หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 65 51 86.44% 4 6.78% 1 1.69% 3 5.08% 59
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 58 49 84.48% 3 5.17% 1 1.72% 5 8.62% 58
3 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 59 43 75.44% 4 7.02% 1 1.75% 9 15.79% 57
4 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 82 28 54.9% 11 21.57% 6 11.76% 6 11.76% 51
5 โรงเรียนประชาสามัคคี 86 28 54.9% 8 15.69% 5 9.8% 10 19.61% 51
6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 36 26 74.29% 3 8.57% 2 5.71% 4 11.43% 35
7 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 67 25 43.86% 16 28.07% 6 10.53% 10 17.54% 57
8 โรงเรียนปทุมวิทยากร 47 24 54.55% 6 13.64% 3 6.82% 11 25% 44
9 โรงเรียนบ้านดงยาง 68 23 45.1% 12 23.53% 10 19.61% 6 11.76% 51
10 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 46 23 53.49% 5 11.63% 5 11.63% 10 23.26% 43
11 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 70 22 52.38% 8 19.05% 6 14.29% 6 14.29% 42
12 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 93 21 43.75% 12 25% 9 18.75% 6 12.5% 48
13 โรงเรียนอาเวมารีอา 47 21 51.22% 12 29.27% 1 2.44% 7 17.07% 41
14 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 73 21 58.33% 5 13.89% 3 8.33% 7 19.44% 36
15 โรงเรียนบ้านปลาดุก 74 20 57.14% 6 17.14% 4 11.43% 5 14.29% 35
16 โรงเรียนบ้านกอก 72 19 37.25% 15 29.41% 6 11.76% 11 21.57% 51
17 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 69 19 59.38% 9 28.13% 0 0% 4 12.5% 32
18 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 74 18 43.9% 11 26.83% 5 12.2% 7 17.07% 41
19 โรงเรียนเมืองอุบล 48 18 45% 9 22.5% 6 15% 7 17.5% 40
20 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 68 17 45.95% 11 29.73% 3 8.11% 6 16.22% 37
21 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 42 17 41.46% 10 24.39% 4 9.76% 10 24.39% 41
22 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 42 17 45.95% 8 21.62% 7 18.92% 5 13.51% 37
23 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 43 17 51.52% 6 18.18% 1 3.03% 9 27.27% 33
24 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 75 16 44.44% 11 30.56% 2 5.56% 7 19.44% 36
25 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 75 16 47.06% 11 32.35% 1 2.94% 6 17.65% 34
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 69 16 44.44% 10 27.78% 3 8.33% 7 19.44% 36
27 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 75 16 44.44% 8 22.22% 4 11.11% 8 22.22% 36
28 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 60 16 51.61% 7 22.58% 3 9.68% 5 16.13% 31
29 โรงเรียนบ้านโพนแพง 38 16 53.33% 6 20% 3 10% 5 16.67% 30
30 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 65 15 45.45% 10 30.3% 4 12.12% 4 12.12% 33
31 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 34 15 45.45% 9 27.27% 3 9.09% 6 18.18% 33
32 โรงเรียนบ้านบัวยาง 39 15 46.88% 9 28.13% 2 6.25% 6 18.75% 32
33 โรงเรียนบ้านขามน้อย 46 15 44.12% 8 23.53% 2 5.88% 9 26.47% 34
34 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 46 15 51.72% 7 24.14% 0 0% 7 24.14% 29
35 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 33 15 45.45% 6 18.18% 6 18.18% 6 18.18% 33
36 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 76 15 60% 5 20% 3 12% 2 8% 25
37 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 59 15 71.43% 1 4.76% 2 9.52% 3 14.29% 21
38 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 68 14 50% 9 32.14% 2 7.14% 3 10.71% 28
39 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 60 14 38.89% 8 22.22% 5 13.89% 9 25% 36
40 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 62 14 53.85% 7 26.92% 3 11.54% 2 7.69% 26
41 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 29 14 48.28% 5 17.24% 4 13.79% 6 20.69% 29
42 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 25 14 56% 3 12% 3 12% 5 20% 25
43 โรงเรียนบ้านหัวคำ 75 13 36.11% 11 30.56% 6 16.67% 6 16.67% 36
44 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 85 13 50% 9 34.62% 0 0% 4 15.38% 26
45 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 67 13 41.94% 8 25.81% 5 16.13% 5 16.13% 31
46 โรงเรียนบ้านปะอาว 68 13 41.94% 8 25.81% 3 9.68% 7 22.58% 31
47 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 32 13 52% 4 16% 5 20% 3 12% 25
48 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 66 12 48% 4 16% 3 12% 6 24% 25
49 โรงเรียนบ้านยาง 49 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
50 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 37 12 57.14% 3 14.29% 1 4.76% 5 23.81% 21
51 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 37 11 29.73% 11 29.73% 6 16.22% 9 24.32% 37
52 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 70 11 34.38% 11 34.38% 3 9.38% 7 21.88% 32
53 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 70 11 30.56% 10 27.78% 3 8.33% 12 33.33% 36
54 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 68 11 30.56% 9 25% 4 11.11% 12 33.33% 36
55 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 69 11 35.48% 8 25.81% 5 16.13% 7 22.58% 31
56 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 39 11 40.74% 8 29.63% 3 11.11% 5 18.52% 27
57 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 62 11 33.33% 7 21.21% 4 12.12% 11 33.33% 33
58 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 35 11 45.83% 4 16.67% 3 12.5% 6 25% 24
59 โรงเรียนพระกุมาร 33 11 57.89% 0 0% 2 10.53% 6 31.58% 19
60 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 35 10 40% 8 32% 3 12% 4 16% 25
61 โรงเรียนบ้านนาเมือง 55 10 52.63% 4 21.05% 1 5.26% 4 21.05% 19
62 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 39 10 47.62% 3 14.29% 4 19.05% 4 19.05% 21
63 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 40 9 28.13% 12 37.5% 4 12.5% 7 21.88% 32
64 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 40 9 27.27% 11 33.33% 5 15.15% 8 24.24% 33
65 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 34 9 27.27% 8 24.24% 7 21.21% 9 27.27% 33
66 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 39 9 40.91% 7 31.82% 2 9.09% 4 18.18% 22
67 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 30 9 34.62% 6 23.08% 3 11.54% 8 30.77% 26
68 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 37 9 42.86% 5 23.81% 2 9.52% 5 23.81% 21
69 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 40 9 52.94% 5 29.41% 1 5.88% 2 11.76% 17
70 โรงเรียนบ้านดอนแดง 62 8 26.67% 13 43.33% 2 6.67% 7 23.33% 30
71 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 40 8 30.77% 6 23.08% 4 15.38% 8 30.77% 26
72 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 35 8 47.06% 5 29.41% 0 0% 4 23.53% 17
73 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 35 8 42.11% 4 21.05% 6 31.58% 1 5.26% 19
