สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 28 13 6 47 51 4 1 3 56
2 อนุบาลอุบลราชธานี 27 7 6 40 49 3 1 5 53
3 ประชาสามัคคี 9 6 7 22 28 8 5 10 41
4 อุบลวิทยาคม 9 4 3 16 26 3 2 4 31
5 ชุมชนบ้านหัวเรือ 8 1 1 10 15 5 3 2 23
6 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 7 0 0 7 16 7 3 5 26
7 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 6 4 1 11 28 11 6 6 45
8 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 6 4 0 10 16 11 2 7 29
9 เมืองอุบล 6 3 2 11 18 9 6 7 33
10 ปทุมวิทยากร 6 2 1 9 24 6 3 11 33
11 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 5 5 0 10 22 8 6 6 36
12 บ้านสร้างมิ่ง 5 4 3 12 23 5 5 10 33
13 บ้านท่าบ่อ 5 3 1 9 16 11 1 6 28
14 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 5 2 2 9 17 8 7 5 32
15 บ้านหนองจำนัก 5 1 3 9 19 9 0 4 28
16 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 5 1 2 8 15 6 6 6 27
17 บ้านคำไฮใหญ่ 4 9 0 13 21 5 3 7 29
18 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 4 7 11 22 43 4 1 9 48
19 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 4 4 6 14 25 16 6 10 47
20 บ้านยาง 4 2 0 6 12 3 2 2 17
21 บ้านโพนเมืองมะทัน 4 0 3 7 17 10 4 10 31
22 บ้านผาสุกหนองซองแมว 4 0 3 7 11 11 3 7 25
23 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 4 0 0 4 9 6 3 8 18
24 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 3 3 4 10 16 8 4 8 28
25 บ้านหนองช้าง 3 3 2 8 17 6 1 9 24
26 บ้านโนนจานหนองแสง 3 2 4 9 14 5 4 6 23
27 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 3 1 1 5 7 7 6 9 20
28 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 0 4 14 9 2 3 25
29 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 2 6 3 11 21 12 9 6 42
30 บ้านดงยาง 2 5 1 8 23 12 10 6 45
31 บ้านท่าไห(ไหทอง) 2 3 2 7 14 3 3 5 20
32 บ้านหัวคำ 2 3 1 6 13 11 6 6 30
33 พระกุมาร 2 2 0 4 11 0 2 6 13
34 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 2 1 2 5 13 8 5 5 26
35 บ้านปะอาว 2 0 2 4 13 8 3 7 24
36 บ้านโนนรังน้อย 2 0 0 2 8 2 1 2 11
37 บ้านท่าลาด 2 0 0 2 6 3 1 4 10
38 บ้านหนองขุ่น 2 0 0 2 4 2 1 0 7
39 บ้านหนองฮาง 1 6 4 11 18 11 5 7 34
40 บ้านผาแก้ว 1 3 2 6 11 10 3 12 24
41 บ้านแก้งซาว 1 3 1 5 15 1 2 3 18
42 บ้านเหล่าเสือโก้ก 1 2 1 4 14 8 5 9 27
43 บ้านยางกะเดา 1 2 1 4 13 9 0 4 22
44 บ้านสว่างหนองเสือ 1 2 1 4 12 4 3 6 19
45 บ้านยางลุ่ม 1 2 0 3 3 4 0 1 7
46 บ้านด้ามพร้า 1 1 3 5 17 11 3 6 31
47 บ้านหนองไข่นก 1 1 2 4 15 10 4 4 29
48 บ้านขามน้อย 1 1 1 3 15 8 2 9 25
49 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1 1 1 3 9 8 7 9 24
50 บ้านโนนรังใหญ่ 1 1 0 2 13 4 5 3 22
51 บ้านแสงน้อย 1 1 0 2 12 3 1 5 16
52 บ้านโนนรัง 1 1 0 2 7 4 1 6 12
53 มารีย์นิรมล 1 1 0 2 3 0 0 0 3
54 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1 0 2 3 6 6 3 5 15
55 บ้านหนองก่านคำไผ่ 1 0 2 3 6 1 0 8 7
56 บ้านจานตะโนน 1 0 1 2 8 5 0 4 13
57 บ้านหนองโนหนองดูน 1 0 1 2 7 5 2 6 14
58 บ้านอีต้อม 1 0 1 2 7 1 0 2 8
59 บ้านท่าเมือง 1 0 1 2 4 3 3 8 10
60 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1 0 1 2 3 18 9 6 30
61 บ้านวังพระวังไฮ 1 0 0 1 7 4 1 8 12
62 บ้านหนองมุก 1 0 0 1 7 3 1 4 11
63 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 1 0 0 1 6 7 4 4 17
64 บ้านหนองฮีหนองแคน 1 0 0 1 5 5 4 3 14
65 กองบินอุบลสงเคราะห์ 1 0 0 1 5 5 3 1 13
66 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1 0 0 1 4 3 3 5 10
67 บ้านโนนชาติยูง 1 0 0 1 2 3 1 4 6
68 บ้านนาโพธิ์ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
69 บ้านเศรษฐี 1 0 0 1 1 1 1 4 3
70 อาเวมารีอา 0 10 1 11 21 12 1 7 34
71 บ้านปลาดุก 0 4 1 5 20 6 4 5 30
72 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 0 4 1 5 15 7 0 7 22
73 บ้านกอก 0 3 2 5 19 15 6 11 40
74 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 0 3 2 5 11 9 4 12 24
