หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสุเนตร ไชยดีโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
2. นางอุบล สุขบุญส่งโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางพอเพียง กันยาสายโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางบุษบา บรรลุโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นางพรพิศ เศลารักษ์โรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการ
3. นางนฤมล ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุดสาย โคตรดกโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
2. นางวัชรี บุญปรุงโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
3. นางวาทศิลป์ พรหมลักษณ์โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุรีภรณ์ ศรีธัญรัตน์โรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
2. นางขนิษฐา ธานีโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นางปิยมาศ พาประจงโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นางเบญจพร สวนมาโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา พาเรืองโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
2. นางจันทา ชนะงามโรงเรียนบ้านแสนคำกรรมการ
3. นางพิมลดา ศรีริคำโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวอารีพันธ์ ลัทธิวรรณโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
2. นางสุปรียา วงษ์ตรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางเตือนใจ บุปผาพรมโรงเรียนบ้านกุดชุมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบริสุทธิ์ ชอบงามโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการ
2. นางรัตนา พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้ากรรมการ
3. นางพัณณ์ชิตา สิรภัทรศรีเสมอโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจรัญญา คำแก่นโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ โกศัลวิตร์โรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
3. นางอัญชุรีย์ ธีรกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย พลเชียงดีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นางอัญชุรีย์ ธีรกุลโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิรมล ชุมพลโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ สุนินทบูรณ์โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบกรรมการ
3. นางกฤษณา สุวรรณรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางนุชราพร วงค์ศรีโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
2. นางวาทศิลป์ พรหมลักษณ์โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงกรรมการ
3. นายสมาน จำปาโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางยุพาภรณ์ จันทรักษ์โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
2. นางปิยลักษณ์ โลหะสารโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางรัชนีบูลย์ แฝงพงษ์โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งกรรมการ
4. นางรัชนีพร ทองผาโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ สายเมฆโรงเรียนบ้านท่าช้างฯกรรมการ
2. นางณัฐพร จางวางโรงเรียนประชารัฐสามัคคี กรรมการ
3. นายสิรินาฎ ลาธุลีโรงเรียนแกนาคำกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเผ่า ศรีทองธรรมโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
2. นายเริงชัย สามารถโรงเรียนบ่านนาจานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี คำเลิศโรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
2. นางเพลินพิศ ทวีพัฒน์โรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
3. นางพรพิมล แจ้งไธสงโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางมาราตรี ทองเนตรโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
2. นางยุพา หาญบำราชโรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นางยุพาวดี ช่วงชัยชนะโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี คำเลิศโรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร)กรรมการ
2. นางเพลินพิศ ทวีพัฒน์โรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
3. นางพรพิมล แจ้งไธสงโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางมาราตรี ทองเนตรโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3)กรรมการ
2. นางยุพา หาญบำราชโรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นางยุพาวดี ช่วงชัยชนะโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายคำใบ สุดาชมโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
2. นายสถาวรณ์ นารีโรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
3. นายวัชระชัย สุโกพันธ์โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
2. นางนงคราญ สาธรพันธ์โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
3. นายนรินทร์ มากดีโรงเรียนโนนแดงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย พาประจงโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ กรรมการ
2. นางยลรวี ราตรีโรงเรียนบ้านฝึ้งโดมกรรมการ
3. นางสุภาพร ไหว้พรหมโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกนกวัลย์ อุปลาบัติโรงเรียนบ่านค้อบอนกรรมการ
2. นางวรรณภา สุวรรณโทโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
3. นางรำพึง คำศรีสุขโรงเรียนบ้านศรีษะกระบือกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสินี ศรีทองธรรมโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)กรรมการ
2. นายประสาน มืดภาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คำแสนราชโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคำพอง บังศรีโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
2. นางทัศนียา สุวรรณคามโรงเรียนบ้านหัวงัวกรรมการ
3. นางเปรมจิตต์ ลาสาโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายยุทธนา สีดาพาลีโรงเรียนบ้านนาโหนนน้อยกรรมการ
5. นางสมรักษ์ เจริญเชาว์โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ ทองไศลโรงเรียนบ้านผับแล้งกรรมการ
2. นางภัชราพร ปริโยทัยโรงเรียนถ่อนกรรมการ
3. นางอรนุช สืบสุขโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางสาวภาวนา กาละพันธ์โรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
5. นายธีระพงศ์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พลราชโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
2. นางสุพรรณี นาคแววดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายอาทิตย์ บุญศรีโรงเรียนหนองหินกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ จันดาคูณโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
5. นางประภาศรี ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี มากบุตรดีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
