รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงปนัดดา   หันชะนา
 
1. นางนงลักษณ์   คุณพาที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษมสุข
 
1. นางสิริวธู  วงค์โภชย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงปานฤทัย   ฉลาดล้ำ
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ภักดีไทย
 
1. นางรัตนาพร   โพธิสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กหญิงมาตา   บุปผาดี
 
1. นายอานนท์   ศรศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทาบุดดา
 
1. นางสมใจ  มัฐผา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านคำแคน 1. เด็กชายสุภัสสร   โสภณ
 
1. นางสาวเข็งคำ    มีพิมพ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงอาทิตยา    มณีกรรณ์
 
1. นางวันเพ็ญ   จันจุติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. นายกฤษฎา  คงทน
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  เจริญทัศน์
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเขมราฐ 1. เด็กหญิงนุชจรี   บัววัน
2. เด็กหญิงเกศศิริ   ทองถม
 
1. นายทวีชัย   จำปาวัลย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เจริญศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  โลหะกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นางวรพัชชา  จันทะโชติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น 1. เด็กชายณัฐกร  เจริญวงค์
 
1. นางนิตยาพร  แก้วโวหาร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอรชนก  เนตรวงศ์
 
1. นายเมธี  น้อยดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สมพล
 
1. นางณัฐวรรณ  พรมบุญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาขนัน 1. เด็กหญิงกิตติยา  สุภาษร
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  เชื้อจำพร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลามาตย์
 
1. นางพัชลี   บุตรจัทร์
2. นายอดุลศักดิ์   ยืนยาว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กหญิงปภาวดี   ยาตรา
2. เด็กหญิงปาริชาต  ยาตรา
3. เด็กหญิงรัตนา  ทันธิมา
 
1. นายประเสริฐ  พรมภักดี
2. นางรัตนา  จินดารัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กหญิงศุภานันท์  บุญสังข์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  รูปแกะ
3. เด็กหญิงอรชร  เครือคำ
 
1. นางขวัญฤดี  แก้วมาตย์
2. นายชาตรี  ตรีผลา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  สำราญ
3. เด็กชายเทพรา  คำด้วง
 
1. นายชาตรี  ตรีผลา
2. นายบรรดล  จันทร์หงษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายกฤชวิพุธ  สมคิด
2. เด็กชายวรวิทย์  โคตรแก้ว
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
2. นายเมธี  น้อยดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงพิมประภา  นัยอินทร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  โฉมงาม
 
1. นายนันท์ธวัช   คำภาทู
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
 
1. นางจำนง  มูลมี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงภัทรศยา  สำเภา
 
1. นางสาวลลิดา  กันหาวัล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กุมภาพงษ์
 
1. นายสัมพาศ   แวงวรรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านฮี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภวังค์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีทนาม
3. เด็กชายสมเจตต์  พิมพ์พันธ์
 
1. นายทวี  พันธุ์สุวรรณ
2. นางวัลภา  พันธุ์สุวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายธีระภัทร  สีหาบุตร
2. เด็กหญิงสมพร  สุโรรัมย์
3. เด็กหญิงเมษา  ศรีพรมมา
 
1. นางทรงจิต  ภาระเวช
2. นางผ่องพรรณ  จันทะเนตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านฮี 1. เด็กหญิงมนตรา  มณีภาค
2. เด็กหญิงศศิกมล  จักสูงเนิน
3. เด็กหญิงอินทิรา  กุก่อง
 
1. นายทวี  พันธ์สุวรรณ
2. นางวัลภา  พันธ์สุวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกองโพน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มลญสันเทียะ
2. เด็กชายภควัฒน์  แสนรักษ์
3. เด็กหญิงยุภาพร  อุบล
 
1. นายสมศักดิ์  ฤทริสิงห์
2. นายเชิดชัย   ลุยพิมพ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กชายธวัชชัย  โอละนันท์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  โพธิ์ชัย
3. เด็กชายเจษฎา   เหลาผา
 
1. นางพิสมัย  ภาพสิงห์
2. นางสาวสุภาภรณ์  โบราณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงจิระภา  กอบเกื้อ
2. เด็กหญิงฐิติมา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นายจักกฤษณ์  ผิวพรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุบคำ
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลำเบิกบาน
3. เด็กหญิงเมขลา  เสนาธง
 
1. นางสุทธิดา  ธรรมสัตย์
2. นางสาวไพจิตร  เทือกท้าว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงนัฐพร  แสนสมัคร
2. เด็กหญิงวาสนา  แพงรูป
3. เด็กหญิงเอมร  ศรีสงคราม
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นางอัญชิษฐา  วิชาพูล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ลาเบิกบาน
2. เด็กหญิงอังคณา  ดุลลาพันธ์
 
1. นายสมคิด  บุษนิล
2. นางเรณู  ประทุมวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูอ่อน
2. เด็กชายธนากร  อเนกา
 
1. นางมะลิวรรณ  โชญัน
2. นายวิเศษ  โชญัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายประกาศิต  ขันแก้ว
2. เด็กชายวีรวัฒน์  กุจันทร์
 
1. นางนิตยา  แก่นอินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  หิมะคุณ
2. เด็กชายรัชชานนท์    คำหลอม
 
1. นายพิทักษ์  เจริญชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1. เด็กชายพิชากร  นะราธร
2. เด็กชายเกรียงไกร  สมคะเนย์
 
1. นายชัชวาล  บำเพ็ญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายศราวุฒิ  กันทะตั๋น
2. เด็กชายสุริยา  สุขเกษม
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กชายยุทธนา  ชมาวัฒน์
2. เด็กชายวิวัฒน์  เขตนิมิตร
 
1. นางสาวพาณิชย์  ภาระศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปาริสา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงวันอาสา  คุณประชา
3. เด็กหญิงสุธีรา  เหล่าหมั้น
4. เด็กหญิงโสมสุดา  จันทร์หวาน
5. เด็กหญิงโสริยา  อ้วนงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทานะสิงห์
2. นางธิติมา  ชิณพันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำน้อย
2. เด็กหญิงนฤมล  ชมพันธ์
3. เด็กหญิงน้ำอ้อย  กลั่นเจ๊ก
4. เด็กหญิงพรชิตา  ชารีรักษ์
5. เด็กหญิงเฆวิณี  แสงชมภู
 
1. นายสิทธิชัย  ถาวรพัฒน์
2. นางอัญชลี  มีโต
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปาริสา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงวันอาสา   คุณประชา
3. เด็กหญิงสุธีรา  เหล่าหมั้น
4. เด็กหญิงโสมสุดา  จันทร์หวาน
5. เด็กหญิงโสริยา  อ้วนงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทานะสิงห์
2. นางธิติมา  ชิณพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนิษฐาค์  ทาวะรมย์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  เพ็งสา
3. เด็กหญิงปุญญิศา  ทาวะรมย์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทาวะรมย์
5. เด็กชายอภิรักษ์  ทาวะรมย์
 
1. นายชนะชัย  หอมวล
2. นางปราศรัย  โสมณวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแพง 1. เด็กชายณัฐชนน  ใจมั่น
2. เด็กหญิงทันธิดา  กัณหาชาติ
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ทวีพัฒน์
4. เด็กชายอริสา   คุณยา
5. เด็กหญิงอัยลดา  ทาวะรมย์
 
