รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่9-11 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ตลับไธสง
 
1. นางสุพรรณพร  สิทธิแต้สกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1. เด็กหญิงศิริกมล  แปลงศรี
 
1. นางรัชนี  กมุทชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงสุรัญญา  กองทูล
 
1. นางสาวระพีพร  ไชยโกฏิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายสุทธิภัทร์  สอแสง
 
1. นางจงจิตร  พิลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   บัวลา
 
1. นางดวงมณี   พันธุ์โชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กำแพงนาค
 
1. นางภูษณิศา  จ้อยนุแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   โขมะจิตร
 
1. นางอุไร  เมืองพิล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายปริญญา  พึ่งพา
 
1. นางสาวอมรา  จันทร์ผอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีธารู
 
1. นางปิยะมาศ  จันทร์จิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โสมา
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงม 1. เด็กหญิงนันธิดา  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงรจนา  ดาแก้ว
 
1. นางศศิวิมล  บุดดีพันธ์
2. นายสงวน  บุดดีพันธ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  นนท์ศิริ
 
1. นางสาวกิติยาพร  เนื้ออ่อน
2. นางสาวยุภาพรณ์  สถาวร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายโกสิทชภัฎ   สิงห์ไชย
 
1. นายบุญพา   อร่ามโชติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กชายชินวัตร  มูลใหญ่
 
1. นางบุญมี  เชิดรังสรรค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงบังอร  สมสี
 
1. นายฐปนรรฒ์  ผลพยุง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  เซ็นนอก
2. เด็กชายสมพงษ์  คำมา
3. เด็กหญิงเมวิกา  อ่วมทอง
 
1. นายปริทัศน์  พิมพ์ทรัพย์
2. นายวิสันต์  ทองล้วน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงปริศนา  แฝงโกฏิ
2. เด็กหญิงมลธยา  สายบุญ
3. เด็กหญิงเพ็ญพะยอม  พืชหมอ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์น้อย
2. นายพรภิรมย์  แก้วมหา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  พาสุข
2. เด็กหญิงวุฒิพร  พลโสภา
3. เด็กหญิงสายชล  สมสวย
 
1. นางลักขณา  จงจินากูล
2. นางสาวอารีลักษณ์  ชื่นชม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 1. นางสาวชุฏาภา  จันทร์ศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  สมบูรณ์
3. นางสาวปานจุลี  แก่นโสม
 
1. นายบุญนับพัน  สมบัตินันท์
2. นางผกามาศ  นารัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  ชาวโพธิ์
2. เด็กชายศรายุทธ  พูลดี
 
1. จ.ส.อ.ทวีศักดิ์  ศรีสุข
2. นางบุญกอง  พุ่มจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายศราวุธ   ช้างอาจ
2. เด็กหญิงสุพิชชาญานันต์   เรื่องรุ่งทิพย์
 
1. นายบุญพา  อร่ามโชติ
2. นางลินจง  โชติดิลก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำสา
 
1. นายบัณฑิต  จันทร์ส่อง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายสหฤทธิ์  ทีอุทิศ
 
1. นางสาวปิติ  พิมพบุตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงบาก 1. เด็กหญิงสันศนีย์  ชาวตระการ
 
1. นางสาวสุธิดา   ทองปัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายปณิธิ   บูรณะอุดม
2. เด็กหญิงสิริยากร   พิริยะกิจไพบูลย์
3. เด็กหญิงเทียนทิพย์   พิทักษา
 
1. นางกรรณิกา   แท่นคำ
2. นางสาวนันทพร   บูรณะเสถียร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกานดา  บัวทอง
2. เด็กหญิงบุษบา  ห้วยใหญ่
3. เด็กหญิงอินทุอร  ยุตกิจ
 
1. นายอมร  ศรีนิล
2. นายเกรียงศักดิ์  นิโรคะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กหญิงฉันทนา   พรมโคตร
2. เด็กหญิงปิยะพร  สุขหอม
3. เด็กหญิงสุภาพร  กองสุข
 
1. นางนิภาพร  บุญจำเนียร
2. นางอุราตรี  พลาศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผิวอ้วน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กำยาน
3. เด็กหญิงดาริกา  พูลสาร
 
1. นายชาญชัย  เศิกศิริ
2. นางสาวรัชดาพร  อินทรบุตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  มิ่งมูล
2. เด็กหญิงมณีกาญจน์  มูลเมือง
3. เด็กหญิงแก้วตา  ไชยพูน
 
1. นายนรินทร์  ศรีทา
2. นางสาวรัชชิดาภรณ์  สุภาษร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงนัตจรี  สายแวว
2. เด็กชายปัญชญา  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงศิรินภา  ตุ้มทอง
 
1. นายสาคร  วัฒราช
2. นายอรุณ  เจริญลอย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 1. เด็กชายนรินธร  คนล้ำ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงอภิสร  จันทร์สุข
 
1. นางสาวมาลัยพร  พาลี
2. นางเพ็ญศรี  รองแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงปริตตา  เพียรชนะ
2. เด็กหญิงรินประภา  นารีกุล
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ผิวอ้วน
 
1. นายปราชญ์  พรมปัญญา
2. นางพรทิพย์  พรมปัญญา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แสงวงษ์
2. เด็กชายวิรวุฒ  คำมั่น
 
1. นายสุริยนต์  ไชยมาตร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงอุษาวดี  รุ่งสุริยา
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สายวัน
 
1. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
2. นายเหลาทอง  ทองเทพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายฉัตรตราวุฒิ  ทรายทอง
2. เด็กชายธนาเทพ  เจริญศรี
 
1. นางสาวขัตติยา  เกษมพร
2. นายสิทธิโชค  บุญดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคน 1. เด็กชายก้องหล้า  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายปริญญา  ป้องเศร้า
 
1. นายปฏิภาณ  พิทักษา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 1. เด็กชายกัมปนาท   ชาวศรี
2. เด็กชายศรัทธาวุฒิ  เหลื่อมใส
 
1. นางธัญญาพัท ญาณภา  กิตติณรงค์กุล
2. นางบุญจิรา  จงหมื่นไวย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กชายกฤษดา  อุ้มทรัพย์
2. เด็กชายจำนงค์  ขันตรี
 
1. นางสาวศิรินันท์  แสงทอง
2. นายสุริยเทพ  ภาเรือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กชายธนากร  กล่ำน้อย
2. เด็กชายภูริพัฒน์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  เทพอาวุธ
2. นายนุกูล  ชราศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 1. เด็กหญิงภาวินี  นนทะภา
2. เด็กหญิงวรรณสิริ  วรรณเวช
3. เด็กหญิงวิไลพร  นรมาตย์
4. เด็กหญิงศศิธร  ตะวันเสรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้างคำ
 
1. นางเพ็ญวิภา  ศรีสวัสดิ์
2. นางเย็นใจ  ขุนทวี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   คำคง
2. เด็กหญิงคณิตตา   ดุจดา
3. เด็กหญิงจุทามาศ  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   สายศรี
5. เด็กหญิงอรอนงค์   หงษ์คำ
 
1. นางประภาพร  เศษสุวรรณ
2. นางยุพินพร  นนท์ศิริ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงพัชรา  นาคำ
2. เด็กหญิงพัชราพร  จันทอน
3. เด็กหญิงสายฝน  บุญเนตร
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แพดิษฐ์
5. เด็กหญิงหฤทัย  พิมา
 
1. นางกุสุมา  บุญแข็ง
2. นางสมจิต  พลศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ขันตรี
2. เด็กชายชาญสมร  วงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรสุมินทร์  นันชาดี
4. เด็กหญิงพิยาภรณ์  วงศ์เจียม
5. เด็กหญิงวรินยุพา  ทองสี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
2. นางพรรณี  อรุณพันธุ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ส่วนมี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตทวี
3. เด็กหญิงสุภาพร  มาลาวัลย์
 
