หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 นางเนตรหทัย ณรงค์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 นางลำพูน พลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 นางวาสนา มุสิกสาร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6 นางสาวอรุณี เปลื้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปะอาว คณะกรรมการบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7 นางสาวชรัญญา เปลรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตำแย คณะกรรมการบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 นางสาวเพชรัตน์ กันตะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก คณะกรรมการบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9 นายวรท เกษเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาดูน คณะกรรมการบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10 นายนัฐพณ ศุภสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก คณะกรรมการบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
12 นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
13 นางสิทธิพร ไขแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
14 นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
15 นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
16 นายเฉลียว มนัส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
17 ดร.เธียนไท คำล้าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
18 นายชาตรี ปุระมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
19 นายวิชัย ภาระการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
20 นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
21 นายอุดร พิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
22 นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
23 นายประหยัด ไขแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
24 นายวิเศษ ปากหวาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
25 นายมนต์ตรี ธนะคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
26 นายนรินทร์ ภาระศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
27 นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
28 นางบุญยงค์ ทองมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
29 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
30 นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
31 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
32 นายคุณาธิปญ์ ยุทไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
33 ดร.อังกูล สมคะเนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
34 นางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
35 ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
36 นายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
37 นายศักดา ทวีวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
38 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
39 นางสาวนันทนา บัพพคุต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
40 นายจิรวัฒนฺ์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
41 นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
42 นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
43 นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
44 นายสมชาย สุภาคาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
45 ว่าที่พันตรีเทพพนา เครือคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
46 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
47 นางเพชรมณี เทพจินดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
48 นางอรุณี เกตุฉันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
49 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ครู ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
50 นายเสงี่ยม พวงสุข ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
51 ซิสเตอร์วริญญา ศิลาโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์นิรมล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
52 นางเสาวลักษณ์ ศรีใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์นิรมล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
53 นางณหทัย ทุมมามาศ ครูโรงเรียนมารีย์นิรมล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
54 นางสาวฤดีทัย ถาวร ครูโรงเรียนมารีย์นิรมล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
55 นางสาวอรัญญานี แก้วศรีจันทร์ ครูโรงเรียนมารีย์นิรมล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
56 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
57 นางสาวพรพรรณ เวชสาร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
58 นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
59 นางศศิธร โพธิ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
60 นางสาวพัชรา ทองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
61 นางสาวธัญวรัตน์ คาน ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมารีย์นิรมล
62 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
63 นายวิฑูรย์ นาสารีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
64 นายประมุข บุปผาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
65 นางนันท์นภัส คลายศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
66 นางนงนุช รักพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
67 นางนฤมล สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
68 นายสุวิทย์ วงเวียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
69 นางสาวจรูญศรี ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
70 นายนราสิทธิ์ เสนาจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
71 นางสุมาลี ทวีศรี โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
72 นางประภาพร รวยสูงเนิน โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
73 นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
74 นางสาวปิยนุช รักพงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
75 นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
76 นางสาวธัญชนก ศรีไหม โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
77 นายสุชาติ บุญไพโรจน์ โรงเรียนอาเวมารีอา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอาเวมารีอา
78 นายสนั่น สายงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
79 นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
80 นายอมรินทร์ สุวรรณกูฎ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
81 นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
82 นางพีรานุช ไชยพิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
83 นายนพรถ พิลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปลาดุก
84 นางไพศรี ค่อมบุญ ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปลาดุก
85 นางกฤตติยา สิ่วไธสง ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปลาดุก
86 นางสมสนิท ชาวตระโปน ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปลาดุก
87 นางศิวพร มากดี ครู โรงเรียนบ้านปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปลาดุก
88 นางสาวสาวิตรี สาริบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปลาดุก
89 นางสุมาลี ฝักบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
90 นางอัมรา ชูพูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
91 นายสำรอง ภาระพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
92 นายเถกิงเกียรติ กอสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
93 นางสาวศรีสมร พละพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
94 นางอันธิกา กรไกร พนักงานราชการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
95 นายคงศักดิ์ วิเวกวิน ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
96 นางสาวศิริรัตน์ ศิริภาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
97 นายอานนท์ ทาปศรี ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