1. นางพวงพิศ  ผิวละมุน
2. นางพิสมัย    สายพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นหล้า
2. เด็กหญิงวลัยทิพ  อ้ายดิบ
3. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญชาติ
4. เด็กหญิงอรอุมา  วงค์ทะเล
5. เด็กหญิงเกลลิน  ผงจันทร์
 
1. นางสาวกุลญาดา  เจริญชาติ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายนพดล  หอกคำ
2. เด็กหญิงมุฑิตา  จันทร์ดวง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หลุมทอง
4. เด็กชายอานันท์  จันทร์ดวง
5. เด็กหญิงแพรวพราว  โสดากุล
 
1. นางมยุรา  จันทร์ดวง
2. นางอรพรรณ  บุญสังข์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปามุทา
2. เด็กชายชัยพร  มณีวัน
3. เด็กชายปุรชัย  เรืองสา
4. เด็กหญิงผกาวรรณ  พุทธาทาบ
5. เด็กหญิงศุภางคณิต   อังกุละศรี
 
1. นางสาวภัทราพร  คนขยัน
2. นางสาวสุพรรณษา  รอบรู้ดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กหญิงกัญยาณี  รีพล
2. เด็กหญิงกาญจนา  หล้าบุดดา
3. เด็กชายจักรพันธ์  อุดมศรี
4. เด็กชายจีรวัฒน์  ภาระเวช
5. เด็กหญิงชลธิชา  แสงแดง
6. เด็กชายธนิต  จารุกขมูล
7. เด็กหญิงปนัดดา  รวมพร
8. เด็กหญิงปวีณา  ชื่นจิต
9. เด็กชายพันกร  วิรุณพันธ์
10. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธุระหาย
11. เด็กหญิงวารุณี  ศรีบาน
12. เด็กชายวีระวุฒิ   ไชยงาม
13. เด็กหญิงศิริพร  เขียนเสือ
14. เด็กหญิงสุกัญญา  โทนผุย
15. เด็กหญิงอภิญญา  พรมโพธิ์ทิน
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  มีเลิศ
17. เด็กชายอัจฉราเทพ  แสงแดง
18. เด็กหญิงเจนจิรา  ยอดจันทร์
19. เด็กหญิงแก้วกาญฎา  สีกาบมา
 
1. นายนพรัตน์  โกฎิโสม
2. นายสถิต  ภาเลิศ
3. นายสายัญห์  ทองละมุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชาย จิระศักดิ์  เพ็งธรรม
2. เด็กชาย ปรียนัฐ  กาญจนรัตน์
3. เด็กชาย วรรณจิต  ผมหอม
4. เด็กชาย วีระพงษ์   เสนาใหญ่
5. เด็กหญิง อติมา  วิลัย
6. เด็กชายณัฐพล  ชิณสาย
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุตรวงษ์
8. เด็กชายธัชนนท์  ชาริโท
9. เด็กชายธีระพงศ์  อินนางาม
10. เด็กหญิงนันทิยา  ประสมพลอย
11. เด็กหญิงนุชรา  เสนาใหญ่
12. เด็กชายบุญยืน  สดุดี
13. เด็กชายภานุพงษ์  วงษ์คูณ
14. เด็กหญิงวาสนา  ประสมพลอย
15. เด็กหญิงวาสนา  ภาวิเศษ
16. เด็กหญิงสำรวย  สุทธิสา
17. เด็กหญิงสุกานดา  ทองรส
18. เด็กหญิงสุนิสา  ก้อนคำ
19. เด็กหญิงอรทัย  จันทาลุน
20. เด็กหญิงอาภรณ์  ดวงไกรแฝง
 
1. นางสาว ธิดารัตน์  สุขเสริม
2. นางนงเยาว์  สุขเสริม
3. นายพูลผล   เหมแดง
4. นางสาวสันทนา  เยาวศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายกวีภัทธ  ดาวัลย์
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีดี
3. เด็กชายธนากร  นิลพงษ์
4. เด็กชายธวัชชัย  มุกดาพันธ์
5. เด็กชายนราธิป  สาระขันธ์
6. เด็กหญิงพัชริดา  รันใจ
7. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์แรม
8. เด็กหญิงยุพาพิน  ศิลชาติ
9. เด็กหญิงวิลาสินี  คงเสน่ห์
10. เด็กชายวิศรุต  สุดสี
11. เด็กหญิงศศิกานต์  คำหมูน
12. เด็กชายศุภโชค  ชาคำ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศุภสุข
14. เด็กหญิงสุทธิดา  หมูนหมาย
15. เด็กหญิงสุรัสวดี  สิริพงษ์
16. เด็กหญิงอทิพวดี  คลังแก้ว
17. เด็กชายอภิรักษ์   จันทรักษ์
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปราบภัย
19. เด็กหญิงอ้อยใจ  เนาวะมัน
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แพงรูป
 
1. นางกัลยา  ปรือทอง
2. นายจักริน  เครืองาม
3. นายจิรัฐฎิ  ทองรัตน์
4. นางเกศรินทร์  ชาวเมืองโขง
5. นายไพโรจน์  ชาวเมืองโขง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เจริญดง
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงสุนันทา  ทองเพ็ญ
 
1. นายเสกศักดิ์   บุตรเสน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงระติกาญจน์  อบบุญ
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เซ็งมณี
2. เด็กชายอภิชาติ   บัวโรย
 
1. นางพยงค์  จิระพงษ์
2. นางอุไร  พรรคพล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ยินดี
2. เด็กชายอำพล  พุทธรักษา
 
1. นางวินิจ  ศรีวงศ์
2. นางอรชร  สายธนู
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายณัฐวัช  วงศ์จอม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พร้อมสุข
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
2. นางวิลาวัณย์  เบื่อน้อย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. เด็กหญิงกานมณี  สุริบุตร
2. เด็กหญิงขวัญใจ  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงดวงกมล  สาลีลม
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  โพธิ์คาน
5. เด็กหญิงพรปวี  เปียวัน
6. เด็กหญิงรัชนก  คำพุย
7. เด็กหญิงละอองดาว  สังขวรรณ
8. เด็กหญิงสุนารี  สายทอง
9. เด็กหญิงสุพัตตรา  สายทอง
10. เด็กหญิงอรทัย  ฉิมพลี
 
1. นางกมลรัตน์  ผิวเหลือง
2. นางสาวณัฐชา  ทองทิพย์
3. นางศิริบูรณ์  พลสาร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. เด็กหญิงกาญจนา    วันงาม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลพร้อม
3. เด็กหญิงณัฐารักษ์  กุลโชติ
4. เด็กหญิงธัญจิรา  แหลมกี่คำ
5. เด็กหญิงมาริษา  ลาภูตะมะ
6. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เจริญสุข
7. เด็กหญิงวารินทร์  ถึงปัดชา
8. เด็กหญิงสุดาพร  ยุตกิจ
9. เด็กหญิงสุมาลี  สมภัย
10. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  วงศ์จำปา
 
