หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   11 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 8 ต.ค. 2556 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 8 ต.ค. 2556 09.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 8 ต.ค. 2556 09.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 8 ต.ค. 2556 09.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 8 ต.ค. 2556 09.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 8 ต.ค. 2556 09.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 8 ต.ค. 2556 09.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 8 ต.ค. 2556 09.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารป.1,2,5 ชั้น ชั้นล่างและบน ห้อง ทุกห้อง 8 ต.ค. 2556 09.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม โซน A 8 ต.ค. 2556 09.00
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม โซน B 8 ต.ค. 2556 09.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม โซน A 8 ต.ค. 2556 13.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องASEAN 8 ต.ค. 2556 09.00
6 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องASEAN 8 ต.ค. 2556 13.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องจริยธรรม 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 8 ต.ค. 2556
16 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2556
17 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2556
18 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2556
19 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เวทีกลางแจ้ง 8 ต.ค. 2556
20 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ห้องประชุม 2 8 ต.ค. 2556
21 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ห้องประชุม 2 8 ต.ค. 2556
22 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ห้องประชุม 2 8 ต.ค. 2556
23 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ห้องประชุม 2 8 ต.ค. 2556
24 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ เวทีอาคารอเนกประสงค์ เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคารตึกกาญจนา 80 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00
25 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ เวทีอาคารอเนกประสงค์ เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคารตึกกาญจนา 80 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00
26 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ เวทีอาคารอเนกประสงค์ เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคารตึกกาญจนา 80 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00
27 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ เวทีอาคารอเนกประสงค์ เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคารตึกกาญจนา 80 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00
28 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ เวทีอาคารอเนกประสงค์ เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคารตึกกาญจนา 80 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00
29 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ เวทีอาคารอเนกประสงค์ เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคารตึกกาญจนา 80 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00
30 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ เวทีอาคารอเนกประสงค์ เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคารตึกกาญจนา 80 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00
31 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ บริเวณข้างสระว่ายน้ำ เวทีอาคารอเนกประสงค์ เวทีอาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่างอาคารตึกกาญจนา 80 ปี 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 ต.ค. 2556
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 ต.ค. 2556
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 ต.ค. 2556
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 ต.ค. 2556
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 ต.ค. 2556
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 ต.ค. 2556
7 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556
8 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]