สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรงเกียรติ 56 5 7 2 68
2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 45 0 1 0 46
3 บ้านท่าสว่าง 34 12 4 0 50
4 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 32 7 2 2 41
5 บ้านโพธิ์กระสังข์ 28 0 1 0 29
6 มารีย์อุปถัมภ์ 23 6 4 2 33
7 บ้านกระแชงใหญ่ 22 3 1 0 26
8 บ้านหนองสังข์ 20 1 1 1 22
9 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 19 3 2 0 24
10 บ้านตาเอก 17 4 2 0 23
11 บ้านหนองหว้า 17 1 1 0 19
12 บ้านสวนกล้วย 16 6 5 0 27
13 บ้านตระกาศขอนแก่น 16 3 3 0 22
14 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 16 0 0 1 16
15 บ้านโดนอาว 15 1 3 0 19
16 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 15 1 0 1 16
17 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 14 5 1 2 20
18 บ้านตระกวน 14 4 0 0 18
19 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 14 3 0 1 17
20 บ้านขนุน 13 6 2 2 21
21 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 12 4 0 1 16
22 บ้านสามแยกหินกอง 11 1 2 0 14
23 บ้านสามเส้า 11 0 0 0 11
24 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 11 0 0 0 11
25 บ้านหนองบัวใหญ่ 10 7 2 0 19
26 บ้านดาน 10 0 0 0 10
27 สว่างคูณวิทยา 9 4 0 0 13
28 บ้านหนองจิก 9 1 2 0 12
29 จานทองกวาววิทยา 9 1 0 0 10
30 บ้านกันทรอม 9 0 0 0 9
31 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 8 2 6 1 16
32 บ้านด่าน 8 1 2 1 11
33 บ้านตูม 8 1 0 0 9
34 บ้านร่องตาซุน 8 0 1 1 9
35 บ้านสังเม็ก 7 3 1 0 11
36 บ้านพยอม 7 2 1 0 10
37 บ้านโคก(อสพป.32) 7 2 1 0 10
38 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 7 2 0 2 9
39 บ้านสว่าง 7 2 0 0 9
40 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 7 2 0 0 9
41 อนุบาลเบญจลักษ์ 7 2 0 0 9
42 บ้านหนองคู 7 1 0 1 8
43 บ้านจานเลียว 7 1 0 0 8
44 บ้านจานบัว 7 0 2 0 9
45 บ้านกราม 7 0 1 0 8
46 บ้านขุนหาญ 7 0 1 0 8
47 บ้านชำแจงแมง 7 0 0 0 7
48 บ้านรุงสมบูรณ์ 7 0 0 0 7
49 บ้านพอกบำรุงวิทยา 7 0 0 0 7
50 บ้านหนองบัวเรณ 7 0 0 0 7
51 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 6 4 3 0 13
52 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 6 2 0 0 8
53 บ้านโนนเรือคำบอน 6 1 0 2 7
54 บ้านโคกระเวียง 6 1 0 0 7
55 บ้านโคกเจริญ 6 0 1 1 7
56 บ้านตาแท่น 6 0 0 0 6
57 เกษตรประชาตาทวด 5 2 3 0 10
58 บ้านจำนรรจ์ 5 2 2 0 9
59 บ้านโนนสำราญ 5 2 1 0 8
60 บ้านกันทรอมน้อย 5 2 0 0 7
61 บ้านบึงมะลู 5 2 0 0 7
62 บ้านระหาร 5 1 1 0 7
63 บ้านโพธิ์กระมัล 5 1 0 0 6
64 บ้านภูดินพัฒนา 5 1 0 0 6
65 บ้านจะเนียว 5 1 0 0 6
66 บ้านสลับ 5 1 0 0 6
67 บ้านตาหมื่น 5 0 1 0 6
68 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 5 0 1 0 6
69 บ้านคำกลาง 5 0 0 1 5
70 บ้านดู่ 5 0 0 0 5
71 ชนะใช้กิจการ 5 0 0 0 5
72 บ้านคำสะอาด 5 0 0 0 5
73 บ้านชำม่วง 4 3 0 0 7
74 บ้านโนนจักจั่น 4 2 0 0 6
75 บ้านเสื่องข้าว 4 1 2 1 7
76 บ้านสิริขุนหาญ 4 1 1 0 6
77 บ้านบักดอง 4 1 1 0 6
78 บ้านจันทร์หอมตาเสก 4 1 0 1 5
79 บ้านหนองหิน 4 1 0 1 5
80 บ้านหนองบัวทอง 4 1 0 0 5
81 บ้านปะทาย 4 1 0 0 5
82 บ้านหนองเม็กพิทยา 4 1 0 0 5
83 บ้านขะยูง 4 1 0 0 5
84 บ้านกระเบา 4 1 0 0 5
85 บ้านตาปรก 4 1 0 0 5
86 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 4 1 0 0 5
87 บ้านตาลอยหนองคัน 4 1 0 0 5
88 บ้านปุน 4 0 0 1 4
89 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 4 0 0 0 4
90 บ้านดอนข่า 4 0 0 0 4
91 บ้านโนนแก 4 0 0 0 4
92 บ้านโนนสูง 4 0 0 0 4
93 อนุบาลศรีรัตนะ 4 0 0 0 4
94 บ้านจำนันสายเจริญ 3 2 0 0 5
95 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 3 1 1 0 5
96 วัดจันทราราม 3 1 0 1 4
97 บ้านกระหวัน 3 1 0 0 4
98 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 3 1 0 0 4