1. นางบานชื่น  พิทักษา
2. นางสุภาวดี  เสระทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุภโกศล
2. เด็กหญิงมณีจันทร์  มามาก
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เรืองสา
 
1. นางธนัญญา  มีตัวตน
2. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายนครชัย  อินทร์โชติ
2. เด็กชายบรรดาศักดิ์  สมจันทร์ทรา
3. เด็กชายสันติสุข  มีคำ
4. เด็กชายสุภกิจ  ไชยพันธ์โท
5. เด็กหญิงอรทัย  ทุมยา
 
1. นายทรงวุฒิ  พินธุกรณ์
2. นางวรรธนวภัทร  วงศ์สิงห์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงดาราพร  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงทิพาพร  อุ้มแก้ว
3. เด็กหญิงปติญญา  จันทร์จิตร
4. เด็กหญิงภัทรพร  โสปัญหริ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ้มแก้ว
 
1. นายชาญชัย  ทำสะอาด
2. นายพรชัย  จันทร์จิตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงรักษ์
2. เด็กหญิงกันตนา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงจันทรวดี  เรือนฤทธิ์
4. เด็กชายจีรณัฐ  แก้วแสนตอ
5. เด็กหญิงณัฐชยา  นนท์ศิริ
6. เด็กชายธนชัย  วงษาชัย
7. เด็กชายธนพล  วงศ์วิหก
8. เด็กชายนรินธร  จันตรี
9. เด็กชายปริญญา  อ่อนจันทร์
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  นนท์ศิริ
11. เด็กหญิงรุ้งนภา  วงษาชัย
12. นายวิทวัส  คำเบ้า
13. เด็กหญิงสิรินยา  นนท์ศิริ
14. เด็กหญิงสุกัญญา  โสมา
15. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจประดิษฐ์
16. เด็กหญิงสุภัสสร  พรทิพย์
17. เด็กชายอนุชิต  สายสมบัติ
18. เด็กหญิงอภิญญา  บั้งทอง
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรทิพย์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  นนท์ศิริ
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
2. นางลัดดาวรรณ  พรทิพย์
3. นางสาวสุดารัตน์  บัวรักษ์
4. นายเพชรมณี  มีบุญ
5. นางเสาวนีย์  วงษาชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 1. เด็กหญิงจินตนา  ศรีหล้า
2. เด็กชายณัฐวัชร์  อรรคชาติ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองคำ
4. เด็กชายนันทวุฒิ  ทองคำ
5. เด็กชายปณิธาน  ภูมิสิงห์
6. เด็กชายปัญญาวุธ  บุญเกิด
7. เด็กชายพัชรพล  เนื้ออ่อน
8. เด็กชายพีรรัตน์  เวชสาร
9. เด็กชายภานุพันธ์  สุริบุตร
10. เด็กหญิงมณีวรรณ  เวชสาร
11. เด็กหญิงมุตา  พงษ์พันธ์
12. เด็กหญิงรัญญา  สาระธรรม
13. เด็กหญิงลิลณี  พรมจำปา
14. เด็กชายศราวุธ  ท้าวมา
15. เด็กชายศักดา  แก้วกลม
16. เด็กชายศุภวัฒน์  ภาษี
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  อานนท์
18. เด็กหญิงสุปราณี  กุนลิพันธ์
19. เด็กชายอนุชา   ศรีชื่น
20. เด็กหญิงไอรีน  คงลิน
 
1. นายประมวล  บัวงาม
2. นายพันธ์ศักดิ์  ธงอาษา
3. นางสาวมนต์ยุพิน  ชาวเมืองโขง
4. นางสาววิลาวรรณ  ศรีวัฒนา
5. นางอัธยา  กัญญะลา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กชายกรชัย  นคราภิบาล
2. นางสาวกำไลทิพย์  ชื่นอุรา
3. เด็กชายกิติพล  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กชายจิรภัทร  ใจตรง
5. นายณัฐพงษ์  โพธิ์กระสังข์
6. นายณัฐพล  แก้วชุม
7. นายตะวัน  สีดาจันทร์
8. นายทศพล  ใจทัด
9. นางสาวทิพลัดดา  อินฑวัฒ
10. เด็กชายธนศักดิ์  สิงห์งาม
11. เด็กชายธนโชติ  ศรีสันต์
12. นายธีระวัฒน์  ทองเทพ
13. นายธีระวัฒน์  สมโคตร
14. นายนพดล  ทะโนลับ
15. นางสาวนิศานาถ  สระแก้ว
16. นางสาวน้ำฝน  นนท์ศิริ
17. นางสาวพิไลวรรณ  ผิวอ้วน
18. เด็กชายศราวุธ  พรดี
19. นางสาวศุราณี  อ้วนศรี
20. เด็กชายโกมินทร์  ไชยแก้ว
 
1. นางชนิดา  มิ่งไชย
2. นายธิราวุธ  พัฒนพันธุ์
3. นางสาววนิดา  ธรรมคำ
4. นายวิจิตร  บุญล้อม
5. นางสมรักษ์  นวลศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงปัทมพร  โขมะพันธ์
 
1. นางสาวณัชชา  นิระเคน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงบานชื่น  ช่วยสี
 
1. นางลำพอง  ฉัตรสุวรรณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แสงหิรัญ
 
1. นางลำพอง  ฉัตรสุวรรณ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทรา
2. เด็กหญิงไหมทอง  บุญเต็ม
 
1. นางสิริกร  วรกิตติเพชร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญเอื้อ
2. เด็กชายภัทรพล  สายบุปผา
 
1. นางสิริกร  วรกิตติเพชร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุขจิตร
2. นายอมรเทพ  คนไว
 
1. นางจารุวรรณ์  เจริญรักษ์
2. นางสาวศิวะพร  ทมาตเก้ง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. นางสาวกนกอร  สระแก้ว
2. นางสาวกมลพรรณ  ทัดศรี
3. นางสาวปฏิมาพร  ผาจันทร์
4. เด็กหญิงปานขวัญ  อินทวัส
5. นางสาวพัชรี  คำแหงพล
6. นางสาวพิรุณห์  ทองเมือง
7. นางสาวสุทธิมา  โพสุวรรณ
8. นางสาวสุภาภัทร  ทรัพย์ศิริ
9. นางสาวอารีรัตน์  เสนาะวาที
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศิริเทพ
 
1. นางขวัญใจ  พาชอบ
2. นางสาวทิพวรรณ  สุขผล
3. นางแพงศรี  วงษ์เขียว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กหญิงกิริยา  สมเทพ
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ด้วงพุทธ
3. เด็กหญิงพรรภษา  มุธุสิทธิ์
4. เด็กหญิงพรสภา  แสนละเอียด
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทรายทอง
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทรายทอง
7. เด็กหญิงยมลพร  ทองเทพ
8. เด็กหญิงยุวรัตน์  ศรีโสภา
9. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็ชรจั่น
10. เด็กหญิงไพลิน  แจ้งจำรัส
 
