รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  หลักหาญ
 
1. นางทวิวรรณ  คำแหง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงอภิสมัย  จันทร์ส่อง
 
1. นางนิตยา  บุญสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงจินรัตน์  เกษมณี
 
1. นางอุทัย  วามนตรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงโสภิดา  ปักเขมายัง
 
1. นางนริศรา  คำดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิ่งบู
 
1. นางพูนสิน  บุตรภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. นางสาวศันสนีย์  ทองจันทร์
 
1. นางสุวิมล  บุญใส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  ทองประสาร
 
1. นางศรีวรา  ทองลอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงสันตกมล  ไหลหลั่ง
 
1. นางบัวเรียน  เนาวะราช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงศิริวิไล  ทองรุ่ง
 
1. นางสาวศรีสมร  พละพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์  จันทร์หาญ
 
1. นางสุวิมล  บุญใส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงศุภกานต์  สินกังวาน
2. เด็กหญิงอภิสรา  พลธานี
 
1. นางพูนสิน  บุตรภักดี
2. นางสกาวรัตน์  วงศ์คำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. นางสาวจริยา  เสโส
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  มหาคำ
 
1. นางพรรณี  แสงงาม
2. นายพิทยา  พลศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงศุภจิรา  เจริญนาวี
 
1. นายสมชาย  ดิษเจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายชิติพงศ์  อึ้งอุดรภักดี
 
1. นางวันเพ็ญ  บุณยศิโรตม์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงอัญรัตน์  ก่อแก้ว
 
1. นางพิณภา  บุ้งทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปริมพักตร์  กุลบุญญา
2. เด็กหญิงมณีกานต์  รังษีกาญจน์ส่อง
3. เด็กหญิงอิงฟ้า  พันธ์งาม
 
1. นางนุชศรา  ไชยสัจ
2. นายเอกชัย  ประสานสิงห์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงจรัลพร  แก่นสาร
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เพ็ชรภักดี
3. เด็กหญิงนิสากร  ทำนุ
 
1. นางสาวชนิดา  ทวีศรี
2. นางนุจนารถ  ทวีศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ราตรี
2. เด็กหญิงวิภวานี  ทองเทพ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วงศ์เสนา
 
1. นางวันเพ็ญ  บุณยศิโรตม์
2. นางวิภาดา  ประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายรัชชานนท์  จำเนียร
3. เด็กชายสมชาย  บุญสูง
 
1. นางสุภัสตา  ชุมเสน
2. นางสุรณี  รักสะอาด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ยศรักษา
2. เด็กชายวิชญะ  โชติรสนิรมิต
 
1. นางประยอม  บุญศักดิ์
2. นายสุริยา  ศรีคราม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายพาราดร  วังอินทร์กลาง
2. เด็กชายเกียรติชัย  วังอินทร์กลาง
 
1. นางพิณภา  บุ้งทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1. เด็กชายอรรถณพ  กมลฤกษ์
 
1. นางวิภาวรรณ  ชายแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายรัฐพล  สุภาคาร
 
1. นางประภา  ภาระศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายณัฐพล  บุญลี
 
1. นางสุภาพร  เทพทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงครองขวัญ  คำจันทร์ลา
2. เด็กหญิงธัญพร  รุ่งทองใบสุรีย์
3. เด็กหญิงพัชรี  เมธาถิระสวัสดิ์
 
1. นางพัชนีบูลย์  ประเสริฐศรี
2. นางสาวอรศรี  ดวงรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงยุวรี  บุญสุข
2. เด็กหญิงระภีพร  บุญสุข
3. เด็กหญิงสุวธิดา  บุญจริง
 
1. นางสาวนิตยา  กาเมือง
2. นางสาวอนันต์ถิณี  บุญจอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤตพงศ์  เลขะเจริญกุล
2. เด็กหญิงฉัตรศิริ  ชัยโย
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ตันติศิรินทร์
 
1. นางรัชนี  มูลป้อม
2. นางเทพี  วรรณวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงธัญรดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคอก
3. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วสิงห์
 
1. นางกัณนิกา  โสภาพันธ์
2. นางพฎา  โกธัญญะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกิตติ์รวี  โชคธนเสฏฐ์กุล
2. เด็กหญิงปาณัสม์  ปิยะรัตน์มานนท์
3. เด็กหญิงเจตน์สิรี  ธนกิจจารุ
 
1. นางสาวฟาริดา  โหราศาสตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์  ศรีชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายธีระพัฒน์   ประสานศรี
2. เด็กหญิงวาสนา   มาเฉลิม
3. เด็กชายอนุวัฒน์   ใจเย็น
 
1. นายกิตติวัตร  วงศ์โสภา
2. นางเพ็ญศรี  ดุจดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายจิณณภัทร  เวชกูล
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชยา  เจียรกุล
3. เด็กชายสรชัช  บูรพันธ์
 
1. นางสายสมร  เส้นทอง
2. นางสิรินรดา  สุภักดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ผิวนวล
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คูณคำ
3. เด็กหญิงรติกานต์  ไขว้วงศ์
 
1. นางสุภาพร  น้อยแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายณฤทธิ์ชัย  จันทร์ล่องคำ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สายสุพรรณ
 
1. นายนพภา  พิมพ์สะ
2. นางสุดใจ  พิมพ์สะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  พรมเพ็ญ
2. เด็กชายศิวกร  ประกอบผล
 
1. นายประจักษ์  ก้อนแก้ว
2. นางพนมพร  โอวาท
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานตะโนน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จงเทพ
2. เด็กชายอนิรุทติ์  ส่งเสริม
 
1. นายบัญชา  บังศรี
2. นายฤทธิรุทธ  โกมลศรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนบัตร  สีทาบัตร
2. เด็กชายสันติ  ศิริบุตร
 
1. นายจำเนียร  อุ่นใจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายกฤตยศ  หกพันนา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สาระจันทร์
 
1. นายศักดิ์  หกพันนา
2. นางสุกัญญา  โสดานาถ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายสุทัศน์  ทองที
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  วงศ์ศรีทา
 
1. นายวิฑูรย์  หมทอง
2. นางเยาวรัตน์  สุขวิลัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธวัชชัย  แสนศรี
2. เด็กชายสืบศักดิ์  มณีนารถ
 
1. นายนวลจันทร์  เจือสุข
2. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงจัสมีนา  ซูลตาน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชื้อชาติกล้า
3. เด็กหญิงมณธกานต์  ประสิทธิ์สาร
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  ธนโชควรานนท์
5. เด็กหญิงศศิธร  ศรีประสาร
 
1. นางพวงเพชร  บุตรี
2. นางวิไลวรรณ  ชมอินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นที
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริมา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  กุลอ่อน
4. เด็กหญิงสุพัตตรา  ปรารุด
5. เด็กหญิงอารยา  บุญเกิด
 