2. นางวนิดา มะลิลาโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
3. นางสาวเพชราภรณ์ พิมพ์สุตะโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
4. นางไพรินทร์ สายสุดโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
5. นางสาวกนกพร ฝางคำโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา มหาลีโรงเรียนนาเรืองกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ทองด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการ
3. นางพรทิพา ศรีดาคุณ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางณพิชญา ภิสิทธิ์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง กรรมการ
5. นายเนรมิต สุดดีโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางบุญฟ้า ลิ้มวัฒนาโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
2. นางปิยะพร พันจรโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
3. นางกนกจิตร โปริสาโรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย)กรรมการ
4. นางเกสร กาละปัตย์โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
5. นายเรืองวิชญ์ แก้วพรมโรงเรียนยางวังกางฮุงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางศิริพักตร์ พัฒนพันธุ์โรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
2. นางสุวนิตย์ พรหมลาโรงเรียนบ้านท่าช้าง ฯกรรมการ
3. นางสาวสุธินี มามากโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้าฯกรรมการ
4. นางมาลินี ภูริธรโรงเรียนบ้านสระสมิง กรรมการ
5. นางภณิดา โกศัลวิตร์โรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นายวิชัย ภาณะรมย์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชารวี ตรงสถิตกุลโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุโกพันธ์โรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
3. นางบังอร กุลพรโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
4. นางอรวรรณ แก้วดวงงามโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญฯ)กรรมการ
2. นางประไพ มณีกุลทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายประกอบ นินทรัตน์โรงเรียนบ้านหินลาด กรรมการ
4. นางสาวจารุณี คำมั่น โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางวริศา เหลากลมโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ กมุทชาติโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
2. นายสมนึก สายเวช โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นางนวลเนตร เดชโยธินโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
4. นางสาวสุธินี มามาตโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้าฯกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายประกอบ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านหินลาด กรรมการ
2. นางจันทรา มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง กรรมการ
3. นางปราณี พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นายธงชัย อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. สิบเอกสุรศักดิ์ มาลีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
2. นายสุรชัช จันทร์ส่องโรงเรียนบ้านนาโหนนน้อยกรรมการ
3. นางสุมาลี พิมพ์กัณต์โรงเรียนบ้านดอนกลาง กรรมการ
4. นางปุณณดา จุลสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. สิบเอกสุรศักดิ์ มาลีโรงเรียนบ้านขามป้อม กรรมการ
2. นายสุรชัช จันทร์ส่องโรงเรียนบ้านนาโหนนน้อยกรรมการ
3. นางสุมาลี พิมพ์กัณต์โรงเรียนบ้านดอนกลาง กรรมการ
4. นางปุณณดา จุลสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปรมินทร์ ชูรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ทองด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการ
3. นายจรัส ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านโพนเมือง กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปรมินทร์ ชูรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง กรรมการ
2. นายฉัตรชัย ทองด้วงโรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการ
3. นายจรัส ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกีรติกา สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการ
2. นางสาลินี ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางเสาวนิตย์ สีดาโคตรโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนันท์นภัส ดวงดีโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
2. นางจิตรา สมพลโรงเรียนบ้านกุดระงุมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์จำลองโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกีรติกา สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการ
2. นางศุภิสรา ชาจันทึกโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางปราณี เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
4. นายประกอบ นินทรัตน์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางแก้วศรี จันทุมาโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
2. นางสาวหนูพิศ แก้วอาจโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
3. นางเบญญาภา ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเพชรมณี บุญสุขโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
2. นางธนาพร แก้วพรมโรงเรียนบ้านค้อบอนกรรมการ
3. นางทัศนีย์พร หลวงเทพโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพาภรณ์ รักษาคุณโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
2. นางธัญญาณ์ภัช จันทุมาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคกรรมการ
3. นางอดุลลักษณ์ โทนะพันธ์โรงเรียนบ้านท่างอยกรรมการ
4. นายสุพรรณ สมเนตรโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมาน ชนะกุลโรงเรียนบ้านกระแอกกรรมการ
2. นางสาวกรภัทร์ ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายเชาวนันท์ ขันธเกษโรงเรียนบ้านผับแล้งกรรมการ
4. นายนันทชิน บุญช่วยโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ ถนัดค้าโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมาน ชนะกุลโรงเรียนบ้านกระแอกกรรมการ
2. นางสาวกรภัทร์ ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายเชาวนันท์ ขันธเกษโรงเรียนบ้านผับแล้งกรรมการ
4. นายนันทชิน บุญช่วยโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร เชื้อทองโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
2. นายอัครเดช แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
3. นางสราญรัตน์ กงฉากโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวิจิตร เชื้องทองโรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย)กรรมการ
2. นายอัครเดช แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
3. นางสราญรัตน์ กงฉากโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายศุภกร สุรพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการ
2. นางวาสนา อบอุ่นโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายศุภกร สุรพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการ
2. นางวาสนา อบอุ่นโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอัฉราพร สรรพชัยโรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ รัฐิรมย์โรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ กิ่งแสงโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพวงพยอม ประสานทองโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการ
2. นางสาวภาณิยา ภูธาโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
3. นางสุริยา บุญทนโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
4. นางประภาพรรณ มรรคเจริญโรงเรียนบ้านเปือยกรรมการ
5. นางสาวจุรีพร ทองแก้วโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ พันแสนแก้วโรงเรียนบ้านวังยางกางฮุงกรรมการ
2. นางประภา พันแสนแก้วโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางวิวาห์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสถิตย์ วรุณธรรมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
2. นายสมคิด กิ่งชาโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
3. นางศุภิสรา ชาจันทึกโรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายแสงทิพย์ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านแสนคำกรรมการ
2. นางไพรินทร์ ผุดผ่องโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ สุวรรณแสนทวีโรงเรียนบ้านหาดสวนยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรำไพ แก้วอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
2. นายศุภกร สุรพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการ
3. นางวาสนา อบอุ่นโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
4. นางมยุรี แสงชาติโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
5. นางภานุมาศ นพคุณโรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้ากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤต กะการดีโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้ากรรมการ
2. นายอุทัย ทำบุญโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
3. นายสุรพล จิตรจักรโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายจักรกฤต กะการดีโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้ากรรมการ
2. นายสุรพล จิตรจักรโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ พจมานเมธีโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพีรพงษ์ บรรณกิจโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
2. นางอรทัย จีนจำรัสโรงเรียนบ้านแสนคำกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ทมถาโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นายพิพิธ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านดอนม่่วงกรรมการ
5. นางฐานิดา เฟื่องกวินสมบัติโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชัยวัธน์ สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
2. นายสุรชาติ ป้อมหินโรงเรียนบ้านแก้งยางกรรมการ
3. นางนาฏยา วาณิชย์ศิริโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นางจำปา แผ่นทิพย์โรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ บัวหยาดโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
2. นายไพทูรย์ บุญประชุมโรงเรียนบ้านท่างอยกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ บุญปรุงโรงเรียนบ้านหนองตาปู่กรรมการ
4. นายภูวนาถ อิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยขะยุงกรรมการ
5. นางสาวศรีอาภรณ์ พิลุนโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางศรีมาลา ญาณกิตติกุลโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
2. นายธงชัย เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านบากกรรมการ
3. นายเข็มชาติ ระดาบุตรโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นายจำนง ทาเคลือบโรงเรียนบ้านโนนโหนนฯกรรมการ
5. นางพิสมัย ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางรัชนี จามิกรณ์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
2. นายเกื้อกูล กอแก้วโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางอนงค์ เฉียบกระโทกโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญฯ)กรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ เจริญดีโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
5. นางสาวอนุรักษ์ ศิริมาโรงเรียนบ้านบัววัดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย พาประจงโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ น้อยบุดดีโรงเรียนบ้านกระแอกน้อยกรรมการ
3. นางอรวี ผุยพรมโรงเรียนบ้านท่าช้างฯกรรมการ
4. นางจำรัส คำแผ่นโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฏร์วิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ แก้ววงษ์โรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
6. นางเพ็ญพิชา ศรีไชยโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภรประชานุกูล)กรรมการ
2. นางสุวาฐิณี ไชยกาลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นายวรพจน์ สิงหาโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภรประชานุกูล)กรรมการ
2. นางสุวาฐินี ไชยกาลโรงเรียนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นายวรพจน์ สิงหาโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการ
2. นางสุวาฐินี ไชยกาลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นายวรพจน์ สิงหาโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพรรณี ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
2. นางทวีศิลป์ หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นายสันติ ทวีแสงโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
2. นางทวีศิลป์ หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นายสันติ ทวีแสงโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
2. นางทวีศิลป์ หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นายสันติ ทวีแสงโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายธนิต วิทยาศิลป์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
2. นายพิทักษ์ พลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่างอยกรรมการ
3. นายอาทร หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอาทร หวังชื่นโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
2. นายพิทักษ์ พลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่างอยกรรมการ
3. นายอาคม เอกศิริโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
2. นางปัทมาสน์ ทองไสลโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ วงษาโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ พูลสุขโรงเรียนบ้านท่าช้างฯกรรมการ
