สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0
2 บ้านนาตาลใต้ 0 0 0 0 0
3 ตระการพืชผล 0 0 0 0 0
4 บ้านอีเติ่ง 0 0 0 0 0
5 บ้านตากแดด 0 0 0 0 0
6 บ้านนาขาม 0 0 0 0 0
7 บ้านบึงหอม 0 0 0 0 0
8 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 0
9 บ้านขุมคำ 0 0 0 0 0
10 บ้านนาตาลเหนือ 0 0 0 0 0
11 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0
12 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0 0
13 บ้านนาชุมใต้ 0 0 0 0 0
14 บ้านนาแวง 0 0 0 0 0
15 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 0
16 บ้านพอก 0 0 0 0 0
17 บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0 0
18 ชุมชนบ้านเจียด 0 0 0 0 0
19 ตชด.ทองพูนพิทยา 0 0 0 0 0
20 บ้านค้อ 0 0 0 0 0
21 บ้านนาหว้าเหนือ 0 0 0 0 0
22 บ้านบาก 0 0 0 0 0
23 บ้านพังเคน 0 0 0 0 0
24 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 0
25 อนุบาลน้องหญิง 0 0 0 0 0
26 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 0 0 0 0 0
27 เขมราฐ 0 0 0 0 0
28 ชุมชนบ้านขามป้อม 0 0 0 0 0
29 ชุมชนบ้านสะพือ 0 0 0 0 0
30 บ้านกองโพน 0 0 0 0 0
31 บ้านคอนสาย 0 0 0 0 0
32 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 0
33 บ้านดงตาหวัง 0 0 0 0 0
34 บ้านนาชุม 0 0 0 0 0
35 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 0
36 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0
37 บ้านบก 0 0 0 0 0
38 บ้านบกหนองทันน้ำ 0 0 0 0 0
39 บ้านลุมพุก 0 0 0 0 0
40 บ้านฮี 0 0 0 0 0
41 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 0 0 0 0 0
42 บ้านแพง 0 0 0 0 0
43 บ้านโนนตูม 0 0 0 0 0
44 บ้านโสกชัน 0 0 0 0 0
45 ผอบ ณ นคร 1 0 0 0 0 0
46 พรเมตตาคริสเตียน 0 0 0 0 0
47 คันพะลาน 0 0 0 0 0
48 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น 0 0 0 0 0
49 ตชด.บ้านป่งคอม 0 0 0 0 0
50 บ้านกระเดียน 0 0 0 0 0
51 บ้านกาบิน 0 0 0 0 0
52 บ้านคำข่า 0 0 0 0 0
53 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 0
54 บ้านคำแคน 0 0 0 0 0
55 บ้านคำไหล 0 0 0 0 0
56 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 0 0 0 0 0
57 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 0
58 บ้านดอนตะมุน 0 0 0 0 0
59 บ้านถ้ำแข้ 0 0 0 0 0
60 บ้านทรายพูล 0 0 0 0 0
61 บ้านนาขนัน 0 0 0 0 0
62 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0
63 บ้านนานวน 0 0 0 0 0
64 บ้านนานางวาน 0 0 0 0 0
65 บ้านนาพิน 0 0 0 0 0
66 บ้านนายูง 0 0 0 0 0
67 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 0
68 บ้านนาส้มมอ 0 0 0 0 0
69 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 0 0 0 0 0
70 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 0
71 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 0
72 บ้านสองคอน 0 0 0 0 0
73 บ้านหนองนกทา 0 0 0 0 0
74 บ้านห้วยฝ้าย 0 0 0 0 0
75 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 0
76 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 0 0 0 0
77 บ้านเกษม 0 0 0 0 0
78 บ้านแก่งเค็ง 0 0 0 0 0
79 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 0 0 0 0 0
80 บ้านแหลไหล่ 0 0 0 0 0
81 บ้านโคกน้อย 0 0 0 0 0
82 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0
83 บ้านไหล่ทุ่ง 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0