1. นายสนิท  โทแก้ว
2. นางแสวง  โทแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทรชนะ
2. เด็กหญิงจินตนา  ธรรมปัญญา
3. เด็กชายณรินทร์สาสน์  สายแวว
4. เด็กหญิงนวลอนงค์  กำทอง
5. เด็กหญิงพัชรา  จันมา
 
1. นางนวลศิริ  กออินทร์
2. นางสาวปัญจพร  บุปผาพรหม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุสมบัติ
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงปริยากร  พรมดี
4. เด็กหญิงสิรภัทร  นันทศิริพล
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  แจ้งไธสง
 
1. นางสาวนงเยาว์  เสถียรวัฒน์
2. นายสำราญ  โคตรบุรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญภัค  ส่งสุข
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธานีรัตน์
3. เด็กหญิงดวงพร  จูมวันทา
4. เด็กหญิงวิชุดา  บุญประภาร
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  ชมชิด
 
1. นายจำเนียร  กิ่งแก้ว
2. นางผ่องใส  นามบุตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศุภสุข
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ประสานพิมพ์
3. เด็กหญิงมลนิดา  ลาภประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุรวดี  ชื่นภิรมย์
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สัจสุวรรณ์
 
1. นางลักษณ์   ยมนา
2. นายไชยวัฒน์  โสมะเกษตรินทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายปริญญา  บุเงิน
2. เด็กชายภัทรพล  จิตเสนาะ
3. เด็กหญิงวรรณภา  ปัดดี
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพชิต
5. เด็กชายเพชร  บัวปล้อง
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นางสาวอัมรินทร์  จอมหงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายพงษ์เทพ   เลาหะวนิช
2. เด็กหญิงพรรณพร   จิตสิงห์
3. เด็กชายพีระพัฒน์   ผูกจันทร์
4. เด็กหญิงสุภัทรพร   สุนธะวงษ์
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    สายนรา
 
1. นางจินตนา   สุหงษา
2. นายปฏิกรณ์   ธรรมสัตย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. นายกันตศักดิ์  สิงห์คู่
2. เด็กหญิงชไมพร  กันขัต
3. นางสาวธัญญาณี  โม้มาลี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหมวิจิตร
5. นางสาวปรางค์แก้ว  มุจรินทร์
6. นางสาวปานศรา  จันทร์หาญ
7. นายยงวิช  นาวงศ์
8. เด็กชายรัฐวุฒิ  ผึ้งทอง
9. เด็กหญิงสุนิตา  วรรณเสน
10. นางสาวสุภาพร  ศรีลาวงค์
11. นางสาวสุภาวดี  ศรีรมย์
12. เด็กชายอดิศร  บุญประโคน
13. นางสาวอรพัฒน์  ดวงแก้ว
14. เด็กชายอลงกรณ์  บุญอำนวย
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีวิชัย
 
1. นางพิศสมร  ขันธะรี
2. นางยุพาพร  โพธิ์พรหม
3. นางสุกัญญา  โสดานาถ
4. นางสุวิมล  บุญใส
5. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กชายกฤษดา  หอมเชื้อ
2. เด็กหญิงขวัญตา  ลือเดช
3. เด็กชายคัมภี  ศุภสุข
4. เด็กชายฉัตรชัย  ข่ายมณี
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  นรมาศ
6. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ละคร
7. เด็กชายนัฐพล  นาเลิง
8. เด็กหญิงนันทวัน  อรมาศ
9. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ยืนยิ่ง
10. เด็กหญิงปวริศา  จันปัญญา
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ข่ายมณี
12. เด็กหญิงภัครภา  อรพันธ์
13. เด็กชายฤทธิเกียรติ  จันทร์ชนะ
14. เด็กหญิงวราภรณ์  ดีเรือง
15. เด็กชายวุฒิรัชต์  สายงาม
16. เด็กหญิงสายสมร  สัตย์ธรรม
17. เด็กหญิงสุนิตา  ค้ำจุน
18. เด็กหญิงอทิตยา  ศุภสุข
19. เด็กหญิงอริษา  หาญทะเล
20. เด็กชายไชยา  คินานันท์
 
1. นายณรงค์  สุขใจ
2. นางนุชนารถ  สุขใจ
3. นางวราภรณ์  สุดดี
4. นางวาสนา  วงษ์สิงห์
5. นางอัจฉราวดี  กุลวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงฐาณมาศ  พิมพ์หล่อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง
3. เด็กชายธนาธร  แก่นกอ
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  บุตรแก้ว
5. เด็กหญิงปิยะดา  หมู่ใหม่
6. เด็กหญิงพนมพร  ศรีวังพล
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  จอมหงษ์
8. เด็กหญิงพิมประภา  คำพันธ์
9. เด็กชายรวิโรจน์  พิมพ์หล่อ
10. เด็กหญิงวิชุดา  ชาวนา
11. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ศรีงาม
12. เด็กชายสุรศักดิ์  ประสพคุณ
13. เด็กหญิงอภิญญา  คำพันธ์
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิมพ์หล่อ
15. เด็กชายอาทิตย์  อยู่เย็น
16. เด็กหญิงอารียา  จิตรสิงห์
17. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จารุกขมูล
18. เด็กชายเกวริน  สายแวว
 
1. นางผ่องศรี  คำหว้า
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สูงสุมาลย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปริเรศพงศ์
 
1. นางชัญญา  ทองเสี่ยน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สงวนดี
 
1. นางบุณฑริกา  ศุภลักษณ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงวริวรรณ  จูงพันธ์
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วอทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนพิมพ์
 
1. นายประเสริฐ  วงศ์เสนา
2. ดร.พันชกร  บำเรอพงศ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายชานนท์  สองศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้ออุ่น
 
1. นายประเสริฐ  วงศ์เสนา
2. ดร.พันชกร  บำเรอพงศ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงเนติยา  โพธิ์ชื่น
2. เด็กชายไพรวัลย์  ศรเพ็ชร
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
2. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงจิราพร  พิณทอง
2. เด็กหญิงชนาพร  สิงห์คู่
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ส่งเสริม
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ธรรมศร
5. เด็กหญิงบุษบา  วิเวกวิน
6. เด็กหญิงยลวรรณ  มณีสร้อย
7. เด็กหญิงวิจิตรตรา  สายสุด
8. เด็กหญิงศศิวิมล  สีเสน
9. เด็กหญิงอริษา  ทองย่อย
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ประจวบบุญ
 
1. นางคำปอน  ยิ่งยืน
2. นางณรงค์  ยิ่งยืน
3. นายสังคม  วุฒิเศลา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงจรัสศรี  เฒ่าเมือง
2. เด็กหญิงณัฐฐิญา  จักรวุฒิตรีสิน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บำเรอพงษ์
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  ศุภอักษร
5. เด็กหญิงนิชา  เรืองมัจฉา
6. เด็กหญิงภัควดี  อุดมศรี
7. เด็กหญิงรมิตา  สุวรรณพรม
8. เด็กหญิงศิริพร  วงษ์ประเสริฐ
9. เด็กหญิงสุวินันท์  จันทะมุด
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  เข็มเพ็ชร
 
