สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 21 7 6 34 47 0 1 0 48
2 บ้านโพธิ์กระสังข์ 17 4 4 25 30 1 1 0 32
3 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 14 9 4 27 35 7 3 2 45
4 บ้านสำโรงเกียรติ 10 14 7 31 61 5 7 2 73
5 บ้านตระกาศขอนแก่น 10 3 4 17 21 4 3 0 28
6 บ้านกระแชงใหญ่ 9 2 1 12 24 4 1 0 29
7 บ้านท่าสว่าง 8 7 8 23 40 13 4 0 57
8 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 8 4 3 15 17 2 0 2 19
9 บ้านพยอม 6 3 2 11 12 2 1 0 15
10 บ้านหนองหว้า 5 3 1 9 17 1 1 0 19
11 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 5 2 3 10 20 4 2 0 26
12 บ้านสวนกล้วย 4 5 2 11 17 7 5 0 29
13 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 4 4 3 11 19 0 0 1 19
14 บ้านสามเส้า 4 2 1 7 13 1 0 0 14
15 บ้านจานบัว 4 2 0 6 9 0 2 0 11
16 บ้านดอนข่า 4 1 1 6 7 0 0 0 7
17 บ้านปุน 4 1 0 5 6 0 0 1 6
18 บ้านขนุน 4 0 3 7 14 6 2 2 22
19 บ้านหนองสังข์ 3 10 4 17 21 1 1 1 23
20 บ้านตาเอก 3 3 2 8 18 4 2 0 24
21 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 3 2 1 6 10 2 0 2 12
22 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 3 2 1 6 10 2 0 0 12
23 บ้านชำแจงแมง 3 1 2 6 8 0 0 0 8
24 บ้านจันทร์หอมตาเสก 3 1 1 5 6 1 0 1 7
25 บ้านหนองบัวทอง 3 1 0 4 5 1 0 0 6
26 บ้านโพธิ์กระมัล 3 0 2 5 5 1 0 0 6
27 บ้านสังเม็ก 3 0 1 4 7 3 1 0 11
28 บ้านภูดินพัฒนา 3 0 1 4 5 1 0 0 6
29 บ้านตระกวน 2 5 3 10 15 4 0 0 19
30 บ้านหนองบัวใหญ่ 2 4 3 9 11 8 2 0 21
31 บ้านร่องตาซุน 2 3 1 6 9 0 1 1 10
32 บ้านศิวาลัย 2 3 1 6 6 0 0 1 6
33 บ้านโดนอาว 2 2 3 7 15 1 3 0 19
34 บ้านโคกระเวียง 2 2 2 6 9 1 0 0 10
35 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 2 1 5 8 16 4 0 1 20
36 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 2 1 3 6 16 5 1 3 22
37 บ้านกันทรอม 2 1 2 5 9 0 0 0 9
38 มารีย์อุปถัมภ์ 2 1 1 4 23 6 4 2 33
39 บ้านซำตาโตง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
40 บ้านตาหมื่น 2 1 0 3 7 0 1 0 8
41 บ้านกันตรวจห้วย 2 1 0 3 3 1 0 0 4
42 บ้านโนนสำราญ 2 0 2 4 6 2 1 0 9
43 บ้านกันทรอมน้อย 2 0 1 3 6 2 0 0 8
44 บ้านบึงมะลู 2 0 1 3 6 2 0 0 8
45 บ้านโนนจักจั่น 2 0 1 3 4 2 1 0 7
46 บ้านสิริขุนหาญ 2 0 1 3 4 1 1 0 6
47 บ้านปะทาย 2 0 1 3 4 1 0 0 5
48 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 2 0 0 2 3 2 1 0 6
49 บ้านทุ่งเลน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
50 บ้านหนองผือ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
51 บ้านดู่ 1 5 0 6 6 0 0 0 6
52 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1 4 3 8 13 4 0 1 17
53 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1 4 0 5 9 2 0 0 11
54 บ้านสลับ 1 4 0 5 9 1 0 0 10
55 บ้านสว่าง 1 3 2 6 7 2 0 0 9
56 จานทองกวาววิทยา 1 3 1 5 9 1 0 0 10
57 อนุบาลศรีรัตนะ 1 3 0 4 8 0 0 0 8
58 บ้านโคก(อสพป.32) 1 2 2 5 10 2 1 1 13
59 บ้านโคกเจริญ 1 2 0 3 7 2 1 1 10
60 บ้านหนองเม็กพิทยา 1 2 0 3 5 1 0 0 6
61 บ้านเดื่อ 1 2 0 3 4 1 0 0 5
62 บ้านตูม 1 1 4 6 8 1 0 0 9
63 บ้านระหาร 1 1 3 5 7 1 1 0 9
64 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1 2 4 4 0 0 0 4
65 ชนะใช้กิจการ 1 1 1 3 6 0 0 0 6
66 บ้านบักดอง 1 1 1 3 4 1 1 0 6
67 เกษตรประชาตาทวด 1 1 0 2 5 2 3 0 10
68 บ้านสดำ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
69 บ้านจองกอ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
70 บ้านโนนจิก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
71 บ้านโนนแฝก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
72 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 1 0 2 2 0 0 1 2
73 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 1 0 2 1 1 1 0 3
74 บ้านหนองคู 1 0 4 5 7 1 0 1 8
75 บ้านโนนแก 1 0 3 4 5 0 0 0 5
76 บ้านชำม่วง 1 0 3 4 4 3 0 0 7
77 บ้านดาน 1 0 2 3 12 0 0 0 12
78 บ้านรุงสมบูรณ์ 1 0 2 3 8 0 0 0 8
79 บ้านจานเลียว 1 0 2 3 7 1 0 0 8
80 บ้านขะยูง 1 0 2 3 4 1 0 0 5
81 สว่างคูณวิทยา 1 0 1 2 9 4 0 0 13
82 บ้านโนนสูง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
83 บ้านสะพุง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
84 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 0 1 2 3 0 1 0 4
85 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
86 บ้านโนนคูณ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
87 บ้านซำ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
88 บ้านชำเขียน 1 0 0 1 5 0 0 1 5
89 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
90 บ้านซะวาซอ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
91 บ้านม่วง(รามคำแหง) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองนกเขียน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
93 บ้านเพ็ก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
94 บ้านผือ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านอาราง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
96 บ้านกุดนาแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านม่วงแยก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านแก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 0 8 1 9 13 1 0 0 14
101 บ้านกระเบา 0 4 1 5 5 1 0 0 6
102 บ้านจะเนียว 0 4 0 4 6 1 0 0 7
103 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 0 3 3 6 10 2 6 1 18
104 บ้านสามแยกหินกอง 0 3 1 4 11 2 2 0 15
105 บ้านหนองบัวเรณ 0 2 3 5 8 1 0 0 9
106 บ้านพอกบำรุงวิทยา 0 2 2 4 10 0 0 0 10
107 บ้านด่าน 0 2 2 4 9 1 3 1 13
108 บ้านหนองจิก 0 2 1 3 9 1 2 0 12
