หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางทัศนา ศรพรหมโรงเรียนบ้านเตยประธานกรรมการ
2. นางอุดร ตระการไทยโรงเรียนบ้านข่าโคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภา ประกอบแสงโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางสุกัญญา ธีระโรจน์ชาลีโรงเรียนบ้านแต้เก่ากรรมการ
5. นางพิกุล ราตรีโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุพรทิพย์ มณีอินทร์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวิรัตน์ สายแววโรงเรียนบ้านบกประธานกรรมการ
2. นางศศินันท์ ยิ่งภัสสรานันท์โรงเรียนบ้านพับรองประธานกรรมการ
3. นางรำพรรณ คณโททองโรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางเรืองรัตน์ โคสะสุโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
5. นางนิตยา บุญสุขโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวัชราวรรณ์ สิงห์นาคโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย สะตะโรงเรียนบ้านทันรองประธานกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางวัชรินทร เครือวัลย์โรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจุฑารัตน์ โพธิ์เอกโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมศรี เต็มใจโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวัลย์ บรรพตเสตโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
4. นางวิไล มณีเรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
5. นางสมพิศ แก้วกนกปทุมวิทยากรกรรมการ
6. นางรสสุคนธ์ ดอกไม้โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
7. นางมณฑา แก้วใสโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพูนสิน บุตรภักดีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสุรางคนา แพงสุพัดโรงเรียนบ้านธาตุน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ทองสลับโรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้งกรรมการ
4. นางลัดดา เท่าสารโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ ชุ่มสนิทโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
6. นายพรชัย ทางทองโรงเรียนบ้านปาข่ากรรมการ
7. นางวิชชุลดา เพลินจิตต์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาพร สุธรรมวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล บุญใสโรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาวดี สุวรรณรงค์โรงเรียนปทุมวิทยากรรองประธานกรรมการ
3. นางพสธร พลอำนวยโรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)กรรมการ
4. นางวานิตย์ ธานีโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคนกรรมการ
5. นางบัวทิพย์ บุ้งทองโรงเรียนทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นางสุนันทา สายแววโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบังอร แสงสว่างโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ดำริห์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. นางนฤดี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี บุญขจรโรงเรียนบ้านจานตะโนนกรรมการ
5. นางพวงเพชร บุตรีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทิยา สร้อยนาคโรงเรียนบ้านแต้ใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางปทิตา ใจสมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
4. นางยุภา สมสมัยโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
5. นางสมพร กองทุนโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
6. นางบัวเรียน เนาวะราชโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี สุนทรารักษ์โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ห้องแซงโรงเรียนบ้านกระโสบรองประธานกรรมการ
3. นางประภาศรี พันธ์ผูกโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางสุวิมล บุญลีโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
5. นางสมหมาย บุญส่องโรงเรียนบ้านพระโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ รองทองโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิมล เครือสิงห์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวรานิตย์ มิ่งทรรศนีย์โรงเรียนบ้านเหล่าแคกรรมการ
4. นางพรรณี แสงงามโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
5. นางสาวศรีสมร พละพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
6. นางสุวรรณา ชมหงส์โรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
7. นางสมคิด พวงธนะสารโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านยางกะเดาประธานกรรมการ
2. นางสมใจ รวมธรรมโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางลำไย เยาวบุตรโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สุปรียชาติโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
5. นางรัชนี อยู่สุขโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
6. นางเคียงเพ็ญ พรหมพลโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
7. นางวรรณี รูปดีโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
8. นางวไลพร เอี่ยมที่พึ่งโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
9. นางสดสวย แสงตาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางหยาดนภา มีศรีโรงเรียนบ้านสวนงัวประธานกรรมการ
2. นางบังอร สาระรัตน์โรงเรียนปทุมวิทยากรรองประธานกรรมการ
3. นางสัมฤทธิ์ ตาลศรีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางวาสนา วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการ
5. นางภัทรพร บุญกองโรงเรียนนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสุรางค์ ปรัชญาอภิบาลโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
7. นางมาลัย ศรีไหมโรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
8. นางบุญยืน สาครโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายโกเมศ เกษเจริญคุณโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)ประธานกรรมการ
2. นางปราณี สินทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางไพบูลย์ อุฐบุญโรงเรียนบ้านยางลุ่มรองประธานกรรมการ
4. นางรวีวรรณ แก้วจินดาโรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่กรรมการ
5. นางสมใจ คงนิลโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
6. นายวิชัย บำรุงพงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นายอาทิตย์ ศรเกษตรินโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
8. นางสุรีย์รัตน์ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กกรรมการ
9. นางสมสวาท อุ่นพิกุลโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
10. นางวิไล จิระวงศ์วิโรจน์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางประภา ภารศรีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
12. นางกัลธิมา พทาเพชรโรงเรียนบ้านหนองยางที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุธาสินี อมรสินทร์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำแพน โพธิศิริโรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้งรองประธานกรรมการ
3. นางสมร สายแววโรงเรียนบ้านคำไหลรองประธานกรรมการ
4. นายไกรศรี พุทธรักษาโรงเรียนบ้านพับกรรมการ
5. นายมานิต ค่อมบุญโรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
6. นายสุนทร สมบัติไทยโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการ
7. นางพัชรวลัย นาคูณโรงเรียนบ้านกลางใหญ่กรรมการ
8. นางนุชศรา ไชยสัจโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
9. นางเพ็ญตา อิถรัตน์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
10. นางวิไลทอง สายเบาะโรงเรียนบ้านยางกะเดาที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเชาวฤทธิ์ พันธ์ศิลป์โรงเรียนบ้านธรรมละประธานกรรมการ
2. นางนิภา อาษาพลโรงเรียนบ้านนาเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางจีระนันท์ บุญยืดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๘(บ้านจานเขื่องนามั่ง)รองประธานกรรมการ
4. นางบุษกร สังวิบุตรโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
5. นางนวลศรี สายวงษ์โรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
7. นางนวลรัตน์ นักรู้กำพลพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
8. นางนิตยา พูลผลโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางพิณภา บุ้งทองโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางณัฐยาน์ โหตระไวศยะโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ไชยกาลโรงเรียนบ้านหนองแล้งรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉริยา สองสีโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
4. นายดุสิต ศรไชยโรงเรียนบ้านมะเขือกรรมการ
5. นางสุภาวดี ดวงไขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ
6. นายบุญเพ็ง จันทรักษ์โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายนราธิป ชาตรีโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางพรสวาสดิ์ ทัดทานโรงเรียนบ้านไทยโพนทรายรองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัฐ รู้สุขโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
5. นางกนกพรรณ ฉากครบุรีโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
6. นางสาวปุญญาพร ประธานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพิชญา หมทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญรัตน์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ารองประธานกรรมการ
3. นายโสภา ทองสลับโรงเรียนบ้านทันกรรมการ
4. นางจรัญญา ศรีบุญโรงเรียนบ้านเหล่าแดงกรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ ระดาพันธ์โรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายประเสริฐ จินดากุลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายนราธิป ชาตรีโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางกนกพรรณ ฉากครบุรีโรงเรียนบ้านหัวคำรองประธานกรรมการ
3. นางพรสวาสดิ์ ทัดทานโรงเรียนบ้านไทยโพนทรายกรรมการ
4. นางสาวปุญญาพร ประธานโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
6. นายเอกรัฐ รู้สุขโรงเรียนบ้านโนนดู่ที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ขันชะลีโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนประธานกรรมการ
2. นางรำไพ สมบัติไทยโรงเรียนบ้านดงยางรองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ สมจันทร์โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกกรรมการ
4. นางอรพิณ อ่อนจงไกรโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจินตนา นิธิพานิชโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายประกิต ขันธะรีโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อยที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางโสรัตยา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร แก้วกลึงกลมโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ประมูลพงษ์โรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเอื้อโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสุริยา ศรีครามโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
