รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสา  จริยทวีสิน
 
1. นางพวงเพชร  สิงห์รัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงสุภาสินี  วงศาริยะ
 
1. นางอาภรณ์ทิพย์  นาคพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงเย็นอุรา  จันโท
 
1. นางพิมพ์ภัทท์ชุดา  แซนเชท โคทส์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 1. เด็กหญิงกำไลแก้ว  แก้วกัณหา
 
1. นางวรากุล  พลมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1. เด็กหญิงสุปราณี  อินวิถี
 
1. นางพวงเพชร  นิลเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงพรทิพา  โพธิสาร
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ทองแปลง
 
1. นางสาวสมคิด  น้ำจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานเลียว 1. เด็กหญิงปริชาติ  กันตรง
 
1. นางสนธยา  เพิ่มบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  จันทร์โท
 
1. นางนันทิยา  ศรีรวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุดสังข์
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1. เด็กหญิงวิภาดา  ศิริเทศ
2. เด็กหญิงอภัสรา  บัวภาเขียว
 
1. นางรัตนา  พิมพร
2. นางสมพรทิพย์  ศิริโท
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงนิศามณี  เทศะบำรุง
2. เด็กหญิงเกษมณี  ประทุมวงค์
 
1. นางณิชรัตม์  แสงทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  นาคสมบัติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมูล
 
1. นางศิริพร  ไชยโย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  หอมหวาน
 
1. นายสิทธิกร  พิมอักษร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1. เด็กหญิงวันสิริ  สุระชาติ
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  เบญมาตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พันชนะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  สุระชาติ
2. นางยุพนันท์  สุขหมั่น
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก 1. เด็กหญิงพามดา   ทารักษ์
2. เด็กหญิงสริญญา  ทวีพรม
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ธรรมพันธ์
 
1. นางจุฬารัตน์  แบ้งกลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  เคารพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงทักษพร  บ้านเนิน
2. เด็กหญิงปัญญ์ปวรา  สันติแสงทอง
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  กงศรี
 
1. นางประน้อม  บุญน้อย
2. นางสาววราภรณ์  สุดาชาติ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1. เด็กหญิงกนกอร  คำศรี
2. เด็กหญิงตวงทิพย์  ประสงค์เสียง
3. เด็กหญิงลักษณ์ลดา  ยุทธเก่ง
 
1. นายจำลอง  รัตพันธ์
2. นายทรงฉัตร  บุญเสริม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นพเก้า
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สำนวน
 
1. นายจิตรกร  ปรีเปรม
2. นางนุจรี  ปรีเปรม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ภิญโญ
2. เด็กหญิงเพราพิลาส  แก้วพันใน
 
1. นายชัยศักดิ์  นรเนตร
2. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยมาศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงนิตย์ชฎา  นาคยิ้ม
 
1. นายถาวร  ยี่สุ่น
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นางสมพร  ประสาร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองน้ำเที่ยง
 
1. นายสิทธิกร  พิมอักษร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธีรนุช  ชโลธร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงมณี
3. เด็กหญิงเจณิสตา  รัตนศรีสมภพ
 
1. นางสาววิไลภรณ์  ผุยพรม
2. นางสุพัตรา  จันทะวงษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีดารัตน์
2. นางสาวนีราพรรณ  เทาศิริ
3. นางสาวปิยพร  จันทิมาลย์
 
1. นายสมพงศ์  สมอาษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญธร  นิลดวงดี
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สำลี
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญตา
 
1. นางปิยนุช  วงษ์แสวง
2. นางสาววรลักษณ์  คันศร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีราที
2. เด็กหญิงวัลลิภา  ทับทิมทอง
3. เด็กหญิงสุวิการ์  ปอทอง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญปัญญา
2. นางสาวพรสุดา  ปิยะวงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุน 1. เด็กหญิงนัชชา  นามแสน
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  เสลาดอน
3. เด็กหญิงออฤทัย  สุตา
 
1. นางขวัญเมือง  ชมคำ
2. นายสนอง  ชมคำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พิณพงษ์
2. เด็กหญิงดวงมณี  ศรีเพ็ง
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ถุงเชื้อ
 
1. นายประยงค์  วิชาดี
2. นางผ่องพรรณ   บุญสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เงาศรี
2. เด็กหญิงศิราณี  รังษี
3. เด็กหญิงสุธัญญา  สุขสาย
 
1. นางกษิรา  ยมณีย์
2. นางมะลิวรรณ  ตรีเหรา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิลทอง
2. เด็กหญิงธีรวรรณ  โพธิ์โสภา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มะปรางค์
 
1. นายชฎาวุฒิ  เนืองนันท์
2. นางประเสริฐพร  เจนประโคน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงอารีญา   หงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงเกษแก้ว   ศรีใส
 
1. นางสาวกิตติยา   จันทร์พวง
2. นายสำรวย   ชื่นใจ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกวน 1. เด็กชายสัมภาษณ์  หาญตั้ง
2. เด็กชายสุเมธ  ศรีสุข
 
1. นางณัฐธิชา  นาบำรุง
2. นายเบญจพล  พิมาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก 1. เด็กชายกฤษดา  กุลบุตรดี
2. เด็กชายปัญญา  พินโย
 
1. นางอัญชลี  เหมือนมาตย์
2. นายอิทธิพล  ทองเพชร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นางวงศ์
2. เด็กชายสุทัศน์  แก้วเมือง
 
1. นางจารุวรรณ  มงคลโคตร
2. นายประสิทธิ์  สายเสน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กชายภัทรนันท์  อังคะนาวิน
2. เด็กชายสุทิวัส  คำแก้ว
 
1. นายศุภกิตติ์  บุญชู
2. นายสาคร  คำหล้า
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กงล้อม
2. เด็กชายปฏิภาน  ประจักร์จิตร
 
1. นายประวิทย์  ปรัสพันธ์
2. นางลักขณา   ปรัสพันธ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชายธนาพร  เพ็งกระจ่าง
2. เด็กชายพัฒนะ  ลำพึง
 
1. นางสาวฐิติมา  แสนสุริวงค์
2. นางสาวเกษแก้ว  น้อยมิ่ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติญา  ชาติสุข
2. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  บรรลุ
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ
4. เด็กหญิงพณิชา  เรืองใจ
5. เด็กหญิงโชติกา  ศิริบูรณ์
 
1. นางรัชฏาพร  ทองคำวัน
2. นายลำปาง  ปาซิโร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อินตะนัย
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ภักเกลี้ยง
3. เด็กหญิงพิชญ์สุดา  แสงหิรัญ
4. เด็กหญิงพุทธิชา  โกสาแสง
5. เด็กหญิงศุภกานต์  ณ อุบล
 
1. นางรัชฎาพร  ทองคำวัน
2. นายลำปาง  ปาซิโร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุตรวงค์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดอกสะบา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ระงับภัย
4. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงมูล
5. เด็กหญิงเกตุมณี  แก้วลอย
 
1. นางนิรันดร์  โภคพันธ์
2. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เชื้อหอม
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เตชะวันโต
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ชูคำ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  สินศิริ
5. เด็กหญิงสุพัชฌา  มะปราง
 
1. นางประยงค์  ร่วมจิตร
2. นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กหญิงพรพิมล  ภักดีจุ
2. เด็กหญิงพรรณนรา  ปานประชาติ
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ลาพันธ์
4. เด็กหญิงอนุสรา  หลวงเดช
5. เด็กหญิงอภิสมัย  สนิท
 
1. นางสาวนุชนภา  ฉ่ำมณี
2. นายเรวัติ  ศรีนุเคราะห์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ผิวขาว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ป้องชนะ
3. เด็กหญิงพันธิตรา   สายสุนา
4. เด็กหญิงวาสนา   มณีวงศ์
5. เด็กหญิงศิรินาฏ  แสงกล้า
 
1. นางนลินี   ศรีนุเคราะห์
2. นายสถาบัน  แวววงค์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานบัว 1. เด็กชายธวัช  ทนที
2. เด็กหญิงวรรณภา  สิงห์ภิรมย์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  เชื้อตาแสง
4. เด็กชายอุดมศักดิ์  ศรีสุธรรม
5. เด็กหญิงเมธิณี  นางวงค์
 
1. นางสาวดวงสุดา  แย้มศรี
2. นางสาวธนัชภรณ์  บุตรสี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจิริยาพร  บุญสาร
2. เด็กชายณัฐพล  ทองคำวัน
3. เด็กชายประเสริฐ  ศรีมงคล
4. เด็กชายวรพันธ์  บรรพชาติ
5. เด็กหญิงอารีญา  ศรีมงคล
 
1. นายวรรณะ  ไชยชนะสงคราม
2. นางวิรัญรัฏฌา  ดาวงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. นางสาวกาญจนา  ครองเชื้อ
2. นางสาวจีรัตน์ดา  คำจันทร์
3. นางสาวณัฐมล  จูมคำ
4. นางสาวปภาวดี  แสนศรี
5. นางสาวปริญญาภรณ์  บุญมา
6. เด็กชายปรเมศร์  รัตนะ
7. เด็กหญิงพนิดา  ทัยอ่อน
8. นางสาวพิไลวรรณ  พะโยม
9. เด็กหญิงพูธิษา  อุรัญ
10. เด็กหญิงวิไลพร  กองแก้ว
11. นายสันติ  โพธาราม
12. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สระทองด้วง
13. เด็กชายอภิรักษ์  นิวาส
14. นางสาวอฤทัย  ครองใจ
15. เด็กชายอานันท์ชัย  บัวลบ
16. นางสาวโยธิกาญจน์  จีนะเจริญ
17. เด็กชายไพรวัน  อุดด้วง
 