1. นางสาวกนกธร   จันทรา
2. นางกมลรัตน์   ผิงเหลือง
3. นางศิริบูรณ์  พลสาร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านป่าข่า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสุวงศ์
2. เด็กหญิงกันตนา  โพธิ์เมือง
3. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสุวงศ์
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  คุณชัย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมคิด
6. เด็กหญิงพรชนก  ลมดี
7. เด็กหญิงพรทิพย์  บำเพ็ญ
8. เด็กหญิงพรมณี  ชินดา
9. เด็กชายภานุพงษ์  สิงห์ทอง
10. เด็กหญิงรจนา  ศรีวิลัย
11. เด็กชายวรวุิฒ  หินอ่อน
12. เด็กหญิงวรินทร  ลมดี
13. เด็กชายสุรเดช  ศรีสุวงศ์
14. เด็กหญิงอภิญญา  ประชุมเหล็ก
15. เด็กหญิงเบญญภา  คำภารส
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  โพธิ์เมือง
2. นางพะนีวัลย์  ภูธา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 1. เด็กชายทศพล   คำแสนเด้ง
2. เด็กชายธีรภัทร  ชูสกุล
3. เด็กชายธีรวุฒิ  ศิริทิพ
4. เด็กชายนนทวัตร  บัวพันธ์
5. เด็กหญิงพรนิภา  โคทอง
6. เด็กหญิงราตรี  โสภา
7. เด็กหญิงวรากุล  ชนะจินดา
8. เด็กหญิงวราพร  เหล็กดี
9. เด็กหญิงวิรมณ  ศรีวัฒน์
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุตรลา
11. เด็กชายศุภโชค   ลีบานเย็น
12. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีวัฒน์
13. เด็กหญิงสุวิมล  จันทะปัญญา
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นิยมพล
15. เด็กชายเรืองศักดิ์  เลิศชัยภูมิ
 
1. นางสาววิจิตรา  ทองแก้ว
2. นางศิริรัตน์  ทองโพธิ์ศรี
3. นายสิทธิชัย  ถาวรพัฒน์
4. นายเอกรินทร์  สุขเสริม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  รักษาศรี
2. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  ทานุมา
3. เด็กหญิงอนงค์  เหมือนนนท์
 
1. นางศิริรัตน์   ทองโพธิ์ศรี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เล็กวงษ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  ประกิเลศ
3. เด็กหญิงชลธิดา  สุภาษร
 
1. นางสุภาวดี  เนื่องโนราช
2. นางอาลักษณ์  คนไว
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กหญิงศุภานันท์  บุญสังข์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  รูปแกะ
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
2. นางวราพร  บำเพ็ญ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายฤษดา  ปัญญาวุฒิ
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  โสรส
 
1. นายถนอม  เจริญจิตร
2. นายปรินวัฒน์  บุญนิรันด์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กชายพีรกฤษ    ภววิจารณ์
 
1. นายไพบูลย์  พิลาสุข
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กหญิงฐิตาพร    สีหนาจ
 
1. นางณิชกานต์   คัทมาร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แดงโสภา
 
1. นายจริยาวัตร  สัตยากูล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงธนัญญา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางสุพิมพ์ภัค   โขมะพัฒน์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กชายจิราภรณ์  จัมปาโสม
 
1. นางสุพิมพ์ภัค   โขมะพัฒน์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายประสิทธิ์  จันทะเนตร
 
1. นางปภัสรา  จัมปะโสม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงอนุชจณี  บุญรำไพ
 
1. นางจินตนา  เกษเจริญคุณ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ชินทอง
 
1. นางจริยาวัต  สัตยากูล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงวรรณิกา    โพธิสาร
2. เด็กหญิงอริสา   โกษา
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิตย์นรา
2. นางสาวพิชญา  จานเขื่อง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ภูแข่งหมอก
2. เด็กหญิงประภัสสร   ถ้ำหิน
 
1. นางบัวสอน  ถ้ำหิน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 1. เด็กหญิงจันทาพร  สุธรรมมา
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรีชาติ
 
1. นายวรกาล  นาราช
2. นางสายพิณ  แสงก่ำ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กันทะตัน
 
1. นายศิริพันธ์  จุรุเทียบ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านทรายพูล 1. เด็กชายธนวัฒน์   หอมหวน
2. เด็กชายวิทวัส    วงศ์บุดดี
3. เด็กชายสุภากร   โมฬีชาติ
 
1. นางยุไพ   บุญพิชิตทรชน
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษดา   สิงห์ชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์   ทองทัพ
3. เด็กชายธีรภัทร  บรรดาตั้ง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หมั้นทรัพย์
2. นายสุรวุฒิ   พันธ์พาห์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกาบิน 1. นายกิตติพงษ์  ทองปต
2. เด็กชายธนาวันต์  ป้องแก้ว
3. นางสาวนันทิตา  วงษ์ทีม
 
1. นายศิริพงษ์  ศรีธรรมมา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กชายเพชรกล้า    ริมิลา
 
1. นายเพยาว์  สายบุตร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สระกำ
 
1. นายเพยาว์  สายบุตร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ขำทับ
 
1. นายเพยาว์  สายบุตร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กหญิงกุลยนัท   เจิมจันทร์ทึก
 
1. นายเพยาว์  สายบุตร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงพิยดา  วงศ์โสภา
 
1. นางธัญญาภรณ์   หิมะคุณ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  อินธิจักร์
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ภาษารี
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ถิ่นนาเมือง
 
1. นางพิกุล  ฤทธิ์สุทธิ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรพันธ์
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หาลาภ
 
1. นางอภินันท์   พระสุจันทร์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยโอชะ
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายภูรินทร์   วงษ์พานิช
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคันพะลาน 1. เด็กหญิงสุนันยา  ศรีบ้านโพน
 
1. นายอุทิศ  ขิดดรประยุร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สิงห์กุมภ์
 
1. นายสน  โจระสา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปามุทา
 
1. นายเด่นชัย  ภูผากัมปนาท
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวิบูลย์
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  มณุกร
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ถิ่นนาเมือง
4. เด็กหญิงพิยดา  วงศ์โสภา
5. เด็กหญิงภาวิดี  จิกราช
6. เด็กชายภูรดา  อุตมะยาน
7. เด็กชายมินทาดา  ทิพระษาหาร
8. เด็กชายสถาพร  พรประเสริฐ
9. เด็กชายสายชล  พื้นพรม
 
1. นางธัญญาภรณ์  หิมะคุณ
2. นายสำเร็จ  สามัตถิยะ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาตรขาว
2. เด็กหญิงญารินดา  อุบล
3. เด็กหญิงธีรวุฒิ  พรมพา
4. เด็กชายนนทกร  แซ่เตียว
5. เด็กชายนพรัตน์  แก้วมีศรี
6. เด็กชายนาวิน  รอดภัย
7. เด็กชายนำพล  เสียงเย็น
8. เด็กหญิงปวีณา  พรประเสริฐ
9. เด็กหญิงปิยะธิดา  โสดา
10. เด็กหญิงมาริษา  สุจริต
11. เด็กชายศุภกร  เมืองซอง
12. เด็กชายสรญา  จันทร์สว่าง
13. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โคตรหลักคำ
14. เด็กชายอดิศร  ญาณพันธ์
15. เด็กชายเจตณรงค์  จงรักกลาง
 
1. นางพิกุล  ฤทธิ์สุทธิ์
2. นางวัฒนาภรณ์  ดุจดา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงญานิศา  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยะโอชะ
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  อินธิจักร์
4. เด็กชายภูรินท์  วงษ์พานิช
5. เด็กชายสุทธิพงศ์  คัชกรณ์
6. เด็กหญิงสุมาลี  โคตรนนท์
7. เด็กหญิงสุวนันท์  ขันสิงห์
8. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญพรหม
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนชาด 1. เด็กชายกมลเนตร  วงศ์บัว
 
1. นายธวัชชัย  สมตัว
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายธนพล  มีบุญ
 
1. นายตะวัน  ทุ่มเที่ยง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  แสงพุฒิ
 
1. นางนฤมล  ธรรมอินทร์ลาด
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายปริญญา  บัวกรด
 