1. นางพรพิมล  สุคนธรัตน์
2. นางอรวรรณ  วรวงษ์
3. นางอัมพร  เรือนเจริญสิน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกุสุมา  อินทรุกขา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงดี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมูล
4. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์เวียง
5. เด็กหญิงธาริณี  จันทร์คำ
6. เด็กหญิงปริศนา  เคนสุข
7. เด็กหญิงปวีณา   มานุจำ
8. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองอยู่
9. เด็กหญิงมนัสวี  ด้วงทา
10. เด็กหญิงยุพารัตน์  กิจไธสง
11. เด็กหญิงรักษ์สุคนธ์  ยลสุข
12. เด็กหญิงวรรณวิมนต์  คงตางาม
13. เด็กหญิงสิริมา  มหาลา
14. เด็กหญิงอารียา  แสนทวีสุข
15. เด็กหญิงเวธณี  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยลสุข
2. นายสัมฤทธิ์  เชื้อแก้ว
3. นางสำเริง  แสงวิเชียร
4. นางสาวสุกัญญา  มาลัยงาม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายณัฐพล  พันธ์เขียน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ถิ่นขาม
3. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญทรง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชนะสิงห์
5. เด็กหญิงนริศรา  พันธราช
6. เด็กหญิงนันทิดา  สกุลจาบ
7. เด็กหญิงพรชิตา  มาเฉลิม
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัทมะ
9. เด็กหญิงภิรมณ์รักษ์  รุ่งโรจน์
10. เด็กหญิงวัลยา  สุขใจ
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญมาก
12. เด็กหญิงสุจิตรา  กุลแก้ว
13. เด็กหญิงสุธาสินี  สร้อยสนธิ์
14. เด็กหญิงสุภัทรตรา  พันทิมา
15. เด็กหญิงหิรัณยา  วาระสุข
 
1. นางกนกพรรณ  ฉากครบุรี
2. นางกรวิกา  จันทมาลา
3. นางชนิตา  รวมแก้ว
4. นายวรรณศักดิ์  ดาวสี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงประภาวดี  พันธ์ขาว
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีแสง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  งามเชื้อ
 
1. นางสำราญ  สมหวัง
2. นางสุภาพร  คำล้าน
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงปภาวดี   ผลเพียร
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา   พันพิบูลย์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา   วงแหวน
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
2. นายวิทยา  จารุกขมูล
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ภาคศิริ
2. เด็กหญิงพรพิไล  เทพารักษ์
 
1. นายทูลศักดิ์  สืบภา
2. นางสุรางค์  สืบภา
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองสง่า
2. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  แก่นสาร
 
1. นายพิฑูรย์  บุ้งทอง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณี  วรพุฒ
 
1. นายเทวา  ศรีดาโคตร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 1. เด็กหญิงนภาพร  ท้าวแก้ว
 
1. นางวิลักษณา  ก้านกิ่ง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กหญิงเกศริน  ปัทมเวณุ
 
1. นายวิบูลย์  มูลป้อม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมาร 1. เด็กหญิงปุณยาพร  คำมี
 
1. นายบุญสันต์  ไชยนา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายธนโชติ  หาระสาย
 
1. นายประสิทธิ์  เผ่าภูรี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงปภัสรา  ประวิง
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  รามหริ่ง
 
1. นางสาวเพลินจิต  บุญไชย
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายศุภชัย  พรมสะอาด
 
1. นายวิบูลย์  มูลป้อม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาจหาญ
2. เด็กชายพรทวี  ลาลี
 
1. นางพิมล  เครือสิงห์
2. นางสุพรรณ  บุญกอง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร  ดิบสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุวลักษณ์  นามแสง
 
1. นางพิมล  เครือสิงห์
2. นางสุพรรณ  บุญกอง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวาสนา  นามแสง
2. เด็กชายเด่นชัย  ลาลี
 
1. นางพิมล  เครือสิงห์
2. นางสุพรรณ  บุญกอง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณกูฏ
 
1. นางสาวเพลินจิต  บุญไชย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  อุ้มบุญ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์สุทธิ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  คำภาปัตน์
 
1. นางประไพรัตน์  สุนิพันธ์
2. นางอุทัย  สร้อยนาค
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กชายรุ่งรวิน  ศรีลาวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธ์  ผิวเงิน
3. เด็กชายอัครเดช  ทองย่อย
 
1. นายสมชาย  ศรีนิล
2. นายไพบูลย์  นามศรี
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนภัทร  คำนัน
2. เด็กชายอภิชัย  สืบสิงห์
3. เด็กชายอภิชาต  บุญยืน
 
1. นายสกุล  บุญนิรันดร์
2. นายอุรพงษ์  จันทรสุข
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายสิรวิญช์  ตรีนก
 
1. นายบุญสม  ตรีนก
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรพรม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงนุชวรา  จันทรเกษม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายภูมิพจน์   จอมหงษ์
 
1. นายพลากร  ชูหา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงสุนิตา   ช่วงโชติ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สูงสุมาลย์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
2. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  ทิวะพล
3. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
4. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
5. เด็กหญิงนุชวรา  จันทรเกษม
6. เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรพรม
7. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
8. เด็กหญิงวิมาดา  จันทรเกษม
9. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  ทิวะพล
4. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
5. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
6. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
7. เด็กหญิงนุชวรา  จันทรเกษม
8. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
9. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
10. เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรพรม
11. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
12. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
13. เด็กหญิงวิมาดา  จันทรเกษม
14. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
15. เด็กชายศุภชัย  บุญประเชิญ
 
1. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
2. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
3. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
4. เด็กหญิงนุชวรา  จันทรเกษม
5. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
6. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
7. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
8. นายยันต์  พาละพล
9. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
10. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
11. เด็กชายศุภชัย  บุญประเชิญ
 
1. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สารการ
2. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มั่นคง
3. เด็กชายกิตติคุณ  วิชปริยา
4. เด็กชายจักรกฤช  ทองเพิ่ม
5. เด็กชายจักรพงศ์  มุธุสิทธิ์
6. เด็กชายจิรวัฒน์  วระจันทร์
7. เด็กชายณัฐวัฒน์  มุ่งหมาย
8. เด็กชายนนทพัฒน์  เจริญวัย
9. เด็กหญิงนภัสสร  พันศิริ
10. เด็กชายปนวัฒน์  ภิญญศักดิ์
11. เด็กชายมงคล  วงษ์ชมพู
12. เด็กหญิงวิชญาดา  สาธุภาค
13. เด็กชายวิชนะ  บัวเขียว
14. เด็กชายวโรดม  ฝอยทอง
15. เด็กชายศุภโชค  สาธุภาค
16. เด็กชายสิรภัทร  สายสมบัติ
17. เด็กชายสิรวิญช์  ตรีนก
18. เด็กชายสุรทิน  หมายดิน
19. เด็กชายสุรทิน  หมายสิน
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายธนู
21. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พื้นผา
 