1. นางวิลาวัณย์  สายบุญ
2. นางวิไล  ท้าวแก้ว
3. นางแพงศรี  วงษ์เขียว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองทับ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เชื้อกลางใหญ่
4. เด็กหญิงนิตยา  หงส์อิน
5. เด็กหญิงบุญตา  ดวงเนตร
6. เด็กหญิงประภัสรา  เสิมกลิ่น
7. เด็กหญิงประภาสิริ  เสิมกลิ่น
8. เด็กหญิงพรรชรินทร์  ประสงค์ทรัพย์
9. เด็กหญิงพิมพกานต์  พรทิพย์
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  คณะพันธ์
11. เด็กหญิงศัจจา  พิลึก
12. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนทวีสุข
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสิมกลิ่น
14. เด็กหญิงสุธาสิณี  แสนทวีสุข
15. เด็กหญิงสโรชา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวยุภาพร  ชุมใหญ่
2. นางสุภาวดี  เกตุมาตย์
3. นางสาวหนึ่งนุช  ช่วยสุข
4. นายอนุศาสตร์  คูณทอง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สัตยากุล
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เคนมาตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทะโนลับ
4. เด็กหญิงธิมาพร  ฝักทอง
5. เด็กหญิงธีริศรา  เมศรี
6. เด็กหญิงนันทิยา  บัวชุม
7. เด็กหญิงปนัสยา  บุญธรรม
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทองผาย
9. เด็กชายวันเฉลิม  ทองเรือง
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมโคตร
11. เด็กหญิงสุทธิดา  ชัยแก้ว
12. เด็กหญิงสุวรรณา  แน่นอุดร
13. เด็กหญิงสุวิสา  สัตยากุล
14. เด็กชายอวิรุทธ์  บัวชุม
15. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คำล้าน
 
1. นางนงนุช  รัตนา
2. นางนงนุช  สีแสง
3. นางราตรี  สงวนรัษฏ์
4. นายอังกูร  ทาทอง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงวรนุช  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรินดา  นนทะใส
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  คำศรี
 
1. นางปนัดดา  ดวงภาค
2. นายเหลาทอง  ทองเทพ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พิลาบุตร
2. เด็กหญิงภัสสร  จันทะเวช
3. เด็กหญิงสรัญญา  แสนทวีสุข
 
1. นายประภาส  ชิณโสม
2. นายวิสุทธิ์  ทองเต็ม
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กชายตระกูลเพชร  หงษา
2. เด็กชายพจน์ปรีชา  ถายะเดช
 
1. นางสาวจตุพร  พิมพกรรณ์
2. นางสาวจรียาภรณ์  จิตเงิน
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงสายฝน  จิตธรรม
2. เด็กหญิงสุพัฒน์ษร  สมเภา
 
1. นางจีรนันท์  ตรีพรหม
2. นายบรรจง  ป้องสิงห์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  บัวใหญ่
 
1. นางลำพูล  ชมพันธ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงสุนิสา  โชคดี
 
1. นางสาวธนพร  บัดราช
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยศาสตร์
 
1. นายสมศักดิ์  พลอาษา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงวิรันดา  ลาธุลี
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  อับเซ็น
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงอำไพ  เจนจบ
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กชายพงศ์พณิช  คุ้นเคย
 
1. นางสาวธนพร  บัดราช
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงลลิตา  สีแดง
 
1. นายวิทวัส  สายรัตน์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงวรรณพร  ชมภูแสน
 
1. นายวิทวัส  สายรัตน์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญมี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  หมูนสิงห์
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงพจมาน  กองทอง
2. เด็กหญิงลลิตา  พวงทอง
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แอบสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   แปลงศรี
 
1. นายมรกต  ศรีทา
2. นายศิวะพงษ์  ใจดี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายชาติตระการ  สุขศรี
 
1. นายกฤษณะ  แสนทอง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กชายตะวัน  แก่นท้าว
2. เด็กชายธนชัย  อุตสาห์ดี
3. เด็กชายธนพัฒน์  นอคำ
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นายประเสริฐ  อ่อนรัตน์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ศรีเมืองใหม่) 1. เด็กหญิงนิภาพร  สารีวัน
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  สารีวัน
3. เด็กหญิงอวัสดา  บุญทัน
 
1. นางจีรัสย์  พุทธิประไพพงษ์
2. นางศศิธร  โนนสังข์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1. เด็กชายชินราช  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงอัสมาภรณ์  โพธิ์ย้อย
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ชินโชติ
 
1. นายชาญวิทย์  สุวรรณกูฎ
2. นายโสภณ  มิ่งไชย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1. เด็กชายประสาน  ชัยชนะ
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงณัฐชา  กระแสรสินธิ์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1. เด็กชายพงษกร  ศิริสาย
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุวิภา  ริเริ่ม
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแดง 1. เด็กชายกฤษณะ  คำเสนาะ
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  คำเสนาะ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงหอมไกร  ประพรม
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแดง 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  อภิบาล
 
1. นางบุปผา  พูลทอง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงศิรประภา  บุญชิต
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงมัณทนา   ทรายขาว
 
1. นางนารีรัตน์  ศุภดล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงพิกุล  พุ่มแก้ว
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแดง 1. เด็กหญิงสุมาลี  แดงทน
 
1. นายบรรจง  พูลทอง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประสมรส
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1. นายกนกพร  ทัดศรี
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงพรภักดิ์  บุญชิต
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายสิรดนัย   สายจันดี
 
1. นางนารีรัตน์  ศุภดล
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยืนนาน
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายอธิปัตย์  ศรียา
 
1. นายสุริยา  พิมพ์กัน
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กชายณพลกฤต  กรินรักษ์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กหญิงสุนันทินี  แสงทอง
 
1. นายสุริยา  พิมพ์กัน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุภัสตา  บรรเทาพิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทัดศรี
2. เด็กชายณิชกานต์  แสงวงศ์
3. เด็กชายต้องตา  จันทร์ส่อง
4. เด็กชายธนพร  กุลบุตร
5. เด็กชายธนันชัย  รองศิลป์
6. เด็กชายธีระวุฒิ  วงศ์สุข
7. เด็กชายประวีร์  ผิวคำ
8. เด็กชายศุภชัย  ชัยชนะ
9. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  สุนสันเทียะ
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
2. นางสมใจ  มาสุข
3. นางสำราญ  พรหมพิทักษ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กชายณพลกฤต  กรินรักษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ประสมรส
3. เด็กหญิงพรภักดิ์  บุญชิต
4. เด็กหญิงพิกุล  พุ่มแก้ว
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บ่อจันลา
6. เด็กหญิงสุกุมาร  จันทร์ดก
7. เด็กหญิงสุภัสตา  บรรเทาพิตร
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยืนนาน
9. เด็กหญิงโสรยา  แก้วตา
 
1. นายกิติตุณ  จตุรภัทรวงศ์
2. นางศิรินรัตน์  หงษ์ทอง
3. นายสิทธิชัย  สีดาพันธ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกังสดาล  เข็มยงค์
2. เด็กหญิงกัณนิกา  สุยังกุล
3. เด็กหญิงณัฐชา  กระแสรสินธิ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูคำวงศ์
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยืนนาน
6. เด็กหญิงพิกุล  พุ่มแก้ว
7. เด็กหญิงมณีวรรณ  สายสุวรรณ
8. เด็กชายวรากร  ชาวตระการ
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บ่อจันลา
10. เด็กหญิงศิรประภา  บุญชิต
11. เด็กหญิงสุภัสตา  บรรเทาพิตร
12. เด็กหญิงสุวิภา  ริเริ่ม
13. เด็กหญิงหอมไกร  ประพรม
14. เด็กหญิงอัมภิลา  สมจิต
15. เด็กหญิงโสรยา  แก้วตา
 
1. นายกฤชพง  พันธุ์ศรี
2. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
3. นางพัชรินทร์  สีดาพันธ์
4. นายพุทธา  สุขศรี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 1. เด็กชายอนุชิต  อุณยนัต
 
1. นางรัชนี  ศรีวันดี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กชายอภิชัย  แก่นจันทร์
 
1. นายเสมา  ใจหาญ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงรจนี  คลังอาจ
 
