สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 58 15 18 7 91
2 บ้านหนองเม็ก 36 24 12 9 72
3 บ้านนกเต็น 33 6 6 6 45
4 บ้านฟ้าห่วน 23 10 8 5 41
5 บ้านหนองกุง 21 11 7 6 39
6 บ้านโนนยานาง 20 9 8 3 37
7 บ้านห้วยหมาก 18 16 2 4 36
8 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 18 10 5 3 33
9 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 18 7 3 2 28
10 บ้านไร่ 18 7 1 3 26
11 บ้านคำหนามแท่ง 18 4 4 3 26
12 ชุมชนบ้านระเว 18 3 3 4 24
13 บ้านชาด 17 7 7 9 31
14 บ้านคำก้อม 16 12 5 10 33
15 บ้านนาโพธิ์ 15 6 4 1 25
16 ชุมชนห้วยไผ่ 15 6 3 1 24
17 บ้านหนองเชือก 15 5 6 9 26
18 บ้านด่าน 14 7 5 8 26
19 บ้านป่ากุงน้อย 14 5 7 1 26
20 บ้านคำหว้า 14 5 6 4 25
21 บ้านโนนก่อ 13 11 7 3 31
22 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 13 5 3 3 21
23 บ้านนาชุม 13 4 1 2 18
24 บ้านนาคาย 12 9 6 6 27
25 บ้านนาเจริญ 12 8 2 1 22
26 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 12 6 6 0 24
27 ชุมชนบ้านวังสะแบง 12 4 3 5 19
28 บ้านห้วยแดง 12 4 2 1 18
29 บ้านโนนม่วงโนนจิก 11 8 4 5 23
30 บ้านสร้างแก้ว 11 7 12 10 30
31 บ้านหนามแท่ง 11 7 6 5 24
32 บ้านแก่งดูกใส 11 5 5 1 21
33 บ้านหนองขุ่น 11 2 2 0 15
34 บ้านนาโพธิ์กลาง 11 1 1 2 13
35 บ้านโพธิ์ศรี 10 7 1 1 18
36 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 10 5 4 4 19
37 บ้านสุวรรณวารี 10 5 3 1 18
38 บ้านหนองสองห้อง(ศรีเมืองใหม่) 10 3 2 1 15
39 บ้านนาเลิน 10 2 6 1 18
40 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 10 2 3 2 15
41 บ้านท่าช้าง 10 2 3 2 15
42 บ้านโนนกาหลง 10 2 3 1 15
43 บ้านชาดฮี 10 2 2 4 14
44 บ้านหนองโพธิ์ 10 2 2 0 14
45 บ้านนาบัว 10 1 1 3 12
46 บ้านสะพือท่าค้อ 10 1 0 0 11
47 บ้านสำโรง 9 21 2 11 32
48 บ้านนาจาน 9 6 2 0 17
49 บ้านโนนสว่าง 9 4 2 0 15
50 บ้านปากบุ่ง 9 3 1 4 13
51 บ้านนาห้วยแคน 9 3 0 2 12
52 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 9 2 2 1 13
53 บ้านโพนแพง 9 2 0 0 11
54 บ้านภูหล่น 8 4 2 1 14
55 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 8 3 2 4 13
56 บ้านภูมะหรี่ 8 3 0 0 11
57 บ้านขัวแคน 8 2 2 3 12
58 บ้านแก่งกบ 8 2 2 0 12
59 บ้านนาโพธิ์ใต้ 8 2 0 2 10
60 บ้านโนนคูณ 8 1 3 1 12
61 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 8 1 2 2 11
62 บ้านห้วยดู่ 8 0 2 0 10
63 นิคมสร้างตนเอง 2 7 7 5 3 19
64 บ้านแก้งกอก 7 5 3 2 15
65 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 7 4 2 0 13
66 บ้านเอือดใหญ่ 7 1 3 0 11
67 บ้านดอนงัว 6 6 2 1 14