99 บ้านหนองยาว 3 1 0 0 4
100 บ้านนารังกา 3 1 0 0 4
101 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 3 0 1 0 4
102 บ้านศิวาลัย 3 0 0 1 3
103 บ้านชำเขียน 3 0 0 1 3
104 บ้านศรีแก้ว 3 0 0 1 3
105 บ้านโนนจิก 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองหญ้าลาด 3 0 0 0 3
107 บ้านโนนคูณ 3 0 0 0 3
108 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 0 0 0 3
109 บ้านซะวาซอ 3 0 0 0 3
110 บ้านม่วง(รามคำแหง) 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองนกเขียน 3 0 0 0 3
112 บ้านโตนด 3 0 0 0 3
113 บ้านหนองใหญ่ 3 0 0 0 3
114 บ้านซำเบ็ง 3 0 0 0 3
115 บ้านสดำ 3 0 0 0 3
116 บ้านหนองหัวช้าง 3 0 0 0 3
117 มหาราช 2 3 0 0 0 3
118 บ้านสะพุง 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
120 บ้านทุ่งสว่าง 2 3 0 0 5
121 อรจันทร์วิทยา 2 2 3 0 7
122 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 2 2 1 0 5
123 ไทยรัฐวิทยา 27 2 2 0 1 4
124 บ้านไร่เจริญ 2 2 0 0 4
125 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 1 1 0 4
126 บ้านนาขนวน 2 1 1 0 4
127 บ้านกันตรวจห้วย 2 1 0 0 3
128 บ้านเดื่อ 2 1 0 0 3
129 บ้านซำขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
130 บ้านดอนเขียว 2 1 0 0 3
131 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 2 1 0 0 3
132 บ้านโนนแสนสุข 2 1 0 0 3
133 ศรีอุดมซำตารมย์ 2 1 0 0 3
134 บ้านนาไพรงาม 2 1 0 0 3
135 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 2 1 0 0 3
136 บ้านตาเส็ด 2 0 0 1 2
137 บ้านซำ 2 0 0 0 2
138 บ้านผือ 2 0 0 0 2
139 บ้านจองกอ 2 0 0 0 2
140 บ้านหนองบักโทน 2 0 0 0 2
141 บ้านไผ่หนองแคน 2 0 0 0 2
142 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 2 0 0 0 2
143 บ้านกระมัลพัฒนา 2 0 0 0 2
144 บ้านขนาด 2 0 0 0 2
145 บ้านทุ่งขนวน 2 0 0 0 2
146 บ้านพรทิพย์ 2 0 0 0 2
147 บ้านเพ็ก 2 0 0 0 2
148 บ้านสร้างเม็ก 1 4 0 0 5
149 บ้านหนองฮาง 1 3 0 1 4
150 บ้านหนองกระทิง 1 2 1 3 4
151 บ้านโนนน้ำอ้อม 1 2 0 0 3
152 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 2 0 0 3
153 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 1 1 0 3
154 บ้านโนนงาม 1 1 1 0 3
155 บ้านท่าคล้อ 1 1 1 0 3
156 บ้านกระทิง 1 1 0 0 2
157 บ้านระโยง 1 1 0 0 2
158 บ้านละลายมีชัย 1 0 1 0 2
159 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 1
160 บ้านหินวิทยา 1 0 0 1 1
161 บ้านกุดนาแก้ว 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองผือ 1 0 0 0 1
163 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 0 0 0 1
164 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 0 0 0 1
165 บ้านซำตาโตง 1 0 0 0 1
166 บ้านโนนคำแก้ว 1 0 0 0 1
167 บ้านไฮ (วันครู2503) 1 0 0 0 1
168 บ้านตระกาจ 1 0 0 0 1
169 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 1 0 0 0 1
170 บ้านกันจาน 1 0 0 0 1
171 วัดโพธิ์น้อย 1 0 0 0 1
172 บ้านกระบี่ 1 0 0 0 1
173 บ้านซำผักแว่นนาซำ 1 0 0 0 1
174 บ้านตานวน 1 0 0 0 1
175 บ้านตาแบน 1 0 0 0 1
176 บ้านน้ำเย็น 1 0 0 0 1
177 บ้านบกห้วยโนน 1 0 0 0 1
178 บ้านปุนวิทยา 1 0 0 0 1
179 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0 0 0 1
180 บ้านศิลาทอง 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองรุง 1 0 0 0 1
182 บ้านเดียงตะวันตก 1 0 0 0 1
183 บ้านโนนเปือย 1 0 0 0 1
184 สัมมาสิกขาศีรษะอโศก 1 0 0 0 1
185 โนนสูง 0 2 0 1 2
186 บ้านเสาธงชัย 0 2 0 0 2
187 บ้านโนนสำโรง 0 2 0 0 2
188 บ้านหนองรุงพระทะเล 0 1 0 0 1
189 บ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 1 0 0 1
190 บ้านโนนแฝก 0 1 0 0 1
191 บ้านอาราง 0 0 1 0 1
192 บ้านภูมิซรอล 0 0 0 1 0
193 บ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 0
รวม 1,062 208 93 43 1,406