หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
2 นายวรวุฒน์ มั่นจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
3 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
4 นายวิชัย วรรณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
5 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
6 นางเกศกานต์ดา เหล่าพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
7 นายโกศรี พันธุ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
8 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
9 นางสาวปาริชาติ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
10 นางสาวกรรณิกา กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
11 นายวีรชาติ แสงกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
12 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
13 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
14 นายสายัณห์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
15 นายสมคิด แนวจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุร่าษฏร์บำรุง)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
16 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
17 นายประดิษฐ์ วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
18 นายชาญ สมสะอาด ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านร่องตาซุน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
19 นายพล สำลี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
20 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว(กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนกน้อยบิน สพฐ.
21 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเร.บ้านโนนเรือคำบอน(ประธานกรรมการ)ียน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
22 นางอัมพร ปัดพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
23 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
24 นายพูนศักดิ์ กากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
25 นายไพสงค์ แซ่เตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
26 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
27 นายวิสิทธิ์ พิมพ์สมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
28 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
29 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
30 นายชัยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
31 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
32 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
33 นายชรลอน โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
34 นายเสมียน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป 15)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
35 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
36 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
37 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย(กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
38 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(กรรมการ/ผช.เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
39 นายบุญแสน สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
40 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ(รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
41 นายปรีชา รินทร์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
42 นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ(รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
43 นายวันชัย ปักการะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
44 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
45 นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
46 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
47 นายทรงพล โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
48 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
49 นายจรินทร์ สีสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบา(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
50 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
51 นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
52 นางวิชชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
53 นายสันติ นนท์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
54 นายประสิทธิ์ โวหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
55 นายชุมพร ขันสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
56 นายอภินันท์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
57 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
58 นายสมชาย ถิระโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
59 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
60 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
61 นายสัมพัทธ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
62 นายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
63 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
64 นายสมนึก สุวรรณโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
65 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
66 นายศรีนวล ทิมโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
67 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
68 นายรุ่งศักดิ์ ศรีสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
69 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
70 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
71 นายธีรพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
72 นายพิชัย จุลวรรณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดำ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
73 นายสุประกิต จันทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
74 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
75 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
76 นายธวัชชัย บุญน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
77 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
78 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
79 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก(กรรมการ/เลขานุการ)) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
80 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู(กรรมการ/ผช.เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
81 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
82 นายสุปะกิต จันทร์ภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม(การศึกษาพิเศษ)
83 นายทวีคูณ จวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นายโกวิท บุญกันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน(ศร.)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นายกัณหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นายประภาษ บุรกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นางวัฒนา มั่นทองพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นายสุทธี อาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ปรเชาสามัคคี)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
95 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน(เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นางสาวอิษยา พรหมสามสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน(กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
108 นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
109 นายสงกรานต์ ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รับกิจโกศล)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
110 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
111 นายธนะศักดิ์ ธนะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
112 นายอัศนี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
113 ว่าที่ พ.ท.รุ่งศิริ สุระถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
114 นายฤทธิรุทธ บุษบงก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
115 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
116 นายวชิระ ฉวีวงษ์ ผู้อำยวนการโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
117 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
118 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
119 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
120 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
121 นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
122 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
123 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
124 นายธีรเดช บุญเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะอาด(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
125 นายสมศักดิ์ สุนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
126 นายอัศวิน เกสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
127 นายสนั่น โคตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นายสันติ บุญญาสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
129 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย(กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
130 นายตรีเพชร สุนสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
131 นายประดิษฐ์ วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
132 นายวรุฒน์ มั่นจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
133 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
134 นายวิชัย วรรณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
135 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
136 นางเกศกานต์ดา เหล่าพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
137 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
138 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
139 นางสาวปาริชาติ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
140 นางสาวกรรณิกา กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
141 นายวีระชาติ แสงกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
142 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
143 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
144 นายสายันต์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
145 นายสมคิด แนวจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฏร์บำรุง)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
146 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
147 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
148 นายชาญ สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
149 นายพล สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
150 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว(กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