5. สิบเอกวินันท์ อุทธาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
2. นางปัทมาสน์ ทองไสลโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ วงษาโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ พูลสุขโรงเรียนบ้านท่าช้างฯกรรมการ
5. สิบเอกวินันท์ อุทธาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
2. นางปัทมาสน์ ทองไสลโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ วงษาโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ พูลสุขโรงเรียนบ้านท่าช้างฯกรรมการ
5. สิบเอกวินันท์ อุทธาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเสถียร แก้วบัวขาวโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุลกรรมการ
2. นางรัชนี แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายปรีชา กรีเมฆ โรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
2. นางวิรุณ สวัสตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ทองทั่วโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
4. นางศรัญญา ชลการโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นายประยูร ครองยุทธโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
2. นางวิรุณ สวัสตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ทองทั่วโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
4. นางศรัญญา ชลการโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นายประยูร ครองยุทธโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
2. นางวิรุณ สวัสตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ทองทั่วโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
4. นางศรัญญา ชลการโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นายประยูร ครองยุทธโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ บุญเติมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสง่า มาลาทองโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นายประยูร ครองยุทธโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
6. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ บุญเติมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสง่า มาลาทองโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นายประยูร ครองยุทธโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
6. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ บุญเติมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสง่า มาลาทองโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นายประยูร ครองยุทธโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
6. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ บุญเติมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสง่า มาลาทองโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
4. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นายประยูร ครองยุทธโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
6. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
3. นายวิชชา มั่งมีสุขยิ่งโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางนิศานาถ นารีโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ จำปารัตน์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
3. นายวิชชา มั่งมีสุขยิ่งโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางนิศานาถ นารีโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ จำปารัตน์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
3. นายวิชชา มั่งมีสุขยิ่งโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางนิศานาถ นารีโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ จำปารัตน์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
3. นายวิชชา มั่งมีสุขยิ่งโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางนิศานาถ นารีโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ จำปารัตน์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศรีอุบล พรมกิ่งศิริพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ก้อนด้วงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตกุลวงศ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรีอุบล พรมกิ่งศิริพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ก้อนด้วงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตกุลวงศ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศรีอุบล พรมกิ่งศิริพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ก้อนด้วงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตกุลวงศ์โรงเรียนป่าข่ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรีอุบล พรมกิ่งศิริพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
3. นางสุจิตรา ก้อนทองโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตกุลวงศ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ นันทบุตรโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ นันทบุตรโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ นันทบุตรโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ นันทบุตรโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมนตรา ศรีเมืองโรงเรียนบ้านแกนาคำประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
3. นางปานทิพย์ สร้อยผาบโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
4. นางศิริเนตร กากแก้วโรงเรียนคำขวางกรรมการ
5. นางอภิญญา มนเทียรอาสน์โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมนตรา ศรีเมืองโรงเรียนบ้านแกนาคำประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
3. นางปานทิพย์ สร้อยผาบโรงเรียนดอนยูกรรมการ
4. นางศิริเนตร กากแก้วโรงเรียนคำขวางกรรมการ
5. นางอภิญญา มนเทียรอาสน์โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชัชฎา พันธุโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วรรณทวีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางวิไล นุ่มเฉยโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ มีครไทยโรงเรียนบ้านบัวท่ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชัชฎา พันธุโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ วรรณทวีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางวิไล นุ่มเฉยโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ มีครไทยโรงเรียนบ้านบัวท่ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางนงรักษ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นางสาวปวีณา อัปกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวปวีณา อัปกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
4. นางนงรักษ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา แสนบุราณโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