1. นายทัศนัย  เจริญวัย
2. นายธนเดช  ทองจำรัส
3. นายบุญสม  ตรีนก
4. นายปรีชา  ทองลอง
5. นางผ่ิองใส  นามบุตร
6. นายสยาม  สีด้วง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปราบมนตรี
 
1. นายชาตรี  ธงยศ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุริยา  จันภูงา
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ประทุมพันธ์
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญช่วย
 
1. นายอำนาจ  มณีเขียว
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายภรันยู  จันทร์ทิพย์
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุริยา  จันภูงา
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุพรรณา  ชินทวัน
 
1. นายอุรพงศ์  จันทรสุข
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายฐานทัพ  บุญฤทธิเดช
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายพลวัฒน์  พูลผล
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุตรแสน
 
1. นางปราณี  หงษ์วิไล
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  เจริญพงษ์
 
1. นางสาวขวัญประภา  นพตะนา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายพิษณุ  นนทการ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  พากเพียร
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายธันวา  มังกรณ์
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงแก้ว
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงประภัสสร  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวจินตหรา  คำทอง
 
112 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ
2. เด็กหญิงกรกมล  ชัยโย
3. เด็กหญิงกุลรดา  นามเจริญ
4. เด็กหญิงจณิศตา  จันทเวทย์ศิริ
5. เด็กหญิงจอมสุดา  แก้วอร่าม
6. เด็กหญิงชนกนันท์  กัลยะวิมล
7. เด็กหญิงชุติญา  เตชะตานลท์
8. เด็กหญิงฐิติมา  ระวีวงศ์อโนทัย
9. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศ์วาน
10. เด็กชายณภัทร  สุภาพสุนทร
11. เด็กหญิงณัชชา  กกกลาง
12. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จัยสิน
13. เด็กหญิงณัฐชยา  กระจ่างศรี
14. เด็กหญิงณิชา  แจ้งคล้อย
15. เด็กหญิงทอแสง  เหล่าอยู่คง
16. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยิ่งสนองชาติ
17. เด็กหญิงธัญภัส  กุดเกล้า
18. เด็กหญิงธันย์รัญธิดา  จารุแพทย์
19. เด็กหญิงธีรนุช  ข่าขันมะลิ
20. เด็กชายธีรโชติ  คณะเมือง
21. เด็กหญิงนริสรา  ตริยางกูรศรี
22. เด็กหญิงนันทิชา  กัญญพิลา
23. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำศรี
24. เด็กหญิงนิรชา  ธงไชย
25. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลอยวัฒนา
26. เด็กหญิงประสิตา  ขันติวารี
27. เด็กหญิงปุณยาพร  ทินกรวงศ์
28. เด็กหญิงพัชรารัตน์  อติเชษฐ์ธนิศ
29. เด็กหญิงพุทธรัตน์  พลนิล
30. เด็กหญิงรมิดา  พงคพนาไกร
31. เด็กหญิงวรรณรดา  ทองประเสริฐ
32. เด็กหญิงวรรณวนัช  วิเศษชาติ
33. เด็กหญิงศศินา  อรัมสัจจากุล
34. เด็กหญิงศศิวมล  ส่องเสนา
35. เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณโชติ
36. เด็กหญิงอภิชญา  โตวัฒนกิจ
37. เด็กหญิงอภิญญา  แข่งขัน
38. เด็กหญิงอรนลิน  พันธุ์เพ็ง
39. เด็กหญิงเบญญาภา  ยาวะโนภาสน์
40. เด็กหญิงแพรพิงค์  พีระนันท์รังสี
 
1. นางสาวขวัญประภา  นพตะนา
2. นางสาวชนิกานต์  สายพันธ์
3. นางชไมพร  ฉาไธสง
4. นางสาวนภาพร  เรือนเจริญ
5. นางสาวพนิดา  คงสำรวย
6. นางสาววริษา  มุขมณี
7. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
8. นางสิริลักษณ์   บุญสาม
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายจักรตุพันธ์  จีนวงศ์
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  จอมหงษ์
3. เด็กชายจีระศักดิ์  หอมหวล
4. เด็กชายชลธวัช  จอมหงษ์
5. เด็กชายชูชัย  ช่วงโชติ
6. เด็กชายฐณกูร  สายแวว
7. เด็กชายณัชพล  จีนวงศ์
8. เด็กชายณัฐวัตร  เชื้อชัย
9. เด็กหญิงดรุณี  โสภา
10. เด็กหญิงดวงกมล  ระนา
11. เด็กชายธนวัฒน์  สายแวว
12. เด็กชายธนากร  วรรณประภา
13. เด็กชายธีระพงษ์  แก้วศรีจันทร์
14. เด็กชายธีระวัฒน์  เชื้อชัย
15. เด็กชายนนธวัช  สายแวว
16. เด็กชายนาทบดินทร์  ประสานวรรณ
17. เด็กชายปัญญา  จันจุฬา
18. เด็กหญิงปานตะวัน  สายแวว
19. เด็กชายพวงทอง  อุทานุเคราะห์
20. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  หมู่ใหม่
21. เด็กชายภูมิพจน์  จอมหงษ์
22. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รางสถิต
23. เด็กชายรุ้งเกียรติ  สายแวว
24. เด็กหญิงวรรณภา  ศิรินนท์
25. เด็กชายวีระชัย  ไขว้วงศ์
26. เด็กหญิงศิรินาถ  พูลเพิ่ม
27. เด็กชายสถาพร  สิทธิจินดา
28. เด็กชายสมจิตร  ธัญญาหาร
29. เด็กหญิงสมพร  โพธิ์ชัย
30. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไทยกุล
31. เด็กหญิงสุพรรษา  หงษ์อินทร์
32. เด็กชายสุริยา  ปักษาพันธ์
33. เด็กชายอดิศักดิ์  ทนงใจ
34. เด็กชายอานนท์  มั่นใจ
35. เด็กชายเฉลิมชัย  พูลเพิ่ม
36. เด็กชายเฉลิมราช  พูลเพิ่ม
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาคเกลี้ยง
38. เด็กชายไชยพร  ตาแก้ว
 
1. นายถิ่นสุข  สีหะวงษ์
2. นางนวลออง  ศิริแก้ว
3. นายพลา่กร  ชูหา
4. นายวิทยา  อ่อนดี
5. นางสังวาลย์  ประสารพันธ์
6. นางแพงศรี  ทองพิทักษ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายฐานทัพ  ชนะชัย
2. เด็กชายณัฐมล  แก้วจินดา
3. เด็กชายปฎิภาน  ฝูงดี
4. เด็กชายพงษ์เพชร  ลีลา
5. เด็กชายพัทธนันท์  บูรณะกิจ
6. เด็กหญิงวารีวรรณ  พันคำ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  เคยพุดชา
8. เด็กหญิงอนันตญา  สีบุญ
 