1. นายตะวัน  ทุมเที่ยง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กอบแก้ว
 
1. นางภัททิรา  พงษ์เสือ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายณัฐวัตร  กลีบม่วง
 
1. นางยุพาภรณ์  พันธุ์พาห์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เจดีย์
 
1. นายวสัญช์  จิตต์บรรเทิง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีแก้วตู้
 
1. นายชาญชัย  เทียนหอม
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายพีรวัส  ทาปศรี
 
1. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาแวง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  หลักทอง
 
1. นายสัมมา  สามัตติยะ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเขมราฐ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สาสนาม
 
1. นางกมนฉัตร  บุษบงก์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคำสมิง 1. เด็กชายธนชาติ  สินธุวงศานนท์
 
1. นายโพธิ์ทอง  ศรีคงสุข
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายวโรดม์  บุญมา
 
1. นายไพโรจน์  ชาวเมืองโขง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำหงษา
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงพิมพิลา  พละสุทธิ์
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อ่อนสา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   มูลเอก
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เคนมี
4. เด็กหญิงชลธิชา   สมสูง
5. เด็กชายชิณวัตร   เฉิดพันธ์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกษียร
7. เด็กชายณัฐภัทร   ไชยราช
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอ่อน
9. เด็กหญิงดลรพร   ด้วงพิทักษ์
10. เด็กหญิงดารุณี  แสนเจริญสุข
11. เด็กชายดุสิต  เคนมี
12. เด็กหญิงธนัทพร   ฝากาทอง
13. เด็กหญิงนริศรา  เคนสุวรรณ
14. เด็กหญิงนันทิยา  สีสุนนท์
15. เด็กหญิงนีรนุช  บุตรสมศรี
16. เด็กหญิงปญิตตา  พรชัย
17. เด็กชายประดิษฐ์  เคนมี
18. เด็กหญิงประภัสสร  สมสูง
19. เด็กหญิงปาริชาติ   พสุนนท์
20. เด็กหญิงพานทอง   เรืองโสม
21. เด็กชายยศกร   อ่อนสีดา
22. เด็กหญิงรวิกานต์  หนูดี
23. เด็กชายรัชตะ  อ่องอ้น
24. เด็กชายวรวิช    เหล่าบุตรดี
25. เด็กชายศักดา   ศรีวงษ์
26. เด็กชายศักดิ์ชัย  โพธิ์อ่อน
27. เด็กชายศิลรักษา    สุขบ้านบอน
28. เด็กชายศุภชัย   สมสูง
29. เด็กหญิงสรีพร    เหล่าเรือน
30. เด็กหญิงสิริยากร  อ่อนสีดา
31. เด็กหญิงสุธิดา   ชาภักดี
32. เด็กหญิงสุนิตา  ยาละเดช
33. เด็กหญิงสุนิตา  ชาวเวียง
34. เด็กชายอมรฤทธิ์  บุตรสมศรี
35. เด็กชายอมรเทพ  ภาแสน
36. เด็กหญิงอมาวสี  อ่อนสีดา
37. เด็กชายอวน  ศรีบุญเรือง
38. เด็กชายอิสรศักดิ์  ชลสินธุ์
39. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   จวงตะคุ
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ภาแสน
 
1. นางชลกาญจน์  เฉลียวไว
2. นางธัญชนก  วินิจฉัย
3. นางปริณา   พสุนนท์
4. นางพัชรี    บุญงอก
5. นางภูเงิน    เกษียร
6. นางสาวรัชนีบูรณ์   ศรีนอง
7. นายสุทธิศักดิ์  จันทอก
8. นายไพบูลย์   นามณีย์
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายกริชตะวัน  แสนแดง
2. เด็กหญิงกฤษณา  ราษี
3. เด็กชายกิตติ  จันทชัย
4. เด็กชายคงธนา  มณีพรหม
5. เด็กหญิงจินตนา  สลักทอง
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันธุ์ละหาร
7. เด็กชายจีรศักดิ์  เมืองพุทธา
8. เด็กหญิงชลธิชา  น้ำรักษ์
9. เด็กหญิงชไมพร  กงใจ
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสนสนุก
11. เด็กหญิงทัศนีวณิช  นามโสรส
12. เด็กชายธีรวุธ  ปรากฎ
13. เด็กชายนนทนาท  โสรส
14. เด็กหญิงนิชญา  อัปกาญจน์
15. เด็กชายนิธิรุทธิ์  บรรลุศิลป์
16. เด็กชายนิรันดร  คุณธรรม
17. เด็กหญิงบงกชรัตน์  บุษราภรณ์
18. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ใหญ่ปราม
19. เด็กหญิงพรรณิกา  วงศ์มาตร์
20. เด็กชายพัฒนศิลป์  สุดสูง
21. เด็กหญิงพัณณิตา  สมบูรณ์
22. เด็กชายพาคิน  ทองอินทร์
23. เด็กหญิงพิชญา  ห้าวหาญ
24. เด็กชายพีระพงษ์  ธรรมคำ
25. เด็กหญิงรัติยากรณ์  กาลสูงเบิน
26. เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองโสม
27. เด็กชายวัชระ  ค่ำโพธิ์
28. เด็กหญิงวิชลดา  เกตุประสิทธิ์
29. เด็กหญิงศศิวิมล  เสียงหวาน
30. เด็กหญิงศิราทิพย์  จันทร์หอม
31. เด็กหญิงศิริพร  สุขมา
32. เด็กชายสรายุทธ  พรมลี
33. เด็กชายสิทธิพร  ลอยทา
34. เด็กชายสุนทร  กมุทรัตน์
35. เด็กหญิงอรไพลิน  สัจธรรม
36. เด็กชายอาทร  อันไธสง
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจทัศน์
38. เด็กหญิงเมธินี  แสงทอง
39. เด็กหญิงเวณิกา  พูลเพิ่ม
40. เด็กชายเอกรัฐ  นอลา
 
1. นายชาญยุทธ  ลือนาม
2. นายชาญวิทย์  เวชพูล
3. นายถนอม  เจริญจิตร
4. นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์
5. นายพิทักษ์  จำปาวัลย์
6. นางสาวภัทราภรณ์  สาเกตุ
7. นายวาทิตย์  คำสิงห์
8. นางศิริทิพย์  จำปาวัลย์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายจีรกิตติ์  กินรี
3. เด็กชายชูศักดิ์  ฉลูศรี
4. เด็กหญิงธัญญา  ปาสาบุตร
5. เด็กหญิงนฤมล  สิ้นภัย
6. เด็กชายภูวดล  เชื้อเมืองพาน
7. เด็กหญิงมัณฑนา  ยิ่งยง
8. เด็กชายศรายุทธิ์  สองต่อ
9. เด็กหญิงสรัลพร  ชาติแดง
10. เด็กชายไชยศิริ  คำภาแก้ว
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
2. นางอัจจิมา  พรสี่
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  พุฒโสม
2. เด็กชายจีรวัฒน์  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  โลหะกุล
4. เด็กชายทศพล  สีวะสา
5. เด็กหญิงปรียานุช  สียาโน
6. เด็กชายศราวุฒิ  กันทะตั๋น
7. เด็กชายสมฤทธิ์  คงทน
8. เด็กหญิงอรอุมา  วงษ์ทะเล
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นางสาววรพัชชา  จันทะโชติ
3. นางสาวเทพธิดาพร  ทนงค์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  รัดสีหา
2. เด็กหญิงภัสสร  ถานา
3. เด็กหญิงวรัญญู  คำโกน
4. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  คำโกน
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ยามขุนทด
6. เด็กหญิงอโนมา  อุปกัมย์
 