74 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 35 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
75 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 29 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
76 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 40 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
77 โรงเรียนบ้านแสง 29 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
78 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 65 7 24.14% 7 24.14% 6 20.69% 9 31.03% 29
79 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 33 7 35% 6 30% 2 10% 5 25% 20
80 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 60 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 10 38.46% 26
81 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 32 7 30.43% 5 21.74% 4 17.39% 7 30.43% 23
82 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 37 7 35% 5 25% 2 10% 6 30% 20
83 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 36 7 35% 4 20% 1 5% 8 40% 20
84 โรงเรียนบ้านโนนรัง 38 7 38.89% 4 22.22% 1 5.56% 6 33.33% 18
85 โรงเรียนบ้านหนองมุก 36 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 4 26.67% 15
86 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 31 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
87 โรงเรียนบ้านข่าโคม 32 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
88 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 29 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
89 โรงเรียนบ้านอีต้อม 11 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
90 โรงเรียนบ้านปลาฝา 28 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
91 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 25 6 25% 10 41.67% 1 4.17% 7 29.17% 24
92 โรงเรียนบ้านชีทวน 36 6 25% 9 37.5% 2 8.33% 7 29.17% 24
93 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 41 6 28.57% 7 33.33% 4 19.05% 4 19.05% 21
94 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 20 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 19
95 โรงเรียนบ้านมะเขือ 31 6 35.29% 7 41.18% 1 5.88% 3 17.65% 17
96 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 21 6 30% 6 30% 3 15% 5 25% 20
97 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 30 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 5 29.41% 17
98 โรงเรียนบ้านท่าลาด 31 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
99 โรงเรียนบ้านตำแย 27 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
100 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 33 6 40% 1 6.67% 0 0% 8 53.33% 15
101 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 34 5 21.74% 9 39.13% 4 17.39% 5 21.74% 23
102 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 32 5 22.73% 7 31.82% 2 9.09% 8 36.36% 22
103 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 30 5 29.41% 6 35.29% 1 5.88% 5 29.41% 17
104 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 34 5 38.46% 6 46.15% 0 0% 2 15.38% 13
105 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 36 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 17
106 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 37 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
107 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 33 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 5 31.25% 16
108 โรงเรียนบ้านยางเทิง 13 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
109 โรงเรียนบ้านเทพา 33 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
110 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 32 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
111 โรงเรียนบ้านนาเลิง 33 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
112 โรงเรียนบ้านนามึน 60 5 21.74% 3 13.04% 9 39.13% 6 26.09% 23
113 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 32 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
114 โรงเรียนสมเด็จ 29 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
115 โรงเรียนบ้านคำไหล 37 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 5 45.45% 11
116 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 34 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 33 4 20% 7 35% 3 15% 6 30% 20
118 โรงเรียนบ้านนาคำ 33 4 22.22% 7 38.89% 3 16.67% 4 22.22% 18
119 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 30 4 22.22% 7 38.89% 2 11.11% 5 27.78% 18
120 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 37 4 20% 7 35% 1 5% 8 40% 20
121 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 57 4 19.05% 6 28.57% 4 19.05% 7 33.33% 21
122 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 29 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
123 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 32 4 19.05% 5 23.81% 4 19.05% 8 38.1% 21
124 โรงเรียนบ้านหวาง 32 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 16
125 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 29 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 3 25% 12
126 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 27 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
127 โรงเรียนบ้านดูน 36 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
128 โรงเรียนบ้านทุ่ง 29 4 23.53% 4 23.53% 0 0% 9 52.94% 17
129 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 33 4 25% 4 25% 0 0% 8 50% 16
130 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 19 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 8 44.44% 18
131 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 32 4 26.67% 3 20% 3 20% 5 33.33% 15
132 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 33 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 6 46.15% 13
133 โรงเรียนบ้านป่าข่า 28 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
134 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 28 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
135 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 32 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
136 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 31 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
138 โรงเรียนบ้านนาใต้ 36 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 6 50% 12
139 โรงเรียนบ้านพิณโท 29 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 7 58.33% 12
140 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 34 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
141 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 29 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 64 3 8.33% 18 50% 9 25% 6 16.67% 36
143 โรงเรียนบ้านจิก 35 3 15% 7 35% 4 20% 6 30% 20