1. นางจิราพันธ์  โหราย์
2. นางชวัลกร  วิทยพานิช
3. นางนงลักษณ์  เสระทอง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  รื่นเริง
2. เด็กชายธนาพร  พันธ์วัตร
3. เด็กชายนิรพันธ์  พละศักดิ์
4. เด็กชายปริญญา  เอวบุตร
5. เด็กหญิงพาทินธิดา  คุ้มเจริญ
6. เด็กหญิงวนิดา  อิโน
7. เด็กชายวันชัย  สมตัว
8. เด็กหญิงสาวิตรี  เดชผล
9. เด็กชายสุทัศน์  บุญลือ
10. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  รูปอ้วน
 
1. นางนุชนี  ทาตระกูล
2. นางสาวสุวภัทร  บุตรอ่อน
3. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
 
116 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกนกอร  นรารัตน์
2. เด็กหญิงปริยากร  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงวรัชยา  อุณาภาค
4. เด็กชายวิริทธิ์พล  วงศ์งาน
5. เด็กหญิงสุจิณณา  บุญแต่ง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขาววงศ์
7. เด็กหญิงหทัยภัทร  อำพัน
8. เด็กหญิงเกตุกมล  เขาแก้ว
 
1. นางกิติมา  บัวแย้ม
2. นางนัดดา  มงคลแก้ว
3. นางสาวปรียานุช  โครตพัฒน์
4. นางวิไลวรรณ  ชมอินทร์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สมควร
2. เด็กหญิงณัฐิดา  หมู่ใหม่
3. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ดีแป้น
4. เด็กหญิงพรรณรัตน์  จุลศรี
5. เด็กหญิงสุกันยา  วันดี
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  เพิ่มพูน
 
1. นางนวลออง  ศิริแก้ว
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศรี
2. เด็กหญิงชลนาถ  สบายใจ
3. เด็กหญิงณัฐฐา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงสุภิสรา  ศรีสุราษฎร์
5. เด็กหญิงอภิสรา  สีบุญ
6. เด็กหญิงเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางจิราพันธ์  โหราย์
2. นางชวัลกร  วิทยพานิช
3. นางนงลักษณ์  เสระทอง
4. นางอัจฉรา  โกศล
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ชาวศรี
2. เด็กหญิงธัญมน  ยลสุข
3. เด็กหญิงนันทิพร  ทวีบูรณ์
4. เด็กหญิงนุชจิรา  ห่องคำ
5. เด็กหญิงพุธิตา  พงษ์ญาติ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางกนกกาญจน์  เกษเจริญคุณ
2. นางเคลือวัลย์  ตลอดพงษ์
3. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
4. นางสาวแสงดาว  ปลื้มจิต
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกัลยศักดิ์  ก่อสินวัฒนา
2. เด็กหญิงชยพรรณ  สุธรรมวิจิตร
3. เด็กหญิงญาณัฐฉรา  ทองเกลียว
4. เด็กหญิงดลพร  ผิวผัน
5. เด็กชายธนบดี  โกศัลวิตร
6. เด็กหญิงนลินพร  โควสุรัตน์
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุหงษา
8. เด็กหญิงประภาดา  มังคละกุล
9. เด็กชายพชระ  วสุธาดา
10. เด็กหญิงพัชรพร  ดีสาย
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุระมาศ
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิลเนตร
13. เด็กหญิงภัทรียา  ชินาภาษ
14. เด็กชายยุทธนา  อุดมปรีชาทรัพย์
15. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สีคะ
16. เด็กหญิงแพรววนิต  หลายวิวัฒน์
 
1. นางสาววรรณวิภา  สุภโกศล
2. นางสาวสโรชา  กำพูล
3. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
4. นางเสาวนีย์  ดอกดวง
 
121 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายปราโมทย์  โพธิ์งาม
2. เด็กชายปริญญา  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ร้ายปล้อง
4. นายเดชาวัต  ปัดฐพิมพ์
5. นายเดโชชัย  ปัดฐพิมพ์
 
1. นางคณึงนิตย์  สมสอน
2. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
122 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายธวัชชัย  ทิวาพัฒน์
2. เด็กหญิงวิไลพร  กล้าหาญ
 
1. นางพวงเพชร  สงสาคร
2. นางอุทิน  หมื่นโสดา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรายุ  แสนคำ
2. เด็กชายวิษณุ  คุณาพันธ์
3. เด็กชายเศกสรร  ทองเขียว
 
1. นายพลเดช  รัตนเพศ
2. นายมนัส  ศรีพลาย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายวรพรต  แดนพันธ์
2. เด็กชายอนาวิล  แช่มชื่น
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หงษ์คำ
 
1. นายทองธาตุ  นิลภา
2. นายวิทยา  จารุกขมูล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุราชรินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  อุตภู
3. เด็กชายอนนท์  ชัดกระโทก
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมนิมิตร์
2. นางสายใจ  ทิมา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงกิตติยา  วงศ์สามารถ
2. เด็กชายวิวัฒน์  สิงห์ลอย
3. เด็กหญิงอนิสรณ์  สิงห์ลอย
 
1. นางรัชนี  เกษร
2. นายเสกสรร  เกษร
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กชายกฤติกานต์  คีรี
2. เด็กหญิงจิตตินาถ  สายหยุด
3. เด็กชายพีรพงษ์  เกษาพันธ์
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  เมืองประดิษฐ์
5. เด็กหญิงอุมาพร  พรมลี
6. เด็กหญิงโศภิษฐ์ตา  แสงสว่าง
 
1. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
2. นางยุพา  เชื้อนิล
3. นายสมบัติ  บุญกอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลอบรม
2. เด็กหญิงธิติมา  จันทร์เติบ
3. เด็กหญิงพีรญา  วงษ์แสง
4. เด็กชายพีรยา  ทองเพิ่ม
5. เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์เติบ
6. เด็กหญิงเสาพรรณี  สาพา
 
1. นายบุญเลิศ  ผิวอ่อน
2. นางสุดาพร  เกษมราช
3. นางเพ็ญศรี  กิ่งวิชิต
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  วงศ์ที
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงกวิสรา  สายสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรุ่งเรือง  สุดตะมณีวงศ์
3. เด็กชายวรายุทธ  ภาคะ
 
1. นายสวัสดิ์  สมหวัง
2. นายเมธี  สุดหล้า
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงกันตินันท์  คำเลิศ
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จูงพันธ์
3. เด็กหญิงวชิรินทรา   ชัดเจน
 
1. นางบุญสนอง  สุขบุญ
2. นายอุทิศ  สุขบุญ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงพิยดา  พาเวียง
2. เด็กชายสหรัฐ  สีชมภู
3. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญชิต
 
