สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 21 7 6 34 45 0 1 0 46
2 บ้านโพธิ์กระสังข์ 16 4 3 23 28 0 1 0 29
3 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 12 8 4 24 32 7 2 2 41
4 บ้านสำโรงเกียรติ 9 13 7 29 56 5 7 2 68
5 บ้านท่าสว่าง 7 6 8 21 34 12 4 0 50
6 บ้านตระกาศขอนแก่น 7 3 4 14 16 3 3 0 22
7 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 7 3 2 12 15 1 0 1 16
8 บ้านกระแชงใหญ่ 7 2 1 10 22 3 1 0 26
9 บ้านหนองหว้า 5 3 1 9 17 1 1 0 19
10 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 5 2 2 9 19 3 2 0 24
11 บ้านจานบัว 4 1 0 5 7 0 2 0 9
12 บ้านหนองสังข์ 3 10 4 17 20 1 1 1 22
13 บ้านสวนกล้วย 3 5 2 10 16 6 5 0 27
14 บ้านตาเอก 3 3 2 8 17 4 2 0 23
15 บ้านสามเส้า 3 2 1 6 11 0 0 0 11
16 บ้านพยอม 3 2 1 6 7 2 1 0 10
17 บ้านชำแจงแมง 3 1 2 6 7 0 0 0 7
18 บ้านหนองบัวทอง 3 1 0 4 4 1 0 0 5
19 บ้านขนุน 3 0 3 6 13 6 2 2 21
20 บ้านโพธิ์กระมัล 3 0 2 5 5 1 0 0 6
21 บ้านสังเม็ก 3 0 1 4 7 3 1 0 11
22 บ้านภูดินพัฒนา 3 0 1 4 5 1 0 0 6
23 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 2 4 3 9 16 0 0 1 16
24 บ้านหนองบัวใหญ่ 2 4 2 8 10 7 2 0 19
25 บ้านโดนอาว 2 2 3 7 15 1 3 0 19
26 บ้านร่องตาซุน 2 2 1 5 8 0 1 1 9
27 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 2 1 2 5 14 5 1 2 20
28 บ้านกันทรอม 2 1 2 5 9 0 0 0 9
29 มารีย์อุปถัมภ์ 2 1 1 4 23 6 4 2 33
30 บ้านปุน 2 1 0 3 4 0 0 1 4
31 บ้านกันตรวจห้วย 2 1 0 3 2 1 0 0 3
32 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 2 0 4 6 14 3 0 1 17
33 บ้านกันทรอมน้อย 2 0 1 3 5 2 0 0 7
34 บ้านโนนจักจั่น 2 0 1 3 4 2 0 0 6
35 บ้านสิริขุนหาญ 2 0 1 3 4 1 1 0 6
36 บ้านจันทร์หอมตาเสก 2 0 1 3 4 1 0 1 5
37 บ้านปะทาย 2 0 1 3 4 1 0 0 5
38 บ้านตระกวน 1 5 3 9 14 4 0 0 18
39 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1 4 3 8 12 4 0 1 16
40 บ้านดู่ 1 4 0 5 5 0 0 0 5
41 บ้านสว่าง 1 3 2 6 7 2 0 0 9
42 จานทองกวาววิทยา 1 3 1 5 9 1 0 0 10
43 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1 2 0 3 7 2 0 2 9
44 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 1 2 0 3 7 2 0 0 9
45 บ้านหนองเม็กพิทยา 1 2 0 3 4 1 0 0 5
46 บ้านศิวาลัย 1 2 0 3 3 0 0 1 3
47 บ้านตูม 1 1 4 6 8 1 0 0 9
48 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1 2 4 4 0 0 0 4
49 บ้านโคกระเวียง 1 1 1 3 6 1 0 0 7
50 บ้านระหาร 1 1 1 3 5 1 1 0 7
51 บ้านบักดอง 1 1 1 3 4 1 1 0 6
52 บ้านดอนข่า 1 1 1 3 4 0 0 0 4
53 บ้านโคกเจริญ 1 1 0 2 6 0 1 1 7
54 เกษตรประชาตาทวด 1 1 0 2 5 2 3 0 10
55 บ้านโนนจิก 1 1 0 2 3 0 0 0 3
56 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 1 0 2 1 1 1 0 3
57 บ้านหนองคู 1 0 4 5 7 1 0 1 8
58 บ้านชำม่วง 1 0 3 4 4 3 0 0 7
59 บ้านจานเลียว 1 0 2 3 7 1 0 0 8
60 บ้านโนนสำราญ 1 0 2 3 5 2 1 0 8
61 บ้านขะยูง 1 0 2 3 4 1 0 0 5
62 บ้านโนนแก 1 0 2 3 4 0 0 0 4
63 สว่างคูณวิทยา 1 0 1 2 9 4 0 0 13
64 บ้านรุงสมบูรณ์ 1 0 1 2 7 0 0 0 7
65 บ้านบึงมะลู 1 0 1 2 5 2 0 0 7
66 ชนะใช้กิจการ 1 0 1 2 5 0 0 0 5
67 บ้านโนนสูง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
68 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 0 1 2 3 0 1 0 4
69 บ้านหนองหญ้าลาด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านโนนคูณ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
71 บ้านตาหมื่น 1 0 0 1 5 0 1 0 6
72 บ้านชำเขียน 1 0 0 1 3 0 0 1 3
73 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
74 บ้านซะวาซอ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 บ้านม่วง(รามคำแหง) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
76 บ้านหนองนกเขียน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
77 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 0 0 1 2 2 1 0 5
78 บ้านเดื่อ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
79 บ้านซำ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านผือ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านกุดนาแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 0 7 1 8 11 0 0 0 11
85 บ้านสามแยกหินกอง 0 3 1 4 11 1 2 0 14
86 บ้านกระเบา 0 3 1 4 4 1 0 0 5
87 บ้านจะเนียว 0 3 0 3 5 1 0 0 6
88 บ้านสลับ 0 3 0 3 5 1 0 0 6
89 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 0 2 3 5 8 2 6 1 16
90 บ้านโคก(อสพป.32) 0 2 2 4 7 2 1 0 10
91 บ้านหนองจิก 0 2 1 3 9 1 2 0 12
92 บ้านด่าน 0 2 1 3 8 1 2 1 11
93 บ้านพอกบำรุงวิทยา 0 2 1 3 7 0 0 0 7
94 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 0 2 1 3 6 4 3 0 13
95 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 0 2 0 2 6 2 0 0 8
96 บ้านโตนด 0 2 0 2 3 0 0 0 3
97 บ้านหนองบัวเรณ 0 1 3 4 7 0 0 0 7
98 บ้านโนนเรือคำบอน 0 1 2 3 6 1 0 2 7
99 บ้านตาแท่น 0 1 1 2 6 0 0 0 6
100 บ้านเสื่องข้าว 0 1 1 2 4 1 2 1 7
101 บ้านตาปรก 0 1 1 2 4 1 0 0 5
102 บ้านกระหวัน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
103 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