144 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 32 3 20% 7 46.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
145 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 33 3 15% 6 30% 3 15% 8 40% 20
146 โรงเรียนบ้านกระบูน 34 3 15.79% 5 26.32% 5 26.32% 6 31.58% 19
147 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 29 3 18.75% 5 31.25% 1 6.25% 7 43.75% 16
148 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 14 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 4 30.77% 13
149 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 31 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
150 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 58 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
151 โรงเรียนบ้านไผ่ 32 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 8 50% 16
152 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 29 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 6 42.86% 14
153 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 30 3 25% 3 25% 0 0% 6 50% 12
154 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 31 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
155 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า 29 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
156 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 36 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
157 โรงเรียนบ้านเอ้ 30 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
158 โรงเรียนบ้านขมิ้น 30 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
159 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 31 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
160 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 33 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
161 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 31 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
162 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 30 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
163 โรงเรียนบ้านเตย 31 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
164 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 33 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
165 โรงเรียนบ้านนาดูน 32 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
166 โรงเรียนมารีย์นิรมล 39 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 37 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านทัน 33 2 10.53% 6 31.58% 6 31.58% 5 26.32% 19
169 โรงเรียนบ้านดอนชี 30 2 16.67% 6 50% 3 25% 1 8.33% 12
170 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 19 2 10.53% 6 31.58% 2 10.53% 9 47.37% 19
171 โรงเรียนบ้านบก 29 2 14.29% 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 14
172 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 38 2 10.53% 5 26.32% 4 21.05% 8 42.11% 19
173 โรงเรียนบ้านเป้า 30 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
174 โรงเรียนบ้านหนองแก 29 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
175 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 34 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
176 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 30 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
177 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 32 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
178 โรงเรียนบ้านหนองบก 37 2 13.33% 3 20% 3 20% 7 46.67% 15
179 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 54 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 13
180 โรงเรียนนันตาศึกษา 36 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 8 53.33% 15
181 โรงเรียนบ้านพับ 29 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
182 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 29 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
183 โรงเรียนบ้านท่าวารี 28 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
184 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 30 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
185 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 30 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
186 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 49 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 6 50% 12
187 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 30 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 11
188 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 31 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
189 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 30 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
190 โรงเรียนบ้านนาผาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
191 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 29 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
192 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 31 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
193 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 31 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
194 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 30 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
195 โรงเรียนบ้านท่าลาด 29 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 32 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 6 66.67% 9
197 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 29 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 6 66.67% 9
198 โรงเรียนบ้านหนองผำ 29 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
199 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 23 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
200 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 27 1 5.88% 9 52.94% 2 11.76% 5 29.41% 17
201 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 33 1 8.33% 6 50% 2 16.67% 3 25% 12
202 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 28 1 8.33% 6 50% 1 8.33% 4 33.33% 12
203 โรงเรียนบ้านทัพไทย 28 1 11.11% 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 9
204 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 31 1 6.25% 5 31.25% 2 12.5% 8 50% 16
205 โรงเรียนบ้านหาด 31 1 9.09% 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 11
206 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 32 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
207 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 31 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
208 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 31 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
209 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 32 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 7 63.64% 11