6. นางวันเพ็ญ วินทะไชยโรงเรียนบ้านก่อที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสารภี ไชยสัตย์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริญญา ถ้ำหินโรงเรียนเมืองอุบลรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรี โชคชัยโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นายสายันต์ เกษราชโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร เทพทองโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
6. นางสาวปรียา สุภาจันทร์โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ ตาน้อยโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางรัชนี เค้าแคนโรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)กรรมการ
9. นางสาวนพมาศ โสบุญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง กรรมการ
10. นางเนาวรัตน์ เจริญศิลป์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
11. นางสาวชนม์ภัทร คุตนามโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
12. นางรัชนี เพชรอินทร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
13. นางอารีย์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านนาใต้กรรมการและเลขานุการ
14. นายชวลิต บุ้งทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32ที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพรปวีณ์ จันทร์กองกวินโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญไพ เทศนาโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา พาดีโรงเรียนบ้านหนองแต้รองประธานกรรมการ
4. นายคะนองเดช พวงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นางนิภา พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
6. นางสาวนิตยา บุญสุขโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
7. นางฐิตยา จอมหงษ์โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
8. นางพยอม แนวจำปาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
9. นางบุดดี สมบูรณ์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
10. นางสาวอัญญาณี สอนอาจโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ บุตรชาติโรงเรียนโนนขวาวนายูงกรรมการ
12. นางวราภรณ์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการ
13. นางภาวิณี คณาวงศ์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
14. นายจรูญ ทิมาบุตรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
15. นางมะลิวรรณ พรมทองโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
16. นายทรงพล ทาศิริโรงเรียนบ้านสำราญที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ หมทองโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งประธานกรรมการ
2. นางกิตติญา ประทุมพันธ์โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย มารมย์โรงเรียนสหธาตุสามัคคีรองประธานกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ วาจาสัตย์โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนกรรมการ
5. นางสาวทิพรัตน์ แก้วจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)กรรมการ
6. นางสาวอัมรินทร์ จอมหงษ์โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่มกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ สำเภาโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการและเลขานุการ
8. นายบรรจง ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านแสงไผ่ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ คงศรีโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
2. นายปริญญา สายแสงโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
3. นางสาวสุดาพร ทองประกอบโรงเรียนบ้านธาตุน้อยกรรมการ
4. นางมณเฑียร คละเครือโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี นามแสนโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
6. นางนพรัตน์ ศรีอุดรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ หอมทองโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
8. นางสาวโสภิตสุดา ภูมิเขียวโรงเรียนบ้านขามใหญ่กรรมการ
9. นางสาววิจิตรา จันทะแสงโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
10. นางทิพวัลย์ แก้วพรหมโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
11. นางสาวรชฎาพร ชินกะธรรมโรงเรียนบ้านสวนงัวกรรมการ
12. นางสาวหนูกาญจน์ ใจบุญโรงเรียนบ้านพระโรจน์กรรมการ
13. นางศุภามาศ ศิรินนท์โรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรศรี ดวงรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
2. นางกิติยา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
3. นางญาณิศา เผ่าพันธ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤษดากร สลับเชื้อโรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกกรรมการ
5. นางสาวนิตยา กาเมืองโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
6. นายสุวรรณ ผลดีโรงเรียนบ้านโอดนาดีกรรมการ
7. นางสุพัตรา สัตยากูลโรงเรียนบ้านยางกระเดากรรมการ
8. นางสุวิมล แสงบุญโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
9. นายเทียม คุณมีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
10. นางฐิตาพร บุดดารมย์โรงเรียนบ้านกุดกั่วกรรมการ
11. นางสุดาพร เกษมราชโรงเรียนบ้านธาตุน้อยกรรมการ
12. นายทรงพล ทาศิริโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
13. นางเรวดี จันดอนแดงโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
14. นางพิสมัย พันธ์สุวรรณโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
15. นางคำพอง ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
16. นางวัชรา สุขศรีโรงเรียนบ้านนาดูนกรรมการ
17. นางกาญจนา ประทุมมาโรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
18. นางพนมพร โอวาทโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจพร รีพลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
2. นายอัศวิน สุทธิอาคารโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางพิชญา หมทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉริยา พรมสารโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
5. นางสายใจ ทิมาโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เชื้ออุ่นโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกัณนิกา โสภาพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
2. นางลักษณาภรณ์ แพงพรมมาโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นางอรอุมา บัวผางโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายสำราญ จันขาวโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
5. นางจุฬีวัลย์ หิมะวันโรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ หมทองโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
2. นางสุภาวดี วงศ์พรหมศรีโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยโนนจานวิทยากรรมการ
3. นางอุมา ไตรธรรมโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
4. นางพฎา โกธัญญะโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นางงามตา ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวมาลินี ไชยวัฒนนันทร์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
2. นายทวี จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนกรรมการ
3. นางบุญโฉม ทองทาโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
4. นางชวนพิศ แสงสวยโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดร ลายทองโรงเรียนบ้านบากเหล่ากรรมการ
6. นางปุณยนุช อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาววิชญา สุวรรณกูฏโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)กรรมการ
2. นางสุดารัตน์ เหมือนชาติโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาสินี ศุภพินิจโรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการ
4. นางยุพา พันธ์สุวรรณโรงเรียนบ้านแสงน้อยกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ คำพันธ์โรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
6. นายสุทธิ พิริยะธนาพงศ์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ หงส์กฤษดากรโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
2. นางเกษมศรี พวงพุฒโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นายบุญค่ำ รักษาศรีโรงเรียนราษฏร์ร่วมแรงรัฐกรรมการ
4. นางจำเนียร ขุนทวีโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
5. นายอัศวิน สุทธิอาคารโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา มาพงษ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสิรินรดา สุภักดีโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางอัณพร จารุกขมูลโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดม กาลปัตย์โรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
5. นายมนูญ กะนีจิตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นายศักดิ์ สินปรุโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
7. นายไกรยุทธ ชูกรโรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไกรยุทธ ชูกรโรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกกรรมการ
2. นางสุพัตรา มาพงษ์โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสิรินรดา สุภักดีโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางอัณพร จารุกขมูลโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดม กาลปัตย์โรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
6. นายมนูญ กะนีจิตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
7. นายศักดิ์ สินปรุโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยากรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี เหมะอนันตะวงศ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญกรรมการ
3. นายพัฒนากร หลักคำโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสายสมร เก๋งแก้วโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
5. นายเชาวลิตร ทองเหลืองโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
6. นางเอื้อมพร สายป้องโรงเรียนบ้านดูนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเจษฏา พันธ์พิบูลย์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์ ศรีชัยโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายปรีชา ธานีโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคนกรรมการ
4. นายพีระพล พื้นแสนโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐิกา อินเลิศโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นางสาวนิยม กิ่งทองโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ สมสุขโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
2. นายยงยุทธ พยัคฆพลโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้กรรมการ
3. นายสุเมธ เจริญเชาว์โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ สลักคำโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่กรรมการ
5. นายอธิราช ดำริห์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนพภา พิมพ์สะโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
2. นายนราธิป ชาตรีโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเชษฐพงศ์ มีศิลป์โรงเรียนบ้านยางขี้นกกรรมการ