1. นางวิไลวรรณ  บุญญโก
2. จ.ส.อ.สุนทร  กิ่งจันทร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงชลดา  บังศรี
2. เด็กหญิงธนารักษ์  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุมาลี  พูลเพิ่ม
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงลลิตา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรพรรณ  กนกหงษ์
3. เด็กหญิงสุมาลัย  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายณัฐดนัย  สายเบาะ
2. เด็กชายวิศกร  อิ่มใจ
 
1. นางรัชตา  ศุภเศรษฐชาติ
2. นายเอกศิษฐ์  บุปผาวัลย์ภาณุทัต
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริณี  ชาวตระการ
2. เด็กหญิงนริสรา  บุตนิตย์
3. เด็กหญิงอาฑิติยา  บรรเทิงสุข
 
1. นางพิกุล  ราตรี
2. นางอรุณี  จงรักษ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา   สุปริต
2. เด็กหญิงขนิษฐา   ธรรมชอบ
3. เด็กชายอดิศักดิ์   สายแวว
 
1. นางจิรัฐยา  โรจนครินทร์
2. นางรุ่งทิวา  คุณสุทธิ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  หวังลาภ
2. เด็กหญิงญานิกา  จินดาชาติ
3. เด็กหญิงเมธาวี  มนต์ขลัง
 
1. นางจินตนา  ทวีวรรณ
2. นางอรุณี  จงรักษ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกนกพร  พลคำมาก
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สัตย์ธรรม
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สัตย์ธรรม
 
1. นางนิภา  พูลเพิ่ม
2. นางสมนึก  มานะพิมพ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  เทศนา
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  โคจร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศิริกุล
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
2. นางสุมาลี  คุณา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงกัณธิมา  สายแวว
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ผลากุล
3. เด็กหญิงจันทร์ญา  จารุขมูล
 
1. นายบุษกร  จันทลิกา
2. นายวันชรัส  จันทลิกา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกานต์  เจริญพร
2. เด็กชายธนัสชนม์  แก้วสง่า
 
1. นายสมชัย  จารุจิตร
2. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ระดาบุตร
2. เด็กหญิงอลิสา  บุญลี
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นายไพศาล  ภัควันต์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1. เด็กชายจิรพัทธ์  ขอมเดช
2. เด็กชายวชิรวงศ์  พงษ์สถิตย์
 
1. นายอุทัย  แดนพันธ์
2. นายเสถียร  กุลนาดา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขุมาลวงศ์
2. เด็กหญิงสายชล  ธีรลีกุล
 
1. นางปรวรรณ  สีสังข์
2. นางรดาชา  ไชยมาศ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ภาคทอง
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  วิถี
3. เด็กชายอรินทร์ธวัช  ถนอมหลัก
 
1. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กหญิงนภัส  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ขอห้องกลาง
 
1. นายขจร  เยาวบุตร
2. นายสุทิน  นนทวงศ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายสัญญากรณ์  น้ำเงิน
2. นายอรรถพล  ศรีมันตะ
 
1. นายศักดิ์  หกพันนา
2. นางสุกัญญา  โสดานาถ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  โชติสนธิ์
2. เด็กชายศุภเดช  พละอุตส่าห์
 
1. นายณรงค์  สมบูรณ์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงบดินทร์ฉาย  ภูผาลินิล
2. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์หล่อ
 
1. นายธนา  กาหาวงศ์
2. นายวัฒนะ  วงศ์ตรี
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  พิพัฒน์
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศิริวรรณ
 
1. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายธนาธิป  โสมอ่อน
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  คงกิจไพศาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  สีหะวงษ์
2. นายอนุรักษ์  จันดอนแดง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤตเมธ  วิลัย
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบเชื้อ
3. เด็กชายมงคล  แซ่จึง
 
1. นางวงเพชร  การุณย์
2. นางสาวสุภัทรา  เมฆพัฒน์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรภัทร   วิลัยรัตน์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  สุวรรณพรม
3. เด็กชายสมพงษ์  ฬานัน
 
1. นางศิริวรรณ  สมดี
2. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปฏิภาณ  เบิกบาน
2. เด็กชายปริเยศ  เปกขานัง
3. เด็กชายสิทธิโชค  โคตรจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เทาศิริ
2. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกันยากร  เข็มคุณ
2. เด็กชายวสันต์  ควรการณ์
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สุวรรณพรม
 
1. นางนวลจันทร์  เจือสุข
2. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายสรัลสตีเว่น  ฮอลินเวิรธ์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ศุภธนพิพัฒน์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  ศิริโชคมงคลชัย
 
1. นางพรสวรรค์  บุญเอก
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงวนิดา  ฟองทอง
 
1. นางทิวานันท์  ก้อนทอง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1. เด็กชายระพีภัทร   ศิริวาลย์
 
1. นายสุรศักดิ์  ภารการ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายสิรวิชญ์  พาชิยานุกูล
 
1. นางสาวปทิดา  แท้สูงเนิน
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทนทาน
 
1. นายทองเปลว  ประหยัด
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายธนากร  แท่งพันธ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ดวงเนตร
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  ยงยืน
 
1. นางอรอนงค์  พรหมลาย
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีกฤษณรัตน์
 
1. นางสุนีย์  อนันตภักดิ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงภารดา  สุริยะด้านตรง
 
1. นางบังอร  รามโกมุท
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  แซ่เอ็ง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กองสุข
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  พูลเพิ่ม
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แว่นแคว้น
5. เด็กชายอุดมทรัพย์  ดวงแสน
 
1. นางสาวจินตหรา  คำทอง
2. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกุลนรี  เพียรทอง
 
1. นางสุพรรณี  สาริบุตร
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธัญนันท์  คำศรี
2. เด็กชายอนพัทย์  พุทธบุญ
 
1. นางสาววรากร  บุญธง
2. นางสุมลมาลย์  เอติรัตนะ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กระจ่าง
2. เด็กหญิงเกษมณี  บุญสูง
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
2. นางเปรมวดี  วงศ์หมั้น
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายชนะชัย  จันทร์เวียง
2. เด็กชายชินพัฒน์  วงษา
3. เด็กชายนนทนพงศ์  ชมรส
4. เด็กชายพรชัย  เนากุด
5. เด็กชายพีรพล  ศรีคง
6. เด็กชายภูบดินทร์  บุญกอ
 
1. นางสาวพยอม  หวังชื่น
2. นางพรรณวดี  แสนทวีสุข
3. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายบัญชา  สงวนสิทธิกุล
2. เด็กชายพลพล  จันทร์เอก
3. เด็กชายภานุพงษ์  อุ่นชื่น
4. เด็กชายวัชรภัทร  บุ้งทอง
5. เด็กชายวิศิษฐ์  ศิลาเหลือง
6. เด็กชายวุฒินันท์  แสงจันทร์
 
