สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 19 11 12 42 58 15 18 7 91
2 บ้านคำหนามแท่ง 12 2 0 14 18 4 4 3 26
3 ชุมชนบ้านระเว 9 6 8 23 22 3 3 4 28
4 บ้านหนองกุง 8 7 3 18 29 13 8 6 50
5 บ้านจันทัย 8 1 1 10 10 5 4 3 19
6 บ้านนกเต็น 6 6 7 19 34 6 6 6 46
7 บ้านห้วยหมาก 6 3 1 10 20 16 2 4 38
8 บ้านดอนตะลี 6 2 3 11 12 4 4 0 20
9 บ้านนาเจริญ 5 4 3 12 14 10 2 1 26
10 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 5 4 2 11 14 4 2 1 20
11 บ้านห้วยแดง 5 4 1 10 12 4 2 1 18
12 บ้านไร่ 5 3 5 13 19 7 1 3 27
13 บ้านหนองเชือก 5 2 2 9 15 5 6 9 26
14 บ้านภูมะหรี่ 5 2 0 7 8 3 0 0 11
15 ชุมชนบ้านวังสะแบง 5 1 4 10 12 4 3 5 19
16 บ้านคำก้อม 5 1 1 7 16 12 5 10 33
17 บ้านท่าเสียวคันลึม 5 1 0 6 6 0 1 0 7
18 บ้านนาชุม 4 5 3 12 13 4 1 2 18
19 บ้านคำหว้า 4 3 4 11 19 6 6 4 31
20 บ้านนาเลิน 4 2 3 9 10 2 6 1 18
21 บ้านนาโพธิ์ 4 2 2 8 15 6 4 1 25
22 บ้านห้วยดู่ 4 2 2 8 8 0 2 0 10
23 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 4 2 0 6 12 6 4 4 22
24 บ้านชาดฮี 4 1 2 7 11 3 2 4 16
25 บ้านไฮหย่อง 4 1 1 6 10 2 0 0 12
26 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3 7 2 12 18 7 3 2 28
27 บ้านโนนยานาง 3 4 6 13 20 9 8 3 37
28 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 3 4 0 7 13 5 3 3 21
29 ชุมชนห้วยไผ่ 3 3 1 7 15 6 3 1 24
30 บ้านด่าน 3 2 2 7 17 7 5 8 29
31 บ้านโนนก่อ 3 2 1 6 13 11 7 3 31
32 บ้านโพนแพง 3 2 1 6 9 2 0 0 11
33 บ้านบะไห 3 2 1 6 7 9 3 1 19
34 บ้านนาจาน 3 1 3 7 9 6 2 0 17
35 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 3 0 4 7 10 2 3 2 15
36 นิคมสร้างตนเอง 5 3 0 1 4 6 2 3 3 11
37 บ้านหนองเม็ก 2 12 13 27 42 24 12 9 78
38 บ้านฟ้าห่วน 2 6 7 15 24 10 8 5 42
39 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 2 5 3 10 18 10 5 3 33
40 บ้านสำโรง 2 5 1 8 11 21 2 11 34
41 บ้านโพธิ์ศรี 2 5 1 8 10 7 1 1 18
42 บ้านโนนสว่าง 2 3 4 9 9 4 2 0 15
43 บ้านแก้งกอก 2 2 2 6 12 5 4 2 21
44 บ้านโนนหนองบัว 2 1 3 6 9 3 0 1 12
45 บ้านแก่งดูกใส 2 1 2 5 11 5 5 1 21
46 บ้านห้วยยาง 2 1 2 5 6 7 3 5 16
47 บ้านหินโงม 2 1 1 4 9 4 2 0 15
48 บ้านหนามแท่ง 2 1 0 3 13 8 6 5 27
49 บ้านสะพือท่าค้อ 2 1 0 3 10 1 0 0 11
50 บ้านดอนก่อ 2 1 0 3 6 4 0 1 10
51 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 2 0 3 5 12 6 6 0 24
52 บ้านนาคอ 2 0 1 3 5 5 1 1 11
53 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 2 0 1 3 5 1 1 0 7
54 บ้านนาโพธิ์ใต้ 2 0 0 2 8 2 0 2 10
55 บ้านกุ่ม 2 0 0 2 5 2 1 1 8
56 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 2 0 0 2 5 0 1 0 6
57 บ้านป่ากุงใหญ่ 2 0 0 2 4 0 3 4 7
58 บ้านราษฎร์เจริญ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
59 บ้านโนนจันทร์ 2 0 0 2 3 1 2 0 6
60 บ้านชาด 2 0 0 2 2 1 0 0 3
61 บ้านสุวรรณวารี 1 4 2 7 11 5 3 1 19
62 บ้านโนนคูณ 1 4 1 6 8 1 3 1 12
63 บ้านหนองขุ่น 1 4 0 5 11 2 2 0 15
64 บ้านนาโพธิ์กลาง 1 3 5 9 11 1 1 2 13
65 บ้านขัวแคน 1 3 5 9 9 2 2 3 13
66 บ้านป่ากุงน้อย 1 3 2 6 14 5 7 1 26
67 บ้านนาคาย 1 3 1 5 12 9 6 6 27
68 บ้านหนองกอก 1 3 0 4 5 2 0 0 7
69 บ้านสร้างแก้ว 1 2 3 6 11 7 12 10 30
70 บ้านชาด 1 2 2 5 17 7 7 9 31
71 บ้านนาบัว 1 2 2 5 10 1 1 3 12
72 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1 2 2 5 7 4 2 0 13
73 บ้านนาห้วยแคน 1 2 1 4 9 3 0 2 12
74 บ้านโนนสุข 1 2 1 4 7 3 0 1 10
75 บ้านเอือดใหญ่ 1 2 1 4 7 1 3 0 11
76 บ้านโนนม่วงโนนจิก 1 2 0 3 11 8 4 5 23