3. นางนฤมล แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
4. นางชุติมา ดวงมณีโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
5. นางเสาวณี พันธ์เพียรโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา แสนบุราณโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
3. นางเสาวณี พันธ์เพียรโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
4. นางนฤมล แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
5. นางชุติมา ดวงมณีโรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางดุสิดา สีทาน้อยโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
2. นางเพ็ชรมณี นาครินทร์โรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ช่วงชัยโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นางกอปรพร คำศรีสุขโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
5. นางอิสสรียา สติมั่นโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางดุสิดา สีทาน้อยโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
2. นางเพ็ชรมณี นาครินทร์โรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ช่วงชัยโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
4. นางอิสสริยา สติมั่นโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
5. นางกอปรพร คำสรีสุขโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศุภธนิศร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
2. นางกัลยาณี บุญจักษุโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นายวิเชียร วงษาบุตรโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
5. นายประมาวลทรัพย์ นาจอมเทียนโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศุภธนิศร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
2. นางกัลยาณี บุญจักษุโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นายวิเชียร วงษาบุตรโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
5. นายประมาวลทรัพย์ นาจอมเทียนโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจิตตา ถนัดทางโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
2. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบกรรมการ
3. นางยุพาพร พรมประเสริฐโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางรุ่งนภา จิตมาศโรงเรียนบ้านบัววัดกรรมการ
5. นายพุทธพร วิมลพัชรโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิตา ถนัดทางโรงเรียนสระสมิงกรรมการ
2. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบกรรมการ
3. นางยุพาพร พรมประเสริฐโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางรุ่งนภา จิตมาศโรงเรียนบ้านบัววัดกรรมการ
5. นายพุทธพร วิมลพัชรโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายไชยเจริญ สุริยะบุญโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
2. นางสงกา ใยบัวโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
3. นางสุทธิรา เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นายดำรง ชัยมงคลยศโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายเรวัฒน์ มโนรัตน์โรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายไชยเจริญ สุริยะบุญโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
2. นางสงกา ใยบัวโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
3. นางสุทธิรา เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นายดำรง ชัยมงคลยศโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นายเรวัฒน์ มโนรัตน์โรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. สิบเอกปกรณ์ สูลานนท์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ศิวะเทเวศร์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางอรนิตย์ แวงวรรณ์โรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
4. นายวิเชียร วงษาบุตรโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
5. นายเรวัตน์ มโนรัตน์โรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. สิบเอกปกรณ์ สูลานนท์โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ศิวะเทเวศร์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางอรนิตย์ แวงวรรณ์โรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
4. นายวิเชียร วงษาบุตรโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
5. นายเรวัตน์ มโนรัตน์โรงเรียนบ้านาเรืองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกอปรพร คำศรีสุขโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
2. นางพูลสวัสดิ์ มนัสโสโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นางนาลักษณ์ คงรอดโรงเรียนสะพานโดมกรรมการ
4. นางสงกา ใยบัวโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นายดำรง ชัยมงคลยศโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางอรทัย หอมทรัพย์โรงเรียนบ้านทางสาย กรรมการ
2. นายอุปถัมภ์ วงค์ตรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นายประหยัด ชมผาโรงเรียนบ้านนาเรือง กรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ สายทองโรงเรียนบ้านดอนกลาง กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกอปรพร คำศรีสุขโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
2. นางพูลสวัสดิ์ มนัสโสโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นางนาลักษณ์ คงรอดโรงเรียนสะพานโดมกรรมการ
4. นางสงกา ใยบัวโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นายดำรง ชัยมงคลยศโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางกัลยาณี บุญจักษุโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางรุ่งนภา จิตรมาศโรงเรียนบัววัดกรรมการ
4. นางอทิตยา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีใคกรรมการ
5. นายศุภธนิศร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
6. นางกุลภัส บุญหล้าโรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางกัลยาณี บุญจักษุโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางรุ่งนภา จิตรมาศโรงเรียนบัววัดกรรมการ
4. นางอทิตยา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีใคกรรมการ
5. นายศุภธนิศร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
6. นางกุลภัส บุญหล้าโรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวไพริน กอผาโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
2. นางณิชากรณ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
3. นางสุทธิรา เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางเพชรมณี นาครินทร์โรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
5. นางดุสิดา สีทาน้อยโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวไพริน กอผาโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