151 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
152 นายอำพร ปัดพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
153 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
154 นายพูนศักดิ์ กากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
155 นายไพสงค์ แซ่เตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
156 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
157 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
158 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
159 นายชัยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
160 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
161 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
162 นายชรลอน โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
163 นายเสมียน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน (อสพป.15) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
164 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
165 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
166 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน (กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
167 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 นายอัมพร ปัดพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นายพูนศักดิ์ กากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นายไพสงค์ แซ่เตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นายวิสิทธิ์ พิมพ์สมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นายเสมือน วรเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นายวิมล สูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
177 นายสังคม อินทร์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
178 นายชรลอน โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
179 นายเสมียน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
180 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
181 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
182 นายบุญแสน สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
183 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
184 นายสัมพันธ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
185 นายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
186 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
187 นายสมนึก สุวรรณโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
188 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
189 นายศรีนวล ทิมโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
190 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
191 นายรุ่งศักดิ์ ศรีสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
192 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
193 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
194 นายธีรพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
195 นายพิชัย จุลวรรณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดำ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
196 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
197 นายสุประกิต จันทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
198 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
199 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
200 นายธวัชชัย บุญน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
201 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
202 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
203 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู (กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
204 นายนิรภัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
205 นายสัมพัทธ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
206 นายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
207 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
208 นายสมนึก สุวรรณโค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
209 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
210 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
211 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
212 นายรุ่งศักดิ์ ศรีสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
213 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
214 นายโอภาส ดอกพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
215 นายธีรพงษ์ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
216 นายพิชัย จุลวรรณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดำ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
217 นายมานพ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
218 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
219 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
220 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
221 นายธวัชชัย บุญน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
222 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
223 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
224 นายสุพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
225 นายสงวน สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฏร์สามัคคี) (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
226 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
227 นายจำนง ดีนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบี่ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
228 นายพิชัย ตุลยเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนา (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
229 นายเสรี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
230 นายอินสร หนูพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
231 นายประพัฒน์ รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
232 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
233 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
234 นายประมาณ ประสานพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
235 นายวิเชียร วงษ์ราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยา (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
236 นายพรชัย บุญพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
237 นายบัวพัน ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
238 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
239 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
240 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
241 นายบุญมี จันทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
242 นายลมัย พวงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
243 นายสุวัฒน์ มะโนชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
244 นายสมศักดิ์ เบญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว (กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระเทคโนโลยี(คอมพิเตอร์) และหุ่นยนต์
245 นายสมาน ชิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
246 นายมนตรี เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
247 นายบรรจง นวลแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
248 นายสุเรียน สนทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแท่น (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
249 นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษกฏร์พัฒนา) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
250 นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
251 นายอุดร ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา 27 (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
252 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
253 นายสำนวน แตะต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
254 นายสมศักดิ์ พงษาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
255 นายสมศักดิ์ พงษาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
256 นายณภัทร์ ใจเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
257 นายศิริบูรณ์ หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
258 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
259 นายสมศักดิ์ เขตสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
260 นายนิพนธ์ สาระชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
261 นางจิตรา กุมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
262 นายทวีคูณ จวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
263 นายกัณหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
264 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
265 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
266 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
267 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
268 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
269 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
270 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
271 นายโกวิท บุญกันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
272 นางวัฒนา มั่นทองพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
273 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกวน(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
274 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
275 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
276 นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
277 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
278 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน(กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
279 นายประกอบเกียรติ สาลีเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
280 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
281 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
282 นายสุพล ศรีจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
283 นายสงวน สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
284 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
285 นายจำนง ดีนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบี่ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
286 นายพิชัย ตุลยเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนา (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
287 นายเสรี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
288 นายอินสร หนูพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
289 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
290 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
291 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
292 นายประมาณ ประสานพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
