หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 055 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 37 30 23
2 052 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 29 6 5
3 095 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 21 42 31
4 135 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 68 69 54
5 160 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 33 49 36
6 185 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 69 84 50
7 062 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 33 31 23
8 155 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 38 56 24
9 071 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 76 126 46
10 133 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 93 116 79
11 244 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 65 55 38
12 225 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 82 134 93
13 235 โรงเรียนบ้านกระบูน 34 49 30
14 014 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 62 66 51
15 075 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 69 42 31
16 116 โรงเรียนบ้านกอก 72 91 79
17 088 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 37 57 51
18 226 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 29 16 13
19 140 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 29 44 29
20 080 โรงเรียนบ้านก่อ 27 7 4
21 196 โรงเรียนบ้านก่อบึง 30 31 26
22 123 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 28 22 20
23 221 โรงเรียนบ้านขมิ้น 30 12 11
24 245 โรงเรียนบ้านขามน้อย 46 74 56
25 139 โรงเรียนบ้านขามป้อม 28 12 11
26 027 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 54 30 20
27 031 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 36 14 14
28 048 โรงเรียนบ้านข่าโคม 32 21 19
29 127 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 31 13 13
30 142 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า 29 18 7
31 162 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 41 57 41
32 246 โรงเรียนบ้านคำไหล 37 13 12
33 256 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 33 22 18
34 222 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 73 94 66
35 145 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 40 53 46
36 036 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 35 44 31
37 238 โรงเรียนบ้านค้อ 33 20 15
38 019 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 31 27 14
39 091 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 40 46 29
40 065 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 35 25 22
41 241 โรงเรียนบ้านจิก 35 59 35
42 118 โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี 27 9 9
43 096 โรงเรียนบ้านชีทวน 36 45 27
44 067 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 32 41 34
45 083 โรงเรียนบ้านดงยาง 68 88 59
46 252 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 31 16 11
47 254 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 29 25 14
48 057 โรงเรียนบ้านดอนชี 30 32 25
49 216 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 31 11 9
50 211 โรงเรียนบ้านดอนแดง 62 51 40
51 307 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 30 25 20
52 153 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 37 62 40
53 258 โรงเรียนบ้านดูน 36 25 22
54 132 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 29 28 23
55 025 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 68 82 63
56 182 โรงเรียนบ้านตำแย 27 25 19
57 107 โรงเรียนบ้านทัน 33 36 30
58 037 โรงเรียนบ้านทัพไทย 28 17 12
59 102 โรงเรียนบ้านทุ่ง 29 27 24
60 034 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 67 69 52
61 056 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 32 20 16
62 165 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 42 101 72
63 212 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 31 31 17
64 120 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 68 77 46
65 105 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 7 12 10
66 035 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 75 64 51
67 084 โรงเรียนบ้านท่าลาด 29 7 5
68 156 โรงเรียนบ้านท่าลาด 29 9 6
69 239 โรงเรียนบ้านท่าลาด 31 32 23
70 303 โรงเรียนบ้านท่าวารี 28 17 15
71 100 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 33 40 31
72 236 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 30 15 12
73 064 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 31 18 13
74 230 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 19 42 29
75 106 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 25 86 47
76 250 โรงเรียนบ้านธรรมละ 29 15 12
77 308 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 34 60 49
78 257 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 29 7 6
79 207 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 25 40 35
80 018 โรงเรียนบ้านนาคำ 33 37 27
81 110 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 39 50 41
82 193 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 75 75 60
83 026 โรงเรียนบ้านนาดูน 32 11 8
84 090 โรงเรียนบ้านนาดูน 5 6 6
85 114 โรงเรียนบ้านนาผาย 4 13 8
86 085 โรงเรียนบ้านนามน 30 27 19
87 050 โรงเรียนบ้านนามึน 60 40 31
88 049 โรงเรียนบ้านนาเมือง 55 40 30
89 166 โรงเรียนบ้านนาเลิง 33 17 14
90 117 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 60 52 45
91 092 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 23 9 6
92 017 โรงเรียนบ้านนาใต้ 36 24 24
93 261 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 31 28 11
94 214 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 30 7 6
95 161 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 30 6 10
96 187 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 64 75 58
97 197 โรงเรียนบ้านบก 29 26 22
98 154 โรงเรียนบ้านบัวยาง 39 59 42
99 103 โรงเรียนบ้านบุตร 29 5 5
100 053 โรงเรียนบ้านปลาดุก 74 94 46
101 134 โรงเรียนบ้านปลาฝา 28 20 16
102 047 โรงเรียนบ้านปะอาว 68 72 48