4. นายชม ประทานโรงเรียนโพนเมืองมะทันกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทองพูน ทวีแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28กรรมการ
2. นายสรวิศ ขุมทองโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายเทอดเกียรติ ผาฮุยโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
4. นายบุญส่ง บุญจำเนียรโรงเรียนชุมชนรังแร้งดอนเชียงโทกรรมการ
5. นายขวัญชัย สุภสุขโรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไพรินทร์ ภานานันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยโพนทรายประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุญรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือรองประธานกรรมการ
3. นางเกษศิรินทร์ ง้าวทองครูโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ พุ่มจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)กรรมการ
5. นางสาวกฤษณา บุญกอครูโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี โคตรภัทรครูโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งประธานกรรมการ
2. นายสงกา สายสุขครูโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งรองประธานกรรมการ
3. นายสุพิษ สืบสุโทครูโรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี)กรรมการ
4. นางณัฐริกา ดุจดาครูโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายระพิณ กาทองบ้านดอนเเดงประธานกรรมการ
2. นางจุไรภรณ์ สายโสภาบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล สุตัญตั้งใจบ้านนาขมิ้นกรรมการ
4. นายพัฒนากร หลักคำบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอรุณ รัตนโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ดวงเนตรบ้านยางขี้นกรองประธานกรรมการ
3. นางยุพวรรณ นามบุญอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย สุวรรณเพ็ชรชุมชนบ้านคำน้ำเเดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเพียงจิต สุวรรณพงศ์บ้านหัวคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิลารัตน์ นิยมชาติบ้านหนองหล่มหนองเหล่ารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ พรหมนิมตร์บ้านหนองช้างกรรมการ
4. นางรุ้งเพชร สาธุจรัญชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภวินท์ สมสวยทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองสุข คำเลิศบ้านโพนทองรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ลาวรรณบ้านนาไผ่กรรมการ
4. นายวิจัย ภารการบ้านโนนรังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีระ อาษาพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปฏิภรณ์ ธรรมสัตย์ชุมชนบ้านหัวเรือรองประธานกรรมการ
3. นายอารมณ์ บุญหยาดบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสัญญา แสนทวีสุขราชประชานุเคราะห์ 32ประธานกรรมการ
2. นายสมปอง ศรศิลป์บ้านคูเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นายจันทร์ จันทะยาบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
4. นายวิจารณ์ ประกอบแสงชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา ศิริมหาศาลบ้านข่าโคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เสถียรวัฒน์อนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรา พิชญ์ประเสริฐบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายวราวุธ บุ้งทองบ้านเเก้งซาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวิรัช ทุมวงศ์บ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางดารณี จึงสุทธิวงศ์หนองแฝกยางเครือรองประธานกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ฤทธิแผลงโรงเรียนชุมชนสร้างก่อสามัคคีกรรมการ
4. นายพรรณสว่าง สุวรรณรงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิบูลย์ กุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณศรี สายสุดดอนมดเเดง(บ้านดงบัง)รองประธานกรรมการ
3. นายฉันทลักษณ์ สังข์เกิดบ้านหนองไฮวิทยากรรมการ
4. นางชุลีพร เสนาะวาทีบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
5. นายวินิจ มณีภาคบ้านค้อกุดลาดกรรมการ
6. นายอุบล จันทร์ขาวบ้านดอยประทายกรรมการ
7. นางสาวชลฑิชา หลินหะตระกูลบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไพศาล สุวรรณพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเมืองประธานกรรมการ
2. นางกาญจนารัตน์ ธัญนันธิวรรณ์โรงเรียนบ้านแก้งซาวรองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวฐิติพร ล่ำสันโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ สินโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านกระบูนประธานกรรมการ
2. นางดวงจิต ไพจันทร์ครูโรงเรียนม่วงสามสิืบ(อำนวยปัญญา)รองประธานกรรมการ
3. นางจำรัส แจ่มกระจะครูโรงเรียนบ้างรังแร้งกรรมการ
4. นางสุวรรณี ตรีนกโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล สุคนธรัตน์ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ศิริมนตรีครูโรงเรียนบ้านนามึนรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไล บุญขจรครูโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธวัชชัย จันดีผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยทิพย์ เปราะแดงข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสมประสงค์ กำเนิดสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
4. นางกันยารัตน์ ครองยุติครูโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเพียรใจ ไชยบุญทันโรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ สายพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าบากรองประธานกรรมการ
3. นางสมคิด บูญชูครูโรงเรียนราษฏร์ร่วมแรงรัฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. ดร.พนัชกร บำเรอพงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย เสนสมครูโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางผ่องใส นามบุตรครูโรงเรียนเชื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางกชมล อยู่สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวระวีวรรณ บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านนาเลิงรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ทองกลมโรงเรียนบ้านนาไผ่กรรมการ
4. นายศักดิ์ณรงค์ ป้องกันครูโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสำราญ จันทร์เติมครูโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี เผ่าภูรีครูโรงเรียนบ้านท่าเมืองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจรงค์ พันธ์แก้วครูโรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูงกรรมการ
4. นางอนงค์นิตย์ ธรรมกิตติพันธ์ครูโรงเรียนศรีศึกษากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพรชัย นามรมย์โรงเรียนบ้านวังพระไฮกรรมการ
2. นายไพโรจน์ นามรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฏร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางชวนพิศ แสงสวยโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทรา ไมถึงโรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)กรรมการ
5. นางเพชรา ไม้ด่านโรงเรียนบ้านเหล่าแดง กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทร บุตรอ่อนโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
2. นายคำพันธ์ มณีพงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
3. นางกชพร สุวรรณกูฏโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีพร ศรีโสภาคโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
5. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
2. นายสุนทร พรหมลายโรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ลาวรรณโรงเรียนบ้านนาไผ่กรรมการ
4. นางกฤษณา เกษแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
5. นางเพ็ญพร ตาอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สุขใจโรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกลางใหญ่กรรมการ
3. นายเรืองชัย แสงศรีโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
4. นายอุบล ยลพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นายเรืองฤทธิ์ ภูมิการีย์โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ คำศรีสุขโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
2. นายพิชัยพร สายแววโรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่กรรมการ
3. นายสุระชัย โคตรพัฒน์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายสมภักดิ์ เอี่ยมที่พึ่งโรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)กรรมการ
5. นายพิสิทฐิ์ บุญพร้อมโรงเรียนบ้านศรีีบัวกรรมการ
6. นางยุพาพร ปะจะเนย์โรงเรียนบ้านหนองมะทอกรรมการ
7. นายเสกสรร เกษรโรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมวกรรมการ
8. นายวิจิตร ลูกบัวโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
9. นายสุรพัฒน์ ต้นทองโรงเรียนวัดบ้านบากกรรมการ
10. นางสุพีชา ผาป้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
11. นายวีระชัย วงศ์คูณโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคารกรรมการ
12. นายสอ สุดตาคาีรโรงเรียนบ้านไทยโพนทรายกรรมการ
13. นายสว่าง บุตรบุราณโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
14. นายทูลศักดิ์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
15. นายเกรียงศักดิ์ แก่นสาร์โรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
16. นายวิชิต สวรรค์พรหมโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
17. นายวิจัย ภารการโรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่กรรมการ
18. นายศักดิ์ สินปรุโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
19. นายสวาสดิ์ ศรีดามาโรงเรียนดอนกลางทุ่งคำแต้กรรมการ
20. นายนภดล จึงสุทธิวงศ์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
21. นายสุวรรณ จูมพันธ์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเถกิงเกียรติ กอสุวรรณโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
2. นายวิมาน สายธนูโรงเรียนแก้งซาวกรรมการ
3. นายเอกศิษฐ์ บุปผาวัลย์ภาณุทัตโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
4. นางจิตญา จึงเจริญโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
5. นางสนธยา ครองยุติโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่กรรมการ
6. นางสาวนิพัทธนา ขันธะรีโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นายวรสิทธิ์ กาฬเนตรโรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็กกรรมการ
8. นางอรุณี ศรีเมืองโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
9. นายสมชาย ทองสลับโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
10. นายธงชัย ศรีโสภาคโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ รอดใหม่โรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
2. นางสุนันทา สายพันธ์โรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
3. นายอาคม ทองเถาว์โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการ
4. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ถิ่นขามโรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการ
2. นายบรรเจิด พาชอบโรงเรียนบ้านดอนชีกรรมการ
