หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   11 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2556 09.00
2 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2556 09.00
3 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารป.1,2,5 ชั้น ชั้นล่างและบน ห้อง ทุกห้อง 9 ต.ค. 2556 09.00
2 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 09.00
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องจริยธรรม 9 ต.ค. 2556 09.00
4 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 9 ต.ค. 2556
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 9 ต.ค. 2556
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 9 ต.ค. 2556
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 9 ต.ค. 2556
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 9 ต.ค. 2556
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ห้องประชุม 2 9 ต.ค. 2556
2 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ห้องประชุม 2 9 ต.ค. 2556
3 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เวทีกลางแจ้ง 9 ต.ค. 2556
4 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เวทีกลางแจ้ง 9 ต.ค. 2556
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เวทีกลางแจ้ง 9 ต.ค. 2556
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ห้องประชุม 2 9 ต.ค. 2556
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ห้องประชุม 2 9 ต.ค. 2556
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ห้องประชุม 2 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2556 09.00
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2556 09.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2556 09.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2556 09.00
5 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
6 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
7 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2556 09.00
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 9 ต.ค. 2556 09.00
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556
10 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]