103 020 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 40 45 37
104 045 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 40 73 56
105 146 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 27 30 22
106 112 โรงเรียนบ้านป่าข่า 28 22 17
107 125 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 33 35 29
108 163 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 70 70 58
109 021 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 70 85 56
110 176 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 30 21 17
111 168 โรงเรียนบ้านผือ 29 8 7
112 199 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 62 53 28
113 079 โรงเรียนบ้านพับ 29 16 14
114 063 โรงเรียนบ้านมะเขือ 31 34 25
115 227 โรงเรียนบ้านยาง 49 31 22
116 231 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 85 43 38
117 234 โรงเรียนบ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี) 27 0 0
118 126 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 33 39 28
119 078 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 31 10 9
120 054 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 58 46 22
121 191 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 33 76 47
122 192 โรงเรียนบ้านยางเทิง 13 27 18
123 186 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 29 12 11
124 251 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 33 19 17
125 304 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 27 3 2
126 228 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 36 41 31
127 210 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 29 24 20
128 305 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 32 24 17
129 136 โรงเรียนบ้านศรีบัว 27 18 16
130 152 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 28 18 15
131 128 โรงเรียนบ้านศรีสุข 29 3 2
132 219 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 30 21 14
133 177 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 29 15 13
134 249 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 30 11 10
135 203 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 46 118 73
136 046 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 29 22 20
137 204 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 34 71 48
138 032 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 66 67 44
139 232 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 32 42 37
140 189 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 30 13 11
141 074 โรงเรียนบ้านสำราญ 31 11 10
142 068 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 33 23 21
143 181 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 31 10 8
144 093 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 32 13 12
145 164 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 30 16 11
146 072 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 69 63 50
147 060 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 43 63 50
148 200 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 29 27 20
149 183 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 30 26 23
150 030 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 30 16 15
151 253 โรงเรียนบ้านหนองบก 37 22 21
152 167 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 32 29 24
153 195 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 35 40 28
154 024 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 29 33 25
155 188 โรงเรียนบ้านหนองผำ 29 10 8
156 171 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 31 10 8
157 248 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 31 12 11
158 069 โรงเรียนบ้านหนองมุก 36 34 23
159 070 โรงเรียนบ้านหนองยาง 29 1 1
160 218 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 60 48 35
161 138 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 31 12 11
162 208 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 70 76 65
163 028 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 29 8 8
164 224 โรงเรียนบ้านหนองหิน 37 38 28
165 129 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 27 13 12
166 215 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 74 121 82
167 098 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 36 40 26
168 158 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 29 0 0
169 137 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 32 18 16
170 243 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 32 27 17
171 205 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 29 12 10
172 144 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 67 124 99
173 038 โรงเรียนบ้านหนองแก 29 25 19
174 033 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 32 42 18
175 190 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 34 47 37
176 223 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 34 28 18
177 201 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 31 18 14
178 099 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 37 34 26
179 198 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 65 78 53
180 059 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 75 86 59
181 061 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา 30 1 1
182 013 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 31 36 23
183 097 โรงเรียนบ้านหวาง 32 31 23
184 029 โรงเรียนบ้านหัวคำ 75 86 54
185 094 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 27 12 12
186 247 โรงเรียนบ้านหาด 31 27 16
187 130 โรงเรียนบ้านอีต้อม 11 33 19
188 073 โรงเรียนบ้านอ้น 30 15 11
189 015 โรงเรียนบ้านเค็ง 29 15 12
190 131 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 31 21 15
191 058 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 20 16 10
192 157 โรงเรียนบ้านเตย 31 19 9
193 179 โรงเรียนบ้านเทพา 33 22 18
194 175 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 32 8 8
195 263 โรงเรียนบ้านเป้า 30 21 11
196 217 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 31 13 13