1. นายกำพล  ยิ้มเกิด
2. นายประนอม  เจริญสุข
3. นางระพีพรรณ  ทิพมาตย์
4. นางวันเพ็ญ  คำไชย
5. นางสาวอรศรัยญา  บุญลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบักดอง 1. เด็กชายกัมปนาท  เทศมาตร
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  น้อยปลิว
3. เด็กหญิงจิฎารัตน์  หนูทะแค
4. เด็กชายชวกรณ์  นิลเทศ
5. เด็กหญิงฐิติมา  โคตมา
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   บุญเฟรือง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอดแก้ว
8. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ฮาเวิร์ด
9. เด็กชายธนธรณ์  สาระพันธ์
10. เด็กหญิงธนัชนันท์  พันธ์เพชร
11. เด็กชายนวพล  มูลดับ
12. เด็กหญิงพราวนภา  รุ่งคำ
13. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยโชติ
14. เด็กชายสุภาณฤทธิ์  ไชยวงค์
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์อร่าม
16. เด็กหญิงอรจิรา  นวลแย้ม
17. เด็กหญิงอาทิตยา  จารัตน์
 
1. นางสาวจุฑามณี  พวงมะลิ
2. นายธีรวัฒน์  แถวประโคน
3. นายวีระพงษ์  คำแดง
4. นายสำเนียง  ทองแย้ม
5. นางหทัยทิพย์  เตชะสุข
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำ 1. เด็กหญิงศิริชนก  สนธิงาม
 
1. นางสุนันทนา  สุทธิประภา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงสิรินดา  แสงแดง
 
1. นางพิสมัย  เลาฉัตติกุุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงกมลพรรธน์  แถบหอม
 
1. นางเด่นดวง  ธรรมทวี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1. เด็กหญิงกนกพร  สิงคร
2. เด็กชายฐิติกร  คุณโพธิ์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรแก้ว
2. นางวิวรรณ  อุ่นอก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงกมลพร  บูระพา
2. เด็กชายไกรวุฒิ  ชูเชื้อ
 
1. นางยุพา  วรรณทอง
2. นายเสนีย์  ทะหา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กชายปัญญา  ภูประวิง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ไกรจักร
 
1. นางนลินี  ศรีนุเคราะห์
2. นายบรรจง  ประเสริฐศรี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงจริญญา  คำดี
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สมเพ็ชร
3. เด็กหญิงฐิติมา  จันทะสน
4. เด็กหญิงฐิติมา  โคสิตา
5. เด็กหญิงธิญาดา  แผ่นภูงา
6. เด็กหญิงนริศรา  แต้มงาม
7. เด็กหญิงหัทยาภรณ์  สมเพชร
8. เด็กชายอภิชาติ  วันอุบล
9. เด็กหญิงอภิสรา  ระงับภัย
10. เด็กหญิงอลิษา  เมฆคลี
 
1. นายนัยณัฎฐ์  ศรีชัย
2. นางนางวรัทยา  สุวรรณโค
3. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1. เด็กหญิงกมลศิริ  ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ปราสัย
3. เด็กหญิงปนัดดา  จุลแดง
4. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีลาวงศ์
5. เด็กหญิงพัชรี  อุดม
6. เด็กหญิงภัทราพร  แตะต้อง
7. เด็กหญิงวาสนา  กินรา
8. เด็กหญิงวิชญาพร  สาระชาติ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสงค์
10. เด็กหญิงเสาวคนธ์  กุนรา
 
1. นายกฤติภพ  ณรงค์กนกกร
2. นายบุญมี  สายจันทร์
3. นางสาวสมฤดี  เกยมาศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  ปรางโท้
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วงามสอง
3. เด็กหญิงคุณาพร  สายสุนา
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  อนุรักษ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิพันธ์
6. เด็กหญิงณัชนันท์  จิบจันทร์
7. เด็กหญิงปทุมวรรณ  วันทวี
8. เด็กหญิงปาณิสรา  สมพงษ์
9. เด็กหญิงมณทิรา  คำแสนราช
10. เด็กหญิงมาตา  สระแก้ว
11. เด็กหญิงรศิตา  พิเดช
12. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อุโมง
13. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  วรรณทวี
14. เด็กหญิงศิริพร  ชัยบัวรินทร์
15. เด็กหญิงอำภาพรรณ  บุญชาติ
 
1. นางนารีรัตน์  นงนุช
2. นายสมสิน  บุญชู
3. นายองอาจ  โคสารคุณ
4. นางไมตรีจิตร  พิริยะรุ่งโรจน์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงกนกพร  พื้นแสน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุระชาติ
3. เด็กหญิงดวงฤดี  ลิลัน
4. เด็กหญิงนฤมล  ศรีตะวัน
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปัดถา
6. เด็กหญิงมัณฑนา  พันธ์โท
7. เด็กหญิงระริน  พงษ์วัน
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กนึกรัตน์
9. เด็กหญิงสุปรียา  พรหมจร
10. เด็กหญิงสุพรรณี  นนยะ
11. เด็กหญิงอารียา  ไชยมูล
12. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  แซ่อัง
13. เด็กหญิงเจนจิรา  ชัยสิงห์
14. เด็กหญิงเรณุกา  โสภาคำ
15. เด็กหญิงไพลิน  ระหาร
 
1. นางอำพันธ์  จิตอาคะ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กุลเกตุ
2. เด็กหญิงศศิปรียา  ขำคม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภาวันนา
 
1. นายคำพงษ์  แทนหอม
2. นายอาวุธ  ม่วงมิตร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงนันธิชา  นามศิริ
2. เด็กหญิงปภาวี  พลศรี
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  พละศักดิ์
 
1. นางพูลสุข  บัวหอม
2. นายสุนทร  ไชยสาร
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรอม 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ฤกษ์กลาง
2. เด็กหญิงวาสนา  มนตรีวงษ์
 
1. นายวิรัตน์  พิเศษสุนทร
2. นายสมคิด  ศิริโท
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีดาพันธ์
2. เด็กหญิงปิยพร  จันทิมาลย์
 
1. นายชนศิษฏ์  อุปลาบัติรัชต์ธร
2. นายสมพงศ์  สมอาษา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงสุดาพร  ไชยนาม
 
1. นายวิสุทธิ์  ลาคำสาย
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีสร้างคอม
 
1. นางนันทวัน  งามแสง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จอมคำ
 
1. นายทองสุข  แถมศิริ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สายทอง
 
1. นางทิพวรรณ์  ลาคำสาย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงเยาวราช  จันทร์นาม
 
1. นางนันทวัน  งามแสง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจันทกร  เลิศรู้
 
1. นายบุญฤทธิ์  บูรณ์เจริญ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงหฤทัย  มะลิ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บัวแก้ว
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงอรัญญา  พิมพ์ต้น
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บัวแก้ว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  เพ็ชรดี
2. เด็กหญิงอนุวรรณ   อินทะชาติ
 
1. นายฏิธิการ  สาอนันต์
2. นางวิชรา  ทองทั่ว
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1. เด็กหญิงวรรณภา  จำปารัตน์
2. เด็กหญิงสโรชา  ยอดสิงห์
 
1. นายทรงฉัตร  บุญเสริม
2. นายทองดี  ชื่นตา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันไทย
2. เด็กหญิงหทัยชนก  เพ็ชรดี
 
1. นางเกษแก้ว  น้อยมิ่ง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กชายภานุวิชณ์  สุวรรณพันธ์
 
1. นางนภาพร  ภาษาพรม
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงประภาพร  สังกา
2. เด็กหญิงรุจิรา  สมนึก
3. เด็กหญิงวิภาดา  น้ำนวล
 
1. นางมาริสา  นรสาร
2. นางสาววัชรา  เรืองสุขสุด
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงนริศรา  พิทักษ์
2. เด็กชายมงคล  ไชยแสนทา
3. เด็กหญิงวณิดา  วาไชยะ
 
1. นายฎิธิการ  สาอนันต์
2. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายบรรชา  สังข์ทอง
2. เด็กชายอาทิตย์  เลิกสว่าง
3. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญสาร
 
1. นายนันทวัฒน์  พิสิฐแก้วภากร
2. นายสายันต์  ดวงบัณฑิต
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาตวงค์
 
1. นายบัณฑิต  ดวงพล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงจริญญา  คำดี
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายเชิดธวัช  บุญสร้อย
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายณัฐพล  วรรณทอง
 
1. นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
 
1. นายไชยยา  ดวงแก้ว
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายขจรศักด์  นาคงาม
 
1. นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงอนุสรา  เข็มทอง
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุภัค  พละศักดิ์
 
1. นายวรภัทร  นันทา
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงธนิสร  โพธิสาร
 
1. นายนัยณัฎฐ์  ศรีชัย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1. เด็กชายกิตติขจร  แก้วกุลา
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงมูล
 
1. นายนัยณัฎฐ์  ศรีชัย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุตรวงค์
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเทพสุดา  วิเศษ
 
1. นางวงษ์จันทร์  ศรีทับทิม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงเกตุมณี  แก้วลอย
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุทธิสิน
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายชาติชาย  โอชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ศักดิ์  อะตะกุมมา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก 1. เด็กหญิงวิรัญยุพา  คันทบุตร
 
