สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 51 4 1 3 56
2 อนุบาลอุบลราชธานี 49 3 1 5 53
3 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 43 4 1 9 48
4 อุบลวิทยาคม 26 3 2 4 31
5 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 25 11 6 6 42
6 ปทุมวิทยากร 24 6 3 11 33
7 บ้านดงยาง 23 12 10 6 45
8 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 22 16 6 10 44
9 ประชาสามัคคี 22 7 5 10 34
10 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 21 12 9 6 42
11 อาเวมารีอา 21 12 1 7 34
12 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 21 8 6 6 35
13 บ้านสร้างมิ่ง 21 5 4 10 30
14 บ้านปลาดุก 20 6 4 5 30
15 บ้านคำไฮใหญ่ 20 5 3 7 28
16 บ้านกอก 19 15 6 11 40
17 บ้านหนองจำนัก 19 9 0 4 28
18 บ้านหนองฮาง 18 11 5 7 34
19 เมืองอุบล 18 9 6 7 33
20 บ้านด้ามพร้า 17 11 3 6 31
21 บ้านโพนเมืองมะทัน 17 10 4 10 31
22 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 17 8 7 5 32
23 บ้านหนองช้าง 17 6 1 9 24
24 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 16 11 2 7 29
25 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 16 10 3 7 29
26 บ้านโพนแพง 16 6 3 5 25
27 บ้านหนองไข่นก 15 10 4 4 29
28 บ้านบัวยาง 15 9 2 6 26
29 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 15 6 0 7 21
30 บ้านแก้งซาว 15 1 2 3 18
31 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 14 9 3 6 26
32 บ้านทุ่งใหญ่ 14 9 2 3 25
33 บ้านเหล่าเสือโก้ก 14 8 5 9 27
34 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 14 7 3 5 24
35 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 14 7 3 2 24
36 บ้านท่าไห(ไหทอง) 14 3 3 5 20
37 บ้านหัวคำ 13 11 6 6 30
38 บ้านท่าบ่อ 13 11 1 6 25
39 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 13 8 5 5 26
40 บ้านปะอาว 13 8 3 7 24
41 บ้านขามน้อย 13 8 2 8 23
42 บ้านโนนจานหนองแสง 13 5 4 6 22
43 บ้านโนนรังใหญ่ 13 4 5 3 22
44 ชุมชนบ้านหัวเรือ 13 4 3 2 20
45 บ้านยางกะเดา 12 9 0 4 21
46 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 12 7 4 8 23
47 บ้านสว่างหนองเสือ 12 4 3 6 19
48 บ้านกุดกะเสียน 11 11 6 9 28
49 บ้านผาแก้ว 11 10 3 12 24
50 บ้านกลางใหญ่ 11 8 5 7 24
51 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 11 8 4 12 23
52 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 11 8 3 5 22
53 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 11 7 4 11 22
54 บ้านแสงน้อย 11 3 1 5 15
55 พระกุมาร 11 0 2 6 13
56 บ้านนาเมือง 10 4 1 4 15
57 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 9 12 4 7 25
58 บ้านปากห้วยวังนอง 9 11 5 8 25
59 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 9 7 2 4 18
60 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 9 6 3 8 18
61 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 9 6 3 4 18
62 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 9 5 6 5 20
63 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 9 5 2 5 16
64 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 9 5 1 2 15
65 บ้านแต้ใหม่ 9 3 4 4 16
66 บ้านดอนแดง 8 13 2 7 23
67 บ้านผาสุกหนองซองแมว 8 11 3 6 22
68 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 8 7 7 9 22
69 บ้านปากน้ำ 8 6 4 8 18
70 บ้านจานตะโนน 8 5 0 4 13
71 บ้านคูเดื่อ 8 4 6 1 18
72 บ้านหนองบัวแดง 8 4 3 6 15
73 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 8 4 1 4 13
74 บ้านยาง 8 3 2 2 13
75 บ้านดู่น้อย 8 2 1 3 11
76 บ้านโนนรังน้อย 8 2 1 2 11
77 บ้านแสง 8 1 2 1 11
78 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 7 7 6 9 20
79 บ้านท่าศาลา 7 6 2 5 15
80 บ้านหนองหลัก 7 5 4 10 16
81 เบญจธัญพิทยา 7 5 4 7 16
82 บ้านวังพระวังไฮ 7 4 1 8 12
83 บ้านโนนรัง 7 4 1 6 12
84 บ้านทุ่งใต้ 7 2 2 2 11
85 บ้านวังมนเดือยไก่ 7 1 1 3 9
86 บ้านอีต้อม 7 1 0 2 8
87 บ้านปลาฝา 7 0 1 3 8