197 151 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 31 33 25
198 180 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 32 22 18
199 260 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 34 15 7
200 213 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 14 24 21
201 262 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 60 75 48
202 264 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 29 10 9
203 237 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 30 35 27
204 081 โรงเรียนบ้านเอ้ 30 24 15
205 115 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 59 51 39
206 302 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 27 11 10
207 023 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ 30 9 7
208 194 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 9 14 12
209 229 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 19 31 27
210 101 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 30 29 22
211 255 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 30 30 20
212 259 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 39 57 36
213 240 โรงเรียนบ้านแพง 30 6 6
214 242 โรงเรียนบ้านแสง 29 27 20
215 111 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 37 45 34
216 173 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 29 9 8
217 159 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 33 25 12
218 104 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 29 61 48
219 220 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 29 22 13
220 122 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 29 4 2
221 016 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 57 32 24
222 113 โรงเรียนบ้านโนนรัง 38 51 29
223 184 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 40 52 30
224 169 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 32 60 44
225 082 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 27 24 20
226 086 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 28 12 4
227 066 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 30 40 21
228 121 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 37 33 28
229 124 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 29 25 13
230 143 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 35 48 41
231 209 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 42 97 70
232 174 โรงเรียนบ้านโพนแพง 38 74 52
233 233 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 33 20 16
234 119 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 31 15 11
235 077 โรงเรียนบ้านไผ่ 32 25 16
236 172 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 34 26 21
237 202 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 34 43 7
238 044 โรงเรียนปทุมวิทยากร 47 104 64
239 076 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 32 55 22
240 022 โรงเรียนประชาสามัคคี 86 107 81
241 170 โรงเรียนประชาสามัคคี 30 8 6
242 042 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 65 174 98
243 178 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 46 87 49
244 206 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 30 66 49
245 039 โรงเรียนวัดท่าวังหิน 29 9 8
246 051 โรงเรียนวัดบ้านบาก 29 6 4
247 141 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 39 58 39
248 043 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 58 201 107
249 041 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 36 86 63
250 087 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 59 135 96
251 040 โรงเรียนเมืองอุบล 48 95 75
252 089 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 20 46 29
253 294 โรงเรียนชุติญาบริหารธุรกิจฯ 0 0 0
254 265 โรงเรียนนันตาศึกษา 36 26 20
255 269 โรงเรียนบ้านพิณโท 29 33 26
256 276 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 33 0 0
257 275 โรงเรียนพระกุมาร 33 32 20
258 267 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 29 12 7
259 273 โรงเรียนมหาชนะวิทยา 29 0 0
260 272 โรงเรียนมารีย์นิรมล 39 7 5
261 274 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 33 19 12
262 280 โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม 29 0 0
263 281 โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 29 0 0
264 277 โรงเรียนวัดไร่น้อย 29 0 0
265 266 โรงเรียนศักดาวิทยา 29 0 0
266 278 โรงเรียนสมเด็จ 29 30 22
267 290 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 29 0 0
268 285 โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ 29 0 0
269 270 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 29 13 6
270 282 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 35 0 0
271 291 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 29 19 14
272 284 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 37 7 5
273 286 โรงเรียนอาเวมารีอา 47 82 65
274 289 โรงเรียนอุบลวิทยากร 29 0 0
275 283 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 35 29 19
276 288 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 30 1 1
277 293 โรงเรียนเทคโนโลยีอุบลราชธานี 0 0 0
278 268 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 32 48 30
279 279 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 29 0 0
280 271 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 29 0 0
281 287 โรงเรียนเอนกวิทยา 29 0 0
282 292 โรงเรียนโปลีเทคนิค 0 0 0
283 300 โรงเรียนเทศบาลตำบลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 0
284 306 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 49 17 12
285 296 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 0 0 0
286 297 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 0 0 0
287 298 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 0 0 0
288 299 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง 0 0 0
289 295 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 0 0 0
รวม 10401 10071 7142
17213

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]