1. นางเกศรินทร์  ชาวเมืองโขง
2. นายไพโรจน์  ชาวเมืองโขง
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงตะวัน  จันสงคราม
2. เด็กหญิงสิรินันท์  เนาวะมัน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศุภสุข
4. เด็กหญิงสุรัสดี  ศิริพงษ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปราบภัย
6. เด็กหญิงแสงนภา  อุ้มทรัพย์
 
1. นางเกศรินทร์  ชาวเมืองโขง
2. นายไพโรจน์  ชาวเมืองโขง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงฐานิสา  สังขฑา
2. เด็กหญิงฐาปณีญา  โชติสม
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุดไชย
4. เด็กหญิงพิมพ์มณี  กุดเหลา
5. เด็กหญิงวณิชชา  แสงใสแก้ว
6. เด็กหญิงวีณา  ชานนใจ
7. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
8. เด็กหญิงอลีรักษ์  คุณทาการ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
2. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงณัชพร  ตลุนพิมพ์
2. เด็กหญิงนาตยา  ทางชอบ
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  กันหาวัน
4. เด็กหญิงศรีสมร   คูณยา
5. เด็กหญิงศิริขันธุ์  สร้อยมุข
6. เด็กหญิงศิริพรรณ  สร้อยมุข
7. เด็กหญิงสุนารี  ชุมมา
8. เด็กหญิงอภิญญา  ชาริโท
 
1. นายปฏิวัติ  ทองลือ
2. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาบุดดา
2. เด็กหญิงกิตติวรา  แก้วพรม
3. เด็กชายชนะพล  วงค์ปาน
4. เด็กหญิงฑิดาภรณ์  ภาระศรี
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ใจเอื้อ
6. เด็กชายพีรดลย์  สีทิม
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ภาระศรี
8. เด็กหญิงรัฐฎา  ทินโนรส
9. เด็กหญิงวริสรา  ทับธานี
10. เด็กชายวัชรชัย  ปทุม
11. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ครองยุติ
12. เด็กหญิงสุทธิดา  ว่องไว
13. เด็กหญิงสุธินันท์  อุ่นสวัสดิ์
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แพงศรี
15. เด็กหญิงเมธิตา  ชิณภาชร์
16. เด็กหญิงแพรวา  ทองศรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภาระศรี
2. นางประภาภรณ์  รูปศรี
3. นางสาวละเอียด  ศรีโสภา
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงณัชพร  ชุมมา
2. เด็กหญิงนาตยา  ทางชอบ
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  กันหาวัน
4. เด็กหญิงศรีสมร  คูณยา
5. เด็กหญิงศิริขันธุ์  สร้อยมุข
6. เด็กหญิงศิริพรรณ  สร้อยมุข
7. เด็กหญิงอภิญญา  ชาริโท
 
1. นางนงเยาว์  สุขเสริม
2. นางสาวราตรี  ส่องเสนา
 
123 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูเยี่ยมจิตร
2. เด็กชายพันธมิตร  รัตนศรี
3. เด็กชายภาณุพงศ์   เรืองโสม
4. เด็กหญิงสิริมา  คำกันหา
 
1. นางพจนีย์  พระสว่าง
2. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กชายจัตุรงค์  กุมภาพงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ยืนยาว
3. เด็กชายธีระพัฒน์  เสริมทรัพย์
 
1. นายคำพัน  ศรีจันทร์
2. นางวัชราภรณ์  ศรีจันทร์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายนิพนธ์  บึ้งเบ้า
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงละคร
3. เด็กชายเฉลิมชัย  นาคทอง
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ดาษดา
2. นายวัชรินทร์  ภาษารี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เหมแดง
2. เด็กชายธนัญชัย  จันดาชัย
3. เด็กชายนาราฐิพงษ์  ประพันธ์
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นางสาววิไลภรณ์  พร้อมวงค์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงรัตนา  ทนงค์
2. เด็กหญิงวาทินี  ดาบุดดี
3. เด็กหญิงศริลักษณ์  ดาบุดดี
 
1. นางคำยุ่น   มีธรรม
2. นางลำใย  รัตนมูล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทาสะอาด
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  วงสีลา
3. เด็กหญิงพิยดา  แก่นดี
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปุระกรณ์
5. เด็กหญิงวาสนา  จันทวงศ์
6. เด็กหญิงอินทิวาภรณ์  บุญพรม
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
2. นางวิลาวรัณย์  คำวัน
3. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉลาดถ้อย
2. เด็กชายจิตประสงค์  ถูกธรรม
3. เด็กหญิงนิภาพร  จันทรทพ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  พรหมสี่หน้า
5. เด็กหญิงอารยา  จารุตัน
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  เคนมี
 
1. นางนิลบล  เครื่องจันทร์
2. นางศิราพร  ประถาวร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1. เด็กหญิงกฤษติญา  ระวังภัย
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  โรยะลา
3. เด็กหญิงอินทริราภรณ์  บุญพรม
 
1. นางนุชจรีย์  สิริบรรยง
2. นางสาวสีดา  กาสา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคำไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  พันพิลา
2. เด็กหญิงกนกอร  พันพิลา
3. เด็กหญิงเอมนตินันท์  คำภูลอย
 
1. นายกำจร  ใจใหญ่
2. นางนิตยา  เพียวงศ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญพรม
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วก่อง
3. เด็กหญิงอักษราภัค  วะสุวันธ์
 
1. นางนงคราญ  วงเวียน
2. นายอดิเทพ  หวลหอม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาพิน 1. เด็กชายอลงกรณ์  บุตรจันทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  บรรพชาติ
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ผลบุญ
 
1. นางสาวนิภาพร  จารุกมล
2. นางนุชพงษ์  แสงเรือง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงชลดา  พิเคราะห์
2. เด็กหญิงนิภาพร  สุภาษร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  การุณรักษณ์
 
1. นางศิริวรรณ  พันธ์ทอง
2. นางเพรชรรินทร์   ประหุน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  สุดเต้
2. เด็กหญิงนริศรา  พิลาใส
3. เด็กหญิงพรนัชชา   วงขึง
 
1. นางอุไรวรรณ  อ่อนตาม
2. นายไพศาล  แก่นบุตร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจันทร์ตา   รอบคอบ
2. เด็กหญิงสุหฤทัย   เขียวขำ
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์   สารีรมย์
2. นางสาวยุภารักษ์   อุทิตสาร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เทศวงศ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำแดงสด
3. เด็กหญิงวริษา  แก้วคำพันธ์
 
1. นางอโณทัย  มีแพง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกระเดียน 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แพงสาย
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ไตรพรม
3. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  ศรีประพัฒน์
 
1. นางจิตราพร  โลมรัตน์
2. นางชนาภัทร  รูปใหญ่
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงปริญญานุช  ปันทะทา
2. เด็กหญิงสุวนีย์  สายเนตร
3. เด็กหญิงอภิมณี  คล้ายริ่ม
 
1. นายจิรภันทร์   กินามณีย์
2. นางสุภัญญา  ไกรสรสวัสดิ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำแดงสด
2. เด็กหญิงพัชราพร  เสาราช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปัญญาแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  งามเถื่อน
2. นายสุวคนธ์  พรมทอง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1. เด็กชายจตุพล  เมืองนาม
2. เด็กชายจักรกฤษษ์  กติการ
3. เด็กชายภุมริน  หนูนสิงห์
 
