์ สุธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
18 นายสมบูรณ์ แก้วมณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
19 นายชัยโย หน่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
20 นายทึง อายุพา ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโคกก่อง รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21 ดร.ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22 นายสมาน ชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านกะแอก กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 ดร. สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานีเขต ๔ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]