1. นายจำรัส  บุญกอง
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์หอม
3. นายสุริยา  บุญแท้
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายธวัชชัย  ยลสุข
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จุลดาลัย
3. เด็กชายธีรพงษ์  ดีแสน
4. เด็กชายนนทวัตร  วงค์เย็น
5. เด็กชายวีระชัย  หอมเย็น
6. เด็กชายสราวุฒิ  ชัยยงค์
7. เด็กชายเจษฎา  บุญล้อม
8. เด็กชายเดชาพล  กันยาฮุด
 
1. นายนัคราช  หล่าบรรเทา
2. นายอาทิตย์  กุลบุตร
3. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายพัชรดนัย  เขียนวัฒนกุล
2. เด็กหญิงวนิดา  ฟองทอง
3. เด็กหญิงวรนุช  แกะมา
4. เด็กหญิงสรัญญา  แก้วดวงงาม
5. เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณ์
6. เด็กหญิงสุภาพร  อินทร์เลิศ
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นำประภา
8. เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วประเสริฐ
9. เด็กหญิงอภิชญา  งอกงาม
10. เด็กหญิงแพริสา  ชัยดี
 
1. นางกัณนิกา  โสภาพันธ์
2. นางจุฬาวดี  สุวรรณรงค์
3. นางสาวศรีสมร  พละพันธ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  แก้วกนก
2. เด็กหญิงญาณธิชา  แสนทวีสุข
3. เด็กชายณัฐ  ตระการไทย
4. เด็กชายธนกร  คชาธานี
5. เด็กหญิงนรีรัตน์  ฤทธิชัย
6. เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ทอง
7. เด็กชายภาสกร  พบลาภ
8. เด็กหญิงวทานิญา  ปวะบุตร
9. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไสยสมบัติ
10. เด็กชายศุภโชค  พรหมลา
 
1. นางฉวีวรรณ  สุขสาร
2. นางดวงพร  บุญถม
3. นางเกศสุดา  เมฆวิมล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงวรรณพร  แสงเมฆ
2. เด็กหญิงวรรวลี  ผิวนวล
3. เด็กหญิงศฤงคาร  เขียวแก้ว
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สาธรณ์
5. เด็กชายไตรภพ  รักษาพล
 
1. นางพิมพา  พิณทอง
2. นางอันธิกา  กรไกร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณิชาธร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวาสิตา  บรรณา
3. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ต้นพรหม
 
1. นางพูนสิน  บุตรภักดี
2. นางสกาวรัตน์  วงศ์คำ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยพร  สิทธิกุล
2. เด็กหญิงจริยา  ทิวาพัฒน์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  แก่นสาร
 
1. นางทัณฑิกา  ธานี
2. นางบัวทิพย์  บุ้งทอง
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กชายกฤติพงค์   คำภู
2. เด็กหญิงนิยม   กองสุข
3. เด็กชายภัทรินทร์   บุญประชุม
 
1. นางขนิษฐา  แสงงาม
2. นางสุวคนธ์  พรจันทร์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  พาชอบ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  รื่นญาณ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก่นการ
 
1. นางนุชนี  ทาตระกูล
2. นางสุดาพร  คำแหง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายนัฐพล  สิ่งสิน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  จันน้อย
 
1. นายชวนิตย์  เสตพันธ์
2. นางสาวนิพัทธนา  ขันธะรี
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  โล่ห์ป้อง
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  โล่ป้อง
 
1. นางธิดา  โคตรภัทร
2. นางสาวสำราญ  แก้วอ่อน
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายธีรภัทร  เหล่ากัณหา
2. เด็กชายบัณทิต  เจริญชาญประเสริฐ
 
1. นางคณึงนิตย์  สมสอน
2. นางอำพร  ทีสี
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงฐณิชา  รูปแก้ว
2. เด็กชายพงษ์เชษฐ์  ชัยแก้ว
 
1. นางศิริญญา  ถ้ำหิน
2. นางอำพร  ทีสี
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. นางสาวหทัยกานต์  บุญจรัส
2. เด็กหญิงแพรวพิลาศ  ชื่นอยู่
 
1. นางราตรี  อุทธสิงห์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ครุฑคู
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไกยวงศ์
 
1. นางมลิวัลย์  จันทประสาร
2. นางสาวสำราญ  แก้วอ่อน
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สาวิชัย
 
1. นางสาวอัญญานี  สอนอาจ
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเศรษฐี 1. เด็กชายอรัญ  คำศรี
 
1. นายสมพาน  ทองดี
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป  ทองมงคล
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายอภิเดช  มาศพันธ์
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 1. เด็กชายธวัชชัย  คำรัตน์
 
1. นางเพ็ญศรี  จันทร์หอม
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงฐาปนี  ใจใหญ่
 
1. นางเพ็ชรมณี  ลุนระพัฒน์
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรุกขา
 
1. นายธนพัต  วงชมภู
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายมงคล  วงศ์หมั้น
 
1. นายระเบ็ญ  อินทร์โสม
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายสิรภพ  พรมดอน
 
1. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายศิวรักษ์  ฟุ้งสุข
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โชคโสด
2. เด็กชายคามิน  สิงห์บัวบาน
3. เด็กชายจรัญชัย  หารพันธุ์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  รบกล้า
5. เด็กชายดำรงศักดิ์  อรุณโน
6. เด็กชายธนัญชัย  ทะปัญญา
7. เด็กชายธวัชชัย  วายทุกข์
8. เด็กชายธวัชชัย  ภูมิมาลา
9. เด็กหญิงนฤมล  บุญช่วย
10. เด็กหญิงปวีณา  แสงศรี
11. เด็กชายยศยิ่ง  พลพาล
12. เด็กชายศรชัย  สิทธิผล
13. เด็กหญิงศศิธร  ถวิล
14. เด็กหญิงศาสนวดี  คำหาร
15. เด็กชายศุภณัฐ  แดงอุไร
16. เด็กหญิงศุภมาส  กิ่งแสง
17. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงดี
18. เด็กหญิงสุมิตรา  ขำเจริญ
19. เด็กชายอดินันท์  พันธุ์ตะคุ
20. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ศรีทา
21. เด็กชายอรรคชัย  โชคโสด
22. เด็กหญิงอริสรา  กุรกนก
23. เด็กชายอาทิตย์  พิชิตชัย
24. เด็กชายอานนท์  วารินทร์
25. เด็กหญิงอารียา  สุดแสง
26. เด็กหญิงอินทิรา  แสงดี
27. เด็กหญิงอุไรภรณ์  สาถีระเนตร
28. เด็กหญิงเกศกนก  ถิระโคตร
29. เด็กชายเดชาวัต  บุญสาร
30. เด็กหญิงเดือนฉาย  หูวอง
 