1. นางสาวนาคฤดี  ชมบุตรศรี
2. นางเกศินี  ดรดี
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กชายชัชวาล  ไขแสง
2. เด็กชายทองชัย  สุดตา
3. เด็กชายวันจักรี  วงตาแพง
 
1. นางจิรวรรณ  กิจเกียรติ
2. นางสาวสลิลลา  เวชพูล
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายพิมพ์ชนก   เหมแดง
2. เด็กชายสิทธิโชค   วงค์ขันธ์
 
1. นางพูนผล   เหมแดง
2. นายศักดรินทร์   พรมทอง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองแสน
2. เด็กชายสมชาย  กำลังงาม
 
1. นายณัฐพัชร์  ภาระเวช
2. นางสาวอจรีย์  จันทะสาร
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายทักษิน   แก้ววงศ์ษา
2. เด็กชายปารเมศ   ปิวสาร
 
1. นายนิเวศ   รูปแกะ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนเขมราฐ 1. เด็กชายธนากร  หิมะคุณ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลม้ายจำปา
 
1. นางประภาเพชร  สิมาพันธ์
2. นายอมรเทพ  เครือสีดา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นหล้า
2. เด็กชายทวีโชค  ไชยพันโท
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงกล้า
 
1. นายบัณฑิกฤษฎิ์  สมมุติ
2. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายจักรกริช  สุกรินทร์
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เหล่าพรหมา
 
1. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 1. เด็กชายพาณิภัค  บุบผาลา
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ทองเหลา
 
1. นายจีรวัฒิ  แสนเสริม
2. นายชาญชัย  สายทอง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายชัยวุฒิ  ชาตรี
2. เด็กชายวรวุฒิ  เสนาใหญ่
 
1. นายคมสัน  ก้อนคำ
2. นายศักดรินทร์  พรมทอง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายจักรกฤษ  โลหะกุล
2. เด็กชายอมรินทร์  ยะสาระ
 
1. นายศรีเมือง  ดาเหลา
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 1. เด็กชายฉัตรชัย  เคนสุวรรณ
2. เด็กชายชานนท์  เพิงสว่าง
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 1. เด็กชายสำราญ   บุญเลือง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   อ่อนแสง
 
1. นางมาลัยทิพย์   ลาสา
2. นายวิเศษ   กงใจ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายชลกาญจน์    วงค์หลัง
2. เด็กชายญาณพัฒน์   นุชนิกร
3. เด็กชายญาณภัทร์    อังฉกรรจ์
 
1. นางสกุณา   ปัสสา
2. นางสาวแพงจิตร์   แสนสุข
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กชายขจิรายุทธ  กางถิ่น
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ขันตรี
3. เด็กชายอนุวัตร  สีหาราช
 
1. นางสาววิชุดา  รักไทย
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเกษม 1. เด็กชายจีระพงษ์   ฉิมพลี
2. เด็กชายธนชาติ   มาสู่
3. เด็กชายรพีภัทร   สีล้วน
 
1. นายบุญกอง   ชูรา
2. นางสาวพัชราภรณ์   แสงฉาย
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญองค์
2. เด็กชายธีระยุทร  ไชยะโอชะ
3. เด็กชายสันทัศน์  คำแพง
 
1. นายบัณฑิกฤษฎิ์  สมมุติ
2. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1. เด็กหญิงเอลียาห์   ลอยฟ้า
 
1. นางสาวปราณี  ชูชม
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงกชกร   สร้อยคำ
 
1. นางสาวจิราวรรณ   กุมภาพงษ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ทองโสภา
 
1. นางนภารัตน์  เสริมทรัพย์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงจริยา    กลิ่นหอม
 
1. นางพรรณี   ชิณกะธรรม
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายณภัทร   เกษียร
 
1. นางสาวจิราวรรณ    กุมภาพงษ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กชายศตวรรษ  สิงห์เชื้อ
 
1. นางอรชร  สายธนู
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงวิชญาดา   บุญวัง
 
1. นางวิมล    ถึงประชา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ทองโสภา
 
1. นางนภารัตน์  เสริมทรัพย์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1. เด็กหญิงวาสนา   มาสอาด
 
1. นางเพิ่มศรี    ศุภกิจ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงแจ่มจันทร์   ชื่นใจ
 
1. นางวิยดา  ครองยุติ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาแวง 1. เด็กหญิงกนกเพ็ญ  เหล่าเรือน
2. เด็กหญิงบี   บูชาพันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  สมตัว
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณวิสุทธิ์
5. เด็กหญิงอธิตยา  มัชณิมะบุระ
 
1. นางสาวสุภาพร  วันทาพงษ์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1. เด็กหญิงภัทรกันย์   แซ่อึ้ง
 
1. นางศรัญญา   หน่อปราบ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พลหาญ
 
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงชลธร   ยาตรา
2. เด็กหญิงยุวดี    วิชัย
 
1. นางวิมล   ถึงประชา
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  แสนสุข
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  บุญเติม
 
1. นางยุมรี  โคตรพงศ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านลุมพุก 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไชยะโอชะ
2. เด็กชายพลวัฒน์  อินทรศรี
3. เด็กชายวีรวัฒน์  วงศ์สุวรรค์
4. เด็กชายสุระศักดิ์  สุวรรณพิมพ์
5. เด็กชายอัครเดช  ด้วงชิน
6. เด็กชายอาทิตย์  จันทะชารี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มูลสิน
2. นายวรวัส  โพธิ์งาม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านลุมพุก 1. เด็กชายกิตติภูมิ  รักกุศล
2. เด็กชายทวีศักดิ์  แดงกัณหา
3. เด็กชายธนพล  ไชยะโอชะ
4. เด็กชายธีรภัทร์  คำสุรินทร์
5. เด็กชายประมอญ  โดลโสภณ
6. เด็กชายสิทธิพ  วันจันทร์
 
1. นายชูศักดิ์  ศุภราชัยกุล
2. นายประมอญ  สูงสง่า
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กชายปฐวี  เครือคำ
2. เด็กชายประสิทธิ์  พาดี
3. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ  นาคผง
4. เด็กชายภัทรภณ  ธาดา
5. เด็กชายวิชิต  สาสีมา
6. เด็กชายวิโรจน์  สามัคคี
7. เด็กชายศักดา  สมน้อย
8. เด็กชายโยทิน  เครือคำ
 
1. นางขวัญฤดี  แก้วมาตย์
2. นางชัชนีย์  แดนดี
3. นายสุวรรณ  ดวงพิลา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกกร  จันทร์หวาน
2. เด็กหญิงจิระวรรณ  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงนิลาวรรณ  จันทวงศา
4. เด็กหญิงพิยะดา  บุญโสม
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีพรมมา
6. เด็กหญิงวนิดา  วงศ์ลา
7. เด็กหญิงวราภรณ์   ตุ่นต้น
8. เด็กหญิงวลีภรณ์  คำภิลา
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สร้อยพิจิตร
10. เด็กหญิงเวฬุวัน   สร้อยสิงห์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทานะสิงห์
2. นางธิติมา  ชิณพันธ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1. เด็กหญิงกรกมล  คำปัญญา
2. เด็กหญิงกฤษณา  มหพจน์
3. เด็กหญิงจันจิรา  บุอ่อน
4. เด็กหญิงญาณิศา  หมดพลัง
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัตพี
6. เด็กหญิงนิธิพร  ประทีปทอง
7. เด็กหญิงนิภาพร  หลอดคำ
8. เด็กหญิงวนิชา  ชอบเสียง
9. เด็กหญิงสุนทรี  ยอดบุรี
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ทองเกลี้ยง
 