3. นางวิลักษณา ก้านกิ่งโรงเรียนหนองก่านคำไผ่กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ช้างสีสังข์โรงเรียนบ้านหนองตอแก้วกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นายสะอาด ปิตคุนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจำรัส สลักคำโรงเรียนบ้านแดงหม้อกรรมการ
2. นางสุกัญญา บุญจิตรโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นายปรีชา โมฬีชาติโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายสิทธิพล ครองยุทธโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
6. นายเจริญ บุดดีเสาร์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายระเบ็ญ อินทร์โสมโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
2. นายประชัน กุลจิตต์โรงเรียนบ้านแสงน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุชีรา แสนรังค์โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
4. นางจอมขวัญ ไม้ด่านโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เผ่าภูรีโรงเรียนท่าเมืองกรรมการ
6. นายปรีชา ทองลองโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ไชยมาตย์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ วงษ์กลมโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
3. นางสมปอง ตุ้มทองโรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายประยูร แก่งสาร์โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกกรรมการ
2. นายวินัย ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นางพนมวัลย์ จันทะโคตรโรงเรียนบ้านแต้เก่ากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ อาสะไวย์โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
2. นายเจริญ บุดดีเสาร์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายเศรษฐภูมิ สายสมานโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ อนุวรรณโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นายวิบูลย์ มูลป้อมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
4. นายระพินทร์ พรหมแสนจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายภูษิต สิงห์ทองโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
6. นายฉลาด ปรัชญาภิบาลโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
7. นางวิภา ยิ่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายภูษิต สิงห์ทองโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
2. นายฉลาด ปรัชญาภิบาลโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
3. นางวิภา ยิ่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
4. นายวิชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ อนุวรรณโรงเรียนบ้้านโพนแพงกรรมการ
6. นายวิบูลย์ มูลป้อมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
7. นายระพินทร์ พรหมแสนจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมาโนชย์ ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
2. นายสุรวิทย์ ธาดาโรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้กรรมการ
3. นายระพินทร์ พรหมแสนจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ ทองกลมโรงเรียนบ้านนาไผ่กรรมการ
2. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
3. นางรัชนีกร วรรณวัลย์โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ วัฒนากามินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดงกรรมการ
2. นายปรีชา ทองลองโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายเกษม เทศสิงห์โรงเรียนนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบุญทัน พวงบุตรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายเจริญ บุดดีเสาร์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
6. นายวิบูลย์ มูลป้อมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางจตุพร พรมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28(บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
2. นางสาวจริยาณี พราวศรีโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
4. นายชำนาญ พิลาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านท่าเมืองกรรมการ
6. นายวิบูลย์ มูลป้อมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสันทัต บุญอ่อนโรงเรียนบ้านแสงกรรมการ
2. นางนิชชิฬารัตน์ ยลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ศรีละวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นายวรรณวิภา จันโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนคร สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านยางเทิงประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นายคงสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นางวรรณวิภา จันโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายชาตรี ธงยศโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายอุรพงศ์ จันทรสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ศรีพลายโรงเรียนบ้านพับกรรมการ
4. นางขวัญลดา ทองพุ่มโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
5. นางอรุณี สำเนียงเสนาะโรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ธงยศโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายอุรพงศ์ จันทรสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ศรีพลายโรงเรียนบ้านพับกรรมการ
4. นางขวัญลดา ทองพุ่มโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
5. นางอรุณี สำเนียงเสนาะโรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บุญสารโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
3. นางบังอร งามจิตรโรงเรียนปลาฝากรรมการ
4. นายอนุชา ปักกาโลโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
5. นางมาลินี ยืนยิ่งโรงเรียนบ้านดูนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุญสารโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
3. นางบังอร งามจิตรโรงเรียนปลาฝากรรมการ
4. นายอนุชา ปักกาโลโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
5. นางมาลินี ยืนยิ่งโรงเรียนบ้านดูนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ ไชยกาลโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการ
3. นายสันติ สืบพัฒนากุลโรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
4. นายวัฒิชัย ปลื้มจิตโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
5. นางมยุรี บุ้งทองโรงเรียนบ้านชาติสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ ไชยกาลโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการ
3. นายสันติ สืบพัฒนากุลโรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
4. นายวัฒิชัย ปลื้มจิตโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
5. นางมยุรี บุ้งทองโรงเรียนบ้านชาติสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ไชยกาลโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการ
3. นายสันติ สืบพัฒนากุลโรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
4. นายวัฒิชัย ปลื้มจิตโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
5. นางมยุรี บุ้งทองโรงเรียนบ้านชาติสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ไชยกาลโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการ
3. นายสันติ สืบพัฒนากุลโรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
4. นายวัฒิชัย ปลื้มจิตโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
5. นางมยุรี บุ้งทองโรงเรียนบ้านชาติสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28(บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้่านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28(บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28(บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28(บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายวีระ ภูมิแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางกรรมการ
3. นางจริยาณี พราวทองโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นายจำรอง สารกาลโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางสุระพิน แก้วอ่อนโรงเรียนบ้านหนองจำนักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายวีระ ภูมิแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางกรรมการ
3. นางจริยาณี พราวทองโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นายจำรอง สารกาลโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางสุระพิน แก้วอ่อนโรงเรียนบ้านหนองจำนักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายวีระ ภูมิแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางกรรมการ
3. นางจริยาณี พราวทองโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นายจำรอง สารกาลโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางสุระพิน แก้วอ่อนโรงเรียนบ้านหนองจำนักกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายวีระ ภูมิแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางกรรมการ
3. นางจริยาณี พราวทองโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นายจำรอง สารกาลโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางสุระพิน แก้วอ่อนโรงเรียนบ้านหนองจำนักกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางมยุรฉัตร ศรีทาโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นางนันทิวา เรืองกาญจนไพศาลโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
3. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายสังคา สุตาชาโรงเรียนหนองโดนหนองดูนกรรมการ
5. นายวรากรณ์ ทองมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ศรีทาโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นางนันทิวา เรืองกาญจนไพศาลโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
3. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายสังคา สุตาชาโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนกรรมการ
5. นายวรกรณ์ ทองมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวภัทร บุตรอ่อนโรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางนวลลออง ศิริแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ กะนีจิตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
4. นางสาวพาสนา เหมือนมนัสโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางชนินทร สุขเสริมโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวภัทร บุตรอ่อนโรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางนวลลออง ศิริแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ กะนีจิตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