1. นายนพดล  สุดา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงสุวิมล  บำรุงตน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คำศรี
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอ 1. เด็กชายโชคชัย  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวอ่อนตา  ไชยสาร
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงชุติภา  ศรีพูล
 
1. นางกัณทิยา  ศรีชื่น
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พากเพียร
 
1. นายปัญญา  ถ้ำหิน
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสินจัย  หาสุข
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แฝงพงศ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิน 1. เด็กชายอำพล   แสงชมพู
 
1. นางชวิชา  โรจนประดิษฐ์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กชายธีระโชติ  เรืองขวัญ
 
1. นางสาวช่อเพชร  พันธ์แสง
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิน 1. เด็กหญิงสุทิณี  คูณศรี
 
1. นางชวิชา  โรจนประดิษฐ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 1. เด็กหญิงเกตุมณี  รัตนอุบล
 
1. นางสาววิลาสินี  สาริจันโท
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคาย 1. เด็กชายมานะ  ปอแก้ว
 
1. นายอรุณ  กุลวงษ์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  คำสุดแสง
 
1. นายวัชรพงษ์  ศิริวงศ์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กหญิงอรัญญา  เต็มดี
 
1. นางบุญมี  เชิดรังสรรค์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงพัชรา  ต้นแก้ว
 
1. นางจีระพรรณ  ทวีโคตร
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กชายกฤษดา  คุณประโยชน์
2. เด็กชายกลยุทธ์  รสเย็น
3. เด็กหญิงกัลยา  สรรเสริญ
4. เด็กชายจักรกฤษ์  วงศ์แหวน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงงาม
6. เด็กชายชินวัตร  มูลใหญ่
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญครอง
8. เด็กหญิงดวงเดือน  ผิวงาม
9. เด็กหญิงทัดฌา  สุดสงวน
10. เด็กชายธนายุทธ  วิระพันธ์
11. เด็กชายธันวา  สมสนิท
12. เด็กชายธารา  ฝักบัว
13. เด็กหญิงนิตยา  กาละพัตร
14. เด็กหญิงปรพิณ  ทองสิน
15. เด็กหญิงประกายวรรณ  พิมพบุตร
16. เด็กหญิงประพัสสร  สีมั่น
17. เด็กชายปริญญา  สีมั่น
18. เด็กชายปัญญาวุฒิ  บุญครอง
19. เด็กหญิงผกากรอง  กิ่งจันทร์
20. เด็กชายมงคล  สังข์ทอง
21. เด็กหญิงมยุรี  กาละพัตร
22. เด็กหญิงรัชนีกร  ประทุมทอง
23. เด็กหญิงวันวิสา  คุ้มครอง
24. เด็กหญิงวิภาดา  พินิจ
25. เด็กชายศตวรรษ  ประทีปทอง
26. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ฝาคำ
27. เด็กหญิงศิรินันท์  หอมเย็น
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสน่ห์รัมย์
29. เด็กชายศุภเดช  แสงเขียว
30. เด็กชายสาคร  สมเสนาะ
31. เด็กชายสุธิดา  หอมเย็น
32. เด็กหญิงสุพัตรา  สายโสภา
33. เด็กหญิงอฑิตยา  ฝาคำ
34. เด็กหญิงอนิลทิตา  เรืองรุ่ง
35. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองวันดี
36. เด็กหญิงอรัญญา  เต็มดี
37. เด็กชายเจษฎา  ทองก่ำ
38. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ดีสภา
39. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  ไชยพันธ์
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุตรงาม
 
1. นางกาญจนีย์  แสนทวีสุข
2. นางจินดา  งามเถื่อน
3. นางนิภากร  ยอดภักดี
4. นางบุญมี  เชิดรังสรรค์
5. นางศักดิ์ศรี  ทรารมย์
6. นายสุมลศักดิ์  ตาลผาด
7. นายสุรศักดิ์  ยอดภักดี
8. นางอุไรวรรณ  จันดารัตน์
 
120 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญคูณ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ย่อมสระน้อย
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทองเหลือ
5. เด็กชายจักรพันธ์  โหง่นแก้ว
6. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขเอิบ
7. เด็กหญิงจิราภา  แสงอินตา
8. เด็กหญิงชฎาพร  ทองไทย
9. เด็กหญิงชนาพร  แดงทน
10. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วพลงาม
11. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์ส่อง
12. เด็กชายฐาปกรณ์  บุญล้อม
13. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จรลี
14. เด็กหญิงฑิตยา  แก้วทอง
15. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยโกฏิ
16. เด็กหญิงธนาพร  ชาวดอน
17. เด็กชายธรรมศักดิ์  ศิริมูล
18. เด็กหญิงนภากานต์  ทำดี
19. เด็กหญิงนลินทิพย์  เชือกทอง
20. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์โสภา
21. เด็กหญิงน้ำฝน  มหานาม
22. เด็กหญิงพรกนก  กริ่มกิ่ง
23. เด็กหญิงพรนภา  คำนนใส
24. เด็กหญิงพรนภา  มาลาสาย
25. เด็กชายพุทธจันทร์  อุ่นเสมอ
26. เด็กชายภมร  บุญล้อม
27. เด็กหญิงมนตา  โมพา
28. เด็กหญิงวรรณภา  เครือสิงห์
29. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีใจวงค์
30. เด็กหญิงวาสนา  เครือสิงห์
31. เด็กชายวุฒิจักร  คณะพันธ์
32. เด็กชายศิริศักดิ์  แก้วคำบัน
33. เด็กชายศุภชัย  เหล่าพูลทรัพย์
34. เด็กชายสมชาย  แสงนวล
35. เด็กชายสุทธิพล  วงษ์ขันธ์
36. เด็กชายอนุชิต  แสนเสาร์
37. เด็กหญิงอังสุมาลี  สว่างอารมณ์
38. เด็กหญิงอุดมพร  พิมพ์พา
39. เด็กหญิงเพชรา  บุญเชื่อม
40. เด็กชายเสกสรร  ผลาเลิศ
 
1. นางจันทร์ทัย  จิตธรรม
2. นางจารุวดี  เคหารมย์
3. นายทวี  ทัดเทียม
4. นางรัตนกุล  สีดารัตนิน
5. นางสาววลินดา  นาคูณ
6. นางสิริมณี  ก้อนทอง
7. นายเกรียงไกร  ชูกร
8. นางสาวเพ็ญนภา  ศิริคูณ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายกรชัย  ถนอมคำ
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  โสภานเวศ
3. เด็กหญิงกัณฑมาศ  เหมือดนอก
4. เด็กชายชัยเทพ  เหมือดนอก
5. เด็กชายบุลากร  พันธ์ศรี
6. เด็กหญิงปิยะพร  พวงศิริ
7. เด็กชายพงศธร  หงษ์ทอง
8. เด็กชายภูวดล  สุพล
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองวันดี
10. เด็กหญิงสุดธิดา  หงษ์ทอง
 
1. นายนิรันดร์  กลิ่นแก้ว
2. นางสุเพ็ญ  บรรเทา
3. นางอรุณวรัตน์  เหมือดนอก
 
122 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  กุศลส่ง
2. เด็กชายทศพล  ลมดี
3. เด็กชายธนพร  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงปริญญา  สิงห์แก้้ว
5. เด็กหญิงปัทมาวัลย์  ด้วงไม้
6. เด็กชายภูพาน  พิมพิสาร
7. เด็กหญิงภูเวียง  บุญชม
8. เด็กชายศราวุธ  อ่อนศรี
9. เด็กชายอุดร  อ่อนศรี
10. เด็กหญิงเขมิกา  ทองคำ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คำศรี
2. นางอมร  ทองคำ
3. นางอรุณวรรัตน์  เหมือดนอก
 
