งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่9-11 เดือน ตุลาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 4อ่างหิน 1. เด็กหญิงศรีอุบล    คณะพันธ์
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์    วิลามาตย์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พูลมาก
1. นางขนิษฐา    พละพันธ์
2. นางปราณี    สุขสำราญ
2 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 8ศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงนภาทิพย์    แสงจันทร์ลอย
2. เด็กหญิงนันทิชา    คำจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา    มิ่งเมือง
1. นางสาวช่อฟ้า    มั่นการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร    รัตนดารา
3 โรงเรียนบ้านงิ้ว 9โนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงบุษดา    ไตรรัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ได้เลิศ
3. เด็กหญิงสุพัชราภรณ์    ทุมยา
1. นางจุฑารัตน์    สานนท์
2. นางสาวพงศ์นภา    พงค์พันธ์
4 โรงเรียนบ้านภูหล่น 10ภูหล่นผาหลวง 1. เด็กหญิงสุรีวรรณ    ก้านอินทร์
2. เด็กหญิงลัคนา    สีหานาม
3. เด็กหญิงวิภาดา    ขนทอง
1. นายณัฐวุฒิ    ประเสริฐศรี
2. นางศิริวิมล    วงศา
5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 13หนามแท่ง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ศรีบุระ
2. เด็กหญิงชนิดา    ภูทอง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    นามพิมพ์
1. นางสาวนิภารัตน์    เพ็ญพักตร์
2. นางเกษรา    กุลวงศ์
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1พิบูลกุดชมภู 1. เด็กหญิงปิยาพัชร    แก้วสังข์
2. เด็กหญิงสิรินภา    วรพิมพ์รัตน์
3. เด็กหญิงญาณิศา    สัตยากูล
1. นางสาวกุลธิดา    ลีลาศสง่างาม
2. นางอรพิน    กกไธสง
7 โรงเรียนบ้านด่าน 15โขงเจียม 1. เด็กหญิงวิสุดา    วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงมณฑิรา    เสนาวัน
3. เด็กหญิงรัชฎาพร    พุ่มแก้ว
1. นางนฤมล    บุญเก
2. นางลักขณา    จงจินากูล
8 โรงเรียนบ้านนาแก 2โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ทนยิ่ง
2. เด็กหญิงศรัญญา    สำเภา
3. เด็กหญิงนาตาชา    สำเภา
1. นางบัวศรี    เคหารมย์
2. นางพิศมัย    จันทวีสุข
9 โรงเรียนบ้านนกเต็น 3ดอนจิก 1. เด็กหญิงศรินทิพย์    ราชกิจ
2. เด็กหญิงเกษศิณี    พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงนติยา    กำทรัพย์
1. นางสาวจันทะจร    โสดา
2. นางอำนวย    ฟ้าสว่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................