68 บ้านโคกเที่ยง 6 4 2 1 12
69 บ้านดอนก่อ 6 4 0 1 10
70 บ้านโนนหนองบัว 6 3 0 1 9
71 บ้านโนนสุข 6 3 0 1 9
72 นิคมสร้างตนเอง 5 6 2 3 3 11
73 บ้านสระคำ 6 1 0 0 7
74 บ้านท่าเสียวคันลึม 6 0 1 0 7
75 บ้านบะไห 5 9 2 1 16
76 บ้านห้วยยาง 5 7 3 5 15
77 บ้านนาคอ 5 5 1 1 11
78 บ้านห้วยน้ำใส 5 5 0 1 10
79 บ้านจันทัย 5 4 4 3 13
80 บ้านดอนตะลี 5 3 3 0 11
81 บ้านหินโงม 5 3 2 0 10
82 บ้านสวาสดิ์ 5 2 3 4 10
83 บ้านกุ่ม 5 2 1 1 8
84 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 5 2 1 1 8
85 บ้านหนองกอก 5 2 0 0 7
86 บ้านไฮหย่อง 5 2 0 0 7
87 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 1 1 0 7
88 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 5 0 1 0 6
89 บ้านหนองห้าง 5 0 0 1 5
90 บ้านตุงลุงเหนือ 4 5 2 1 11
91 บ้านเลิงบาก 4 4 0 3 8
92 บ้านโนนจิก 4 3 1 2 8
93 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 4 1 1 0 6
94 บ้านผักหย่า 4 1 0 1 5
95 บ้านป่ากุงใหญ่ 4 0 3 4 7
96 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 4 0 1 3 5
97 บ้านแขมใต้ 4 0 0 3 4
98 บ้านนาแก 4 0 0 0 4
99 บ้านคำผ่าน 3 10 1 0 14
100 บ้านฝางคำสามัคคี 3 6 3 5 12
101 บ้านนาเอือด 3 4 1 0 8
102 บ้านทุ่งนาเมือง 3 3 0 0 6
103 บ้านตามุย 3 3 0 0 6
104 บ้านพลาญชัย 3 2 4 4 9
105 บ้านถิ่นสำราญ 3 2 3 2 8
106 บ้านดงดิบ 3 2 1 0 6
107 บ้านราษฎร์เจริญ 3 2 0 0 5
108 บ้านเหล่าคำ 3 1 2 1 6
109 บ้านโนนจันทร์ 3 1 2 0 6
110 บ้านโดมประดิษฐ์ 3 1 2 0 6
111 บ้านดอนพันชาด 3 1 1 3 5
112 บ้านหินลาดแสนตอ 3 1 1 0 5
113 บ้านคำหมาไน 3 1 0 1 4
114 บ้านหนองโน 3 1 0 0 4
115 บ้านไทรงาม 3 1 0 0 4
116 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 3 0 0 2 3
117 บ้านคำเขื่อนแก้ว 3 0 0 0 3
118 นิคมสร้างตนเอง 6 3 0 0 0 3
119 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 2 5 8 5 15
120 บ้านคันไร่ 2 5 4 0 11
121 บ้านโนนข่า-โนนยาง 2 5 0 4 7
122 บ้านบัวแดง 2 4 1 1 7
123 บ้านห้วยเดื่อ 2 4 0 1 6
124 บ้านเวินบึก 2 4 0 0 6
125 บ้านดอนขวาง 2 3 2 1 7
126 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 2 2 0 1 4
127 บ้านนาดี 2 1 2 0 5
128 บ้านสงยาง 2 1 1 0 4
129 บ้านหัวเห่ว 2 1 1 0 4
130 บ้านคันท่าเกวียน 2 1 1 0 4
131 บ้านสัน 2 1 0 1 3
132 บ้านชาด 2 1 0 0 3
133 บ้านเม็ก 2 1 0 0 3
134 บ้านวังพอก 2 1 0 0 3
135 บ้านยอดดอนชี 2 1 0 0 3
136 บ้านงิ้ว 2 0 2 0 4
137 บ้านโนน 2 0 2 0 4
138 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 2 0 1 1 3
139 นิคม 2 อนุบาล 2 0 1 0 3
140 บ้านแก่งเจริญ 2 0 1 0 3