98 นายชาลี พูลผล โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
99 นายนิรันดร์ สัตยากุล โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
100 นายสุวิทย์ มิ่งชัย โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
101 นายสุเทพ ทึกขุนทศ โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
102 นางจิราภรณ์ บุญครอง ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
103 นางนงลักษณ์ มุธุสิทธิ์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
104 นางอุบลพงศ์ ขวัญเมือง ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
105 นางเอื้อมพร อาษาพงษ์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
106 นางทิวานันท์ ก้อนทอง ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
107 นางศุภิษฐา พงษ์พันธ์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
108 นางอาบทิพย์ กระดาดแดง ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
109 นางนงลักษณ์ จารุแพทย์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
110 นางอุทัย กล้าหาญ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
111 นางสุพาภรณ์ มนัส ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
112 นางเพ็ญศรี พิณโท ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
113 นางพรประเสริฐ จันทร์เขียว ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
114 นางวาสนา พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
115 นางชัญญา ทองเสี่ยน ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
116 นางสาวสิรินภา จักรสูง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
117 นางประไพ อัฒจักร ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
118 นางประภาศรี พรหมทอง ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
119 นายสุทธิพงษ์ เนื้ออ่อน ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
120 นายกรกต วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
121 นายจักรพงษ์ เผ่าผม ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
122 นางสมภักดิ์ เนื้ออ่อน ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
123 นางสาวประภารัตน์ เสงี่ยมศักดิ์ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
124 นางสาวพรพรรณ เวชสาร ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
125 นางกนกพร ฉัตรสุวรรณ ครู โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปทุมวิทยากร
126 นายเฉลิม คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
127 นายสมนึก สมคะเน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพไทย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
128 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย (หนองจานวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
129 นายสมทรง ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
130 ว่าที่ร้อยตรีอุุดม ร่วมร้กษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม(เพิ่มพูนวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
131 นายอลงกรณ์ โหราย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
132 นายเสนอ ศรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานตะโนน คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
133 นายเลอไทย ไชยกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนามชัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
134 นายธงชัย ทัดทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเขือ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
135 นายบัณฑิต จันทร์โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
136 นายจำนง อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหน่องบ่อ(วิจิตรราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
137 นางเกษราพร นาจาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
138 นางสาวภาสินี จันทร์พวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
139 นางมณเฑียร คละเครือ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
140 นางวิไลพร สาริบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
141 นางศิรินภา ไพรศรี ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
142 นางสาวธณัฐสนันท์ หวังชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
143 นางสาวนริศรา ภาระศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
144 นางสาวจิราภรณ์ หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
145 นางพูนสิน บุตรภักดี ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
146 นางมยุรี พุทธจันทึก ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
147 นายประจักษ์ ก้อนแก้ว ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
148 นางพรรัตน์ วงศ์เสนา ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
149 นางรัตนากร ประสานสิงห์ ครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
150 นางสาวนิตยา โคตรเมือง ครู ค.ศ.1 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
151 นางจามจุรี สมสวย ครูผู้ช่วย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
152 นายอน้นต์ พิศตะคุ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
153 นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ ครู ค.ศ.2 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
154 นางสาวกัณณภัทร พลศรี พนักงานราชการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
155 นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทอง พนักงานราชการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
156 นางสุพาภรณ์ ส่องแสง พนักงานราชการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
157 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ พนักงานราชการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10
158 ซิสเตอร์สุรารักษ์ พลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์นิรมล ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
159 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
160 นายไพรัช ศรีพลัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
161 ดร.กัลยา หยาดทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอา ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
162 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
163 นายประศาสน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
164 นายจารึก หาพันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
165 นายพินิจ ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
166 ดร.วิสุทธิ์ ราตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
167 นายอนันต์ เพียรพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ามพร้า ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
168 นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดุก ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
169 นางชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
170 นายมนัส สุขนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 รองประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
171 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 รองประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
172 นายอุตส่าห์ กำลังเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รองประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
173 นายทองพูน อรัญกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รองประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
174 นายสัญญา อุดมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รองประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
175 นายวุฒินันต์ กมขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รองประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน
176 นายทวีชัย อินทะแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รองประธานคณะกรรมการศูนย์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]