2. นางณิชากรณ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
3. นางสุทธิรา เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางเพชรมณี นาครินทร์โรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
5. นางดุสิดา สีทาน้อยโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจิตา ถนัดทางโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ช่วงชัยพนักงานราชการโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
3. นางสุริศา กาบยุบลโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอกกรรมการ
4. นายพุทธพร วิมลพัชรโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงกรรมการ
5. นางสุนันท์ นครวงศ์โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิตา ถนัดทางโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ช่วงชัยพนักงานราชการโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
3. นางสุริศา กาบยุบลโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอกกรรมการ
4. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ บำเรอพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว กรรมการ
2. สิบเอก.วุฒิพงษ์ ศรีสมุทรโรงเรียนบ้านผึ้งโดม กรรมการ
3. นาย ไพรัชต์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ปฏิบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นายประหยัด ชมผาโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางยุวดี แสนโสมโรงเรียนบ้านคูสว่างกรรมการ
2. นางสวณี อุทคำกอง โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสรกมล เริงศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
4. นายไศล วจนะวิชาการโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ สุรำไพโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
2. นางรัชนี บุญศักดิ์ดีโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายประนม บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว จันทาโทอ่อนโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
5. นายวสันต์ ใจชื่อนโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางเมตตา สมใจเพ็งโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
2. นางเพชรมณี ใจเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณา คูณคงโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ สุวะไกรโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอรทัย หอมทรัพย์โรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
2. นายอุปถัมภ์ วงค์ตรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นายประหยัด ชมผาโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ สายทองโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เกษศิริโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวสุนทรี คำเลิศโรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นายบุญเติม ไชยราช โรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นางระวีวรรณ ทาคำรอดโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ บำเรอพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
2. สิบเอกวุฒิพงษ์ ศรีสมุทรโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
3. นายไพรัชต์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ปฏิบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นายประหยัด ชมผาโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ สุรำไพโรงเรียนบ้านคำโพธฺ์โคกก่องกรรมการ
2. นางรัชนี บุญศักดิ์ีดีโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายประนม บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว จันทาโทอ่อนโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
5. นายวสันต์ ใจชื่นโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ ทมถาโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
2. นางสาวศรนรินทร์ เอกทันโรงเรียนบ้านอาเลากรรมการ
3. นายบุญเติม ไชยราชโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สมเนตรโรงเรียนบ้านคำสว่างกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางยุวดี แสนโสมโรงเรียนบ้านคูสว่างกรรมการ
2. นางสวณี อุทคำกองโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสรกมล เริงศิริโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
4. นายไศล วจนะวิชาการโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายบุญเริ่ม บุญวรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นางศศิธร สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
3. นายวิริยะ สงค์สกุลโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
4. นายอธิปัตย์ สายสุดโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนโคกสว่าง (บุญฯ) กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญเริ่ม บุญวรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นางศศิธร สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
3. นายวิริยะ สงค์สกุลโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
4. นายอธิปัตย์ สายสุดโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญฯ)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบุญเริ่ม บุญวรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นางศศิธร สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
3. นายวิริยะ สงค์สกุลโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
4. นายอธิปัตย์ สายสุดโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญฯ)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบุญเริ่ม บุญวรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นางศศิธร สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
3. นายวิริยะ สงค์สกุลโรงเรียนบ้านหนองศิลากรรมการ
4. นายอธิปัตย์ สายสุดโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญฯ)กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางรุ่งทิวา อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)กรรมการ
2. นางนัฎฐินี ยืนยงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นางธนพร ชนะกุลโรงเรียนชุมชุนบ้านกุดเป่งกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ ใจชื่นโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ คุ้มไพร่โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางคำใหม่ กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวชาลิสา ศิริมูลโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
2. นางสาวสุจิรัตน์ ตะริวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ รัตนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอาภรณ์ เริ่มคิดการโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