210 โรงเรียนบ้านสำราญ 31 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 5 55.56% 9
211 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 31 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
212 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 32 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
213 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 29 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
214 โรงเรียนบ้านนาดูน 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
215 โรงเรียนบ้านศรีบัว 27 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 8 72.73% 11
216 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 30 1 12.5% 2 25% 0 0% 5 62.5% 8
217 โรงเรียนบ้านธรรมละ 29 1 12.5% 2 25% 0 0% 5 62.5% 8
218 โรงเรียนบ้านเค็ง 29 1 12.5% 2 25% 0 0% 5 62.5% 8
219 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 29 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
220 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
221 โรงเรียนวัดท่าวังหิน 29 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
222 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 31 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
223 โรงเรียนประชาสามัคคี 30 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
224 โรงเรียนบ้านอ้น 30 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
225 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 31 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 6 75% 8
226 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 29 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
227 โรงเรียนบ้านนามน 30 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 9 75% 12
228 โรงเรียนบ้านขามป้อม 28 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
229 โรงเรียนบ้านผือ 29 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
230 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 30 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
231 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 33 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
232 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 28 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
233 โรงเรียนวัดบ้านบาก 29 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
234 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 30 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
235 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 27 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
236 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา 30 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 29 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านก่อบึง 30 0 0% 7 38.89% 4 22.22% 7 38.89% 18
239 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 30 0 0% 7 46.67% 2 13.33% 6 40% 15
240 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 31 0 0% 7 41.18% 1 5.88% 9 52.94% 17
241 โรงเรียนบ้านหนองหิน 37 0 0% 5 31.25% 3 18.75% 8 50% 16
242 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 29 0 0% 5 38.46% 1 7.69% 7 53.85% 13
243 โรงเรียนบ้านค้อ 33 0 0% 5 45.45% 0 0% 6 54.55% 11
244 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 20 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
245 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 27 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 9
246 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 27 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 9
247 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 31 0 0% 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 7
248 โรงเรียนบ้านแพง 30 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
249 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 29 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
250 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 29 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
251 โรงเรียนบ้านบุตร 29 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
252 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 29 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
253 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 29 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
254 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 27 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
255 โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี 27 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
256 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 29 0 0% 1 12.5% 0 0% 7 87.5% 8
257 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ 30 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
258 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 29 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
259 โรงเรียนบ้านศรีสุข 29 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
260 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 29 0 0% 0 0% 0 0% 6 100% 6
261 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 31 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
262 โรงเรียนบ้านท่าลาด 29 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
263 โรงเรียนบ้านก่อ 27 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
264 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 30 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
265 โรงเรียนบ้านหนองยาง 29 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
266 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 35 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
267 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 33 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
268 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
269 โรงเรียนมหาชนะวิทยา 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
270 โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
271 โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
272 โรงเรียนวัดไร่น้อย 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
273 โรงเรียนศักดาวิทยา 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
274 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
275 โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
276 โรงเรียนอุบลวิทยากร 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
277 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
278 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
279 โรงเรียนเอนกวิทยา 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
280 โรงเรียนบ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี) 27 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]