ขอเชิญประชุม ผู้อำนวยการศูนย์การแข่งขันและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลประจำศูนย์แข่งขัน ในวันที่ 16 กันยายน 2556
เรียนเชิญ
- รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต  1 ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
- ผู้อำนวยการศูนย์การแข่งขัน 12 ศูนย์
  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลประจำศูนย์แข่งขัน
1 ท่าน

- หนังสือเชิญประชุม
 
เข้าร่วมประชุมในจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เวลา 09.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 06:13 น.