2. นางมะลิ ขัมภรัตน์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นางณัฐรดา เกษรักษาโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางรุ่งศรี งามดีโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา เครือสมบัติโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการ
3. นางสุพรรณี อุทัยกรณ์โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพิรุณรัตน์ ศรีคำโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
2. นางทศพร ตาดสุวรรณโรงเรียนบ้านบัววัดกรรมการ
3. นางนันทวดี แสงกล้าโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสมพร ตระการไทยโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สารศรีโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)กรรมการ
3. นางสาววนิดา ใจสิงห์โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ สีเหลืองโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
2. นางจารียา สุภโกศลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
3. นางสุมลี สุวรรณกูฎโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอรอินทร์ จะตุรพานิชย์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
2. นางวิชชุดา มาริกันโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
3. นายประธาน พลศรีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราวรรณ สมคะเณย์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นางชมพูนุช เกศาชาติโรงเรียนบ้านแสนคำกรรมการ
3. นางโสภา แสงงามโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุพิทย์ สุขสิงห์โรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
2. นายธวัฒชัย กุคำวงษ์โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชื่นโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางวรุณพร รชตภคนันท์โรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
2. นางวราทร ทองอาจโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ เต็มดวงโรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
4. นายโชคชัย วิจิตรกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวปัณนิกา ประจญยุทธโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สนิทนาโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
3. นางปอรรัชม์ อ่อนมณีโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
4. นางพัทรียา จันทปโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอุภัย ภาระเวชโรงเรียนบ้านสระสมิงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ควรนามโรงเรียนบ้านค้อน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สีหะนันท์โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
4. นายสมร แก้วมาเกิดโรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
5. นางอัมพร ประจญยุทธโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
6. นายอนุชา วงษาบุตรโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
7. นายสนอง สมาธโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
8. นางธีปภา พฤกษชาติโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านห่องซันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอัครพล ศรีพาราโรงเรียนบ้านผึ้งโดมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย จันทรักษ์โรงเรียนบ้านหว้านรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ แสวงดีโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ โคตะถาโรงเรียนบ้านโคกสว่างบุญกรรมการ
5. นายณัฐพล อ่อนตามโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
6. นายเพียว วงษ์ภักดีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. สิบเอกวุฒิศักดิ์ ศรีสมุทรโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
8. นายธนันชัย ภูคำสันโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
9. นายหาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์โรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
10. นายกิจนันท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
11. นางสาวรัตนา ประสานวงศ์โรงเรียนค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ แสงชาติโรงเรียนบ้านแพงประธานกรรมการ
2. นางรัตตินันท์ ภักดีพงศ์พีระโรงเรียนบ้านโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายอารมณ์ บุตรแสนโรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
4. นายศุภนิตย์ สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้ากรรมการ
5. นางสาวจันทรา ขันตีสายโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายธนกฤษ คงเหล็กดีโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นางวิไล เพทราเวชโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
3. นางเฉลาศรี ลอยหาโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายยงยศ วงศ์แหล้โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
3. นางพันทิวาุ ดุจดาโรงเรียนวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายไมตรี สอนอาจโรงเรียนบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นางอัมพร วิทยาศิลป์โรงเรียนบ้านดอนกลางรองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ อภิรัตน์มนตรีโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงษิธิตรา ภูริปัญญาโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ บุปผาพรมโรงเรียนบ้านกุดชุมกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
3. นายไพบูลย์ แสงสว่างโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิกุล สายเวชโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
2. นางสุเนตร ไชยดีโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางรัตนา พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้ากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางรัชนู นามจูมจังโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
2. นางสุดสาย โคตรดกโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
3. นางวัชรี บุญปรุงโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรัชนู นามจูมจังโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
2. นางสุดสาย โคตรดกโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
3. นางวัชรี บุญปรุงโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐฐธิดา รักษาศรีโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวอภิรดา โขมะวัฒน์โรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
2. นายสุพรรณ รอดสุขโขโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
3. นางทวิกา สุบินยังโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสันติชัย ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
2. นางมาราตรี ทองเนตรโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นกรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ ยนต์ยงค์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุวรรณกูฎโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้าฯกรรมการ
