หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 6 11 10
2 139 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 30 59 35
3 033 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 2 6 3
4 060 โรงเรียนนาโหนนน้อย 0 0 0
5 074 โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 10 43 20
6 067 โรงเรียนบ้านกะแอก 7 22 14
7 016 โรงเรียนบ้านกุดชุม 2 4 2
8 002 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 0 0 0
9 048 โรงเรียนบ้านกุดระงุม 5 20 10
10 015 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 17 39 25
11 108 โรงเรียนบ้านขามป้อม 12 25 18
12 137 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 7 4 1
13 058 โรงเรียนบ้านคอนสาย 5 19 11
14 050 โรงเรียนบ้านคำขวาง 20 42 22
15 117 โรงเรียนบ้านคำข่า 6 8 7
16 004 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 1 2 2
17 118 โรงเรียนบ้านคำสมิง 4 7 6
18 073 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 9 17 14
19 132 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 18 60 33
20 059 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 5 0 0
21 123 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 18 44 33
22 068 โรงเรียนบ้านคุ้ม 14 22 16
23 017 โรงเรียนบ้านคูสว่าง 2 4 2
24 032 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 52 109 63
25 075 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 70 151 110
26 089 โรงเรียนบ้านค้อบอน 3 7 5
27 019 โรงเรียนบ้านจั่น 8 8 4
28 051 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 33 102 39
29 042 โรงเรียนบ้านดอนชาด 9 22 16
30 034 โรงเรียนบ้านดอนผอุง 1 1 1
31 098 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 0 0 0
32 138 โรงเรียนบ้านดอนยู 7 23 11
33 026 โรงเรียนบ้านถ่อน 9 19 10
34 076 โรงเรียนบ้านทรายทอง 11 27 17
35 013 โรงเรียนบ้านทางสาย 6 17 7
36 119 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 6 11 6
37 020 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 2 4 3
38 043 โรงเรียนบ้านท่างอย 3 4 4
39 124 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 39 100 60
40 003 โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง (ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) 0 0 0
41 027 โรงเรียนบ้านท่าลาด 23 36 30
42 052 โรงเรียนบ้านธาตุ 6 13 9
43 109 โรงเรียนบ้านนางาม 2 3 3
44 144 โรงเรียนบ้านนาจาน 64 117 85
45 140 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 31 84 54
46 070 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 1 3 2
47 141 โรงเรียนบ้านนาดู่ 37 96 60
48 100 โรงเรียนบ้านนานวล 4 4 4
49 145 โรงเรียนบ้านนาประชุม 8 20 14
50 023 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1 10 2
51 146 โรงเรียนบ้านนาเรือง 14 25 19
52 099 โรงเรียนบ้านนาแก 5 10 9
53 063 โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 0 0 0
54 101 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 6 14 11
55 028 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 0 0 0
56 065 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคี) 9 16 12
57 090 โรงเรียนบ้านบอน 10 15 14
58 125 โรงเรียนบ้านบัวท่า 3 5 4
59 053 โรงเรียนบ้านบัววัด 0 0 0
60 126 โรงเรียนบ้านบัวเทิง 6 14 9
61 009 โรงเรียนบ้านบาก 3 4 4
62 029 โรงเรียนบ้านบุ่ง 12 33 24
63 127 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 21 54 37
64 045 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 24 35 32
65 018 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 3 7 4
66 128 โรงเรียนบ้านป่าข่า 1 1 1
67 112 โรงเรียนบ้านผับแล้ง 6 6 6
68 085 โรงเรียนบ้านผำ 5 6 5
69 135 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 8 21 16
70 148 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1 10 3
71 054 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 2 6 3
72 071 โรงเรียนบ้านวังคก 9 33 18
73 046 โรงเรียนบ้านวังยาง 19 65 36
74 040 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 5 14 7
75 072 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 32 53 43
76 025 โรงเรียนบ้านสระสมิง 21 40 29
77 077 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 0 0 0
78 103 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 11 28 16
79 121 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 15 3
80 092 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 9 13 11
81 136 โรงเรียนบ้านสะพานโดม 18 54 31
82 113 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 64 164 100
83 122 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 26 65 44
84 078 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 7 25 13
85 129 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 9 15 10
86 149 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 4 6 5
87 014 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 55 91 67
88 066 โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 10 24 15
89 086 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 15 35 20
90 012 โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 1 5 2
91 104 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 40 26
92 008 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 1 1 1
93 093 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 3 4 4
94 041 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 0 0 0
95 087 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 9 28 12
96 056 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (วาริน) 2 4 2
97 115 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 7 7 7
98 094 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 6 19 9
99 106 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 5 4
100 114 โรงเรียนบ้านหนองเทา 32 61 37
101 142 โรงเรียนบ้านหนองแปน 10 20 17
102 107 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 10 22 17
103 116 โรงเรียนบ้านหว้าน 16 49 27
104 022 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 0 0 0
105 150 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 14 9
106 079 โรงเรียนบ้านหินแห่ 9 15 13
107 095 โรงเรียนบ้านห่องขอน 3 9 5
108 047 โรงเรียนบ้านห่องชัน 11 31 21
109 096 โรงเรียนบ้านห่องยูง 0 0 0
110 031 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 21 41 29
111 130 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 19 143 35
112 080 โรงเรียนบ้านอาเลา 3 12 5
113 049 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา 2 9 4
114 030 โรงเรียนบ้านเปือย 3 5 5
115 081 โรงเรียนบ้านแกนาคำ 12 33 15
116 131 โรงเรียนบ้านแก่งโดม 5 11 8
117 143 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 0 0 0
118 120 โรงเรียนบ้านแพง 12 26 20
119 038 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา 5 10 8
120 010 โรงเรียนบ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 8 12 8
121 055 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 7 13 12
122 082 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39 94 60
123 133 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 13 20 18
124 134 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก 12 34 22
125 069 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 24 66 38
126 097 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 9 22 9
127 147 โรงเรียนบ้านโนนงาม 14 30 21
128 035 โรงเรียนบ้านโนนจิก 9 21 15
129 011 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 5 11 7
130 062 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 31 59 37
131 044 โรงเรียนบ้านโนนบอน 36 73 55
132 007 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 7 4
133 083 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 5 7 5
134 102 โรงเรียนบ้านโนนสัง 0 0 0
135 084 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล 1 1 1
136 061 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 15 22 21
137 110 โรงเรียนบ้านโนนแคน 2 9 5
138 036 โรงเรียนบ้านโนนแดง 50 147 86
139 064 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 31 71 48
140 111 โรงเรียนบ้านโปร่ง 0 0 0
141 037 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 11 19 14
142 021 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 3 0 0
143 091 โรงเรียนบ้านโพนงาม 13 20 20
144 088 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 32 54 49
145 006 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 24 92 42
146 039 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 5 10 8
147 105 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 6 8 6
148 057 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 6 12 10
149 153 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 18 47 31
150 005 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 40 102 57
151 156 โรงเรียนประสานวิทยา 0 0 0
152 155 โรงเรียนวัดนาเยีย 0 0 0
153 151 โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก 0 0 0
154 152 โรงเรียนอนุบาลงามจิต 1 1 1 1
155 157 โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ 0 0 0
156 158 โรงเรียนอนุบาลสำโรง 0 0 0
157 154 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 41 80 63
รวม 1836 4259 2699
6958

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]