1. นางวาสนา  บุญเจริญ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาแวง 1. เด็กชายกฤษฎา  สุภาษร
2. เด็กชายพิชิตชัย  สมสอน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ใจใหญ่
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคลล้อม
5. เด็กหญิงสุริดา  กลมเกลี้ยง
 
1. นายมานิตย์  เหล่าสนธิ์
2. นางอรนิตย์  เหล่าสนธิ์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กชายทินกร  พัดลม
2. เด็กหญิงพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  บุตรจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนา
2. นางวิลาวัลย์  คำวัน
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันดากุล
2. เด็กหญิงสุวิมล  ขนทรัพย์
3. เด็กหญิงไหมทอง  แสงอ่อน
 
1. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
2. นางสาวสุมิตรา  ปัสสา
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐชณิชา  ช่างไชย
2. เด็กหญิงปิยะพร  ขอเพชร
3. เด็กหญิงวัทนวิภา  ทานะวง
 
1. นางสาวอนุสรา  สายแวว
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงปนัดดา  สังสมศักดิ์
2. เด็กหญิงศศิธร  ทองลือ
3. เด็กหญิงแววตา  ทองโสภา
 
1. นางนันทินี  วงษ์พานิช
2. นางอรณีย์   ผลจันทร์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงทิราวรรณ  เหลาเคน
2. เด็กชายอรรถพล  เข็มทอง
 
1. นางยุพาภรณ์  พันธุ์พาห์
2. นางศิวิไล  แรกเรียง
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กชายบุทธินันท์  รัตนมูล
2. เด็กหญิงอนงค์นภา  สุภาษร
 
1. นางบุษดี  รัตนมูล
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชินดา
2. เด็กหญิงจารุณี  สมบูรณ์
 
1. นายพิทักษ์  จำปาวัลย์
2. นางสาวสุกัญญา  สุขสบาย
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายเมธี  ใหญ่ปราม
 
1. นางสาวสุกัญญา   สุขสบาย
2. นายเมธี   น้อยดี
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงพิศตะวัน  อุณหะพันธ์
2. เด็กหญิงวสุนันท์  ศรีจันทร์
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  สารีรมย์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ขันเลข
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ขันเลข
 
1. นางสาวบัวสร   สีม่วง
2. นางเพ็ญศรี   เรืองศรีใส
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจิตตารัตน์  กันภัย
 
1. นายพิทักษ์  จำปาวัลย์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนานางวาน 1. เด็กหญิงติญาพร   ขันสิงห์
 
1. นางถนอม  สายเสมา
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายญาณภัทร  อังฉกรรณ์
 
1. นางสาวแพงจิตร์  แสนสุข
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล  มังคละพลัง
 
1. นายณัฐกร  กาเผือกงาม
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายธนบัตร  กรไกร
 
1. นายปฏิวัติ  ทองลือ
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงวรรณมาศ  ทิพวัลย์
 
1. นายณัฐกร  กาเผือกงาม
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 1. เด็กชายนภัทร  สายเนตร
 
1. นางจรูญ  ดาผา
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  สายเนตร
 
1. นายอุไร  เลขสันต์
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จันทตรี
 
1. นายสายัณห์  ทองละมุล
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล  มังคละพลัง
 
1. นายณัฐกร  กาเผือกงาม
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกุสุมา  อยู่เย็น
2. เด็กชายจอนส์นี่  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ทิวะสิงห์
4. เด็กชายชาญวิทย์  แดงอุดม
5. เด็กชายณัฐพล  มังคละพลัง
6. เด็กชายดุสิต  หงษ์ไชยคำ
7. เด็กหญิงธนิดา  จูมชัย
8. เด็กชายธวัชชัย  วงษาราช
9. เด็กชายนันทวุฒิ  สืบจันทา
10. เด็กหญิงบี  แพงจักร
11. เด็กชายปฎิวัติ  สืบสระคำ
12. เด็กหญิงพัชราภา  สินทร
13. เด็กหญิงมัลลิกา  อุปจันทร์
14. เด็กหญิงยุภาพร  สอนสุข
15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สินธนู
16. เด็กชายราเชน  ทีฆายุพรรค
17. เด็กหญิงวรรณมาศ  ทิพวัลย์
18. เด็กหญิงศรัญญา  ดีสะอาด
19. เด็กชายศิรเดช  วงกลม
20. เด็กชายสิทธิโชค  กุลไชย
21. เด็กหญิงสุกัญญา  คำหนา
22. เด็กหญิงสุธาสินี  สอนสุข
23. เด็กหญิงสุภัชชา  นะเนตร
24. เด็กหญิงสุภาวรรณ  มีโชค
25. เด็กชายสุรชาติ  ประสานศรี
26. เด็กชายสุริยงค์  นะเนตร
27. เด็กชายอดิสรณ์  ศรีวงศ์
28. เด็กหญิงเยาวรัตน์  วงษ์ภา
29. เด็กชายเอนกพงษ์  สนธิ์หา
30. เด็กชายโยธิน  ตับกลาง
 
1. นายณัฐกร  กาเผือกงาม
2. นางพีรยา  สอนอาจ
3. นางราตรี  ศรีนวน
4. นางสุปราณี  พิเคราะห์
5. นายสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
6. นายเวียงคำ  ฉลูศรี
7. นายไทยวิจิตย์  ศรีวะรมย์
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผิวขำ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพา
3. เด็กหญิงชลนภา  แตงกลาง
4. เด็กหญิงญาณิกานต์  ทองทับ
5. เด็กหญิงฐาปกรณ์  คำสว่าง
6. เด็กชายณภัทร  เกษียร
7. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์กรม
8. เด็กชายธรรมติกร  เรืองเนตร
9. เด็กหญิงนริศรา  กุมภาพงษ์
10. เด็กหญิงประกายแก้ว  มุงคุณพล
11. เด็กหญิงประภาภรณ์  โคตรพรม
12. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ก่องดวง
13. เด็กหญิงพรธิตา  ไชยพันโท
14. เด็กหญิงพรนภา  รักษาพันธ์
15. เด็กหญิงพรปทุม  มะยัง
16. เด็กชายมงคล  ท้าวอ่อน
17. เด็กหญิงมานิตา  กาบยุบล
18. เด็กหญิงละอองศรี  เมืองซ้าย
19. เด็กชายวสุพล  ปุยฝ้าย
20. เด็กหญิงวิจิตรา  โพโสภา
21. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยพันโท
22. เด็กหญิงศศิกานต์  จงเจริญ
23. เด็กหญิงสมฤทัย  กลมเกลี้ยง
24. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทะเสน
25. เด็กชายสุรวิทธิ์  สิตวรษ์
26. เด็กชายสุเกษม  คำผุย
27. เด็กหญิงอิชรา  จันสด
28. เด็กหญิงเกตุสุดา  เพ็งจันทร์
29. เด็กชายไกรวิรญ์  ว่องไว
 
1. นางปัทมาภรณ์  วงศ์บุดดี
2. นางสาวเมษญานันท์  คันศร
 
201 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย - - - โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงสุคนธวา   สุดหล้า
 
1. นางอภิญญา   ทองพิมพ์
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงจิตรดา   ภูวิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ดีสุดหา
3. เด็กชายอัครพล   หงส์ศรี
 