1. นางละมัย  เจตินัย
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปรัชญา  เครือบุตร
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่นรอด
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุตรวงค์
2. เด็กหญิงจริญญา  คำดี
3. เด็กชายจิตริน  แข็งแรง
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สมเพ็ชร
5. เด็กชายทินกร  สุดสังข์
6. เด็กหญิงธนิสร  โพธิสาร
7. เด็กหญิงวรรณิกา  สุดสังข์
8. เด็กชายวัฒนา  เรืองคำ
9. เด็กหญิงอภิชญา  ระงับภัย
10. เด็กชายอภิชาติ  วันอุบล
11. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงมูล
12. เด็กหญิงอภิสรา  ระงับภัย
13. เด็กหญิงอาริยา  เรืองดี
14. เด็กหญิงเกตุมณี  แก้วลอย
15. เด็กชายเกรียงไกร  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวจตุนารัตน์  หงนภวิทย์
2. นายนัยณัฎฐ์  ศรีชัย
3. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
4. สิบเอกวินัย  โพธิสาร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกาญจนา   กิ่งนอก
2. เด็กหญิงจินตหรา   วัจนา
3. เด็กชายจิรเดช  สายจันทร์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   จิตรโสม
5. เด็กหญิงธัญญา   เนียมหุ่น
6. เด็กชายธีระพล  ครองบุญ
7. เด็กชายปกิตตา   เลิศศรี
8. เด็กชายพงศกร   ไตรศรี
9. เด็กชายวรปรัชญ์   โพธิ์กระสังข์
10. เด็กหญิงวรรณวิสา   บุตรดา
11. เด็กหญิงศศิกานต์   จันทร์ทา
12. เด็กหญิงศุทธนุช   กุลบุตร
13. เด็กหญิงศุภลักษณ์   บุญมา
14. เด็กหญิงสวรรยา   วงษ์วิเศษ
15. เด็กชายสุทธิราช   สิงหะชาติ
16. เด็กหญิงสุทิน   แสงน้อย
17. เด็กหญิงสุนารี   มังคละ
18. เด็กหญิงอภิภาวดี   วัดรจันทร์
19. เด็กหญิงเกตุวดี   ดาวงษ์
20. เด็กหญิงเรณู  สิงหชาติ
 
1. นางสาวกิจกานต์   สมรัตน์
2. นางพรพิมล  วงพินิจ
3. นางพวงแก้ว  พากเพียร
4. นางละเอียด   เอาทวีรัชต์
5. นางสุวลิน   ศรีรัตน์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายปริญญา  สังฆวุฒิ
 
1. นางสิริเกษม  พรหมศรี
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. นายสุจินดา  วงศ์จำปา
 
1. นายวัฒนา  แม่นทอง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชวันภรณ์  บุญเชิญ
 
1. นางปิ่นอนงค์  สุมังคละพันธ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงนริศรา  เส้นตรง
 
1. นางศศิตา  แผ่นทอง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรอม 1. เด็กชายคงฤทธิ์  เลิศศรี
 
1. นางสิชล  พึ่งปาน
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีนวล
 
1. นายสมจิตต์  ศรีโสภา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายกิตติพศ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางธนวรรณ  แก้วม่วง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กหญิงจันทมาศ  มุทุวงษ์
 
1. นางพันทิพย์  แป้นชุมแสง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายสิทธา  ประจวบสุข
 
1. นางระพีพรรณ  ทิพมาตย์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระหาร 1. เด็กชายนพรุจ  กฤชกระพัน
 
1. นางสาวอังคณา  แบบอย่าง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. นางสาวกาญจนา  ครองเชื้อ
 
1. นายกำพล  ยิ้มเกิด
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กหญิงภัสรา  ศรีบุรี
 
1. นางภินันตรา  กุลมี
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1. เด็กชายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นายบุญมี  จันทวี
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดวงแก้ว
 
1. นางนวนสี  ทองปั้น
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีนวล
 
1. นายสมจิตต์  ศรีโสภา
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุภาพร  สมนึก
 
1. นายทองสุข  นิ้วทอง
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอำภา
2. เด็กหญิงขวัญเมขลา  ชาลี
3. เด็กหญิงจณิสตา  อินทร์ติยะ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เกษมสุข
5. เด็กหญิงฉัฐพร  จุลลาศรี
6. เด็กหญิงชนัฐนันท์  ชมเชย
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  กาลพัฒน์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธุรกิจ
9. เด็กหญิงดาวัล  แก้วสาลี
10. เด็กหญิงตรัยรัตนวดี  ฝอยทอง
11. เด็กชายธนธัช  โคจำนงค์
12. เด็กหญิงธนิตา  วงศ์แสง
13. เด็กหญิงธิวารี  วงศ์อ้วน
14. เด็กหญิงนิภาพร  จันทเลิง
15. เด็กหญิงนิรชา  วงษ์ทอง
16. เด็กชายปรีติ  ธรรมบุตร
17. เด็กหญิงปลายฟ้า  พันธิมาศ
18. เด็กหญิงปอรรัตน์  ศิลปะ
19. เด็กหญิงปานขวัญ  รอดคำทุย
20. เด็กหญิงปิยวดี  กลีบแก้ว
21. เด็กหญิงปิ่นนภา  ปกป้อง
22. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยโยธา
23. เด็กหญิงพันธิตรา  วาจาดี
24. เด็กหญิงพาขวัญ  ศิริพัฒนสารกิจ
25. เด็กหญิงพิชชาพร  พรอุไร
26. เด็กหญิงภัทธิยา  เพิ่มวิไล
27. เด็กหญิงมัสยา  สมนึก
28. เด็กหญิงรังสินี  ทับทะมาศ
29. เด็กหญิงรัชฎากร  จันทราภรณ์
30. เด็กหญิงรัตนศิริ  ธนูแก้ว
31. เด็กชายวิชิต  ศิริเศวตกุลวงศ์
32. เด็กหญิงศิรประภา  คำแก้ว
33. เด็กชายสิทธิโชค  คำมุงคุณ
34. เด็กหญิงสุวิมล  พันธ์สวัสดิ์
35. เด็กหญิงอรกัญญา  บุญเรือง
36. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขแสน
37. เด็กหญิงอาภิสรา  ทานะมัย
38. เด็กหญิงอารียา  ทองสุข
39. เด็กหญิงเอื้อมพร  เวชสกุลสันติ
40. เด็กหญิงโสรญา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางกัลป์ธีร์  พละศรี
2. นายธนบดินทร์  คันธประทีป
3. นางปิ่นอนงค์  สุมังคละพันธ์
4. นางพรทิพย์  ยวงปรางค์
5. นางสาวศิวาภรณ์  อำคาคูณ
6. นายสมคิด  จำเริญสุข
7. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
8. นางสาวสุบรรณ์  ฉัตรสุวรรณ
 
117 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1. เด็กหญิงกรรณิฐา  ดำดวง
2. เด็กชายจตุพงษ์  รสชาติ
3. เด็กชายจตุรพล  กันยา
4. เด็กชายชัชวาลย์  นิวาส
5. เด็กชายชัยพงษ์  ดอกเกษ
6. เด็กหญิงธนิดา  คำเหลือ
7. เด็กชายธวัชชัย  สมพงษ์
8. เด็กหญิงนฤมล  ชรินทร์
9. เด็กหญิงนวลจันทร์  ศรีโพนทอง
10. เด็กหญิงนารี  ธะราทร
11. เด็กชายบุญมี  นิวาส
12. เด็กหญิงผกากรอง  คำเหลือ
13. เด็กหญิงพัฒทราภรณ์  เกษรัตน์
14. เด็กชายพิษณุ  โอชา
15. เด็กหญิงภัทราวดี  เคารพ
16. เด็กชายมาตรี  กองไตรศรี
17. เด็กชายราเชน  เถาว์คำ
18. เด็กหญิงวราพร  กาชาคำ
19. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เคารพ
20. เด็กหญิงวิภาดา  คำดี
21. เด็กหญิงศศิธร  ป้องกััน
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  เข็มแดง
23. เด็กหญิงศิวนันท์  ครองเชื้อ
24. เด็กชายศุภกิต  สามิลา
25. เด็กชายสนธยา  นาพันธ์
26. เด็กหญิงสมจิต  แ้ก้วคำ
27. เด็กชายสมถวิล  วิเ้ชียร
28. เด็กชายสิทธิชัย  คำเหลือ
29. เด็กหญิงสิรินรัตน์  กายะชาติ
30. เด็กหญิงสุภาพร  กุมขุนทด
31. เด็กหญิงอรวรรณ  ประจันทร์
32. เด็กชายอัมรินทร์  เคารพ
33. เด็กหญิงอาทิตยา  พาเวียง
34. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พันทอง
35. เด็กชายเกริกชัย  บุญหนุน
36. เด็กหญิงเกษร  วันศรี
37. เด็กชายเฉลิมพร  มาศศรี
38. เด็กหญิงเสาวลักษ์  อินทโคตร
39. เด็กชายเอกพจน์  คันทา
40. เด็กชายเอกวัฒ  ปาระมัติ
 
1. นางสาวญาณิศา  บุญตาโลก
2. นายนายธิติพงษ์  ขุขันธิน
3. นางพัชญ์สินี  ชาลีหน่อคำผุย
4. นางศิริพร  กล้าพร้อม
5. นายสุพจน์  วงเพ็ญ
6. นายอภิชาติ  พละศักดิ์
7. นายอรันยะ  บุญสาลี
8. นายไพฑูรย์  สายพิน
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะทาย 1. เด็กหญิงกัญญานัท  ยี่สุ่น
2. เด็กชายบัญชา  ภูจัตตุ
3. เด็กหญิงปรินทร  โคนาบาล
4. เด็กชายพิทักษ์  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงรัตนา  เมาหวล
6. เด็กหญิงวราภรณ์  นวลแย้ม
7. เด็กชายวุฒิเดช  สมาน
8. เด็กหญิงสุทาพร  ยี่สุ่น
9. เด็กชายอนิรุธ  เถาว์คำ
10. เด็กชายอภิเดช  ประสงค์
 