77 นิคมสร้างตนเอง 2 1 2 0 3 7 7 5 3 19
78 บ้านนาแก 1 2 0 3 4 0 0 0 4
79 บ้านหนองสองห้อง(ศรีเมืองใหม่) 1 1 6 8 11 3 2 1 16
80 บ้านพลาญชัย 1 1 1 3 3 2 4 4 9
81 บ้านดงดิบ 1 1 1 3 3 2 1 0 6
82 บ้านเลิงบาก 1 1 0 2 4 4 0 3 8
83 บ้านทุ่งนาเมือง 1 1 0 2 3 3 0 0 6
84 บ้านโดมประดิษฐ์ 1 1 0 2 3 1 2 0 6
85 บ้านโนนกาหลง 1 0 2 3 10 2 3 1 15
86 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1 0 2 3 6 2 1 1 9
87 บ้านดงแถบ 1 0 2 3 1 6 1 1 8
88 บ้านหนองโน 1 0 1 2 4 1 0 0 5
89 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 1 0 1 2 3 2 0 1 5
90 บ้านตุงลุงเหนือ 1 0 0 1 4 5 2 1 11
91 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 0 0 1 4 1 1 0 6
92 บ้านยอดดอนชี 1 0 0 1 4 1 0 0 5
93 บ้านดอนขวาง 1 0 0 1 2 3 2 1 7
94 บ้านสงยาง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
95 บ้านเม็ก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
96 บ้านแก่งยาง 1 0 0 1 1 3 1 1 5
97 บ้านดงบาก 1 0 0 1 1 2 3 1 6
98 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 0 0 1 1 1 0 3 2
99 เพียงหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 0 4 1 5 8 1 2 2 11
101 บ้านโคกเที่ยง 0 3 3 6 7 5 2 1 14
102 บ้านดอนงัว 0 3 1 4 6 6 2 1 14
103 บ้านสระคำ 0 3 1 4 6 1 0 0 7
104 บ้านปากบุ่ง 0 3 0 3 9 3 1 4 13
105 บ้านคันไร่ 0 2 2 4 2 5 4 0 11
106 บ้านท่าช้าง 0 1 2 3 10 2 3 2 15
107 บ้านแก่งกบ 0 1 2 3 8 2 2 0 12
108 บ้านสวาสดิ์ 0 1 2 3 5 3 3 4 11
109 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 1 2 10 2 2 0 14
110 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 1 1 2 8 3 2 4 13
111 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 1 1 2 2 5 8 5 15
112 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 1 1 2 2 5 0 4 7
113 บ้านภูหล่น 0 1 0 1 8 4 2 1 14
114 บ้านหนองห้าง 0 1 0 1 5 0 0 1 5
115 บ้านโนนจิก 0 1 0 1 4 3 1 2 8
116 บ้านดอนพันชาด 0 1 0 1 3 1 1 3 5
117 บ้านหินลาดแสนตอ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
118 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 1 0 1 3 0 0 2 3
119 บ้านหัวเห่ว 0 1 0 1 2 1 1 0 4
120 บ้านคันท่าเกวียน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
121 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
122 บ้านนาหว้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
123 บ้านม่วงฮี 0 1 0 1 1 2 1 0 4
124 บ้านม่วงโคน 0 1 0 1 1 1 2 0 4
125 บ้านลาดวารี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
126 บ้านนาโป่งโพน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
127 บ้านหนองคูณ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
128 บ้านคำผ่าน 0 0 2 2 3 10 1 0 14
129 บ้านวังแคน 0 0 2 2 1 2 4 2 7
130 บ้านแขมใต้ 0 0 1 1 4 0 0 3 4
131 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 1 1 3 6 3 5 12
132 บ้านตามุย 0 0 1 1 3 4 0 0 7
133 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
134 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 1 1 2 4 0 1 6
135 บ้านวังพอก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
136 บ้านงิ้ว 0 0 1 1 2 0 2 0 4
137 บ้านซะซอม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
138 บ้านสร้างถ่อ 0 0 1 1 1 7 2 1 10
139 บ้านจุการ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
140 บ้านดอนชี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
141 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 5 5 0 1 10