109 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 0 2 1 3 6 4 3 0 13
110 บ้านหนองหิน 0 2 0 2 7 2 0 1 9
111 บ้านจำนันสายเจริญ 0 2 0 2 4 3 0 0 7
112 บ้านโตนด 0 2 0 2 3 0 0 0 3
113 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 2 0 2 2 1 0 0 3
114 บ้านโนนเรือคำบอน 0 1 2 3 6 1 0 2 7
115 บ้านตาปรก 0 1 2 3 6 1 0 0 7
116 บ้านกันจด 0 1 2 3 2 1 0 0 3
117 บ้านตาแท่น 0 1 1 2 6 0 0 0 6
118 บ้านเสื่องข้าว 0 1 1 2 4 1 2 1 7
119 บ้านกระหวัน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
120 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
121 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 0 1 1 2 3 0 0 0 3
122 บ้านหนองใหญ่ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
123 บ้านซำขี้เหล็ก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
124 บ้านหนองฮาง 0 1 1 2 1 3 0 1 4
125 บ้านกราม 0 1 0 1 7 0 1 0 8
126 บ้านจำนรรจ์ 0 1 0 1 6 2 2 0 10
127 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 5 1 0 0 6
128 บ้านหนองหัวช้าง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
129 บ้านหนองยาว 0 1 0 1 4 2 0 0 6
130 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 0 1 0 1 4 1 0 0 5
131 บ้านซำเบ็ง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
132 มหาราช 2 0 1 0 1 3 0 0 0 3
133 ไทยรัฐวิทยา 27 0 1 0 1 2 2 0 1 4
134 บ้านดอนเขียว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
135 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
136 บ้านสร้างเม็ก 0 1 0 1 1 4 0 0 5
137 บ้านโนนคำแก้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
138 บ้านไฮ (วันครู2503) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
139 บ้านคำสะอาด 0 0 2 2 5 0 0 0 5
140 บ้านหนองบักโทน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
141 บ้านไผ่หนองแคน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
142 อนุบาลเบญจลักษ์ 0 0 1 1 8 3 0 0 11
143 บ้านขุนหาญ 0 0 1 1 7 1 1 0 9
144 บ้านศรีแก้ว 0 0 1 1 4 0 0 1 4
145 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
146 ศรีอุดมซำตารมย์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
147 บ้านตาเส็ด 0 0 1 1 3 0 0 1 3
148 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
149 บ้านไร่เจริญ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
150 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
151 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
152 บ้านโนนแสนสุข 0 0 1 1 2 1 0 0 3
153 บ้านตระกาจ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
154 บ้านโนนงาม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
155 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองปิงโปง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 5 0 1 0 6
158 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 5 0 0 1 5
159 บ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 5 0 0 0 5
160 บ้านตาลอยหนองคัน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
161 วัดจันทราราม 0 0 0 0 3 1 0 1 4
162 บ้านนารังกา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
163 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
164 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 2 3 1 3 6
165 อรจันทร์วิทยา 0 0 0 0 2 2 3 0 7
166 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
167 บ้านนาขนวน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
168 บ้านกระทิง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
169 บ้านขนาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านนาไพรงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 บ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
174 บ้านกระมัลพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านพรทิพย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านหนองทา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านโนนน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
178 บ้านเสาธงชัย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านท่าคล้อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
180 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านระโยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านศิลาทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านหินวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
184 บ้านกันจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 วัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านกระบี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านตานวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านตาแบน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านน้ำเย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านบกห้วยโนน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านปุนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองเก่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านเดียงตะวันตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนอ้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนเปือย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 สัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 โนนสูง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
199 บ้านโนนสำโรง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
200 บ้านภูทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านภูมิซรอล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 264 230 194 688 1,241 236 98 46 1,575