1. นางมาลา  นวลแย้ม
2. นางอมร  รุจน์วรา
3. นางอุรวี  ศิริบูรณ์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. นางสาวนิภาวดี  นาคี
2. นางสาวประไพ  คำหล่อ
3. นางสาวปิยวรรณ  มนตรี
4. นายรัฐพล  สิมศรี
5. นายวรันชัย  กันศัตรู
6. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีอ่อน
7. นางสาวสายใหม่  แก้ววรรณจักร์
8. นายสิทธิชัย  ต้นเกษ
9. เด็กชายสุรเสกข์  กิ่งก้าน
10. นายอนุวัฒน์  กิ่งก้าน
 
1. นางสาวช่อตะวัน  กลมพันธ์
2. นางอุ่นใจ  จิดาการเจริญ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กาหลง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมสุข
3. เด็กชายจิระพงศ์  คำศรี
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  สายสมบัติ
6. เด็กหญิงนารากรณ์  พื้นพรม
7. เด็กหญิงบุญนุช  สารบูรณ์
8. เด็กหญิงวรรณษา  อินณรงค์
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งแจ่ม
10. เด็กหญิงศิริลักษ์  ดอนภูมา
11. เด็กหญิงสิริยากร  สีดา
12. เด็กหญิงเกตุสุดา  พละศักดิ์
 
1. นางกรรณิการ์  อัดโท
2. นายนคร  บานชื่น
3. นายบุรากร  ศรีบุรี
4. นายวิทยา  สิงห์คง
 
121 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายทอง
2. เด็กหญิงปิยะดา  พิลาดี
3. เด็กหญิงพานิดา  สีดา
4. เด็กหญิงวริศรา  อำภะรัต
5. เด็กหญิงสุนันทา  แสงเดช
6. เด็กหญิงอริยา  รักษาเชื้อ
 
1. นางกรรณิการ์  อัดโท
2. นางภาณุรัตน์  สายหงษ์
3. นายวิทยา  สิงห์คง
4. นางสาวแพรชมพู  กิ่งทอง
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สาระชาติ
2. เด็กหญิงจินตนา  ขานทรัพย์
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  คงทรัพย์
4. เด็กหญิงภาวิดา  สาเกษ
5. เด็กหญิงวรรณภา  สมาศรีภากุล
6. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  เสนไสย์
7. เด็กหญิงอันธิกา  เกษจันทร์
8. เด็กหญิงอินทิรา  เกษจันทร์
 
1. นางวัชราภรณ์  บุญชิต
2. นางสาวโสริยา  พูลศิริ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะทาย 1. เด็กหญิงกิตติยา  ลิพันธ์
2. นางสาวชไมพร  พันธ์แก่น
3. นางสาวธิดาเทพ  แซมพันธ์
4. นางสาวรัตติกา  ละมุล
5. เด็กหญิงศรุตา  เมาหวล
6. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วสุวรรณ
 
1. นางจันทราภรณ์  ภูมาพันธ์
2. นายธัชกร  รุจน์วรา
3. นางอมร  รุจน์วรา
4. นางอุรวี  ศิริบูรณ์
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญอุ้ม
2. เด็กชายคุณากร  วิมลสุข
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะบุตร
4. เด็กชายนำโชค  แก้วเคนมา
5. เด็กหญิงปรียนุช  นามสุข
6. เด็กหญิงปิ่นไพร  ปื้มหอม
7. เด็กหญิงวิภาลี  ศรีภักดี
8. เด็กหญิงศรัญญา  ลูกรัตน์
9. เด็กหญิงสิทธิศักดิ์  จันทิวา
10. เด็กชายสิทธิโชค  สุพิษ
11. เด็กหญิงสุชาดา  บุญมา
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญประดิษฐ์
13. เด็กหญิงสุปราณี  วงค์เสน่ห์
14. เด็กหญิงอนันตญา  นุ่มนวล
15. เด็กหญิงเปรมวดี  พงษ์บรรเทา
 
1. นายนุทัศน์  กล้าหาญ
2. นางสาวพรพิมล  จำปา
3. นางรังษีทอน  ชินชัย
4. นางรำไพ  กล้าหาญ
5. นายเอนก  ลมเชย
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงจิรายุ  มีวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงนิภาพร  ยศวิจิตร
4. เด็กหญิงประกายพฤกษ์  สุริเตอร์
5. เด็กหญิงปรียานุช  ไชยชนะ
6. เด็กหญิงพนิดา  สินสระ
7. เด็กหญิงพัชราวดี  วรรณกาล
8. เด็กหญิงมาริสา  วงศ์บ้านดู่
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วิเศษกลาง
10. เด็กหญิงสุนิสา  จันดี
11. เด็กหญิงสุภารัตน์  ในเรือน
12. เด็กหญิงเพ็ญโฉม  ถุงจันทร์
 
1. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
2. นางนิตยา  จำปา
3. นายปิยะรัฐ  อุดมแก้ว
4. นางสาววราภรณ์  สุดาชาติ
5. นางสาวสุพรพรรณ  โสภาพ
 
126 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงฐิติมา  วารีชล
2. เด็กชายวิรพงษ์  โพนสมบูรณ์
3. เด็กชายวีระพงษ์  โพธิสาร
4. เด็กชายเตชสิทธิ์  ไชยสุวรรณ
5. เด็กชายไกรวิชญ์  โสดแก้ว
 
1. นายปิยะรัฐ  อุดมแก้ว
2. นางสาวสมจิตร  สินศิริ
 
127 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงธัญญา  คำศรี
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ภูหมื่น
 
1. นายกัน  มะโนรา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  โจระสา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายพูลสวัสดิ์  ทัดเทียม
2. เด็กชายศดานนท์  สมพร
3. เด็กชายสุรศักดิ์  คำพะทา
 
1. นางบุญสูง  วงนามเถาว์
2. นางสุจิตร  นามบุตร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายทศทิศ  พันธุ์ศิริ
2. เด็กชายวิวัฒน์  กงล้อม
3. เด็กชายสุขุม  ฟูคำ
 
1. นางมยุรี  จันทวี
2. นายวส้ันต์  คำเพราะ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก 1. เด็กชายธราดล  วิเศษสังข์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองขาว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีบัว
 
1. นายวิทูล  เพ็งธรรม
2. นายสมรัก  สมหวัง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานบัว 1. เด็กชายฐิติโชติ  จอมใส
2. เด็กชายสมยศ  วิงวัน
3. เด็กชายอัฌชา  สิงห์ทอง
 
1. นายปรีชา  บุญสุข
2. นายแมน  ประทุม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำเขียน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สีแก่
2. เด็กหญิงพิยดา  พันธ์แก่น
3. เด็กหญิงพิยะดา  ดาวสุก
4. เด็กหญิงศุชานันท์  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดสิงห์
6. เด็กหญิงโชติกา  ภาษี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข
2. นายศักดา  ดาระหงษ์
3. นางอัญชลา  นามคุณ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1. เด็กชายชินกร  เขียวหอม
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  ปานประชาติ
3. เด็กชายประเสริฐ  ลมเชย
4. เด็กหญิงศุภนิดา  เกตุรัตน์
5. เด็กชายศุภวัตน์  แสงลาย
6. เด็กหญิงอรอารีย์  อาศัย
 
1. นางทศมาส  สำโรง
2. นายอภิสิทธิ์  สังข์แก้ว
3. นางสาวอรทัย  เครือบุตรดา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำม่วง 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำทวี
2. เด็กชายณัชพล  สุภิวงศ์
3. เด็กหญิงบุรัสกร  ลาประวัติ
 
1. นางวันทา  ศรีตระกูลรักษ์
2. นางอิสรีย์  ชาวนา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์ปัตนา
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  แก้วชะอุ่ม
3. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วชะอุ่ม
 
1. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา  ศรีวรบุญ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงวรรณิกา  สุดสังข์
2. เด็กชายอภิชาติ  วันอุบล
3. เด็กหญิงอลิษา  เมฆคลี
 
1. นายนัยณัฎฐ์  ศรีชัย
2. สิบเอกวินัย  โพธิสาร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สะท้านอาจ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ส่องแสงจันทร์
3. เด็กหญิงลำดวน  จิตรอ่อน
 
1. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา  ศรีวรบุญ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1. เด็กหญิงปวีณา  คำแพง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทะจิต
3. เด็กหญิงเกวลิน  สืบสา
 
1. นางกุศลิน  การะเำกษ
2. นางสุชัญญา  ขำศรีบุศ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายรติพงษ์  บำรุงผล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วมูล
3. เด็กหญิงเกวลิน  พรมมา
 
1. นายณรงค์กร  ตั้งเลิศเวชกุล
2. นางอุไรรัตน์  สุวรรณกูฏ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 1. เด็กชายกันตวิชญ์  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แสงทอง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนาคีรี
2. นางสาวทิพาภรณ์  ประดู่
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทิศบำราศ
2. เด็กหญิงพัชรี  จามะรีย์
3. เด็กหญิงวลัยรัตน์  พิมพ์สาร
 