1. นางภิรมย์วรรณ  ทวีสุข
2. นายมนตรี  ทวีศรี
3. นายสมศักดิ์  สังวิบุตร
4. นางสุทธิรักษ์   วายทุกข์
5. นางสุพรรณี  สุภาคาร
6. นายอำนาจ  มณีเขียว
7. นางเพ็ญศรี  โคตรภัทร
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกฤษกร  สุริยะบุตร
2. เด็กชายคณิต  เอี่ยมศร
3. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศิริวารินทร์
4. เด็กชายจีระศักดิ์  ต่อปี
5. เด็กชายชนกันต์  หลักคำ
6. เด็กหญิงณัฐรดา  ไชยรักษ์
7. เด็กหญิงตวิษา  การินทร์
8. เด็กชายธนกฤต  ประสานจิตต์
9. เด็กหญิงธนัชพร  สายแวว
10. เด็กชายธีรดนย์  โพธิ์ตันคำ
11. เด็กชายนิติธร  แสงสีดา
12. เด็กชายบัลลังก์  วงศ์ราษฎร์
13. เด็กหญิงปพัชญา  วงศ์สุวรรณ
14. เด็กหญิงปพิชญา  แท่งทอง
15. เด็กชายปุญญาพัฒน์  สมบูรณ์
16. เด็กหญิงพรไพลิน  โลมากาล
17. เด็กชายพันแสง  จารุกมล
18. เด็กหญิงพิชญา  นิชรัตน์
19. เด็กหญิงพิมพร  โลมากาล
20. เด็กหญิงพิมพ์ลภัศ  บุญสุข
21. เด็กชายมงคล  อุราสุข
22. เด็กหญิงรสิตา  กุลประฑีปัญญา
23. เด็กชายวรินทร  วริทุม
24. เด็กหญิงวิระยา  จันทร์เรือง
25. เด็กชายสิรภพ  พรมดอน
26. เด็กชายสิรวิชญ์  ทินกรวงศ์
27. เด็กหญิงสุพิชญา  คุณสว่าง
28. เด็กหญิงอธิชา  โกศล
29. เด็กหญิงอารียา  พุทธิผล
30. เด็กชายเจษฎา  ชะนะกุล
 
1. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
2. นางรัชนีกร  สุพรรณโรจน์
3. นางสาววรรณวิภา  ศุภโกศล
4. นางวัชราภรณ์  สุตะพรหม
5. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
6. นางเสาวนีย์  ดอกดวง
7. นางสาวโสรชา  กำพูล
 
199 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง
 
1. นางอรพิน  หอมละเอียด
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชูเนตร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลานนท์
3. เด็กหญิงชมภูวีลิต้า  ตระการจันทร์
 
1. นางศศิธร  โพธิ์ทอง
2. นางอรุณี  ศรีหาสาร
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   วงค์สลับ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ
3. เด็กหญิงศศิกานต์   จานศิลา
 
1. นางณหทัย  ทุมมามาศ
2. นางสาวยุพิน  ก้อนศิลา
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงพรนภา  เชื่อชัย
 
1. นางรัศมี  คำงาม
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายวรเกียรติ  บุญล้อม
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายทีปกร  ฝ่าม
 
1. นางสาวนิตยา  โคตรเมือง
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมุก 1. เด็กหญิงเปรมกมล  สาขา
 
1. นางอำพันธ์  อุ่นท้าว
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์หอม
 
1. นางกัลยาณี  กลิ่นดี
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายเทอดศักดิ์  บูรณะพล
 
1. นางรัชนี  เกษร
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายทวิชัย  นาคคำ
 
1. นายปริญญา  สายแสง
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงภาวิณี  เข็มทอง
 
1. นางแววรัตน์  ช่างปัน
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิจรุ่งพิพัฒน์
 
1. นายวรพันธ์  ธานี
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงทัศนี  สีแดง
2. เด็กชายวรเวช  โจรสา
3. เด็กหญิงอภิศมัย  นาถาพันธ์
 
1. นางอัมพร  ง้าวทอง
2. นางเมรี  ง้าวทอง
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิติพงษ์  มีรอด
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมสัตย์
 
1. นายนิพนธ์  รองทอง
2. นางสุภัสตา  ชุมเสน
 
213 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายจีระพงศ์  สายชมภู
2. เด็กชายธนายุทธ  ผ่องใส
 
1. นายนางกัลยาณี  กลิ่นดี
2. นางหนูทิล  รุ่งเรือง
 
214 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แดงอุไร
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  วงศ์ศรีทา
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
2. นางพิกุล   กองศรีมา
 
215 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายอนุชา  ผิวคำ
2. เด็กหญิงอริสา  ตุ้มบุญ
 
1. นางวิลาวัณย์  หวังชื่น
2. นางสาวสุจิตรา  พาเรือง
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญชิต
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีอ่อน
 
1. นางสุภัสตา  ชุมเสน
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายก้องนภา  บุญยิ้ม
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายรัฐพล  คำทอง
 
1. นางเปรมวดี   วงศ์หมั้น
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จำนงค์
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กชายภราดร  ศรีธรรม
 
1. นายวิทยา  อ่อนดี
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายนครินทร์  สุนทราวงศ์
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงพัชรศรี  ขำคม
 
1. นางสุภาวดี  พลชัย
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางศุภลักษณ์  แจ่มพันธ์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. นายณัฐพล  อุดมศรี
 
1. นางเบญจวรรณ  ทิมา
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มุธาพร
2. เด็กหญิงณริตา  ประครองเทียน
3. เด็กชายดนุสรณ์  บุญหนา
4. เด็กหญิงนิตยา  แก้วพรม
5. เด็กหญิงปลื้มจิตร  ผิวเงินยวง
6. เด็กชายวีระชัย   บุญอนันต์
 
1. นางขวัญธิดา  พระอารักษ์
2. นางสาวพัชร์ธรา  ยลพันธ์
3. นางอุมาพร  สมจันทร์
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กหญิงสิรีธร  ทองชุม
 
1. นายสังคา  สุตาชา
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงคุนัญญา  หมายเกื้อ
 
1. นางมะลิพร  หมายเกื้อ
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงพินธิดา  จันอ่อน
 
1. นางสุภาวดี  พลชัย
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางศุภลักษณ์  แจ่มพันธ์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายทีปกร  ฝ่าม
2. เด็กชายธรรมวิทย์  นิมิตนนท์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงษาไชย
 
1. นางสาวนิตยา  โคตรเมือง
2. นางเบญจวรรณ  ทิมา
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายทิธวัช  ดวงใจ
2. เด็กชายโชคทวี  บรรจง
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริพัฒน์
2. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
2. เด็กชายเจตรินทร์  ถ่ายกูล
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองรอง
2. เด็กชายธนดล  ตับพิษ
 
1. นางสาวจินตนา  ครองยุทธ
2. นายนิลาศ  มาสุข
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรที
2. เด็กชายนพพศิล  สายสมบัติ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีมา
 
1. นางรัชนี  เกษร
2. นางโสภาพิมพ์  สุวรรณเพ็ชร
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายจิรายุส  บางใบ
2. เด็กชายสถาพร  สิทธิจินดา
3. เด็กชายสุภาพ  นามมณี
 
1. นางทิพยวรรณ  จันทรมหา
2. นางมาลี  บุญใส