4. นางสาวพาสนา เหมือนมนัสโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางชนินทร สุขเสริมโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวชุตินันท์ พื้นผาโรงเรียนสหธาตุสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเอกพล ทศโยธินโรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว ปลื้มจิตโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นางวงเดือน เบื้องบนโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นางสมสมัย นามเจริญโรงเรียนบ้านคูเดื่อกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวชุตินันท์ พื้นผาโรงเรียนสหธาตุสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเอกพล ทศโยธินโรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว ปลื้มจิตโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นางวงเดือน เบื้องบนโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นางสมสมัย นามเจริญโรงเรียนบ้่านคูเดื่อกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางสุบรรณ โพธิ์ภักดีโรงเรียนบ้านเค็งนาดีกรรมการ
3. นางจตุพร แสวงดีโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
4. นางนภา จินดากุลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางพรรณวิภา นะทีโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางสุบรรณ โพธิ์ภักดีโรงเรียนบ้านเค็งนาดีกรรมการ
3. นางพรรณวิภา นะทีโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)กรรมการ
4. นางจตุพร แสวงดีโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
5. นางนภา จินดากุลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ชรมณี ลุนระพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางประมวล บุญดกโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นางพนิดา บุตรศรีโรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายวิเศษ มณีบุญโรงเรียนบ้านไทยโพนทรายกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เสระทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ชรมณี ลุนระพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางประมวล บุญดกโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นางพนิดา บุตรศรีโรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายวิเศษ มณีบุญโรงเรียนบ้านไทยโพนทรายกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เสระทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเสนอ ศรไชยโรงเรียนบ้านจานตะโนนประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ กลิ่นบัวโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเสนอ ศรไชยโรงเรียนบ้่านจานตะโนนประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ กลิ่นบัวโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ สุขบุญโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
2. นายธวัชชัย เหล่าพิชิตโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
3. นางพิศมัย เดชภูมีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นายอุโฆษ อารีรัมย์โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์กรรมการ
5. สิบเอกทวี เบื้องบนโรงเรียนดอนแดงกรรมการ
6. นายอาทิตย์ กุลบุตรโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ สุขบุญโรงเรียนโพนเมืองมะทันกรรมการ
2. นายธวัชชัย เหล่าพิชิตโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
3. นางพิศมัย เดชภูมีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นายอุโฆษ อารีรัมย์โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์กรรมการ
5. สิบเอกทวี เบื้องบนโรงเรียนดอนแดงกรรมการ
6. นายอาทิตย์ กุลบุตรโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ธานีโรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
2. นายสุริยา บุญแท้โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นายสุรพล ทองเรืองโรงเรียนบ้านอ้นกรรมการ
4. นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่มโรงเรียนบ้านกลางใหญ่กรรมการ
5. นายไตรรัตน์ บำรุงโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
6. นายทวี ไชยมงคลโรงเรียนบ้านเหล่าบากกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ธานีโรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
2. นายสุริยา บุญแท้โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นายสุรพล ทองเรืองโรงเรียนบ้านอ้นกรรมการ
4. นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่มโรงเรียนกลางใหญ่กรรมการ
5. นายไตรรัตน์ บำรุงโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
6. นายทวี ไชยมงคลโรงเรียนบ้านเหล่าบากกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี หยิบสูงเนินโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
2. นางยุพา เชื้อนิลโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
3. นางลลิตา บุญครองโรงเรียนบ้านศรีบัวกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี กิ่งวิชิตโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวสถิรา เทือกพุทธาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเสาวคนธ์ ทองตื้อโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
2. นางยุพา เชื้อนิลโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
3. นางลลิตา บุญครองโรงเรียนบ้านศรีบัวกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี กิ่งวิชิตโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวสถิรา เทือกพุดซาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ พร้อมโกมลโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
2. นางบรรจง สุทธิอาคารโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายขจร เยาวบุตรโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
4. นายนิพนธ์ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านกุดตากล้ากรรมการ
5. นายสีพร พลบำเรอโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นายนิมิตร ภาระอุตส่าห์โรงเรียนบ้านโอดนาดีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พร้อมโกมลโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
2. นางบรรจง สุทธิอาคารโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายขจร เยาวบุตรโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
4. นายนิพนธ์ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านกุดตากล้ากรรมการ
5. นายสีพร พลบำเรอโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นายนิมิตร ภาระอุตส่าห์โรงเรียนบ้านโอดนาดีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปยุต สุริยะโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
2. นายธวัชชัย ส่องแสงโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
3. นายพรชัย สวัสดิวงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
4. จ.ส.อ.สุนทร กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
5. นายโชติอนันต์ ทวีศรีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปยุต สุริยะโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
2. นายธวัชชัย ส่องแสงโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
3. นายพรชัย สวัสดิวงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)กรรมการ
4. จ.ส.อ.สุนทร กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
5. นายโชติอนันต์ ทวีศรีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางหทัยกาญจน์ จันทปโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางสมนึก มานะพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
3. นางชุลี มุจรินทร์โรงเรียนหนองคูทรายมูลกรรมการ
4. นางจิราภร สุภาพิมพ์โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสุวดี ลูกอินทร์โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ทองดีโรงเรียนบ้านเศรษฐีกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ประทุมพันธ์โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
3. นางดรุณี ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายนพดล จันทร์ส่องโรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
5. นางสาวอัจฉริยา วสีสัตย์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางหทัยกาญจน์ จันทปโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางสมนึก มานะพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
3. นางชุลี มุจรินทร์โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูลกรรมการ
4. นางจิราภร สุภาพิมพ์โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสุวดี ลูกอินทร์โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาวอุไร บุญทนโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่กรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พรหมนิมิตร์โรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นางลักษณ์ ยมนาโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
4. นางสิริพร โกยกิจเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
5. นางประไพพิศ นำผลโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไร บุญทนโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่กรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พรหมนิมิตร์โรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นางลักษณ์ ยมนาโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
4. นางสิริพร โกยกิจเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการ
5. นางประไพพิศ นำผลโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวธนธร เส้นทองโรงเรียนบ้านแต้ใหม่กรรมการ
2. นางรจนี ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางนพพร วุฒิพรหมโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นางคำบาน รักวิจิตร์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวธนธร เส้นทองโรงเรียนบ้านแต้ใหม่กรรมการ
2. นางรจนี ทองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางนพพร วุฒิพรหมโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นางคำบาง รักวิจิตร์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวจินตนา สุบุญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางลักขณา ภัควันต์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางกฤษณา สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ อ่อนรัตน์โรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
5. นางนิตยา ทองสุกงามโรงเรียนกองบินฯกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ภัควันต์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นางสาวจินตนา สุบุญโรงเรียนบ้าท่าบ่อกรรมการ
3. นางกฤษณา สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ อ่อนรัตน์โรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
5. นางนิตยา ทองสุกงามโรงเรียนกองบินฯกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกรกต วรรณวงศ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สังวิบุตรโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
3. นายสุริยา บุญแท้โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นายปริญญา จันทโกสินโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
5. นายธำรงฤทธิ์ ปลื้มจิตรโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
6. นางอรัญญา ไชยชนะโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
7. ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุลโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางสาวนริศรา ภาระศรีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ สาระไทยโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร ภูมิการีย์โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