1. นายณรงค์กร  ตั้งเลิศเวชกุล
2. นางอุไรรัตน์  สุวรรณกูฏ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สัตพันธ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  สารศาสตร์
3. เด็กหญิงวิไล  ปานประชาติ
 
1. นางจินตนา  นุริตานนท์
2. นายอภิสิทธิ์  สังข์แก้ว
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  อาสานาม
2. เด็กหญิงสุมินตรา  บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงอาทิตญา  สีหาเนตร
 
1. นางยุพินทอง  จันทร์ถา
2. นางเพ็ญศรี  ไชยชนะสงคราม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนียมจิตร
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ไชยชาติ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฐานทอง
 
1. นางวาสิณี  เห็มวัง
2. นายสำเริง  เห็มวัง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ลาพันธ์
2. เด็กชายธรรมนูญ   ใชศักดิ์
3. เด็กหญิงพัทรา   ศิลาคำ
 
1. นางชิราภรณ์   บุญเชิญ
2. นางสาวปุณะนุช   เทพบุตร
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กชายชาครีย์  นิลสุข
2. เด็กหญิงสุธิมา  ศรีวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชญา  โชคชัย
 
1. นางสาวกรวิมล  แก้วกัณหา
2. นางทัศนาพร  แก้วกัณหา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนกร  ละเลิศ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวชลัญอินทร์  แสงจันทร์
2. นายสิทธินันท์  วรรณจู
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพ็ชรประกอบ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีระเริญ
 
1. นางฉัตรวรีย์  โพธิ์ธนรัฐ
2. นายประสิทธิ์  วงพินิจ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพัสกร  ชมเดช
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ดุษฎีกุล
 
1. นางสาวชลัญอินทร์  แสงจันทร์
2. นายสิทธินันท์  วรรณจู
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กชายธีรพัทธิ์  บุญเฟรือง
2. เด็กชายวิริยะ  ธรรมพันธ์
 
1. นายธรรม์นวัฒน์  ศรีราตรี
2. นางผกาพรรณ  จันทะโฮง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนะใช้กิจการ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  มั่นใจ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  เนียมจิตร
3. เด็กหญิงสุนันทา  ธรรมพร
 
1. นางสาวนุจนาท  อร่ามเรือง
2. นางสาวรัตนา  มาโพธิ์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานบัว 1. เด็กหญิงรัตนา  ศรีแก้ว
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  ศรีสุธรรม
 
1. นายวิระ  โกสุมาลย์
2. นายวีระชัย  แท่นศิลา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีอินทร์
2. เด็กหญิงประภัสสรณ์  นาดี
 
1. นายบัวลอน  คำศรี
2. นางสาริณี  คำศรี
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายชัยณรงค์  ผิวบาง
2. เด็กชายวัชรพันธ์  แสงวงค์
 
1. นางสาววนิดา  เกษี
2. นางสาววัชรี  อินทรสุขศรี
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายอาโนชา  งาสีแดง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วรรณทอง
 
1. นายบุญมณัชญ์  คำทวี
2. นางปิยวรรณ  ป้องวิเศษ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานบัว 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขันทอง
2. เด็กหญิงเมธิณี  นางวงค์
 
1. นางสาวดวงสุดา  แย้มศรี
2. นายวิระ  โกสุมาลย์
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1. เด็กชายวรวิธ  นาคศรี
2. เด็กชายเจษฎา  สารี
 
1. นางสาวกัลยา  แถมพันธ์
2. นายพุทธวัฒน์  ประจันทร์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1. เด็กชายชยุต  นิยมพร้อม
2. เด็กชายพงษ์ทวี  ศรีเลิศ
3. เด็กชายมนัส  บุญโกฏิ
 
1. นางปรางฉวี  อินทนนท์
2. นายเชษฐ์  นนท์นาท
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิ่งจันมน
2. เด็กชายศุภชัย  เจริญสุข
3. เด็กชายสุรชัย  อุทานุเคราะห์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  เจริญนวคุณ
2. นายวรภัทร  นันนา
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 1. เด็กชายกฤษณวรุณ  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายธีระพัฒน์  เพชรดี
3. เด็กชายนนทวัฒน์  สินศิริ
 
1. นายปรัตถกร  รักพรม
2. นางอุบล  รักพรม
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐกร  สมภาวะ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ผงธุลี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขอ้วน
 
1. นายวรภัทร  นันทา
2. นายสุนทร  ไชยสาร
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปริณดา  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางบุษบา  ธรรมรักษ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน
 
1. นางสุจิตรา  ฉวีรักษ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พิมพ์สา
 
1. นางฉัตรวิไล  ดอกพวง
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  สามิตร
 
1. นางสาวเจริญศรี  ย่อมพันธ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายคามิน  จิรรัชตาภรณ์
 
1. นางสงกรานต์  สารเฉวตร์
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กชายบุญหลาย  บุตรวงษ์
 
1. นายดิเรก  บุญเริ่ม
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยปัญหา
 
1. นางทิวาพร  ลีเลิศ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์กลาง
 
1. นางจตุพร  นรเนตร
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบูรพาพร  แซ่เตีย
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ปุ้งโพธิ์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1. เด็กหญิงคัทรินทร์  เกตุพงษ์
 
1. นางนฤมนต์  ปูพะมูล
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  กงแก้ว
2. เด็กชายธนพนธ์  ไพฑูรย์
3. เด็กชายบรรชา  คำศรี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์ขาว
5. เด็กชายอนาวิน  เกษแก้ว
 
1. นางณัฐธยาน์  ศรีสมนึก
2. นายดิเรก  บุญเริ่ม
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมมา
 
1. นายวุฒิชัย  ละเลิศ
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กหญิงปนิดา  กาหลง
 
1. นางสาวกิติภรณ์  บุญชื่น
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กหญิงสุนันทา  แสงเดช
 
1. นางสาวกิติภรณ์  บุญชื่น
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เตีย
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
2. นางสงกรานต์  สารเฉวตร์
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กหญิงนันทิยา  มาลีหวล
2. เด็กหญิงอริญญา  โคตโสดา
 
1. นายคมกฤช  ภาษาพรม
2. นางนิตยา  ศรีคำ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กชายณัฐพล  เลิศศรี
2. เด็กชายพิทักษ์  เลิศศรี
3. เด็กชายวรฤทธฺิ์  เลิศศรี
4. เด็กชายวัฒนพงษ์  มีวงศ์
5. เด็กชายอดิศักดิ์  รัตน์เพ็ชร
6. เด็กชายอิทธิพงษ์  ทองละมุล
 
1. นายบุญฤทธิ์  คำศิริ
2. นายเจษฎาภรณ์  สุพงษ์
3. นายไพรัช  อุดมพันธ์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตะเคียนเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพรนภา  รสหอม
3. เด็กหญิงพุธิตา  กิจมานะ
4. เด็กหญิงสุทารัตน์  จิตรจันทร์
5. เด็กหญิงสุนิษา  สุดสังข์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุดสังข์
 
1. นายรัฐนันท์   จันทร์เปรียง
2. นางสาวศยามล  สุดสังข์
3. นายสมภพ  ผ่องราษี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1. เด็กชายกฤษฎา  พิมพ์โคตร
2. เด็กชายจิรโชติ  ทองยุทธ
3. เด็กชายธิติพงษ์  กิ่งเกษ
4. เด็กชายปฏิภาณ  พงษ์เกษ
5. เด็กชายพิรุฬห์พงศ์  บานชื่น
6. เด็กชายวรวุฒิ  ทองทิพย์
7. เด็กชายสัมภาษณ์  พันธ์ไชย
8. เด็กชายอธิพงษ์  แสงเดช
 
1. นางศิริรัตน์  ยงทวี
2. นางสาคร  พรมสุข
3. นายสีวรา  บึงไกร
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  กันเทพา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงพัชรพร  แทนพันธ์
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นนทะคำจันทร์
6. เด็กหญิงรัชนี  วรรณทอง
7. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วธรรม
8. เด็กหญิงอรอนงค์  การพัฒน์
 
1. นายคำมี  ขันตีสาย
2. นางสาวมนัสนันท์  โชติการ
3. นายสุธีร์  บุญโต
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1. เด็กชายธนากร  อัดจันทึก
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เติบโต
3. เด็กชายพิชิตชัย  คำนาโฮม
4. เด็กหญิงมลฤดี  กองแก้ว
5. เด็กหญิงยุพาภรณ์  แสนอินทร์
6. เด็กหญิงสุจิตรา  สะแกวัง
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ศิวินัย
8. เด็กชายสุรจักร์  แม่นทอง
9. เด็กชายอนันตชัย  แม่นทอง
10. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แม่นทอง
 
1. นางณัฐกานต์  ทางาม
2. นายวุฒิชัย  ละเลิศ
3. นายสรวิศิษฏ์  ทางาม
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  จันทร์หอม
2. เด็กชายภาคภูมิ  สุขชาติ
3. เด็กหญิงไพลิน  เหลาสิงห์
 
1. นางสาวสุบรรณ์  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสาวเพียงพิศ  พั่วพันธ์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเอก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สินสระ
2. เด็กหญิงจุติพร  ยืนยาว
3. เด็กหญิงสุนิตรา  จันทร์พรหม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เกษคำ
2. นางธัญภัสมณฑน์  วงศ์ปลั่ง
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุน 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ผันสำโรง
2. เด็กหญิงยุพิน  พรมทา
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  รุ่งเจริญมั่นคง
 