75 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 0 3 1 4 8 4 1 4 13
76 บ้านกุดกะเสียน 0 2 4 6 11 11 6 9 28
77 บ้านหนองบัวแดง 0 2 1 3 11 4 3 6 18
78 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 2 1 3 9 5 2 5 16
79 บ้านไพบูลย์ 0 2 0 2 5 0 0 0 5
80 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 0 2 0 2 3 2 2 1 7
81 บ้านกลางใหญ่ 0 1 5 6 11 8 5 7 24
82 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 0 1 3 4 16 10 3 7 29
83 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 1 2 3 9 12 4 7 25
84 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 0 1 2 3 6 7 2 4 15
85 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 1 1 2 15 9 3 6 27
86 บ้านนาเมือง 0 1 1 2 10 4 1 4 15
87 บ้านแต้ใหม่ 0 1 1 2 10 3 4 4 17
88 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 0 1 1 2 9 7 2 4 18
89 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 1 1 2 9 5 1 2 15
90 บ้านดอนแดง 0 1 1 2 8 13 2 7 23
91 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 1 1 2 7 1 1 3 9
92 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 1 1 2 5 3 2 4 10
93 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 1 1 2 1 3 2 4 6
94 บ้านปากห้วยวังนอง 0 1 0 1 9 11 5 8 25
95 เบญจธัญพิทยา 0 1 0 1 7 5 4 7 16
96 บ้านข่าโคม 0 1 0 1 7 2 2 1 11
97 บ้านนาขามดอนติ้ว 0 1 0 1 6 10 1 7 17
98 บ้านไผ่ใหญ่ 0 1 0 1 5 6 0 2 11
99 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 0 1 0 1 5 4 2 5 11
100 บ้านนาเลิง 0 1 0 1 5 4 0 0 9
101 บ้านคำไหล 0 1 0 1 5 1 0 5 6
102 บ้านพิณโท 0 1 0 1 4 1 0 7 5
103 บ้านคำหมีหนองข่า 0 1 0 1 3 3 0 0 6
104 ชุมชนบ้านหนองแสง 0 1 0 1 2 5 4 8 11
105 นันตาศึกษา 0 1 0 1 2 3 2 8 7
106 บ้านพับ 0 1 0 1 2 3 2 4 7
107 บ้านเค็งนาดี 0 1 0 1 2 2 1 1 5
108 บ้านท่าศิลา 0 1 0 1 2 2 0 3 4
109 ประชานุเคราะห์วิทยา 0 1 0 1 1 3 0 7 4
110 บ้านนาไผ่ 0 1 0 1 1 3 0 1 4
111 บ้านนามน 0 1 0 1 1 0 2 9 3
112 บ้านนาไร่ใหญ่ 0 1 0 1 1 0 0 3 1
113 บ้านบัวยาง 0 0 3 3 15 9 2 6 26
114 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 0 2 2 11 7 4 11 22
115 บ้านสว่างโนนสวาง 0 0 2 2 5 7 2 8 14
116 บ้านนาคำ 0 0 2 2 4 7 3 4 14
117 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 0 0 2 2 4 6 4 7 14
118 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 0 0 1 1 11 8 3 5 22
119 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 0 0 1 1 10 8 3 4 21
120 บ้านชีทวน 0 0 1 1 6 9 2 7 17
121 บ้านมะเขือ 0 0 1 1 6 7 1 3 14
122 บ้านยางเทิง 0 0 1 1 5 4 1 2 10
123 สมเด็จ 0 0 1 1 5 1 1 0 7
124 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 1 1 4 7 2 5 13
125 บ้านเหล่าคำ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
126 บ้านหนองแต้ 0 0 1 1 3 7 1 4 11
127 บ้านกระบูน 0 0 1 1 3 5 5 6 13
128 บ้านไผ่ 0 0 1 1 3 3 2 8 8
129 บ้านขมิ้น 0 0 1 1 3 2 1 1 6
130 บ้านแต้เก่า 0 0 1 1 3 1 1 3 5
131 บ้านเตย 0 0 1 1 3 1 1 2 5
132 บ้านขามใหญ่ 0 0 1 1 2 3 3 5 8
133 ราชประชานุเคราะห์ 32 0 0 1 1 2 2 2 6 6
134 บ้านท่าลาด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
135 บ้านหนองผำ 0 0 1 1 2 0 1 1 3
136 บ้านคำไฮน้อย 0 0 1 1 1 6 2 3 9
137 บ้านยางโยภาพ 0 0 1 1 1 1 0 4 2
138 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 16 6 3 5 25
139 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 0 0 0 0 14 7 3 2 24
140 บ้านปากน้ำ 0 0 0 0 8 6 4 8 18
141 บ้านคูเดื่อ 0 0 0 0 8 4 6 1 18
142 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 8 2 1 3 11
143 บ้านแสง 0 0 0 0 8 1 2 1 11
144 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 7 6 2 5 15
145 บ้านหนองหลัก 0 0 0 0 7 5 4 10 16
146 บ้านทุ่งใต้ 0 0 0 0 7 2 2 2 11
147 บ้านปลาฝา 0 0 0 0 7 0 1 3 8
148 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 0 0 0 6 5 1 5 12
149 บ้านตำแย 0 0 0 0 6 1 2 2 9