3. นางสาวพรพิพัฒน์ บุญเชื้อโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)กรรมการ
4. นายอุทัย แดนพันธ์โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัวผัน ปลุกใจโรงเรียนบ้านดอนชีกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ภูธรโรงเรียนบ้านก่อบึงกรรมการ
3. นางสาวสถิรา เทือกพุทธาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุริยา เมฆฉายโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสนองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบัติ บุญกองโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นายสมพงษ์ นาคะวงศ์โรงเรียนบ้านนาใต้กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร หลักทองโรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่กรรมการ
2. นายนิกร พินิจโรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็กกรรมการ
3. นางเดือนฉาย หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวศศิกานต์ สาสงวนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อยกรรมการ
5. นางสาวอัญญาพัทร ใจชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
2. นายเสงี่ยม พวงสุขครูช่วยราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ์ ธานีโรงเรียนบ้านหนองปลาปากกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเชษฐพงษ์ มีศิลป์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
3. นายภาคภูมิ สิทธิผลโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นางสาวศนิชา ปุรินัยโรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการ
5. นายสมชัย จารุจิตรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤติเดช สุขสารโรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสวรรยา ลิ้มสถิรานันท์โรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ บรรเทิงสุขโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสาวพิชามญธุ์ บุญรักษาโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
5. นายกฤษดา สุภศรโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกรกต วรรณวงศ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ภาระศรีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สังวิบุตรโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
4. นายสุริยา บุญแท้โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นายปริญญา จันทโกสินโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
6. นายธำรงฤทธิ์ ปลื้มจิตรโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
7. นางอรัญญา ไชยชนะโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
8. ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุลโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบัวผัน ปลุกใจโรงเรียนบ้านดอนชีกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ภูธรโรงเรียนบ้านก่อบึงกรรมการ
3. นางสาวสถิรา เทือกพุทธาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุริยา เมฆฉายโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสนองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบัติ บุญกองโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นายสมพงษ์ นาคะวงศ์โรงเรียนบ้านนาใต้กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญเพ็ง ศรีสุระโรงเรียนสหธาตุสามัคคีกรรมการ
2. นายเอกราช ทองรองโรงเรียนบ้านกระบูนกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่มโรงเรียนบ้านกลางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจพร สายแววโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
5. นางพงศ์สมร ยืนยาวโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ โกศลานนท์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ธานีโรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
3. นายขจร เยาวบุตรโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
4. นายสายทรัพย์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมวกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายมหาดไทย บุษยเหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายมหาดไทย บุษยเหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายมหาดไทย บุษยเหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายมหาดไทย บุษยเหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางกรุงธน ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ บุญเนตรโรงเรียนบ้านค้อทองรองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร สงสาครโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
4. นางอรอุมา แก่นสาร์โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
5. นางศันสนีย์ ศิริวิโรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูงกรรมการ
6. MissGorgina C. Payangdoโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. Mr.Jason Bruntโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
8. นางเบญจมาศ พุทธศิริโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
9. นางสาวพรรษพร พันธุ์น้อยโรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการและเลขานุการ
10. นายประมุข บุบผาวัลย์สพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวอรยา สืบภาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร โทนุการโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองรองประธานกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ วีระกุลโรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
4. นางจงรักษ์ ศรีสรรค์โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางทองดี พุทธรักษาโรงเรียนบ้านคำใหญ่ (ราษฎร์บริบาล)กรรมการ
6. Mr.Michael Mersiโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
7. นางศุภกานต์ กาวัลย์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
8. นายประมุข บุบผาวัลย์สพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จันทวาราโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์พร ใจผ่องโรงเรียนบ้านกลางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสร้อยผกา รอดภัยโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
5. นางดวงกมล ชิณบุตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. MissZahani L. Bayanganโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. Mr.Michael Hendershotโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
8. นายปรีชา บัวงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32กรรมการและเลขานุการ
9. นายประมุข บุบผาวัลย์สพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาววันเฉลิม ตั้งตรงไพโรจน์ โรงเรียนบ้านธรรมละ ประธานกรรมการ
2. นางศกุนตลา สายดวง โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์ปราณี นันทสารโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวมลฤดี รัตนกุล โรงเรียนบ้านท่าศิลา กรรมการ
5. นายวิชัย ศรีมหันต์ โรงเรียนบ้านปะอาว กรรมการ
6. นางถนอม แผนสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น กรรมการ
7. นางอุไร จิตรมาศโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
8. MissLindsay Dawkinsโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
9. นายวุฒิชัย สุพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
10. ดร.กัลยา หยาดทองคำโรงเรียนอาเวมารีอาที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาววันเฉลิม ตั้งตรงไพโรจน์โรงเรียนบ้านธรรมละประธานกรรมการ
2. นางศกุนตลา สายดวงโรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์ปราณี นันทสารโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวมลฤดี รัตนกุลโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
5. นายวิชัย ศรีมหันต์โรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
6. นางถนอม แผนสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
7. นางอุไร จิตรมาศโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
8. MissDayres Bucayanโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
9. นายวุฒิชัย สุพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
10. ดร.กัลยา หยาดทองคำโรงเรียนอาเวมารีอาที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววันเฉลิม ตั้งตรงไพโรจน์โรงเรียนบ้านธรรมละประธานกรรมการ
2. นางศกุนตลา สายดวงโรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์ปราณี นันทสารโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวมลฤดี รัตนกุลโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
5. นายนายวิชัย ศรีมหันต์โรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
6. นางถนอม แผนสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
7. นางอุไร จิตรมาศโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
8. Mr.Lenny Bladeโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
9. นายวุฒิชัย สุพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
10. ดร.กัลยา หยาดทองคำโรงเรียนอาเวมารีอาที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ พรหมลายโรงเรียนบ้านดงยาง ประธานกรรมการ
2. นางธัญญภัทร พ้นทาสโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิติมา บุญประสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์) กรรมการ
4. นางกมลพร สิงห์วิเศษ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ กรรมการ
5. นางพรรณี มนัส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ กรรมการ
6. MissCallie Hopkins โรงเรียนมูลนิธีวัดศรีอุบลรัตนาราม กรรมการ
7. นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอา กรรมการและเลขานุการ
8. นายวิฑูรย์ นาสารีย์สพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ พรหมลายโรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นางธัญญภัทร พ้นทาสโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ รองประธานกรรมการ
3. นางกมลพร สิงห์วิเศษโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวปิติมา บุญประสิทธิ์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
5. นางพรรณี มนัสโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ กรรมการ
6. Mr.Steven Hollingsworthโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
7. นางสาวชยานิษฐ์ รังสิโชติพัฒน์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
8. นายวิฑูรย์ นาสารีย์สพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางช้องรัตน์ สุบรรณพงศ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Stefan Starchโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางพัชลัยวรรณ ครองยุทธโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
4. Mr.Adam Foxโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
5. นายสมหมาย วงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. Mr.Robert C. Hookerโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
7. นายวิเชียร คูณพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กกรรมการและเลขานุการ