1. นางพรสวรรค์   เครื่องกัณฑ์
2. นางรุ่งนภา   โพธิ์งาม
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านกองโพน 1. เด็กชายทินกรณ์   ทาหอม
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์   เทศวงศ์
3. เด็กชายพัชรมล   อ้วนท้วน
 
1. นางสาวศิริธร   แก้วกนก
2. นายอนันท์   ทรงทรัพย์
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงสุนันท์  ส่งศรี
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตากแดด   1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายธนกรณ์  ผลสุข
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กชายเมฆา  กาสิทธิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  วงศ์ปัดสา
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชอนพา
 
1. นางมยุรา  ญวณขันธ์
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายเรืองอำนาจ  รักษาศรี
 
1. นางจิรายุ  รักษาศรี
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางมยุรา  ญวณขันธ์
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคำแคน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงนภพร  ศรศิลป์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เพิ่มพิม
 
1. นางจารุวรรณ  ทองประเสริฐ
2. นางสาวเข็งคำ  มีพิมพ์
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาวิเศษ
2. เด็กชายธีระพล  ปุยฝ้าย
3. เด็กชายวิฑูรย์  พงสุทธิ์
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลทวี
2. นางสาวบุษบา  เสาแก่น
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคันพะลาน 1. เด็กชายอุทร  ทวีบุญ
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กานุสนธ์
 
1. นายปริวัตร  เจริญท้าว
2. นางสาวอนุสรา  โพธิ์พา
 
216 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงจันทิมา  เพ็งเขียว
2. เด็กหญิงหนูเจียว  โยธาศรี
 
1. นายธนศักดิ์  เคนบุปผา
2. นางสาวสมคิด  คำวัน
 
217 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงกัลยานี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวณัฐยา  สร้อยคำ
2. นางตรีชฎา  ตละพา
 
218 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พรมสำลี
2. เด็กชายอนันต์  พรมมาโฮม
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นางสาวศศิธร  เหลากลม
 
219 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงณัฐชา  สาระคำ
2. เด็กชายนันทกร  รสหอม
 
1. นายวันดี  ขันเลข
2. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
220 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 1. เด็กชายวรุต  เจริญจิตร
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่นคำ
 
1. นางจุฬาพันธ์  ผาไชย
2. นางผ่องใส  ศรไชย
 
221 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายชัชนันท์  แก้วมีศรี
2. เด็กชายณัฐพล   จงสมไชย
3. เด็กชายธวัชชัย  สุทธิ์กร
4. เด็กชายธีระยุทธ  จันทร์ทศ
5. เด็กชายภาคภูมิ  พรมศร
6. เด็กชายรณชัย  อินธิจักร
7. เด็กชายศิริพงษ์  อารมณ์
 
1. นางกฤตยา  เจริญกิจ
2. นางแพงพันธ์  พรมสำลี
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธวัชชัย  กองพร
 
1. นางสาวพัชศิริ  ภาระวัน
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงนุพร  คะรินรำ
 
1. นางปิยะพันธ์  ใจแก้ว
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายสุทัศน์  หมื่นจูม
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  บุดดีอ้วน
 
1. นางบังอร  สุภโคตร
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงสุพัตตา  นาหว้า
 
1. นางปิยะพันธ์  ใจแก้ว
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทรายพูล 1. เด็กชายสุนทร  เกษกุ
 
1. นางพัชรินทร์  นิธิยานันท์
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นายสุรชาติ  ประสานศรี
 
1. นางณัฐพร  ยืนนาน
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1. เด็กชายธนวิชญ์  อักษรสิทธิ์
 
1. นางมาลีวัลย์  ขันที
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงจันทนา  พื้นพรม
2. เด็กหญิงนวลศรี  ลีน้อย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรดา
4. เด็กหญิงอินธิรา  สาธุ
 
1. นางสาวนิตยา  อมรสิน
2. นางรัชตา  เจริญยศธนา
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1. เด็กหญิงอรุณรักษ์  สุภนิกร
 
1. นายวัชรพล  ขันธุแสง
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายอนุชา  จันทร์รัตน์
 
1. นายเด่น  ภูผากัมปนาท
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตตรง
 
1. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายชลธิชาติ  สิงห์ษา
2. เด็กชายพงศกร  เชื้อคำเพ็ง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  รอยรัตน์
4. เด็กชายสรศักดิ์  ทองพรม
5. เด็กหญิงสุภาวดี  นันทะวงศ์
 
1. นางสาวณัฐิยา  สร้อยคำ
2. นายภูริภัทร  เรียงคำ
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงจิตรา  กอบเกื้อ
2. เด็กหญิงนิภาพร  พิมพันธ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  สืบโสม
 
1. นายนฤพล  พิเคราะห์
2. นางสาวพัชนี  สีทน
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ทนแล
2. เด็กชายสุรนันท์  พงษ์พันธ์
 
1. นางณัฐยา  อ่างคำหงษ์
2. นางโสภนา  ทาสา
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กชายนันทวีวัฒน์  นาหว้า
2. เด็กชายบุญศิริชัย  เฉลียววงค์
3. เด็กชายรัชพล  นาหว้า
 
1. นายบุญโฮม  แสงงาม
2. นางอัมริสตา  แสงงาม
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านกาบิน 1. เด็กชายกษิดิต  ทามาตร์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สู่ขวัญ
3. เด็กชายเสริมพงษ์  โครงพิมาย
 
1. นายบัญจง  บุญทรง
2. นางเพชรมณี  โสภิตชา
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 1. เด็กชายอภิเดช  นามมาลี
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อ่อนศรี
3. เด็กชายเอกราช  สมพล
 
1. นายอนันต์  ทาสา
2. นายอุบล  พลชัย
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ใหม่
2. เด็กชายพีระพล  ทิณโนรส
3. เด็กชายสรวิทย์  สายธนู
 
1. นางขนิษฐา  เลขสันต์
2. นายอุไร  เลขสันต์
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านนาแวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุปวงศ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  คำมงคล
3. เด็กหญิงสุภัชชา  เหล่าเวียงแก
 
1. นางจุรีรัตน์  โยชะออน
2. นางอรนิตย์  เหล่าสนธ์
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุกรินทร์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ยุตะวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  เพ๊ญพร
2. นายแสงทอง  นนท์ศิลา
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงนิดารัตน์  ยงยืน
2. เด็กหญิงนิภาพร  เกษียร
 
1. นางสาวธันยา  ชิณกะธรรม
2. นายสมภาร  งามเถื่อน
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายจิตรบูรณ์  สาระคำ
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  หาระสาร
 
1. นางยุพิน  ชาวศรี
2. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กชายวันเฉลิม  ทินแรง
2. เด็กชายศิริชัย  คุณสุข
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  คนที
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางเพชรรินทร์  ประหุน
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กหญิงยุพิน  อินทร์สา
2. เด็กชายศราวุฒิ  บุษหงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ต้นแก้ว
 
1. นางสาวนาตยา  อินทะหลาบ
2. นางสาวประจวบ  ทีรวม
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กชายพัชพงษ์  สิงหนาท
2. เด็กชายพิทักษ์  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงเมษา  ปรางศร
 
1. นางศิริวรรณ์   พันธ์ทอง
2. นางเพชรรินทร์  ประหุน
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กชายธนากรณ์  พสุนนท์
2. เด็กชายธีระพงษ์  ชนะคุณ
3. เด็กชายอภิชาติ  ชะโลกลาง
 
1. นางสาวนาตยา  อินทะหลาบ
2. นางอาภาภรณ์  แก้วปัญญา