88 บ้านชีทวน 6 9 2 7 17
89 บ้านนาขามดอนติ้ว 6 9 1 7 16
90 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 6 7 4 4 17
91 บ้านมะเขือ 6 7 1 3 14
92 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 6 5 3 5 14
93 บ้านหนองโนหนองดูน 6 5 2 6 13
94 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 6 5 1 5 12
95 บ้านท่าลาด 6 3 1 4 10
96 บ้านหนองมุก 6 3 1 4 10
97 บ้านข่าโคม 6 2 2 1 10
98 บ้านตำแย 6 1 2 2 9
99 บ้านหนองแฝกยางเครือ 5 8 4 5 17
100 บ้านสว่างโนนสวาง 5 7 2 8 14
101 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 5 7 2 4 14
102 บ้านเหล่าแดง 5 6 1 5 12
103 บ้านไผ่ใหญ่ 5 6 0 2 11
104 กองบินอุบลสงเคราะห์ 5 5 3 1 13
105 บ้านเทพา 5 4 1 1 10
106 บ้านหนองเป็ด 5 4 1 1 10
107 บ้านนาเลิง 5 4 0 0 9
108 บ้านนามึน 5 3 9 6 17
109 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 5 3 2 4 10
110 สมเด็จ 5 1 1 0 7
111 บ้านหนองก่านคำไผ่ 5 1 0 8 6
112 บ้านคำไหล 5 1 0 5 6
113 บ้านไพบูลย์ 5 0 0 0 5
114 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 4 7 3 6 14
115 บ้านนาคำ 4 7 3 4 14
116 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 4 7 1 8 12
117 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 4 6 4 7 14
118 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 4 6 2 5 12
119 บ้านหนองปลาปาก 4 6 1 0 11
120 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 4 5 4 8 13
121 บ้านหวาง 4 5 2 5 11
122 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 4 5 0 3 9
123 บ้านโนนโพธิ์ 4 5 0 2 9
124 บ้านดูน 4 4 5 3 13
125 บ้านหนองฮีหนองแคน 4 4 4 3 12
126 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 4 4 2 5 10
127 บ้านยางเทิง 4 4 1 2 9
128 บ้านทุ่ง 4 4 0 9 8
129 บ้านยางขี้นก 4 4 0 8 8
130 บ้านท่าเมือง 4 3 3 8 10
131 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 4 3 3 5 10
132 บ้านรังแร้ง 4 3 0 6 7
133 บ้านป่าข่า 4 2 1 4 7
134 บ้านศรีศึกษา 4 2 1 3 7
135 บ้านหนองขุ่น 4 2 1 0 7
136 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 4 2 0 1 6
137 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 4 1 2 3 7
138 บ้านนาใต้ 4 1 1 6 6
139 บ้านพิณโท 4 1 0 7 5
140 บ้านเหล่าคำ 4 1 0 0 5
141 บ้านหนองเมืองน้อย 4 1 0 0 5
142 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 3 18 9 6 30
143 บ้านจิก 3 7 4 6 14
144 บ้านหนองแต้ 3 7 1 4 11
145 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 3 6 3 8 12
146 บ้านกระบูน 3 5 5 6 13
147 บ้านกุดตากล้า 3 5 1 7 9
148 บ้านเหล่าบาก 3 5 1 4 9
149 บ้านท่าสนามชัย 3 4 0 3 7
150 บ้านยางลุ่ม 3 4 0 1 7
151 บ้านไผ่ 3 3 2 8 8
152 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 3 3 2 6 8
153 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 3 3 0 6 6
154 บ้านคำหมีหนองข่า 3 3 0 0 6
155 บ้านดอนประทาย 3 3 0 0 6
156 บ้านเอ้ 3 2 1 4 6
157 บ้านขมิ้น 3 2 1 1 6
158 บ้านดอนกลอย 3 2 1 0 6
159 บ้านโอดนาดี 3 2 0 2 5
160 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 3 1 1 4 5
161 บ้านแต้เก่า 3 1 1 3 5
162 บ้านเตย 3 1 1 2 5
163 บ้านโนนขวาวนายูง 3 1 0 3 4
164 บ้านนาดูน 3 1 0 1 4
165 มารีย์นิรมล 3 0 0 0 3
166 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 3 0 0 0 3
167 บ้านทัน 2 6 6 5 14
168 บ้านดอนชี 2 6 3 1 11
169 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 2 6 2 9 10
170 บ้านบก 2 6 2 4 10
171 บ้านเป้า 2 5 2 2 9
172 บ้านหนองแก 2 5 2 2 9
173 บ้านหนองแล้ง 2 5 1 2 8
174 บ้านแดงหม้อ 2 4 3 4 9
175 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 2 4 1 2 7
176 บ้านหนองบก 2 3 3 7 8
177 บ้านขามใหญ่ 2 3 3 5 8
178 นันตาศึกษา 2 3 2 8 7
179 บ้านพับ 2 3 2 4 7
180 บ้านโนนชาติยูง 2 3 1 4 6
181 บ้านท่าวารี 2 3 1 3 6
182 บ้านสร้างถ่อ 2 3 0 0 5
183 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 2 2 4 3 8
184 ราชประชานุเคราะห์ 32 2 2 2 6 6