1. นางธัญญวดี  น่วมเปี่ยมใหญ่
2. นางสาวสถาพร  สงค์พิมพ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1. นางสาววิจิตรา  ตาลหอม
2. นายวุฒิชัย  เป้ยแย้ม
3. นางสาวอินทิรา  จันทวงษ์
 
1. นายกฤษฏิพงษ์  สิงห์โคตร
2. นางสาวละมุด  ชัยบุตร
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1. เด็กชายวรเทพ  อ่อนสวรรค์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เสน่หา
 
1. นายคำมี  ขันตีสาย
2. นางสาวมนัสนันท์  โชติการ
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1. เด็กหญิงกังสดาร  หุยวัน
2. เด็กหญิงบุญญารักษ์  สมรัตน์
 
1. นางจำปา  สมรัตน์
2. นางอินทุอร  ไชยนรา
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เหง้าวิลา
2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  วรรณทอง
 
1. นางสาวปนัดดา  อุ่นแก้ว
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐธร   กันทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  เตรียมชัย
 
1. นางภาวินี  เติมใจ
2. นางสาวเอมอร  ไชยดำ
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาววรรณทนา  ศรีเนตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  บุญพอ
 
1. นางนิภาพร  ปุณประวัติ
2. นายสัญชัย  ปุณประวัติ
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงวารุณี  ศรีบุรี
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สุวรรณ
 
1. นางนิภาพร  ปุณประวัติ
2. นายสัญชัย  ปุณประวัติ
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1. เด็กชายธีระพัฒน์  หน่อคำผุย
 
1. นางพัชญ์สินี  ชาลีหน่อคำผุย
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงชนิตา  น้อยหนู
 
1. นางประน้อม  บุญน้อย
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญจริง
2. เด็กหญิงกรรณธิกา  ไชยขันตรี
3. เด็กชายกฤตภาส  แก้วสง่า
4. เด็กหญิงกัญญากร  ลาภูธร
5. เด็กชายกายสิทธิ์  โททอง
6. เด็กชายกิตติศักดิ์   เสนะ
7. เด็กหญิงกุลธิดา  อัดโท
8. เด็กชายคฑาวุธ   ศรีหาเวช
9. เด็กชายจักรกฤษ  ดำรง
10. เด็กหญิงจันทิมา   มนตรี
11. เด็กหญิงจินสุดา  แสวงวงค์
12. เด็กหญิงจิรัตน์ธญา   ไชยคุณ
13. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   คำจันดี
14. เด็กหญิงชญาภา  เลขากลาง
15. เด็กหญิงชฎาพร   บุญเพิ่ม
16. เด็กชายชนกนันทน์   บูรพา
17. เด็กหญิงชนม์นิภา   คำกิ่ง
18. เด็กหญิงชนิภรณ์   พรมโลก
19. เด็กชายชัยอนันต์   มีคำนิล
20. เด็กหญิงชุติมา   เลขกลาง
21. เด็กชายณัฐนนท์   ชื่นชม
22. เด็กชายณัฐพล   ชื่นชม
23. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ประเทศ
24. เด็กชายณัฐสิทธิ์   เสนะ
25. เด็กหญิงดวงใจ   ไชยคุณ
26. เด็กชายถนอม   แสนอินทร์
27. เด็กชายทนงศักดิ์   จันทร์หอม
28. เด็กชายทักษพร  บุญเพิ่ม
29. เด็กชายทินกร  นะวัน
30. เด็กชายทุ่งตะวัน   นาลาสาย
31. เด็กชายธนญชัย   บัวผัน
32. เด็กชายธนากร   สิงห์ทอง
33. เด็กชายธนาณัติ  แก้วคำรอด
34. เด็กชายธนาวุธ   ทวีบุญ
35. เด็กหญิงธัญลักษณ์   แก้วสง่า
36. เด็กหญิงธาราทิพย์  บุรพา
37. เด็กหญิงธาริตา  บุรพา
38. เด็กหญิงธิญาดา   ชาภักดี
39. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วสง่า
40. เด็กชายธีระวัฒน์   บรรเทา
41. เด็กหญิงนภัสสร   มะโหลี
42. เด็กชายนราธิป   สิงห์เสน
43. เด็กหญิงนริพร   แสวงวงค์
44. เด็กชายนันทนาวุฒิ  วรรณทวี
45. เด็กชายนันทพงศ์   จำปาทอง
46. เด็กหญิงนิธิพร  ศรีหาเวช
47. เด็กหญิงปรางค์วลัย   ไชยคุณ
48. เด็กชายปรเมศร์  กุลบุตร
49. เด็กหญิงปัชชุดา  ทุมทอง
50. เด็กชายปิยพนธ์  ลอดคำทุย
51. เด็กชายพงศกร   จันหอม
52. เด็กหญิงพัชรินทร์   ไชยขันตรี
53. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ   สีหาบุตร
54. เด็กหญิงภัควรรณ์  จันทาทอง
55. เด็กชายภัทรพล   สมาคม
56. เด็กหญิงภัทรวดี  จิตแก้ว
57. เด็กชายภาณุพงศ์   นคะศร
58. เด็กชายภานุมาศ   เสนะ
59. เด็กชายภานุวัฒน์  คำเกิด
60. เด็กหญิงภาวิณี  มีเชื่อ
61. เด็กชายภูชิต   คำกิ่ง
62. เด็กชายมนตรี   คีรีวรรณ์
63. เด็กหญิงยุวดี  ศิริบูรณ์
64. เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญนำ
65. เด็กหญิงลัดดา  จันทร์หอม
66. เด็กหญิงลาวรรณ  นาลาสาย
67. เด็กชายวัฒนา  คัมภิร์วรรณศิล
68. เด็กหญิงวิณัฐชา  ภักดี
69. เด็กชายวิทยา   ไชยคุณ
70. เด็กหญิงวิรัตน์ดา   แก้วคำรอด
71. เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยคุณ
72. เด็กชายวีรวัฒน์   จันประทีป
73. เด็กชายศราวุธ   สะอาด
74. เด็กหญิงศศินา   ศรีหาเวช
75. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทาเงิน
76. เด็กหญิงศิริลักษ์   สายโสม
77. เด็กหญิงศุภาดา  คำกิ่ง
78. เด็กหญิงสมฤดี   กุกัญยา
79. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วสง่า
80. เด็กหญิงสุดารัตน์  แผ่นผา
81. เด็กหญิงสุภาพร   เรือนรส
82. เด็กชายสุภิชัย   ภูนุพา
83. เด็กชายสุริยา   กล้าหาญ
84. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โททอง
85. เด็กหญิงอธิชา  วงศ์ประเทศ
86. เด็กชายอนันต์   เชื้อลี
87. เด็กชายอนุรักษ์   บุญบำเรอ
88. เด็กชายอัมรินทร์   บูรพา
89. เด็กชายอัษฎาวุธ   แก้วตรี
90. เด็กชายอาทิตย์   ใจทอง
91. เด็กชายอิทธิพล   ภักดี
92. เด็กหญิงอินธุอร   สิงห์เสน
93. เด็กหญิงอุบลทิพย์  แก้วคำรอด
94. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำจุน
95. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมลา
96. เด็กชายเดชติพงศ์   จิตโชติ
97. เด็กชายเทพบัญชา   วามะสิงห์
98. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสนปื้ม
99. เด็กหญิงเมวิกา   บุญลา
 