8. ดร.กัลยา หยาดทองคำโรงเรียนอาเวมารีอาที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ อนันตภักดิ์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางสำลี ทองประสารโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เทาศิริโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางบังอร รามโกมุทโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
5. นายชวนิตย์ เสตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. Mr.John Hutchisonโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
7. นายนราสิทธิ์ เสนาจันทร์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
8. นางนันท์นภัส คลายศรีสพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา หล่าบรรเทาโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมวุฒิ สืบสมโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)รองประธานกรรมการ
3. นางวไลภรณ์ ร่วมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
4. นายพุทธินันท์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นายวิลาศ คำมีแก่นโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
6. Mr.William Lionel Philipโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
7. นางสาวเพียงใจ ทาวะรมย์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
8. นายวิฑูรย์ นาสารีย์สพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสมัย พิชิตไชยโรงเรียนอาเวมารีอาประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา ชานิคมโรงเรียนยุวฑูตศึกษา2รองประธานกรรมการ
3. MissYichun Huโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสาวจิรนุช บุตราชโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
5. นางนันท์นภัส คลายศรีสพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมัย พิชิตไชยโรงเรียนอาเวมารีอาประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา ชานิคมโรงเรียนยุวฑูตศึกษา2รองประธานกรรมการ
3. MissYichun Huโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสาวจิรนุช บุตราชโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
5. นางนันท์นภัส คลายศรีสพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสมสมัย พลศรีโรงเรียนบ้านสวนงัว (ราษฎร์ใจดี)ประธานกรรมการ
2. นางบุญปอง ก้อนทรัพย์โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (เบญจานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสุมาลี บุญดีโรงเรียนบ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวนงคราญ นาทิพย์โรงเรียนบ้านแสงไผ่กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ไขลายหงษ์โรงเรียนบ้านหนองบกกรรมการ
6. Mr.ฺBryan P. Sausaโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุมลมาลย์ เอติรัตนะโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
8. นางสาววรรณวณัช วาระนุช โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
9. นายวิฑูรย์ นาสารีย์สพป.อบ.1ที่ปรึกษา
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางบุญปอง ก้อนทรัพย์โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (เบญจานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสมสมัย พลศรีโรงเรียนบ้านสวนงัว (ราษฎร์ใจดี)รองประธานกรรมการ
3. นางสุมาลี บุญดีโรงเรียนบ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวนงคราญ นาทิพย์โรงเรียนบ้านแสงไผ่กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ไขลายหงษ์โรงเรียนบ้านหนองบกกรรมการ
6. MissDebbie Florestโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรรณวณัช วาระนุชโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
8. นายวิฑูรย์ นาสารีย์สพป.อบ.1ที่ปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศุภชัย สวัสดิพงษ์โรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
2. นายประหยัด โพธิ์ศิริโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
3. นางสมใจ วิทยาขาวโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางคำปน นิสดลโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางอัมพร สารกิจโรงเรียนท่าวารีกรรมการ
6. นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์โรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
7. นางพะยอม หวังชื่นโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
8. นางอนงค์ ฟ้องเสียงโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
9. นายธงชัย ศรีดาราโรงเรียนบ้านโนนบ่หวายดินดำกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ กิตติโกสินท์โรงเรียนบ้านท่่าไห (ไหทอง)กรรมการ
2. นางสำราญ คชพงษ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริกุล กุคำใสโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
4. นายฉลอง ธานีโรงเรียนบ้านเค็งนาดีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านท่่าไห (ไหทอง)กรรมการ
6. นายคำพันธ์ มณีพงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28กรรมการ
7. นางกรวิกา จันทมาลาโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์โรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
2. นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัยโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
3. นางอุไร ฉายกล้าโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
4. นายณรงค์ สุขใจโรงเรียนยางลุ่มกรรมการ
5. นายสำนวน ภูพวกโรงเรียนบ้านแดงหม้อกรรมการ
6. นายอุทัย ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกลางใหญ๋กรรมการ
7. จ.ส.อ.บุญยฤทธิ์ มุสิกาโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ชัยพรมโรงเรียนบ้านท่าวารีกรรมการ
2. นายจุลศักดิ์ หลงชิณโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นายนิราศ เดชผลโรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
4. นายธงชัย ศรีดาราโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
5. นายวิรัช กานานนท์โรงเรียนบ้านพระโรจน์กรรมการ
6. นายนักรบ บุญเหลี่ยมโรงเรียนบ้านนาไผ่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายทวีชัย สินทรัพย์โรงเรียนบ้านโอดนาดีกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ หงส์กฤษดากรโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
3. นางสุพรรณี สุภาคารโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
4. นางจตุพร ธานีโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
5. นายคณพศ ตลอดพงษ์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายดุสิต บรรลังโรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายชาลี ใสขาวโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
2. นางอนงค์ ฟ้องเสียงโรงเรียนบ้านเค็งกรรมการ
3. นายสมิตร ถนอมลาภโรงเรียนบ้านนาดูนกรรมการ
4. นายราตรี อุทธสิงห์โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
5. นายอดุลย์พินิจ สีพลายโรงเรียนสหธาตุสามัคคีกรรมการ
6. นายบุญเลิศ ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงประชาวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นางสกาวรัตน์ วงศ์คำโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ พรหมนิมิตโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
4. นางพิกุล กองศรีมาโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
5. นางวัลลภา กากแก้วโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางละไม รองทองโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการ
7. นางมัลลิกา ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านดอนประทายกรรมการ
8. นางรัตนากร ประสานสิงห์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
9. นางปริศนา กาติวงศ์โรงเรียนบ้านกระบูนกรรมการ
10. นางผ่องศรี แก้วกิ่งโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
11. นายสมเกียรติ จันทมาศโรงเรียนบ้านแต้ใหม่กรรมการ
12. นายบุญเลิศ ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
13. นายอดุลย์พินิจ สีพรายโรงเรียนสหธาตุสามัคคีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นางสกาวรัตน์ วงศ์คำโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ พรหมนิมิตโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
4. นางพิกุล กองศรีมาโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
5. นางวัลลภา กากแก้วโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางละไม รองทองโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการ
7. นางมัลลิกา ไชยพันธ์โรงเรียนบ้านดอนประทายกรรมการ
8. นางรัตนากร ประสานสิงห์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
9. นางปริศนา กาติวงศ์โรงเรียนบ้านกระบูนกรรมการ
10. นางผ่องศรี แก้วกิ่งโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
11. นายสมิตร ถนอมลาภโรงเรียนบ้านนาดูนกรรมการ
12. นายชาลี ใสขาวโรงเรียนบ้านหนองใข่นกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมยุรฉัตร ศรีทาโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
2. นางมยุรี พลจันทึกโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ทะวาโรงเรียนบ้านข่าโคมกรรมการ
4. นางชัญญนิษฐ์ ทาทองโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิกา ลาวรรณโรงเรียนนาไผ่กรรมการ
6. นายวิฑูรย์ บุ้งทองโรงเรียนทุ่่งใหญ่กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมยุรฉัตร ศรีทาโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
2. นางมยุรี พุทธจันทึกโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ทะวาโรงเรียนบ้านข่าโคมกรรมการ
4. นางชัญญนิษฐ์ ทาทองโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
5. นางกรรณิกา ลาวรรณโรงเรียนบ้านนาไผ่กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายชัย นาราฎรัตนโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
2. นางสาววะรากร หอมหวลโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
3. นายสมหมาย วงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางธัญญภัทร พ้นทาสโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่กรรมการ
5. นางสาวขวัญภิรมย์ สมบัติโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
6. นายธนะศักดิ์ พิมสาโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายชัย นาราฎรัตนโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
2. นางสาววะรากร หอมหวลโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
3. นายสมหมาย วงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางธัญญภัทร พ้นทาสโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่กรรมการ
5. นางสาวขวัญภิรมย์ สมบัติโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
6. นายธนะศักดิ์ พิมสาโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์โรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
2. นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัยโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
3. นางอุไรพร ฉายกล้าโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
4. นายณรงค์ สุขใจโรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการ
5. นายสำนวน ภูพวกโรงเรียนบ้านแดงหม้อกรรมการ