150 บ้านหนองแฝกยางเครือ 0 0 0 0 5 9 4 5 18
151 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0 5 6 1 5 12
152 บ้านเทพา 0 0 0 0 5 4 1 1 10
153 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 5 4 1 1 10
154 บ้านนามึน 0 0 0 0 5 3 9 6 17
155 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 4 7 3 6 14
156 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 4 7 1 8 12
157 บ้านหนองปลาปาก 0 0 0 0 4 6 1 0 11
158 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 4 5 4 8 13
159 บ้านหวาง 0 0 0 0 4 5 2 5 11
160 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 0 0 4 5 0 3 9
161 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 4 5 0 2 9
162 บ้านดูน 0 0 0 0 4 4 5 3 13
163 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 4 4 0 9 8
164 บ้านยางขี้นก 0 0 0 0 4 4 0 8 8
165 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0 4 3 0 6 7
166 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 4 2 1 4 7
167 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 0 4 2 1 3 7
168 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 4 2 0 1 6
169 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 0 0 4 1 2 3 7
170 บ้านนาใต้ 0 0 0 0 4 1 1 6 6
171 บ้านหนองเมืองน้อย 0 0 0 0 4 1 0 0 5
172 บ้านจิก 0 0 0 0 3 7 4 6 14
173 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 3 6 3 8 12
174 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 3 5 1 7 9
175 บ้านเหล่าบาก 0 0 0 0 3 5 1 4 9
176 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0 3 4 0 3 7
177 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 3 3 2 6 8
178 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 0 0 0 3 3 0 6 6
179 บ้านดอนประทาย 0 0 0 0 3 3 0 0 6
180 บ้านเอ้ 0 0 0 0 3 2 1 4 6
181 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 3 2 1 0 6
182 บ้านโอดนาดี 0 0 0 0 3 2 0 2 5
183 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 0 0 3 1 1 4 5
184 บ้านโนนขวาวนายูง 0 0 0 0 3 1 0 3 4
185 บ้านนาดูน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
186 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
187 บ้านทัน 0 0 0 0 2 6 6 5 14
188 บ้านดอนชี 0 0 0 0 2 6 3 1 11
189 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 6 2 9 10
190 บ้านบก 0 0 0 0 2 6 2 4 10
191 บ้านเป้า 0 0 0 0 2 5 2 2 9
192 บ้านหนองแก 0 0 0 0 2 5 2 2 9
193 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 2 5 1 2 8
194 บ้านแดงหม้อ 0 0 0 0 2 4 3 4 9
195 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
196 บ้านหนองบก 0 0 0 0 2 3 3 7 8
197 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 2 3 1 3 6
198 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
199 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 0 0 0 2 2 4 3 8
200 บ้านหนองตอแก้ว 0 0 0 0 2 2 1 6 5
201 บ้านนาผาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
202 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
203 บ้านค้อกุดลาด 0 0 0 0 2 1 1 3 4
204 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 1 2 4
205 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 0 0 2 1 0 3 3
206 บ้านหนองเซือม 0 0 0 0 2 0 1 6 3
207 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 2 0 1 6 3
208 บ้านป่าก่อ 0 0 0 0 1 9 2 5 12
209 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 0 0 1 6 1 4 8
210 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 1 6 0 2 7
211 บ้านหมากมี่ 0 0 0 0 1 5 2 8 8
212 บ้านหาด 0 0 0 0 1 5 1 4 7
213 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 1 3 1 4 5
214 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 0 0 0 1 3 1 2 5
215 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 3 0 5 4
216 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0 0 1 2 1 2 4