1. นางกุหลาบ  คณานิตย์
2. นายประเทือง  สะอาด
3. นางรัฐอนงค์  อินโหงว
4. นางสาววารุณี  ไชยขันตรี
5. นายสมบูรณ์  บัวแสน
6. นางสาวสำอาง  ศรีทองธรรม
7. นางสุภรักษ์  จำปาจูม
8. นายเกษม  สันทวี
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกอร  แสงสัย
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  ตาสี
3. เด็กชายกฤษฎา  การพัฒน์
4. เด็กชายกฤษฎา  อุ่นแก้ว
5. เด็กชายกฤษณพล  จันทร์โท
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองละมุน
7. เด็กหญิงขัติญาภรณ์  ธิวัน
8. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปรือปรัก
9. เด็กหญิงจิราภา  สาระณา
10. เด็กชายฉัตรชวาล  ดาวงษ์
11. เด็กหญิงชนิฏา  ละออพงษ์
12. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญตา
13. เด็กชายชัยมงคล  อุปสุข
14. เด็กหญิงชาลิษา  โพธิสาร
15. เด็กชายชิณวัตร  โสมสัย
16. เด็กหญิงชไมพร  บุญวุฒิ
17. เด็กหญิงฌาริดา  แก้วธรรม
18. เด็กหญิงฐิติยาภา  เทศราช
19. เด็กชายณัฐพล  เรืองคำ
20. เด็กชายณัฐพล  สุขสบาย
21. เด็กหญิงณัฐภัทร  ชัยมงคล
22. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นแก้ว
23. เด็กชายถิรวัฒน์  ชนะมาร
24. เด็กหญิงทองทิพย์  แสงเดช
25. เด็กหญิงธนิตา  จันทร์นิตย์
26. เด็กหญิงธัญชนก  โยมโคตร
27. เด็กหญิงธัญรดา  โยมโคตร
28. เด็กหญิงธิดา  สินศิริ
29. เด็กชายธีระพงศ์  อุ่นแก้ว
30. เด็กหญิงนัยนา  อุ่นแก้ว
31. เด็กชายนัยเนตร  สมปอง
32. เด็กหญิงนิตยา  วรรณทอง
33. เด็กชายนิพนธ์  กออำไพ
34. เด็กชายบุญช่วย  สิงหชาติ
35. เด็กชายบุญยวีร์  ศรีรักษา
36. เด็กหญิงประภาวัลย์  ทิมะวงค์
37. เด็กหญิงปริญญา  รักสัตย์
38. เด็กชายฝันเมือง  ไชยสุวรรณ
39. เด็กชายพงศ์ภัค  อุ่นแก้ว
40. เด็กหญิงพรรณษา  แสงชัย
41. เด็กชายพีรพล  วงศ์แสน
42. เด็กชายพีระพงษ์  โพธิสาร
43. เด็กชายฟ้าลิขิต  แสงคำแก้ว
44. เด็กชายภรภิรมย์  อุทัย
45. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญวุฒิ
46. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เพชรินทร์
47. เด็กหญิงภัสรา  อุ่นแก้ว
48. เด็กชายภานุวัฒน์  ซื่อสัตย์
49. เด็กชายภูริ  ซื่อสัตย์
50. เด็กชายรพีพัทร  เชื้อหอม
51. เด็กชายรัฐพงศ์  เชื้อหอม
52. เด็กชายวรฉัตร  อ่อนสวรรค์
53. เด็กชายวราวุฒิ  วงษ์คงคำ
54. เด็กชายวรเมธ  บุญเฟรือง
55. เด็กชายวัฒนา  รักสุข
56. เด็กชายวิชิต  ดาวงษ์
57. เด็กชายวิทวัส  ทองละมุน
58. เด็กหญิงวิมล  อุปสุข
59. เด็กชายวิศรุต  แสนดี
60. เด็กชายวีรยุทร  ประโพธิ์ทัง
61. เด็กหญิงศศิธร  สุขจิต
62. เด็กชายศิรศักดิ์  ทิมะวงค์
63. เด็กชายศุภชัย  วงค์ภักดี
64. เด็กหญิงศุภมาศ  ขนะมาร
65. เด็กชายสรวิศ  โพธิ์กระสังข์
66. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยทอง
67. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์คร
68. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไชยวงศ์
69. เด็กชายสุภชา  สินศิริ
70. เด็กชายสุรพล  พรหมรินทร์
71. เด็กชายสุรเชษฐ์  เชื้อหอม
72. เด็กชายสุวัฒน์  แทนพันธ์
73. เด็กชายอดิศักดิ์  พันธ์นา
74. เด็กชายอติชาติ  วัฒนาราช
75. เด็กชายอนุชา  พันธ์นา
76. เด็กชายอนุรักษ์  วรรณทอง
77. เด็กหญิงอภิสรา  บุดดา
78. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขาวสลับ
79. เด็กชายอภิเดช  จุมพล
80. เด็กหญิงอมรรัตน์  เนียมจิตร
81. เด็กหญิงอรทัย  สมปอง
82. เด็กชายอัฐพล  บริบูรณ์
83. เด็กชายอาทิตย์  วรรณทอง
84. เด็กชายอาริยา  ชนะมาร
85. เด็กชายอุทิศ  เนียมจิตร
86. เด็กหญิงเกตุสุดา  โสมสัย
87. เด็กหญิงเกษณีย์  ศรีรักษา
88. เด็กหญิงเกษสินี  อุ่นแก้ว
89. เด็กชายเอกพล  ศิลาชัย
90. เด็กชายแสงประดิษฐ์  จันทึก
 
1. นางสาวกาญจนา  ดาวงษ์
2. นางสาวทัตชญา  อุทา
3. นายธวัชชัย  อินวันนา
4. นางสาวมนัสนันท์  โชติการ
5. นายวชิรพงษ์  สาระพันธ์
6. นางสาวสุชานันท์  ภูผาผุย
7. นายสุธีร์  บุญโต
8. นายเกียรติศักดิ์  หฤทัยถาวร
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงสุวิชชา   พงษ์ชาติ
 
1. นางภัทรนันท์  ดำลี
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ศรัทธา
 
1. นายสุวิทย์  พากเพียร
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายพีระพงษ์  คำเหลืองดี
 
1. นายสุวิทย์  พากเพียร
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ปรีเปรม
 
1. นางนงลักษณ์  สุรบุตร
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์พินิจ
 
1. นายคมสันต์  สีทะ
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กชายธวัชชัย  เรืองฤทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  พากเพียร
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วลอย
 
1. นางจามรี  พรหมทา
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กชายจักรกริช  จันทรา
 
1. นายวิเชษฐ์  สุมาลุ
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คำลอย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำลอย
3. เด็กชายจักรกริช  จันทรา
4. นางสาวจิรัชญา  บุตมี
5. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์วัน
6. เด็กชายฉัตรชัย  สุดสังข์
7. เด็กหญิงฉันทนัทธ์  ทองลมุล
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  วันนุบล
9. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเรือง
10. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
11. นายณภัทร  สุดสังข์
12. เด็กชายณรงค์  พรมศรี
13. นายณัฐยศ  พะโสม
14. เด็กหญิงพรทิพา  โพธิสาร
15. นายพีรวิชญ์   ปรีเปรม
16. เด็กหญิงภัทรวรรณ  มาแสวง
17. เด็กหญิงวรกานต์  เกษศิริโยธิน
18. นางสาววิภาดา  แต้มงาม
19. นางสาวศรัญญา  โพธิ์กระสังข์
20. เด็กชายศรัณยู  ม่วงศิลป์ชัย
21. เด็กหญิงศศิธร  สารณา
22. เด็กหญิงศศินันท์   พงษ์วัน
23. เด็กชายศักรินทร์  บุญเรือง
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วันนุบล
25. เด็กชายสกล  ทองละมุล
26. นายสิริมงคล  โขวัฒน์
27. เด็กหญิงสุชัญญา  หนูจันทึก
28. เด็กหญิงสุธิดา  โพธิสาร
29. เด็กหญิงอลิษา  เมฆคลี
30. นายอาทิตย์  จันทิมาลย์
 
1. นางกองสิน  ปรีเปรม
2. นางดวงเดือน  คำพินิจ
3. นายผาสุข  สุนทมาลา
4. นางมณีรัตน์  นันทะไสย์
5. นางศรีไศล  เกษกร
6. นางสาวสังวาล  ชาวสำราญ
7. นางสุชาดา  สุนทมาลา
 
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิพนัส
2. เด็กชายจักรวรรดิ  บุสบัน
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรชัย
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  วอนอก
5. เด็กหญิงณิชา  เครือทอง
6. เด็กหญิงดวงแข  สังโขบล
7. เด็กชายทรงยศ  ผ้าลายทอง
8. เด็กหญิงปวีณา  เป็นผาสุข
9. เด็กชายปานตะวัน  ศรีชาคำ
10. เด็กชายพงศภัค  ลำเจียก
11. เด็กหญิงพลอยวรรณ  กันหาบุตร
12. เด็กหญิงพิชญนาถ  ยุวะบุตร
13. เด็กหญิงรัฐถยา  กุมภรรณ์
14. เด็กหญิงรัตติกาณจน์  รุ่งแจ้ง
15. เด็กหญิงวิชญา  วรรณทวี
16. เด็กชายวิวัฒน์  เบ้าคำ
17. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
18. เด็กชายสรายุทธ  ยินดี
19. เด็กชายสันติภาพ  แสนภูวา
20. เด็กชายสินทร  ชินทอง
21. เด็กชายสิริชัย  ฑีฆะ
22. เด็กชายอธิชา  เงาศรี
23. เด็กชายอภิชัย  แสงอุทัยทิพวรรณ
24. เด็กหญิงอภิสรา  ใจบุญ
25. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์เรือง
26. เด็กชายเกริกเกียรติ  โยธี
27. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วทอง
28. เด็กหญิงเก็จแก้ว  กระตุฤกษ์
29. เด็กหญิงเพชรอาภา  พยัคฆ์
30. เด็กหญิงโสภิตชา  จำปาทิพย์
 
1. นางจารุลักษณ์  วอนอก
2. นางชวาลา  ฤทธิสิทธิ์
3. นายติณณ์  พรคนึง
4. นางปิ่นอนงค์  สุมังคละพันธ์
5. นางรัศมี  ศิริชนะ
6. นายสมคิด  จำเริญสุข
7. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
 
207 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงอรัญญา  วรรณทอง
 
1. นางเด่นดวง  ธรรมทวี
 
208 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  มวลพรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  อินทรีย์
3. เด็กชายไชยมงคล  มวลพรม
 
1. นางสาวปิยะนันท์  พิมาทัย
2. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
209 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทร์พรม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จามะรีย์
3. เด็กหญิงวรรณธิดา  จามะรีย์
 
1. นางวนิดา  คำดี
2. นางเกตน์นิภา  ภูมิโยธา
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กชายอาณัฐ  ต่ายธานี
 
1. นางรัชดาวัลย์  อุปลาบัติรัชต์ธร
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1. เด็กหญิงพิธยา  ณะนิมิตร
 
1. นางหนูเพียร  ชัยวงค์
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงศิริพร  ดวงศรี
 
1. นางเด่นดวง  ธรรมทวี
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1. เด็กชายจันทร์ทอง  วะรงค์
 
1. นางสาวยุวากร  เสนศรี
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงปริญรัตน์  มวลพรหม
 
1. นางภัทรียา  มีโค
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงเกศนี  สว่างจันทร์
 
1. นางสุจิตรา  วงษ์พินิจ
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1. เด็กหญิงกนกพร  โพนสำโรง
 
1. นางณิชนันท์  โสสว่าง
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดำ 1. เด็กชายลัทธพล  พาอ่อง
 
