สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรงเกียรติ 61 5 7 2 73
2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 47 0 1 0 48
3 บ้านท่าสว่าง 40 13 4 0 57
4 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 35 7 3 2 45
5 บ้านโพธิ์กระสังข์ 30 1 1 0 32
6 บ้านกระแชงใหญ่ 24 4 1 0 29
7 มารีย์อุปถัมภ์ 23 6 4 2 33
8 บ้านตระกาศขอนแก่น 21 4 3 0 28
9 บ้านหนองสังข์ 21 1 1 1 23
10 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 20 4 2 0 26
11 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 19 0 0 1 19
12 บ้านตาเอก 18 4 2 0 24
13 บ้านสวนกล้วย 17 7 5 0 29
14 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 17 2 0 2 19
15 บ้านหนองหว้า 17 1 1 0 19
16 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 16 5 1 3 22
17 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 16 4 0 1 20
18 บ้านตระกวน 15 4 0 0 19
19 บ้านโดนอาว 15 1 3 0 19
20 บ้านขนุน 14 6 2 2 22
21 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 13 4 0 1 17
22 บ้านสามเส้า 13 1 0 0 14
23 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 13 1 0 0 14
24 บ้านพยอม 12 2 1 0 15
25 บ้านดาน 12 0 0 0 12
26 บ้านหนองบัวใหญ่ 11 8 2 0 21
27 บ้านสามแยกหินกอง 11 2 2 0 15
28 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 10 2 6 1 18
29 บ้านโคก(อสพป.32) 10 2 1 1 13
30 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 10 2 0 2 12
31 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 10 2 0 0 12
32 บ้านพอกบำรุงวิทยา 10 0 0 0 10
33 สว่างคูณวิทยา 9 4 0 0 13
34 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 9 2 0 0 11
35 บ้านด่าน 9 1 3 1 13
36 บ้านหนองจิก 9 1 2 0 12
37 บ้านโคกระเวียง 9 1 0 0 10
38 บ้านสลับ 9 1 0 0 10
39 จานทองกวาววิทยา 9 1 0 0 10
40 บ้านจานบัว 9 0 2 0 11
41 บ้านร่องตาซุน 9 0 1 1 10
42 บ้านกันทรอม 9 0 0 0 9
43 อนุบาลเบญจลักษ์ 8 3 0 0 11
44 บ้านตูม 8 1 0 0 9
45 บ้านหนองบัวเรณ 8 1 0 0 9
46 บ้านชำแจงแมง 8 0 0 0 8
47 อนุบาลศรีรัตนะ 8 0 0 0 8
48 บ้านรุงสมบูรณ์ 8 0 0 0 8
49 บ้านสังเม็ก 7 3 1 0 11
50 บ้านโคกเจริญ 7 2 1 1 10
51 บ้านหนองหิน 7 2 0 1 9
52 บ้านสว่าง 7 2 0 0 9
53 บ้านระหาร 7 1 1 0 9
54 บ้านขุนหาญ 7 1 1 0 9
55 บ้านหนองคู 7 1 0 1 8
56 บ้านจานเลียว 7 1 0 0 8
57 บ้านตาหมื่น 7 0 1 0 8
58 บ้านกราม 7 0 1 0 8
59 บ้านดอนข่า 7 0 0 0 7
60 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 6 4 3 0 13
61 บ้านจำนรรจ์ 6 2 2 0 10
62 บ้านโนนสำราญ 6 2 1 0 9
63 บ้านกันทรอมน้อย 6 2 0 0 8
64 บ้านบึงมะลู 6 2 0 0 8
65 บ้านโนนเรือคำบอน 6 1 0 2 7
66 บ้านจันทร์หอมตาเสก 6 1 0 1 7
67 บ้านจะเนียว 6 1 0 0 7
68 บ้านตาปรก 6 1 0 0 7
69 บ้านปุน 6 0 0 1 6
70 บ้านศิวาลัย 6 0 0 1 6
71 บ้านดู่ 6 0 0 0 6
72 ชนะใช้กิจการ 6 0 0 0 6
73 บ้านตาแท่น 6 0 0 0 6
74 เกษตรประชาตาทวด 5 2 3 0 10
75 บ้านหนองบัวทอง 5 1 0 0 6
76 บ้านโพธิ์กระมัล 5 1 0 0 6
77 บ้านภูดินพัฒนา 5 1 0 0 6
78 บ้านหนองเม็กพิทยา 5 1 0 0 6
79 บ้านกระเบา 5 1 0 0 6
80 บ้านหนองบัว 5 1 0 0 6
81 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 5 0 1 0 6
82 บ้านชำเขียน 5 0 0 1 5
83 บ้านคำกลาง 5 0 0 1 5
84 บ้านโนนแก 5 0 0 0 5
85 บ้านโนนสูง 5 0 0 0 5
86 บ้านหนองหัวช้าง 5 0 0 0 5
87 บ้านคำสะอาด 5 0 0 0 5
88 บ้านทุ่งขนวน 5 0 0 0 5
89 บ้านชำม่วง 4 3 0 0 7
90 บ้านจำนันสายเจริญ 4 3 0 0 7
91 บ้านโนนจักจั่น 4 2 1 0 7
92 บ้านหนองยาว 4 2 0 0 6
93 บ้านเสื่องข้าว 4 1 2 1 7
94 บ้านสิริขุนหาญ 4 1 1 0 6
95 บ้านบักดอง 4 1 1 0 6
96 บ้านปะทาย 4 1 0 0 5
97 บ้านเดื่อ 4 1 0 0 5
98 บ้านขะยูง 4 1 0 0 5
99 บ้านกระหวัน 4 1 0 0 5
100 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 4 1 0 0 5
101 บ้านตาลอยหนองคัน 4 1 0 0 5
102 บ้านศรีแก้ว 4 0 0 1 4
103 บ้านซำตาโตง 4 0 0 0 4
104 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 4 0 0 0 4
105 บ้านสดำ 4 0 0 0 4
106 บ้านสะพุง 4 0 0 0 4
107 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 3 2 1 0 6