104 บ้านหนองใหญ่ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
105 บ้านซำขี้เหล็ก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
106 บ้านหนองฮาง 0 1 1 2 1 3 0 1 4
107 บ้านกราม 0 1 0 1 7 0 1 0 8
108 บ้านจำนรรจ์ 0 1 0 1 5 2 2 0 9
109 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 4 1 0 1 5
110 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 0 1 0 1 4 1 0 0 5
111 อนุบาลศรีรัตนะ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
112 บ้านจำนันสายเจริญ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
113 บ้านหนองยาว 0 1 0 1 3 1 0 0 4
114 บ้านซำเบ็ง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
115 บ้านสดำ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองหัวช้าง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
117 มหาราช 2 0 1 0 1 3 0 0 0 3
118 ไทยรัฐวิทยา 27 0 1 0 1 2 2 0 1 4
119 บ้านดอนเขียว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
120 บ้านจองกอ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 บ้านสร้างเม็ก 0 1 0 1 1 4 0 0 5
122 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านซำตาโตง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านโนนคำแก้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านไฮ (วันครู2503) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 บ้านดาน 0 0 2 2 10 0 0 0 10
128 บ้านคำสะอาด 0 0 2 2 5 0 0 0 5
129 บ้านหนองบักโทน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
130 บ้านไผ่หนองแคน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
131 อนุบาลเบญจลักษ์ 0 0 1 1 7 2 0 0 9
132 บ้านขุนหาญ 0 0 1 1 7 0 1 0 8
133 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
134 บ้านสะพุง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
135 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
136 บ้านไร่เจริญ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
137 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
138 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
139 บ้านโนนแสนสุข 0 0 1 1 2 1 0 0 3
140 ศรีอุดมซำตารมย์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
141 บ้านตาเส็ด 0 0 1 1 2 0 0 1 2
142 บ้านโนนงาม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
143 บ้านตระกาจ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 5 0 1 0 6
146 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 5 0 0 1 5
147 บ้านตาลอยหนองคัน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
148 วัดจันทราราม 0 0 0 0 3 1 0 1 4
149 บ้านนารังกา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
150 บ้านศรีแก้ว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
151 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
152 อรจันทร์วิทยา 0 0 0 0 2 2 3 0 7
153 บ้านนาขนวน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
154 บ้านนาไพรงาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านกระมัลพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านขนาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านพรทิพย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านเพ็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 1 2 1 3 4
163 บ้านโนนน้ำอ้อม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
164 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
165 บ้านท่าคล้อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 บ้านกระทิง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านระโยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 บ้านหินวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 บ้านกันจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 วัดโพธิ์น้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านกระบี่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านตานวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านตาแบน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านน้ำเย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านบกห้วยโนน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านปุนวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านศิลาทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านเดียงตะวันตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านโนนเปือย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 สัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 โนนสูง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
186 บ้านเสาธงชัย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านโนนสำโรง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
188 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านโนนแฝก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านอาราง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านภูมิซรอล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 209 195 169 573 1,062 208 93 43 1,363