185 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 2 2 2 1 6
186 บ้านหนองตอแก้ว 2 2 1 6 5
187 บ้านเค็งนาดี 2 2 1 1 5
188 บ้านท่าศิลา 2 2 0 3 4
189 บ้านนาผาย 2 2 0 0 4
190 อนุบาลจิรายุ 2 1 2 0 5
191 บ้านค้อกุดลาด 2 1 1 3 4
192 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 2 1 1 2 4
193 บ้านหนองคูทรายมูล 2 1 0 3 3
194 บ้านท่าลาด 2 1 0 0 3
195 บ้านหนองเซือม 2 0 1 6 3
196 อนุบาลลูกรัก 2 0 1 6 3
197 บ้านหนองผำ 2 0 1 1 3
198 บ้านนาโพธิ์ 2 0 0 1 2
199 บ้านป่าก่อ 1 9 2 5 12
200 บ้านคำไฮน้อย 1 6 2 3 9
201 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 1 6 1 4 8
202 บ้านทัพไทย 1 6 0 2 7
203 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 5 4 8 10
204 บ้านหมากมี่ 1 5 2 8 8
205 บ้านหาด 1 5 1 4 7
206 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 1 3 2 4 6
207 บ้านไทยโพนทราย 1 3 1 4 5
208 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 1 3 1 2 5
209 ประชานุเคราะห์วิทยา 1 3 0 7 4
210 บ้านสำราญ 1 3 0 5 4
211 บ้านนาไผ่ 1 3 0 1 4
212 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 1 2 1 2 4
213 บ้านเหล่าแค 1 2 1 1 4
214 บ้านนาดูน 1 2 1 0 4
215 บ้านศรีบัว 1 2 0 8 3
216 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 2 0 5 3
217 บ้านธรรมละ 1 2 0 5 3
218 บ้านเค็ง 1 2 0 5 3
219 บ้านหนองหว้า 1 2 0 3 3
220 บ้านท่าค้อ 1 1 4 1 6
221 วัดท่าวังหิน 1 1 2 2 4
222 บ้านเศรษฐี 1 1 1 4 3
223 ประชาสามัคคี 1 1 1 3 3
224 บ้านอ้น 1 1 1 1 3
225 บ้านหนองมะทอ 1 1 0 6 2
226 บ้านยางโยภาพ 1 1 0 4 2
227 บ้านนามน 1 0 2 9 3
228 บ้านขามป้อม 1 0 2 3 3
229 บ้านผือ 1 0 2 2 3
230 บ้านน้ำคำน้อย 1 0 2 0 3
231 ยุวทูตศึกษา 2 1 0 1 2 2
232 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 1 0 1 2 2
233 วัดบ้านบาก 1 0 1 0 2
234 บ้านนาไร่ใหญ่ 1 0 0 3 1
235 บ้านวังถ้ำ 1 0 0 1 1
236 บ้านหนองไฮวิทยา 1 0 0 0 1
237 บ้านโนนดู่ 1 0 0 0 1
238 บ้านก่อบึง 0 7 4 7 11
239 บ้านดินดำคำไฮ 0 7 2 6 9
240 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 0 7 1 9 8
241 บ้านหนองหิน 0 5 3 8 8
242 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 5 1 7 6
243 บ้านค้อ 0 5 0 6 5
244 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 4 0 2 4
245 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 3 1 5 4
246 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 3 1 5 4
247 บ้านหนองมะแซว 0 3 0 4 3
248 บ้านแพง 0 3 0 3 3
249 บ้านนาขมิ้น 0 3 0 2 3
250 กิตติญาณอุปถัมภ์ 0 3 0 0 3
251 บ้านบุตร 0 3 0 0 3
252 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 0 2 3 3 5
253 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 2 1 3 3
254 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 0 1 2 5 3
255 บ้านชาติสามัคคี 0 1 1 3 2
256 บ้านกุดกั่ว 0 1 0 7 1
257 บ้านแคกลางหงษ์ 0 0 1 2 1
258 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 1 2 1
259 บ้านศรีสุข 0 0 1 1 1
260 บ้านแสงไผ่ 0 0 0 6 0
261 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 5 0
262 บ้านท่าลาด 0 0 0 5 0
263 บ้านก่อ 0 0 0 4 0
264 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 0 0 1 0
265 บ้านหนองยาง 0 0 0 1 0
266 อนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0 0 0
267 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0
268 บ้านหนองเค็ม 0 0 0 0 0
269 มหาชนะวิทยา 0 0 0 0 0
270 วัดคูเดื่อวิทยาคม 0 0 0 0 0
271 วัดท่ากกแห่วิทยาราม 0 0 0 0 0
272 วัดไร่น้อย 0 0 0 0 0
273 ศักดาวิทยา 0 0 0 0 0
274 สีทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0
275 อนุบาลกิตติคุณ 0 0 0 0 0
276 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 0
277 เยาวเรศศึกษา 0 0 0 0 0
278 เวฬุวันวิทยา 0 0 0 0 0
279 เอนกวิทยา 0 0 0 0 0
280 บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี) 0 0 0 0 0
รวม 1,659 1,132 515 1,169 4,475