108 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 3 1 1 0 5
109 วัดจันทราราม 3 1 0 1 4
110 บ้านกันตรวจห้วย 3 1 0 0 4
111 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 3 1 0 0 4
112 ศรีอุดมซำตารมย์ 3 1 0 0 4
113 บ้านนารังกา 3 1 0 0 4
114 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 0 1 0 4
115 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 0 1 0 4
116 บ้านตาเส็ด 3 0 0 1 3
117 บ้านจองกอ 3 0 0 0 3
118 บ้านโนนจิก 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองหญ้าลาด 3 0 0 0 3
120 บ้านโนนคูณ 3 0 0 0 3
121 บ้านซำ 3 0 0 0 3
122 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 0 0 0 3
123 บ้านซะวาซอ 3 0 0 0 3
124 บ้านม่วง(รามคำแหง) 3 0 0 0 3
125 บ้านหนองนกเขียน 3 0 0 0 3
126 บ้านเพ็ก 3 0 0 0 3
127 บ้านโตนด 3 0 0 0 3
128 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 3 0 0 0 3
129 บ้านหนองใหญ่ 3 0 0 0 3
130 บ้านซำเบ็ง 3 0 0 0 3
131 มหาราช 2 3 0 0 0 3
132 บ้านหนองบักโทน 3 0 0 0 3
133 บ้านหนองกระทิง 2 3 1 3 6
134 บ้านทุ่งสว่าง 2 3 0 0 5
135 อรจันทร์วิทยา 2 2 3 0 7
136 ไทยรัฐวิทยา 27 2 2 0 1 4
137 บ้านไร่เจริญ 2 2 0 0 4
138 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
139 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 1 1 0 4
140 บ้านนาขนวน 2 1 1 0 4
141 บ้านโนนแฝก 2 1 0 0 3
142 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 2 1 0 0 3
143 บ้านกันจด 2 1 0 0 3
144 บ้านซำขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
145 บ้านดอนเขียว 2 1 0 0 3
146 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 2 1 0 0 3
147 บ้านโนนแสนสุข 2 1 0 0 3
148 บ้านกระทิง 2 1 0 0 3
149 บ้านขนาด 2 1 0 0 3
150 บ้านซำผักแว่นนาซำ 2 1 0 0 3
151 บ้านนาไพรงาม 2 1 0 0 3
152 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 2 1 0 0 3
153 บ้านละลายมีชัย 2 0 1 0 3
154 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 0 0 1 2
155 บ้านทุ่งเลน 2 0 0 0 2
156 บ้านหนองผือ 2 0 0 0 2
157 บ้านผือ 2 0 0 0 2
158 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 2 0 0 0 2
159 บ้านไผ่หนองแคน 2 0 0 0 2
160 บ้านตระกาจ 2 0 0 0 2
161 บ้านกระมัลพัฒนา 2 0 0 0 2
162 บ้านพรทิพย์ 2 0 0 0 2
163 บ้านหนองทา 2 0 0 0 2
164 บ้านสร้างเม็ก 1 4 0 0 5
165 บ้านหนองฮาง 1 3 0 1 4
166 บ้านโนนน้ำอ้อม 1 2 0 0 3
167 บ้านเสาธงชัย 1 2 0 0 3
168 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 1 1 0 3
169 บ้านโนนงาม 1 1 1 0 3
170 บ้านท่าคล้อ 1 1 1 0 3
171 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 1 0 0 2
172 บ้านระโยง 1 1 0 0 2
173 บ้านอาราง 1 0 1 0 2
174 บ้านศิลาทอง 1 0 1 0 2
175 บ้านหินวิทยา 1 0 0 1 1
176 บ้านกุดนาแก้ว 1 0 0 0 1
177 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0 0 1
178 บ้านม่วงแยก 1 0 0 0 1
179 บ้านแก 1 0 0 0 1
180 บ้านโนนคำแก้ว 1 0 0 0 1
181 บ้านไฮ (วันครู2503) 1 0 0 0 1
182 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองปิงโปง 1 0 0 0 1
184 บ้านกันจาน 1 0 0 0 1
185 วัดโพธิ์น้อย 1 0 0 0 1
186 บ้านกระบี่ 1 0 0 0 1
187 บ้านตานวน 1 0 0 0 1
188 บ้านตาแบน 1 0 0 0 1
189 บ้านน้ำเย็น 1 0 0 0 1
190 บ้านบกห้วยโนน 1 0 0 0 1
191 บ้านปุนวิทยา 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองรุง 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองเก่า 1 0 0 0 1
194 บ้านเดียงตะวันตก 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนอ้อ 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนเปือย 1 0 0 0 1
197 สัมมาสิกขาศีรษะอโศก 1 0 0 0 1
198 โนนสูง 0 2 0 1 2
199 บ้านโนนสำโรง 0 2 0 0 2
200 บ้านภูทอง 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 1 0 0 1
202 บ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 1 0 0 1
203 บ้านภูมิซรอล 0 0 0 1 0
204 บ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 0
รวม 1,241 236 98 46 1,575