123 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแถบ 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  สิทธิกุล
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  พันธ์อินทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทองสุริยะ
4. เด็กหญิงอรปรียา  วังศรีแก้ว
5. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ผิวทอง
6. เด็กหญิงเพชรศรี  พรมดาว
 
1. นายกรณ์รัฐ  พันธ์อินทร์
2. นางคัทธรียา  วงค์วิไล
3. นางสมบัติ  ทองสรี
 
124 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชุมนวล
2. เด็กหญิงธนาพร  จันทร์ตรี
3. เด็กหญิงนิตยากร  นัยนิตย์
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำเพราะ
5. เด็กหญิงยุวดี  ยางงาม
6. เด็กหญิงสุภาพร  หินขาว
 
1. นางนภัสนันท์  มิ่งแนน
2. นางสาวบานฤดี  บุญคำ
3. นางมันทนา  ยาทองไชย
4. นางสาวอภิญญา  ทองคำ
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงจามจุรินทร์  มาตรขาว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จ๋อมพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สำเภา
4. เด็กหญิงธีริศรา  ไชยกรณ์
5. เด็กหญิงวรเนตร  คำสิงห์
6. เด็กหญิงศิริประภา  แก้วใจ
7. เด็กหญิงสุนันทา   มาตรขาว
8. เด็กหญิงอัญธิกาญจน์  สายสี
 
1. นางสาวจันทะจร  โสดา
2. นางปรัศนียาภรณ์  พรทิพย์
3. นางสาวภาวดี  ศรีซ้ง
4. นางอำนวย  ฟ้าสว่าง
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบอาสา
2. เด็กหญิงชลิดา  คำประภา
3. เด็กหญิงฐิติยา  คำประภา
4. เด็กหญิงบุษกร  เครื่องคำ
5. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์ทรง
6. เด็กหญิงอลิษา  จิตทวี
7. เด็กหญิงอารียา  คำประภา
 
1. นางจริยา  กองสุข
2. นางทัศนันท์  คำลือ
3. นางสาวบานฤดี  บุญคำ
4. นางสาวอภิญญา  ทองคำ
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงกนกพร  ฐิตะสาร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญศรี
3. เด็กหญิงจันทร์นภา  บุระมาศ
4. เด็กหญิงจิรนันท์   ภูอ่อน
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เอี่ยมศรี
6. เด็กหญิงณัชชนก  ทวีแสง
7. เด็กชายธีรนัย  ภูอ่อน
8. เด็กหญิงนภาพรรณ  แสนทวีสุข
9. เด็กหญิงปวันรัตน์   อุดมพืช
10. เด็กชายพงษ์พัฒน์   วงค์ศรี
11. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ฐิตะสาร
12. เด็กหญิงรวิวรรณ   บุญชิต
13. เด็กหญิงรัชนิดา   จาระงับ
14. เด็กชายวีระพงษ์  คงบุญวาท
15. เด็กหญิงโสภาพร  พรมดาว
16. เด็กชายไชยวัฒน์   เบิกบาน
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
2. นางรัตนาภรณ์  ผารัตน์
3. นางวิไลพร  จาระงับ
4. นางอุไร  เมืองพิล
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงกนกพร   พลพรม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สู่บุญ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กระแสเสน
4. เด็กหญิงดารุณี   มิ่งชัย
5. เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  พรมศรี
6. เด็กหญิงวิภาวดี   ทองพูล
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พิมพ์ทรัพย์
8. เด็กหญิงสิริวัลย์   พันธ์เพ็ง
9. เด็กหญิงอารียา  หล้าบุตร
10. เด็กหญิงอุลัย  สู่บุญ
 
1. นางจิดาภา  สุชิลา
2. นางสาวชนากานต์  ล้ำสัน
3. นางพัทธวรรณ   แสงสว่าง
4. นางสาวสุชาดา   บังศรี
5. นางหทัยทิพย์  โอษฐิเวช
 
129 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กชายนพดล  คุนละ
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ต้นสาย
3. เด็กชายภาคภูมิ  จวนชัยภูมิ
4. เด็กชายสราธร  ดาลัย
5. เด็กชายสิทธิพร   ผลพุฒ
 
1. นางมณีจันทร์  รักษาวงศ์
2. นายอาราธีก์  รักษาวงศ์
 
130 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงศรัญญา  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงอริยา  ผลทวี
 
1. นายจำปา  อุ่นอ่อน
2. นางอุษณีย์  ธรรมราช
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กชายบุญเพ็ง  มาลัย
2. เด็กชายศรชัย  นาเคน
3. เด็กชายสิทธิพล  สานา
 
1. นายปกรณ์  รัตนา
2. นางพิศมัย  จันทวีสุข
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธีระวัฒน์  สมสวย
2. เด็กชายปธานันท์  สำเภา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุ้มครอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ทรัพย์ศิริ
2. นายศักดา  คูณแสน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวทอง
2. เด็กหญิงชลดา  พูลทอง
3. เด็กชายอนุชา  มูลมนัส
 
1. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
2. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กชายธนากร  บุญสืบ
2. เด็กชายพัฒวัตร์  ยุคลศิริ
3. เด็กชายวรานนท์  เทพธานี
 
1. นางยอดขวัญ  เวชสาร
2. นายวิทยา  สายสิทธิ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ต้นทอง
2. เด็กหญิงชิโนรส   สัมผัสบุญ
3. เด็กหญิงธาริณี  ผลศักกรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กฤษเนตร
5. เด็กหญิงสุปรียา   เครือดี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา   กันทะพันธ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ลีลาศสง่างาม
2. นางอรพิน  กกไธสง
3. นางเฌอมาศ  ประไพเพชร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำพูล
2. เด็กหญิงมณีรัตน  แสนจริง
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  นามมั่น
4. เด็กหญิงสุวรรณิรัตน์  วงค์กลม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนทวีสุข
6. เด็กหญิงอุษณียากรณ์  จูมทอง
 
1. นางจันทรัสม์  พัฒนะจารุพงษ์
2. นางสาวนิตยา  สมสอาด
3. นางสาววิยดารัตน์  พัฒนะจารุพงษ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คืนดี
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มามาก
3. เด็กหญิงอังคณา  สมปิตะ
 
1. นางจีระนันท์  คุณสัตย์
2. นางมาลัย  หินผา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ทองแปลง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณดี
3. เด็กหญิงนัฐติญา  ทวานไทยสงค์
 
1. นางปวีณา  กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แพงทรัพย์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทองรองนิล
3. เด็กหญิงประภัสสร  คำสอน
 
1. นางประยูร  สมโคตร
2. นายไสว  โพธิ์ไทร
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงณัฐมณฑ์  ทรายทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ภาเรือง
3. เด็กชายอาทิตย์  ต้นแก้ว
 
1. นางจีรวรรณ  คันธชัย
2. นางจีระพรรณ  ทวีโคตร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงฉันทนา  บุญทน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วกัญญา
3. เด็กหญิงศศิประภา  แสวงทรัพย์
 
1. นายควง  ปุยดา
2. นางวัลรีย์  ทองเต็ม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญพิชา  สีใส
2. เด็กหญิงสุพัตชาพร  จำปาดอก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สังข์ทอง
 
1. นางนิภาพร  ดวงบุตร
2. นางสุเพ็ญ  บรรเทา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงวัฒนา  มั่นสัตย์
2. เด็กหญิงวิไลพร  เนื้ออ่อน
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสุอารี  ทองด้วง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีวิจารณ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงมุกดา  พรมชาติ
 
