หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 70 48 73.85% 7 10.77% 7 10.77% 3 4.62% 65
2 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 64 48 78.69% 7 11.48% 4 6.56% 2 3.28% 61
3 โรงเรียนบ้านนาจาน 64 41 68.33% 8 13.33% 7 11.67% 4 6.67% 60
4 โรงเรียนบ้านโนนแดง 50 38 86.36% 3 6.82% 1 2.27% 2 4.55% 44
5 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 40 35 87.5% 2 5% 0 0% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 52 34 72.34% 5 10.64% 2 4.26% 6 12.77% 47
7 โรงเรียนบ้านหนองเทา 32 28 87.5% 1 3.13% 1 3.13% 2 6.25% 32
8 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 41 26 66.67% 6 15.38% 2 5.13% 5 12.82% 39
9 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 55 25 48.08% 12 23.08% 5 9.62% 10 19.23% 52
10 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 32 24 82.76% 3 10.34% 0 0% 2 6.9% 29
11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 39 23 60.53% 6 15.79% 5 13.16% 4 10.53% 38
12 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 31 21 80.77% 1 3.85% 1 3.85% 3 11.54% 26
13 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39 19 55.88% 7 20.59% 2 5.88% 6 17.65% 34
14 โรงเรียนบ้านโนนบอน 36 19 63.33% 5 16.67% 3 10% 3 10% 30
15 โรงเรียนบ้านนาดู่ 37 19 73.08% 3 11.54% 2 7.69% 2 7.69% 26
16 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 26 14 60.87% 3 13.04% 1 4.35% 5 21.74% 23
17 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 30 13 44.83% 7 24.14% 5 17.24% 4 13.79% 29
19 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 31 13 52% 6 24% 3 12% 3 12% 25
20 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 31 13 61.9% 5 23.81% 1 4.76% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนบ้านสระสมิง 21 13 65% 4 20% 3 15% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 24 13 56.52% 3 13.04% 4 17.39% 3 13.04% 23
23 โรงเรียนบ้านท่าลาด 23 12 54.55% 8 36.36% 1 4.55% 1 4.55% 22
24 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 33 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 21 12 66.67% 4 22.22% 0 0% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 24 12 52.17% 3 13.04% 6 26.09% 2 8.7% 23
27 โรงเรียนบ้านโนนงาม 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 32 10 45.45% 9 40.91% 2 9.09% 1 4.55% 22
29 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 24 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
30 โรงเรียนบ้านหว้าน 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 21 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
32 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 18 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านคำขวาง 20 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 11 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านวังคก 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านคุ้ม 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนบ้านขามป้อม 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านแพง 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก 12 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านห่องชัน 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
42 โรงเรียนบ้านบุ่ง 12 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 18 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
44 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 15 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนบ้านวังยาง 19 7 46.67% 2 13.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
46 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 17 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านบอน 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านโพนงาม 13 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
52 โรงเรียนบ้านหนองแปน 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
54 โรงเรียนบ้านดอนชาด 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคี) 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านแกนาคำ 12 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านนาประชุม 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
58 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 19 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
60 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 13 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
61 โรงเรียนบ้านถ่อน 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนบ้านคำข่า 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านผับแล้ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนบ้านธาตุ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 10 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนบ้านกะแอก 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (บ้านก่อ) 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนบ้านนาแก 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 15 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
76 โรงเรียนบ้านนาเรือง 14 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนบ้านสะพานโดม 18 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
78 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 9 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
80 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านบัวเทิง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านผำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านทรายทอง 11 3 30% 0 0% 5 50% 2 20% 10
88 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนบ้านกุดระงุม 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านคอนสาย 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านอาเลา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านโนนจิก 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
93 โรงเรียนบ้านหินแห่ 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
94 โรงเรียนบ้านจั่น 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 9 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านทางสาย 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
101 โรงเรียนบ้านแก่งโดม 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านห่องขอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านค้อบอน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
109 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านดอนยู 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านท่างอย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านนานวล 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านบัวท่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านบาก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านเปือย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านคูสว่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านโนนแคน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านดอนผอุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านป่าข่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านคำสมิง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านกุดชุม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนอนุบาลงามจิต 1 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านนางาม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (วาริน) 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
138 โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]