217 บ้านเหล่าแค 0 0 0 0 1 2 1 1 4
218 บ้านนาดูน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
219 บ้านศรีบัว 0 0 0 0 1 2 0 8 3
220 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 2 0 5 3
221 บ้านธรรมละ 0 0 0 0 1 2 0 5 3
222 บ้านเค็ง 0 0 0 0 1 2 0 5 3
223 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 2 0 3 3
224 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 1 1 4 1 6
225 วัดท่าวังหิน 0 0 0 0 1 1 2 2 4
226 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 3 3
227 บ้านอ้น 0 0 0 0 1 1 1 1 3
228 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0 1 1 0 6 2
229 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 1 0 2 3 3
230 บ้านผือ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
231 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 0 2 0 3
232 ยุวทูตศึกษา 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2
233 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 1 2 2
234 วัดบ้านบาก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
235 บ้านวังถ้ำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
236 บ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
238 บ้านก่อบึง 0 0 0 0 0 7 4 7 11
239 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 0 0 0 7 2 6 9
240 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 7 1 9 8
241 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 0 5 3 8 8
242 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0 0 5 1 7 6
243 บ้านค้อ 0 0 0 0 0 5 0 6 5
244 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 0 0 0 0 4 0 2 4
245 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0 0 0 3 1 5 4
246 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 3 1 5 4
247 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 0 3 0 4 3
248 บ้านแพง 0 0 0 0 0 3 0 3 3
249 บ้านนาขมิ้น 0 0 0 0 0 3 0 2 3
250 กิตติญาณอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
251 บ้านบุตร 0 0 0 0 0 3 0 0 3
252 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 0 0 0 0 0 2 3 3 5
253 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 2 1 3 3
254 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 2 5 3
255 บ้านชาติสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 3 2
256 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0 0 1 0 7 1
257 บ้านแคกลางหงษ์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
258 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
259 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 0 0 1 1 1
260 บ้านแสงไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 6 0
261 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0 0 0 0 5 0
262 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 0 0 5 0
263 บ้านก่อ 0 0 0 0 0 0 0 4 0
264 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
265 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
266 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 บ้านหนองเค็ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 มหาชนะวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 วัดคูเดื่อวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 วัดท่ากกแห่วิทยาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 วัดไร่น้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 ศักดาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 สีทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 อนุบาลกิตติคุณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 เยาวเรศศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 เวฬุวันวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 เอนกวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 236 209 175 620 1,721 1,146 516 1,172 3,383