1. นางสาวบัวรินทร์   สารวรรณ
2. นางสาวสุพรรณิกา   นิ่มสังข์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงจันทรา  ทารัตน์
2. เด็กหญิงชลิตา  พานอ่อน
3. เด็กหญิงปานชีวี  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุนิดา  บุญหล้า
2. นางสาวเพ็ญประภา  กิ่งทอง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงญาณิศา   สัตยากูล
2. เด็กหญิงปิยาพัชร   แก้วสังข์
3. เด็กหญิงสิรินภา   วรพิมพ์รัตน์
 
1. นางสาวกุลธิดา   ลีลาศสง่างาม
2. นางอรพิน  กกไธสง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มั่นการ
2. นางสาวมณิสรา  คำสิน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ยงคะวิสัย
 
1. นางสาวปิยนุช  ผาสุขนิตย์
2. นางรำไพ  ดุจดา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงนพพร   สียางนอก
2. เด็กหญิงปิยะดา    เทียนแก้ว
3. เด็กหญิงศุธิดา   สุนิพันธ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  โพทะจันทร์
2. นางศิริพร  เนียมไทยสงค์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงกนกพร   จักรศรี
2. เด็กหญิงดอกฝ้าย   บุญส่ง
3. เด็กหญิงพจณิชา   ทองพูล
 
1. นางสาวดวงจันทร์  โพทะจันทร์
2. นางสุรีย์  สมหมาย
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอ 1. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ศรีลาเลิศ
2. เด็กชายอดิพงษ์  แสวงผล
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วกัญญา
2. นายสุรชาติ  เอี่ยมสำอางค์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายประเสริฐ  คำปัน
2. เด็กชายอัครเดช  เพ็ญชาลี
 
1. นายทรงวุฒิ  พินธุกรณ์
2. นายเชิดศักดิ์  ทศศะ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงดาริกา  เรียนพิมพ์
2. เด็กหญิงนิศามณี  สิทธิโสม
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงนาสิญา  ศรีบุระ
2. เด็กหญิงวรัญญา  เวชสาร
 
1. นายวิชิต  ทองวิเศษ
2. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเที่ยง
2. เด็กหญิงภาวดี  เข็มพันธ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มุทุกันต์
 
1. นายประยงค์  ชุมภูแสน
2. นายลิขิต  สุโภภาค
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กุลวงษ์
 
1. นางคำปุ่น  ชุมภูแสน
2. นางวลัยวัล  มาหา
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กชายธนกฤต   แก่นทน
2. เด็กหญิงธิดาพา  ทองรักษ์
 
1. นายธิติ  บุตรมาตย์
2. นางอุบลศรี  การสูงเนิน
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  มาทะลาด
2. เด็กชายพิษณุ  พรสุววณ
 
1. นายประเทือง  พิบูลย์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจันทร์จนา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงสมฤดี  คำทอง
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ศรีเนตร
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เสมอสุข
 
1. นายชาญชัย  ทำสะอาด
2. นายพงศ์พิสุทธ์  เงินหมื่น
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กชายนิธิศักดิ์  สิงห์สา
2. เด็กชายยุทธนา  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวการดา  อ้วนท้วน
2. นายสุธรรม  ภารเวช
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกอก 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  จำปาเทพ
2. เด็กชายสุรเทพ  สุดสุข
3. เด็กชายโชคทวี  อนิกุล
 
1. นายธนภัทร  ผินโพธิ์
2. นายวิชชุวุฒิ  ทัดแก้ว
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลาญชัย 1. เด็กชายทัศนัย  พินิจ
2. เด็กชายวุฒิชัย  วงษาไชย
3. เด็กชายเมืองชัย  นนท์ศิริ
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทนาด
2. นายอรรถสิทธิ์  พรรคพล
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สายสมบัติ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปรองดอง
3. เด็กชายเมธา  จำปาแพง
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นางสาวสุนันทา  ต่อน้อย
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายธนารักษ์  โภคทรัพย์
2. เด็กชายยุทธนันท์  หวังบุญ
3. เด็กชายวิษณุ  เพียลาภ
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นางสาวสุนันทา  ต่อน้อย
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงปัทมพร  โขมะพันธ์
 
1. นางสาวณัชชา  นิระเคน
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงณกมล   ชมเมือง
 
1. นางชนัญญา   เสริมศรี
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุริบุตร
 
1. นางสาวประภัสสร  มูลคำ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายชาคริต   สันติวิชัยกุล
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญจอง
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  จันทะแมด
 
1. นางปรียา  หาทรัพย์
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงประกายดาว  ไชย์ทำมา
 
1. นางเสาวนีย์  วงษาชัย
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแดง 1. เด็กชายพรเทพ  เรือนอินทร์
 
1. นางสาวธัญธิตา  ริมทอง
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ภูหัดธรรม
 
1. นางสมหวัง  ประทุมมาศ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุดแสน
 
1. นางสาวนิยดา  ตรงกรณ์
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงปัญจมา  บุญป้อง
 
1. นายชัย  หยงสิทธิ์
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 1. เด็กหญิงนันทิยา  นามด้วง
2. เด็กหญิงพจนีย์  วงศ์หาญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  พรมแป
4. เด็กหญิงอนุธิดา  พาบุตร
5. เด็กหญิงเกสริน  ดุลดียิ่ง
 
1. นางจรัสศรี  สินชัย
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  กองชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงนฤมล  ธนะวงศ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ศิรินัย
 
1. นายกิตติชัย  มาลาสาย
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแดง 1. เด็กหญิงปณิตตรา  คำเสนาะ
2. เด็กหญิงวรรณภา  วิชาเกวียน
 
1. นางสาวธัญธิตา  ริมทอง
2. นางสาวพิชญานิน  ยืนมั่น
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องพิมพ์
2. เด็กหญิงศรัญญา  แสงสุนี
 
1. นางกรรณิกา  ซึ่งพรม
2. นายบุญยรัตน์  ซึ่งพรม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายชาลี  แก่นดี
2. เด็กชายบรรลือศักดิ์  ทองเติม
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ธรรมสมบัติ
4. เด็กชายวรพล  สายตา
5. เด็กชายวีระพล  พิมพ์กัน
6. เด็กชายวุฒิชัย  หอมทรัพย์
 
1. นายมงคลสวัสดิ์  วงค์เขียว
2. นางสำเริง  ภู่เจริญ
3. นางเบ็ญจภรณ์  แสนรัตนทวีสุข
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งยาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พูลทอง
2. เด็กหญิงมาลินี  พูลทอง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ฝางคำ
4. เด็กหญิงวาสนา  ฝางคำ
5. เด็กหญิงอาริยา  สีคำ
6. เด็กหญิงเกวลิน  บุญล้อม
 
1. นายทศม  พิมพ์ทราย
2. นางสาวประภัสสร  ชื่นบาน
3. นายสุรศักดิ์  กมลศรี
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายถาวร  เหมฬา
2. เด็กชายธนพร  ฉัตรสุวรรณ
3. เด็กชายธันวา  ไชยแสง
4. เด็กชายธีระพล  ทองลึม
5. เด็กชายวีระศักดิ์  มิ่งขวัญ
6. เด็กชายสุบรรณ  ภารลาด
7. เด็กชายสุรชาติ  มิ่งบุญ
8. เด็กชายอนันต์  คำเพราะ
 
1. นางขวัญใจ  บุญคูณ
2. นายสุรชัย  นนทมา
3. นางอนุรักษ์  นนทมา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  พูลจิต
2. เด็กหญิงทิวาพร  พุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงนภาพร  บุญกอง
4. เด็กชายนิพนธ์  ผลดี
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ทศกรรณ์
6. เด็กหญิงวรรณภา  มูลไชย
7. เด็กหญิงวันริษา  บุญจูง
8. เด็กหญิงวิยะดา  สุขเต็มดี
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ทองไทย
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มูลไชย
 