141 บ้านซะซอม 2 0 0 1 2
142 บ้านนาหว้า 2 0 0 0 2
143 บ้านสร้างถ่อ 1 7 2 1 10
144 บ้านดงแถบ 1 6 1 1 8
145 บ้านแก่งยาง 1 3 1 1 5
146 บ้านทุ่งหนองบัว 1 3 0 0 4
147 บ้านหินสูง 1 3 0 0 4
148 บ้านวังแคน 1 2 4 2 7
149 บ้านดงบาก 1 2 3 1 6
150 บ้านคันเปือย 1 2 2 2 5
151 บ้านแหลมทอง 1 2 2 0 5
152 บ้านม่วงฮี 1 2 1 0 4
153 บ้านจุการ 1 2 0 0 3
154 อนุบาลตระการทิพย์ 1 2 0 0 3
155 บ้านโนนม่วง 1 1 3 1 5
156 บ้านม่วงโคน 1 1 2 0 4
157 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 1 1 1 2 3
158 บ้านป่าเลา 1 1 1 0 3
159 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 1 0 3 2
160 บ้านโชคอำนวย 1 1 0 2 2
161 บ้านกุดเรือคำ 1 1 0 1 2
162 บ้านโนนกุง 1 1 0 1 2
163 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 1 0 1 2
164 บ้านลาดวารี 1 1 0 0 2
165 บ้านคำเตย 1 1 0 0 2
166 บ้านนาทอย 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองบัวฮี 1 1 0 0 2
168 บ้านนาโป่งโพน 1 0 1 0 2
169 บ้านสะพือใต้ 1 0 0 2 1
170 บ้านบากชุม 1 0 0 1 1
171 เพียงหลวง 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองคูณ 1 0 0 0 1
173 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 1 0 0 0 1
174 บ้านแขมเหนือ 1 0 0 0 1
175 บ้านตุงลุง 0 5 2 0 7
176 บ้านไร่ใต้ 0 3 1 0 4
177 บ้านดูกอึ่ง 0 2 2 0 4
178 บ้านจิกลุ่ม 0 2 1 1 3
179 บ้านหนองกุงน้อย 0 2 1 0 3
180 บ้านดอนชี 0 2 0 0 2
181 บ้านหนองผักแพว 0 1 1 1 2
182 บ้านสิม 0 1 1 0 2
183 บ้านหนองชาด 0 1 1 0 2
184 บ้านจิกเทิง 0 1 1 0 2
185 บ้านลาดควาย 0 1 1 0 2
186 บ้านหนองหอย 0 1 0 2 1
187 บ้านคำเตย 0 1 0 1 1
188 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 1
189 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 1 0 1 1
190 บ้านปากโดม 0 1 0 0 1
191 บ้านกุดชมภู 0 1 0 0 1
192 บ้านบุ่งคำ 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 1 0 0 1
194 บ้านหุ่งหลวงเพนียด 0 1 0 0 1
195 บ้านอ่างหินน้อย 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนค้อลุคุ 0 1 0 0 1
197 บ้านโป่ง 0 1 0 0 1
198 บ้านห้วยไฮ 0 0 2 0 2
199 บ้านดงมะไฟ 0 0 1 1 1
200 บ้านนาแค 0 0 1 0 1
201 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 1 0 1
202 ประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 1 0 1
203 บ้านนาทม 0 0 0 2 0
204 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 2 0
205 บ้านคำบง 0 0 0 1 0
206 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 1 0
207 บ้านบัวทอง 0 0 0 1 0
รวม 1,166 615 375 312 2,468