5. นายชรินทร์ จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสันติชัย ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
2. นางมาราตรี ทองเนตรโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3)กรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ ยนต์ยงค์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สุวรรณกูฎโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้ากรรมการ
5. นายชรินทร์ จันทร์ทองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางอโนทัย ประชุมรักษ์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
2. นางนงลลัดดา สุขสิงห์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางพิศมัย ปฏิรัตนังโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางอโนทัย ประชุมรักษ์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
2. นางนวลลัดดา สุขสิงห์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางพิศมัย ปฏิรัตนังโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสุธิษา กิมาวะหาโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา ตัณฑะสุวรรณโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายวรัญญู ทาทองโรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุธิษา กิมาวะหาโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา ตัณฑะสุวรรณโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายวรัญญู ทาทองโรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายมโนพร ศรีทาโรงเรียนบ้านโนนจิกประธานกรรมการ
2. นายสมคิด กรองมาลัยโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
3. นางดำรงค์ แก้งงามสองโรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคี)กรรมการ
4. นายสมัย บุญนำโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางฐราณีย์ ไทยดีโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
4. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
5. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
7. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
4. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
5. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
7. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมประธานกรรมการ
2. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทัน พวงพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ มาลาทองโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมประธานกรรมการ
2. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทัน พวงพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ มาลาทองโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมประธานกรรมการ
2. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทัน พวงพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ มาลาทองโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมประธานกรรมการ
2. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทัน พวงพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ มาลาทองโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
4. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
5. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
7. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
4. นายสนิท โคตรธารินโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
5. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
7. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมรองประธานกรรมการ
3. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
5. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
6. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
7. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
8. นางผกาวลี สุขสะเกษโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการ
9. นางสมัยพร ใจหลักโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการ
10. นางศิริพร บุญดี โรงเรียนบ้านท่าช้างฯกรรมการ
11. นางสิรินุช เสาหินโรงเรียนบ้านท่าช้างฯ กรรมการ
12. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมรองประธานกรรมการ
3. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
5. นายสราวุฒิ ภิญญศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
6. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
7. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
8. นางผกาวลี สุขสะเกษโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการ
9. นางสมัยพร ใจหลักโรงเรียนบ้านปากกุดหวายกรรมการ
10. นางศิริพร บุญดี โรงเรียนบ้านท่าช้างฯกรรมการ
11. นางสิรินุช เสาหินโรงเรียนบ้านท่าช้างฯกรรมการ
12. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางอัญชลี บรรบุปผาโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี เหล็กกล้าโรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ พิบูลศักดิ์โสภณโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
4. นางบัวพันธ์ นันทบุตรโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางสาวบุษบา เหล่าโก้กโรงเรียนบ้านบัวท่ากรรมการ
6. นางอุรัตน์ หมอนทองโรงเรียนบ้านกุดระงมกรรมการ
7. นางอุราลักษณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายเดชา พันธนูโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
2. นางจำเนียร ยอดเพชรโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
4. นางพิสมัย อุ่มอยู่โรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
5. นางเกษร ขันธเกษโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นางไพรวัลย์ พระอารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคกรรมการ
7. นางไพรวรรณ ถิ่นดงโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
8. นางมยุรา จันทร์ตรีโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)กรรมการ
9. นางศิริวัฒนา มูลพฤกษ์โรงเรียนบ้านคูสว่างกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศิริลักษณ์ คมเฉียบโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
2. นางนิพาพร ธรรมสัตย์โรงเรียนกระแอกกรรมการ
3. นางฐานิตา บุญจรัสโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
4. นางพรเนตร ตาบุดดาโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการ
5. นางธนาภรณ์ แก้วเคนมาโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
6. นางบุญเรือน หยงสิทธิ์โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
7. นางรำพรรณ ศรีบุญมาโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
8. นางสุปราณี เทียมสุวรรณโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]