1. นางวฤทธิ์ชญา  จารัตน์
2. นายสถิตย์  สมศรี
3. นางสุพรรณษา  สุริยะกมล
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายกาญจนา   ทองเหลา
2. เด็กชายก้องหล้า   พืชหมอ
3. เด็กหญิงจรรยา  สียางนอก
4. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยแก้ว
5. เด็กหญิงนวมน   นามพิมพ์
6. เด็กหญิงปฏิภาณ  จันวัน
7. เด็กหญิงลลิตา   หล้าบุตร
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  กอแก้ว
9. เด็กชายสิทธินันท์   สิงหไชย
10. เด็กชายอนุชิต   กออ่อน
 
1. นางชัชฎาภรณ์  อินทร์จันทร์ดา
2. นางระเบียบ  กรินรักษ์
3. นางวรวดี  สมสิน
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ทะคำสอน
2. เด็กหญิงชนภรณ์  วงศ์ว่องไว
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พิมพิเสน
4. เด็กชายยุทธพิชัย  ลาดสมดี
5. เด็กหญิงอนัดดา  คูณทวี
 
1. นางสาวนันทิยา  สุดตา
2. นางศิวาพร  ดาราคำ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายศรันย์  มิ่งไชย
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ทาทองคำ
3. เด็กหญิงอัฌชริดา  อุทุม
 
1. นายขจรศักดิ์  จันทวีสุข
2. นางบุญไหล่  จันทวีสุข
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยนาม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมืองสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัศมี  ปิ่นทอง
 
1. นางธิดารัตน์  เหลาผา
2. นางสาวศิรินธร์รัตน์  คูณภาค
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา   ทองเหลา
2. เด็กหญิงชลธิชา   น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  กอแก้ว
 
1. นางชัชฎาภรณ์   อินทร์จันทร์ดา
2. นางระเบียบ   กรินรักษ์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มั่นคง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แปลงศรี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญเหลา
 
1. นางสุนันทา  เวชสาร
2. นางสุอารี  ทองด้วง
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กหญิงนภสร  จิตรหาญ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สว่างใจ
 
1. นางอรทัย  ภูมิสิงห์
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กหญิงกาญจนา  หาสุข
2. เด็กชายจักรพงศ์  ทองเทพ
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางทิพวัลย์  คงประเสริฐ
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1. เด็กชายนรุตม์ชัย  ราชสีห์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ลุโม
 
1. นายทศพร  ไพรบึง
2. นายสมใจ  หอมทรัพย์
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กชายพงษ์วิจิตร  โขมะพันธ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  คุ้มศรีไวย
 
1. นายปริทัศน์  พิมพ์ทรัพย์
2. นายวิสันต์  ทองล้วน
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงศิริจาพร  พุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงสายฝน  จิตรธรรม
 
1. นางสาวระพีพร  ไชยโกฏิ
2. นายสุริยเทพ  ภาเรือง
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุรินชัย
2. เด็กหญิงมุกดา  ดวงอินทร์
 
1. นายจำลอง  แสงสว่าง
2. นายนิคม  ดอกเด็น
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิน 1. เด็กชายปรเมศวร์  บุญประชม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ชูกร
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สอนชาติ
 
1. นายสุวิทย์  ไชยนา
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กชายจีรเดช  นาจาน
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  โกวาฤทธิ์
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายศุภอัชฌา  ยศโสธร
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 1. เด็กหญิงอธิตยา  เจริญราช
 
1. นางสาวปวีณา  นาเวียง
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กชายอนุศิษย์  บรรเทิงสุข
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายอาธร  อุ่นเจริญ
 
1. นายชัยชัฏ  บุญสิทธิ์
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 1. เด็กชายจารุศักดิ์  พึ่งป่า
 
1. นายเสมอ  หาริวร
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงอรปรียา  สุโภภาค
 
1. นางสาวกัลยาณี  คำจันทร์
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบอาสา
2. เด็กหญิงกำไรทิพย์  ทองเต็ม
3. เด็กชายขจรศักดิ์  บุญครอง
4. เด็กหญิงชลิดา  คำประภา
5. เด็กหญิงฐิติยา  คำประภา
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชุมนวล
7. เด็กชายธนวัฒน์  ยืนมั่น
8. เด็กชายธนานนท์  ช่างคำ
9. เด็กหญิงธนาพร  จันทร์ตรี
10. เด็กชายธนาวัฒน์  บุญบรรจบ
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ส่วนมี
12. เด็กชายนครินทร์  ทรายทอง
13. เด็กชายนนทกร  ผลาเลิศ
14. เด็กชายนันทวัฒน์  ยืนมั่น
15. เด็กหญิงนิตยากร  นัยนิตย์
16. เด็กหญิงบุษกร  เครื่องคำ
17. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำเพราะ
18. เด็กชายพัฒพงษ์  ธรรมพิทักษ์
19. นายภควัต  เกิดเรือง
20. เด็กหญิงภาวินี  จันทร์ทรง
21. เด็กหญิงยุวดี  ยางงาม
22. เด็กหญิงระพีพรรณ  ชินโชติ
23. เด็กชายวชิรทิตย์  สีสุข
24. เด็กชายศุภชัย  สารสุวรรณ์
25. เด็กหญิงสุภาพร  หินขาว
26. เด็กชายอนาวิน  กองสินธ์
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภาสอน
28. เด็กหญิงอลิษา  จิตทวี
29. เด็กหญิงอารียา  คำประภา
30. เด็กชายเสกสรร  นาดอน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์น้อย
2. นางจุไรวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์
3. นางสาวบานฤดี  บุญคำ
4. นายพรภิรมย์  แก้วมหา
5. นางสาวพูนทรัพย์  พลตื้อ
6. นางสาวมัทธนี  ไชยอุไร
7. นายเกียรติไทย  กล้าหาญ
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พงษ์ดารา
2. เด็กหญิงคุณารักษ์  สิงห์ศิลา
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วกันยา
4. เด็กชายจีรเดช  นาจาน
5. เด็กหญิงชนม์ชนก  อังคุระษี
6. เด็กชายชนุดม  จิตรจันทร์
7. เด็กชายณรงศักดิ์  สีชะนะ
8. เด็กชายณัฐภัทร  เนาว์กุด
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอ้วน
10. เด็กชายธนาวัฒน์  ชาบุตร
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ผิวนวล
12. เด็กชายธีรวัฒน์  อุปัชฌาย์
13. เด็กหญิงนวพร  สืบอาสา
14. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขโชค
15. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สุขโชค
16. เด็กชายบรรดิฐ  ทองชัย
17. เด็กหญิงประภาพร  ชาวสวน
18. เด็กหญิงปวีณา  แพงอ่อน
19. เด็กหญิงพัชรี  ผิวทอง
20. เด็กหญิงภัทรพร  แก่นคำ
21. เด็กหญิงภารดี  ธรรมวงค์
22. เด็กหญิงศศิวิมล  ใกล้แก้ว
23. เด็กหญิงสิริกุล  ชินวงษา
24. เด็กหญิงสิริรัตน์  คูณแก้ว
25. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ผลขาว
26. เด็กชายอนุศิษย์  บันเทิงสุข
27. เด็กชายอาทิตย์  กันยุดม
28. เด็กหญิงอาริษา  ทองปัน
29. เด็กชายเชิดศักดิ์  บันเทิงสุข
30. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
2. นางธนวดี  แก้วสนิท
3. นางสาวมณีกาญจน์  บุญแฝง
4. นางระเบียบ  อังคุรษีะ
5. นางสาวสกุลตลา  วงศ์อำมาตย์
6. นางสุขาวดี  ณ รุณ
7. นางสุพร  กาบยุบล
 