142 บ้านผักหย่า 0 0 0 0 4 1 0 1 5
143 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 0 0 0 0 4 0 1 3 5
144 บ้านนาเอือด 0 0 0 0 3 4 1 0 8
145 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 3 2 3 2 8
146 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
147 บ้านคำหมาไน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
148 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
149 นิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 บ้านบัวแดง 0 0 0 0 2 4 1 1 7
151 บ้านเวินบึก 0 0 0 0 2 4 0 0 6
152 บ้านนาดี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
153 บ้านสัน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
154 บ้านโนน 0 0 0 0 2 0 2 0 4
155 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
156 บ้านแก่งเจริญ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
157 บ้านทุ่งหนองบัว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
158 บ้านหินสูง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
159 บ้านคันเปือย 0 0 0 0 1 2 2 2 5
160 บ้านแหลมทอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
161 อนุบาลตระการทิพย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
162 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
163 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 0 0 0 0 1 1 1 2 3
164 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
166 บ้านกุดเรือคำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
167 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
168 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
169 บ้านคำเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านนาทอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านสะพือใต้ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
173 บ้านบากชุม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านตุงลุง 0 0 0 0 0 5 2 0 7
177 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
178 บ้านดูกอึ่ง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
179 บ้านจิกลุ่ม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
180 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
181 บ้านหนองผักแพว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
182 บ้านสิม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านจิกเทิง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านลาดควาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
186 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
187 บ้านคำเตย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
188 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
189 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
190 บ้านปากโดม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านกุดชมภู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านหุ่งหลวงเพนียด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนค้อลุคุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
199 บ้านดงมะไฟ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 บ้านนาแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 ประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
204 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
205 บ้านคำบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 271 243 213 727 1,253 631 379 312 2,263