6. นายอุทัย ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกลางใหญ่กรรมการ
7. จ.ส.อ.บุญยฤทธิ์ มุสิกาโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
8. นายสุริยันต์ กุลโพนเมืองโรงเรียนบ้านโนนบ่หวายดินดำกรรมการ
9. นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนบ่หวายดินดำกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์โรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
2. นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัยโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
3. นางอุไรพร ฉายกล้าโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
4. นายณรงค์ สุขใจโรงเรียนบ้านยางลุ่มกรรมการ
5. นายสำนวน ภูพวกโรงเรียนบ้านแดงหม้อกรรมการ
6. นายอุทัย ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกลางใหญ่กรรมการ
7. จ.ส.อ.บุญยฤทธิ์ มุสิกาโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
8. นายสุริยันต์ กุลโพนเมืองโรงเรียนบ้านโนนบ่หวายดินดำกรรมการ
9. นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน์โรงเรียนบ้านโนนบ่หวายดินดำกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ กิตติโกสินท์โรงเรียนบ้านท่่าไห (ไหทอง)กรรมการ
2. นางสำราญ คชพงษ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริกุล กุคำใสโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
4. นายฉลอง ธานีโรงเรียนบ้านเค็งนาดีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านท่่าไห (ไหทอง)กรรมการ
6. นายคำพันธ์ มณีพงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28กรรมการ
7. นางกรวิกา จันทมาลาโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ กิตติโกสินท์โรงเรียนบ้านท่่าไห (ไหทอง)กรรมการ
2. นางสำราญ คชพงษ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริกุล กุคำใสโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
4. นายฉลอง ธานีโรงเรียนบ้านเค็งนาดีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านท่่าไห (ไหทอง)กรรมการ
6. นายคำพันธ์ มณีพงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28กรรมการ
7. นางกรวิกา จันทมาลาโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางกชมล อยู่สุขโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
2. นางพิมพา พิณทองโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นางสุรางค์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
4. นางสุธาสินี อมรสินทร์โรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
5. นายสังคม พรสี่โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็กกรรมการ
6. นางมาลี ศรีไหมโรงเรียนบ้านหลองไหลกรรมการ
7. นายคูณ กุคำจัดโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
8. นางนารี ชายผาโรงเรียนบ้านดูนกรรมการ
9. นางแพงศรี ทองพิทักษ์โรงเรียนบ้านหัวเรือกรรมการ
10. นางเพชรินทร์ โรจนวิธานโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางกชมล อยู่สุขโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
2. นางพิมพา พิณทองโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นางสุรางค์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
4. นางสุธาสินี อมรสินทร์โรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
5. นายสังคม พรสี่โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็กกรรมการ
6. นางมาลี ศรีไหมโรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
7. นายคูณ กุคำจัดโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
8. นางนารี ชายผาโรงเรียนบ้านดูนกรรมการ
9. นางแพงศรี ทองพิทักษ์โรงเรียนบ้านหัวเรือกรรมการ
10. นางเพชรินทร์ โรจนวิธานโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย บุญจำรูญโรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
2. นางประไพ บุญประเชิญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายมงคล พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ โสดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบพิตร สีระวัตรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
6. นางไพศรี ค่อมบุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางภาวิณี สมคะเนย์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางฤดี ณ นคร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าบ่อ รองประธานกรรมการ
3. นางอำพันธ์ อุ่นท้าวครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการ
4. นางสาวประภารัตน์ เสงี่ยมศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ วิลาวัลย์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) กรรมการ
6. นางสาวจิระประภา สายแววครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดูน กรรมการ
7. นางรวีรัตน์ คำพิริยะพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
8. นางสุพรรณี โพธิดารา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง กรรมการ
9. นางสาวนัฐฐานันท์ อารีพงษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านธาตุน้อยฯ กรรมการ
10. นางประสบพร หัตถกิจครูโรงเรียนอาเวมารีอา กรรมการ
11. นางวัจนีย์ ทวีพันธ์ ครูโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวชาลีมาศ หาระบุตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางบานเย็น ชุมภูครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางขวัญธิดา พระอารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านขามน้อย ประธานกรรมการ
3. นางภัทรภร นุ้ยภักดีครูโรงเรียนเมืองอุบลประธานกรรมการ
4. นางพัชนี ลีลาศครูโรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกประธานกรรมการ
5. นางเหมือนจันทร์ พันธ์เลิศครูโรงเรียนบ้านหนองไข่นกประธานกรรมการ
6. นางจิรารัตน์ บุญรินทร์ครูโรงเรียนบ้านนามึนประธานกรรมการ
7. นางทิวะรีย์ นามรมย์ครูโรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) กรรมการ
8. นางณัชชารีย์ สวัสดิ์คงภัทรครูโรงเรียนบ้านโอดนาดีกรรมการ
9. นางยุพี คันศรครูโรงเรียนบ้านเชือก (ทวีปัญญา)กรรมการ
10. นางสิริยากร ศรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านนาดูนกรรมการ
11. นางกฤษณา สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านแดงหม้อกรรมการ
12. นางพวงมาลัย แก้วสว่างครูโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) กรรมการ
13. นางจาริณี ทองแสงครูโรงเรียนบ้านค้อทอง กรรมการ
14. นางมณีวรรณ คำควรครูโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
15. นางสุกัญญา ร่วมรักษ์ครูโรงเรียนมารีย์นิรมล กรรมการ
16. นางสุรีรัตน์ ไชยยศครูโรงเรียนบ้านศรีศึกษากรรมการ
17. นางวัชรีวรรณ กรงามครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ กรรมการ
18. นางแสงมณี โอรสไตรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือกรรมการ
19. นางชลธิชา อินทร์ขาว ครูโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
20. นางถุงเงิน ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านคำไฮน้อยกรรมการ
21. นางกนกพร ฉัตรสุวรรณครูโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
22. นางศศิธร โพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอรัญญา วิชัยโยครูโรงเรียนบ้านปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ บับพิบูลย์ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯประธานกรรมการ
3. นางอำนวย บุญประสานครูโรงเรียนบ้านไทยโพนทรายประธานกรรมการ
4. นางอุไร มารมย์ ครูโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางประธานกรรมการ
5. นางนวลฉวี อำพันครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
6. นางสุทธิรักษ์ วายทุกข์ครูโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งประธานกรรมการ
7. นางอรทัย วีรานนท์ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
8. นางธนิตตา คำศรีครูโรงเรียนบ้านดงบัง (อาทรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นายพิสิทธิ์ แนวจำปาครูโรงเรียนบ้านข่าโคมกรรมการ
10. นางนันทิยา แพงเหล่าครูโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
11. นางศิริกุล กุคำใสครูโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
12. นางสุพรรณ บุญกองครูโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวฤทัยวรรณ บุญจองครูโรงเรียนบ้านหวางกรรมการ
14. นางกัณฐิกา เกื้อทานครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
15. นางอรอนงค์ ภูขามคมครูโรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูงกรรมการ
16. นางสายพิณ พรมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
17. นางวลีรัตน์ อาทิเวชครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
18. นางสาวมลฤดี ศิริพรทุมครูโรงเรียนบ้านท่าศิลา กรรมการ
19. นางปรีดาพร สายงามครูโรงเรียนยุวฑุตศึกษา 2กรรมการ
20. นางสิริยา สัตยากูลครูบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
21. นางเสาวภา เอกศิริครูโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
22. นางสาวพรพรรณ เวชสารครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสนธิยา อารยาวิชานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา คันทะลาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสนธิยา อารยาวิชานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา คันทะลาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสนธิยา อารยาวิชานนท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา คันทะลาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสะออน สมตระกูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา โคตรเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิรุกข์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา โคตรเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิรุกข์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา โคตรเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิรุกข์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา โคตรเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิรุกข์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา โคตรเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิรุกข์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา โคตรเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิรุกข์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา โคตรเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายรณกฤต โพธิรุกข์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจามจุรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจามจุรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางนันท์ณรัตน์ มุสิกะลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางจรัณญา ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนันต์ พิศตะคุศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนันต์ พิศตะคุศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโอภาส ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโอภาส ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญดา จันทร์คำ้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]