209 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำจันทร์
 
1. นางอัญชนา  พิมพ์บุญมา
 
210 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กชายวีระชาติ  บุญเย็น
2. เด็กชายอัมรินทร์  ยินดีรัมย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เจนคง
 
1. นางรัสรินทร์  คูณภาค
2. นางไพรวรรณ  ธานี
 
211 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงจิดาภา  สีมูลไทย
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สมใจ
3. เด็กหญิงปภัสชญา  ใหญ่ผา
 
1. นางจันดี  บาอินทร์
2. นางสุพัตรา  ลีละประสพโชค
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายเพชรยุุทธ  พรมเสมอ
 
1. นางสาวภัทราวดี  เงาศรี
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายอรรถพล  เมฆสงค์
 
1. นางสาวภัทราวดี  เงาศรี
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กหญิงสุตภาวี  จำปานาค
 
1. นางณภาภัช  แสนบุญเรือง
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายชาญชัย  โทจันทร์
 
1. นางวัชนี  ตาลผาด
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กชายไตรเทพ   ริเริ่ม
 
1. นางเปรมฤดี  ดอกเด็น
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายสิริมงคล  หลักคำ
 
1. นางณภาภัช  แสนบุญเรือง
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แสนทวีสุข
 
1. นางนันทา  จันทรคาต
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กหญิงพัชนิดา  พวงเงิน
 
1. นางอุไรวรรณ  จันดารัตน์
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสมจิตร  แสงอินตรา
 
1. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงพรปริญญา  แสวงทรัพย์
3. เด็กหญิงสำราญ  พุฒทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชูสวัสดิ์
2. นางอุรา  ดุมแก้ว
 
222 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายสุเมธี  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายไพรัช  แสนทวีสุข
 
1. นายประเสริฐ  แก้วแสน
2. นางสาวภัทรวดี  ทิพธุรักษ์
 
223 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายชินกฤต  ศรีโสดา
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงค์ภูธร
 
1. นางฉวีวรรณ  นิโรคะ
2. นางสาวพิมพร  ชมกลิ่น
 
224 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายธวัชชัย  แสนทวีสุข
2. เด็กชายยิ่งยง  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางนิภาพร  บุญจำเนียร
2. นางอุราตรี  พลาศรี
 
225 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชนิตา  แก่นโสม
2. เด็กชายพิจิตร  จันทร์สุข
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองซอง
2. นางสุรางค์  สามทอง
 
226 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กันหาวัล
2. เด็กหญิงอรสา   ดอนใหญ่
 
1. นางสาวชยานันต์  เมฆลอย
2. นางสมคิด  วงค์ป้อม
 
227 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ผลงาม
2. เด็กหญิงรุจิตรา  เหรียญทอง
 
1. นางบุญมี  เชิดรังสรรค์
2. นางสาวศุภวรรณ  เศรษฐมาตย์
 
228 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายคมกริช  ดวงคำ
2. เด็กชายชนะเพชร  ภาระกุล
3. เด็กชายณัฐกานต์  ดวงคำ
4. เด็กชายธีระพงศ์  ลอยนวล
5. เด็กชายพนมวรรณ  อุ่นเจริญ
6. เด็กชายภัทรพล  เขาวงศ์
7. เด็กชายไมตรี  กล่องแก้ว
 
1. นายทัศนัย  คำศรี
2. นางมณีจันทร์  ศรีบุระ
3. นางวัชนี  ตาลผาด
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงอารยา  กรมเมือง
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ภูผากัมปนาท
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายชาตรี  วงษาชัย
 
1. นายเด่นชัย  พันธ์ใย
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กหญิงวิภา  พวงเงิน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฝาคำ
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุตรศรี
 
1. นางสาวยุพยง  บุญธรรม
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กชายฐานันท์  ทองพุ
 
1. นายโอภาส  กาฬบุตร
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  พลาศรี
 
1. นางประนอม  พิมพกรรณ์
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายดนัย  ราชเพียแก้ว
 
1. นางสาวสะใบแพ  รวมวงศ์
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ราษฏร์
 
1. นางพัชนี  บุญวัง
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงจิระพร  คำเรือง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ภูจอมทอง
3. เด็กหญิงชลลดา  ญาณเสถียร
4. เด็กหญิงณัชชา  ลากระโทก
5. เด็กหญิงปริศนา  สุขเต็มดี
6. เด็กหญิงเมทิกา  สุวงศ์ไชย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
2. นางจินดาวรรณ  ทรายทอง
3. นางวัชราภรณ์  เทาวงษ์
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจิระนันท์  กอมณี
 
1. นางจันทรวิมล  สุภโกศล
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายศุภวัฒน์  บุตรสุวรรณ
 
1. นายประเสริฐ  แก้วแสน
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายทศพล  สุโภภาค
 
1. นายชัยชัฏ  บุญสิทธิ์
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กชายณัฐกานต์  เอกปัชชา
2. เด็กชายธนากร  คิรีเขียว
3. เด็กชายธราดล  ยืนสุข
4. เด็กชายมนูญ  ยงค์ศิลป์
5. เด็กชายวรวิทย์  แต้มทอง
6. เด็กชายศุภชัย  มิ่งแนน
7. เด็กชายไพศาล  ขาวเลิศ
 
1. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
2. นางสุมาลัย  วรบุตร
3. นางอุไร  เมืองพิล
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะดา  แสงชมภู
3. เด็กหญิงสายใย  ภักดี
 
1. นายจันทร์  ขันวิเศษ
2. นายธเนศวร์  เจริญลอย
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายวาชิต  ปูชิน
2. เด็กชายเกียรติชัย  สร้อยศรี
3. เด็กชายเชิดพงษ์  ศรีมุงคุณ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  สอแสง
2. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีบุระ
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  จิตธรรม
3. เด็กชายอัครพล  รุ่งเรือง
 
1. นางนิภาพร  บุญจำเนียร
2. นางสาวมุกดา  เสาธง
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิลาบุตร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศุภบุตร
3. เด็กชายสมศักดิ์  ทองพิเศษ
 
1. นายสันติ  เสาสูง
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงจินตนา  ผาหยาด
2. เด็กหญิงภัทรพิมล  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงวิการดา  คงมาก
 
1. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
2. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายธนเทพ  พันพิลา
2. เด็กชายบุญศรี  พระศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนิตยา  จิตธรรม
2. นางสาวมุกดา  เสาธง
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายชินกฤต  ศรีโสดา
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงค์ภูธร
 
1. นางสาววนิดา  ไชยมงกุฎ
2. นายเวชชัยยันต์  วิลานันท์
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กชายธราธร  ทวีแสง
2. เด็กชายไตรเทพ  ริเริ่ม
 
1. นายฉลาด  วรบุตร
2. นางเปรมฤดี   ดอกเด็น
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายภราดร  คงมาก
2. เด็กชายเจษฎา  กำพล
3. เด็กชายเพชชะระ  ลอยนวล
 
1. นางมณีจันทร์  ศรีบุระ
2. นางอุรา  ดุมแก้ว
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายคมสันต์  สุภโกศล
2. เด็กชายวราวุธ  นามธานี
3. เด็กชายเจน  ซึ่งพรม
 
1. นางสมปอง   เดชคำภู
2. นายอาคม  มากดี
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชาวสวน
2. เด็กชายเฉลียว  บัวเกิด
3. เด็กชายเทียนชัย  คงมาก
 
1. นางสาวรัชชิดาภรณ์  สุภาษร
2. นายศุภกิต  ประดับศรี
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงชลิดา  มุ่งสิน
2. เด็กชายวราวุธ  พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงหัทยา  แสนอ้วน
 
1. นางสมปอง  เดชคำภู
2. นายสุนทร  สุภโกศล