1. นางสาวสิริยากร  แข่งขัน
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ชูคำ
 
1. นางกมล   ชูกลิ่น
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายอนุยุต  เชื้อหอม
 
1. นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. เด็กชายสุทธิราช  โสดแก้ว
 
1. นางกิตรียา  แสงแก้ว
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีทอง
2. เด็กชายต้นตระการ  คำลอย
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไชยชนะ
 
1. นางยุวดี  โพธิ์ขาว
2. นางเยาวภา  เดชบุญ
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงพิภาพรรณ  นาคชาติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  พุ่มพล
 
1. นางสุบิน  ชื่นชาย
2. นางสาวสุวิภา  ภูหัวไร่
 
223 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก 1. เด็กชายกฤษดา  สร้อยรอด
2. เด็กชายธันวา  ทารักษ์
 
1. นางสาวอรุณ  ศรเพชร
2. นางอัญชลี  เหมือนมาตย์
 
224 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายวาริน  นิสัย
2. เด็กชายสรศักดิ์  ยิบยก
 
1. นายธิติพล  เกษรัตน์
2. นางสมสมัย  วงวาฬ
 
225 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกศิณา  หอมสมบัติ
2. เด็กชายสระชัย  จอมชู
 
1. นางวรรณี  แสนลา
 
226 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจองกอ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ลายทอง
2. นางสาววิภารัตน์  สมรัตน์
 
227 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กชายธนายุทธ  หาญชัย
2. เด็กชายปริวัติ  ลาพันธ์
 
1. นายทองสุข  แถมศิริ
2. นายเรวัติ  ศรีนุเคราะห์
 
228 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1. เด็กชายศิวฤทธิ์  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงเนตรสกาว  ฉลาดมาก
 
1. นางจิราภรณ์  ศรแก้ว
2. นางวิวรรณ  อุ่นอก
 
229 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงศศิประภา  ตำหนิชาติ
2. เด็กชายศิริภัทร์  ศรีพรม
 
1. นางศิญาพร  พันธุ์มะลี
2. นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
230 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงนราวัลย์   ไชยชนะ
3. เด็กหญิงนริศราพร    ทันเชื้อ
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์   โทชัย
5. เด็กหญิงศรุตา   ดวงจิตร
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    อ้วนมะโฮง
7. เด็กชายสิริรัตน์    คำนนท์
 
1. นายฉัตรชาย   รินวงษ์
2. นายฐานะ   แก้วแสง
3. นางโยทะกา    รักโสภา
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1. เด็กชายวรวิทย์  อำจันดา
 
1. นายอนุรักษ์  บุญเพ็ง
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาราง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขุนสันเทียะ
 
1. นางลำเพย  ไชยสาร
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1. เด็กหญิงพรตะวัน  โกศล
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองแดง
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายพุทธินันท์  ชัยยะ
 
1. นางนันทวัน  งามแสง
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายธนากร  ตะวันเสรี
 
1. นายพีรวัส  ตั้งเวโรจน์สกุล
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพินิจ  ทองสลับ
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญโสม
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1. เด็กหญิงวิไลพร  จำหรัดรัตน์
 
1. นางนภาพร  ภาษาพรม
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงพนิดา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงพนิตา  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงยุรานี  นวนแสง
 
1. นางจินตนา  บุญทองเพชร
2. นายธัชชา  เพิ่มเพียร
3. นางสาวละออง  บุญมาก
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สมนึก
2. เด็กหญิงธนภร   เต่าแก้ว
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   จันทร์นาเมือง
4. เด็กหญิงรัชฎาพร    ชูกลิ่น
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองมนต์
6. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    ดวงมณี
 
1. นายฐานะ   แก้วแสง
2. นางสาวสุภาวดี    บุญลี
3. นางโยทะกา    รักโสภา
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็ก 1. เด็กชายธนัตถ์  กันภัย
 
1. นายสา  พรมสุข
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก 1. เด็กชายศุภกิตติ์  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นายศรชัย  พิมาทัย
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงประภัสสร  พรหมรินทร์
 
1. นายพีรวัส  ตั้งเวโรจน์สกุล
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ไชยพิมพ์
 
1. นางนิภาพรรณ  สงสันเทียะ
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายวิฑูรย์ศักดิ์  จันทร์โท
 
1. นางทิฆัมพร  ทบเทิบ
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายธรรมรัต  สายศรี
2. เด็กชายธีระพงษ์  ระงับภัย
3. เด็กชายวันเฉลิม  ชูชาติ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ตำหนิชาติ
5. เด็กชายศิริภัทร์  ศรีพรม
6. เด็กชายสรศักดิ์  ตำหนิชาติ
7. เด็กชายเมธี  ชูคำ
 
1. นายธวัชชัย   บุญนะรา
2. นางสาวปวินันท์  ปานทอง
3. นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  บุตรสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกุหลาบทิพย์  แป้นนะริน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แป้นนะริน
4. เด็กหญิงจันทิมา  บุญทร
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปิยะนุช  ดีลาส
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  สำรวย
 
1. นายธัชชา  เพิ่มเพียร
2. นายนพดล  หรรษา
3. นางวนิดา  คำนึก
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กหญิงพาสุข  ธรรมจันทร์
2. เด็กหญิงลักขณา  มีพันธ์
3. เด็กหญิงลัดดา  วิลัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  หาญชัย
5. เด็กหญิงสุวันนี  มาศศรี
6. เด็กหญิงสุเภาวดี  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวยุวเรศ  ขุขันธ์เขตุ
2. นายสีไพ  ศิลบุตร
3. นายโกสิต  คุณสม
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชมพู่  ทองลอย
2. เด็กหญิงรัตนา  สายอุทา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุโท
 
1. นางกุหลาบ  พวงมะลิ
2. นางสุวรรณา  ฝอยทอง
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายวัชพล  ประนามสา
2. เด็กชายสุริยา  เมษาดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธานี
 
1. นายชุติ  เจริญศรีเมือง
2. นายไพจิตร  สิงห์ทอง
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชายพัฒนะ  หงษ์ต้น
2. เด็กชายวัชระพงษ์  ปัญญายงค์
3. เด็กชายวันชัย  วาไชยะ
 
1. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
2. นายใหม่  สาสังข์
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสลับ 1. เด็กชายชญานนท์  กาลพันธ์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีชุม
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ไชนาม
 
1. นางสาวประทุมมา  วงศ์ด้วง
2. นางสาวสุภาพร  ลุนพงษ์
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกวน 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  อัตพงษ์
2. เด็กชายทัตพงษ์  จันดี
3. เด็กชายมงคล  คานงอน
 
1. นางจิราพร  สีดา
2. นางสาววิริยา  โยธา
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1. เด็กหญิงชญานี  โทชัย
2. เด็กหญิงปานนิดา  โทชาติ
3. เด็กหญิงลักษณาลี  สุวรรณ์
 
1. นายนรินทร์  ทิ่งนาค
2. นางโกสุม  รีเรืองชัย
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงกุสุมา  เร่งพิมาย
2. เด็กชายจักรพงษ์  จรรยา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์เปรียง
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  ระงับภัย
2. นางพรพิศ  พรมมาก
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วงษ์พินิจ
2. เด็กหญิงปณิตรา  ซ้อนเติม
3. เด็กหญิงปิยะพร  อุ่นแก้ว
 
1. นางพรพิศ  พรมมาก
2. นางสาววิลณีย์  ศรีดาพันธ์
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กหญิงกันต์ชนก  บุตรอุดม
2. เด็กหญิงทรายแก้ว  พรมโลกา
 
1. นางสาวจิรนันท์  จันทร์แจ้ง
2. นายธรรม์นวัฒน์  ศรีราตรี
 
257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพุง 1. เด็กชายวิทวัส  สายสังข์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  สายสังข์
 
1. นายจำเนียร  วิลัยหล้า
2. นางสาวยุพิน  คำภานิล
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุน 1. เด็กชายธนพล  แก้วสระแสน
2. เด็กชายนนทกร  แก้วกนก
 
1. นางกลอยใจ  อาการ
2. นายประวิทย์  ดวงจันทร์
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1. เด็กชายทศพล   สุนทะมาศ
2. เด็กชายประกาศิต  นางแพง
 
1. นางจิราภรณ์  ขันสิงห์
2. นางอรอนงค์  เพ็ชรเพ็ง
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุน 1. เด็กหญิงศศิราวรรณ  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสังหะ
 
1. นางสาวปนิดา  ทุมมา
2. นายประวิทย์  ดวงจันทร์
 
261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  แสงโพธิ์ดา
2. เด็กหญิงสิริมา  ละมุล
3. เด็กชายอภินันท์  เดชบุญ
 
1. นายจักรพงษ์  หน่อคำผุย
2. นายสุวิน   โสภา
 
262 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  กันไชยชาติ
2. เด็กชายวิษณุ  จันไทย
3. เด็กหญิงสร้อยเพชร  วรรณศรี
 
1. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา  ศรีวรบุญ
 
263 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กชายชินภัทร  ศรีมูล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รูปคำ
3. เด็กหญิงวัชรภรณ์  ปัญญายงค์
 
1. นายสุรวิทย์  ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา  ศรีวรบุญ
 
264 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1. เด็กชายจิตติพงษ์  พาดาพันธ์
2. เด็กชายณัชพล  สีสิงห์
3. เด็กชายฟ้าสั่ง  ทำทรัพย์
 
1. นายจักรพงษ์  หน่อคำผุย
2. นายสุวิน  โสภา