หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ห้องประชุมใหญ่(โรงอาหาร) 27 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 2 ห้อง 205 ห้อง ม.1 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 2 ห้อง 204 ห้อง ม.2 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 2 ห้อง 203 ห้อง ม.3 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 1311 ห้องเรียน ป.4 ESL 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 1312 ห้องเรียน ป.6 EP 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวที ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 09.00-10.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวทีลานกิจกรรมอาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 09.00-10.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวทีลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 10.00-11.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวทีลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 10.00-11.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง 1112 ห้อง Pre-Kindergarten เตรียมอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 1206 ห้องเรียน อนุบาล 3 EP 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 1203 ห้อง จริยธรรม 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 1210 ห้องเรียนอนุบาล 3 ESL 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเล็ก อาคารมัธยม 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 1301 ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคาร 2 (ห้อง1-2)อาคร 3(ห้อง1-7) ชั้น ชั้นที่ 1และ 2 ห้อง 1-6 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคาร 2อาคร 3 ชั้น 1 และ 2 ห้อง อาคาร 2 (ห้อง1-2) อาคาร 3(ห้อง1-7) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองอุบล อาคารพลศึกษา ห้อง พลศึกษา 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอุบล อาคารพลศึกษา ห้อง พลศึกษา 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองอุบล อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุมโรงเรียน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอุบล อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุมโรงเรียน 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองอุบล สำนักงานบริหารโรงเรียน ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 27 ก.ย. 2556 09.00-10.00
8 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองอุบล สำนักงานบริหารโรงเรียน ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 27 ก.ย. 2556 10.00-11.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้องสมุด (อาคารสหกรณ์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารบัวแก้ว 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้องสมุดเดิม(ด้านหลังอาคารสำนักงาน) 27 ก.ย. 2556 09.00-11.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ใต้ถุนอาคาร ป.3(อาคารสัตบรรณ) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ใต้ถุนอาคาร ป.1 (อาคารสัตบงษ์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ใต้ถุนอาคาร ป.2 (อาคารสัตบุตย์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้องสมุด (อาคารสหกรณ์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-10.30
2 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 7 - 9
10.30-11.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]