293 นายวิเชียร วงษ์ราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยา (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
294 นายวิเชียร วงษ์ราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยา (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
295 นายพรชัย บุญพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
296 นายบัวพัน ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
297 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
298 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
299 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
300 นายบุญมี จันทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
301 นายลมัย พวงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
302 นายสุวัฒน์ มะโนชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
303 นายสมศักดิ์ เบญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว (กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
304 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
305 นายวรุฒน์ มั่นจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
306 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
307 นายวิชัย วรรณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
308 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
309 นางเกศกานต์ดา เหล่าพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
310 นายโกศรี พันธุ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
311 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรประชาตาทวด (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
312 นางสาวปาริชาติ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชนะใช้กิจการ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
313 นางสาวกรรณิกา กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
314 นายวีรชาติ แสงกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
315 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
316 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
317 นายสายัณห์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
318 นายสมคิด แนวจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
319 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
320 นายประดิษฐ์ วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
321 นายชาญ สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
322 นายพล สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
323 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว (กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
324 นายสมาน ชิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ (ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
325 นายมนตรี เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง(รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
326 นายบรรจง นวลแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)(รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
327 นายสุเรียน สนทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแท่น(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
328 นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนค-หบองศาลา(กรป.กลางราษฏร์พัฒนา)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
329 นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
330 นายอุดม ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27(ชำเม็ง)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
331 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นายสำนวน แตะต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
333 นายสมศักดิ์ พงษาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
334 นายชุติ เจริญศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
335 นายณภัทร์ ใจเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
336 นายศิริบูรณ์ หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
337 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก(กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
338 นายสมศักดิ์ เขตสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
339 นายนิพนธ์ สาระชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
340 นางจิตรา กุมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู(กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
341 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
342 นายมนตรี เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
343 นายบรรจง นวลแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
344 นายสุเรียม สนทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแท่น คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
345 นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษกฏร์พัฒนา) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
346 นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
347 นายบุญรวม พงษาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
348 นายอุดร ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา27(ชำเม็ง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นายธนัญกรณ์ โพธิ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
351 นายสำนวน แตะต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
352 นายสมศักดิ์ พงษาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
353 นายชุติ เจริญศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
354 นายณภัทร์ ใจเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) (กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
355 นายศิริบูรณ์ หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
356 นายจินดา ศรีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก(กรรมการ/เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
357 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
358 นายสมศักดิ์ เขตสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
359 นายนิพนธ์ สาระชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
360 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
361 นางจิตรา กุมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
362 นายถวิน แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
363 นายสมาน ชิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
364 นายบุญแสน สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
365 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู ผู้พัฒนาระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน
366 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เลขานุการดำเนินการ
367 นายไกรสร อุ่นอก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู เลขานุการดำเนินการ
368 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
369 นายคำปุ่น บุญเชิญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
370 นายธนันต์พงษ์ พร้อมพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
371 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
372 นายสุวิชา วิชาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
373 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
374 นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติมตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
375 นายสมยศ แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
376 นายศิริเกษ หมายสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
377 นางปรียนันท์ พงษ์ปภาวรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
378 นายสนิท เชื้อสอน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
379 นายเรวัตร ยวงปรางค์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
380 นายพิจิตร ทานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
381 นายประเสริฐ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
382 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
383 นายพูนสวัสดิ์ รัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
384 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฏร์สามัคคี)(รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
385 นายบัญชา กาญจนเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)(รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
386 นายอุบล พลเหตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
387 นายสรวิช โชคลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
388 นายเด่นชัย เขตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
389 นายพิชิต ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
390 นายทองคำ รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเบ็ง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
391 นายนิธิ ธรรมนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทา(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
392 นายชัยสงคราม หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงาม(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
393 นายเพิ่มศักดิ์ ข่าวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
394 นายปรีชา จารุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
395 นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
396 นายวีระธรรม สืบบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
397 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
398 นายสุนทร แนวจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
399 นายสุธี อาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
400 นายองอาจ จูมสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ(กรรมการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
401 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก(กรรมการเลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
402 นายสุชาติ สารเฉวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 2(ภูคำ)(กรรมการ/ผช.เลขานุการ) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
403 นายพิจิตร ทานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
404 นายสุวิชา วิชาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
405 นายสุพล ศรีจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ คณะกรรมการดำเนินการ
406 นายสมาน ชิดดี ประธานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง คณะกรรมการดำเนินการ
407 นายสมศักดิ์ ประสาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก คณะกรรมการดำเนินการ
408 นายถวิล แพงยา ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม คณะกรรมการดำเนินการ
409 นายพูนสวัสดิ์ รัตนา ประธานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน คณะกรรมการดำเนินการ
410 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ประธานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร คณะกรรมการดำเนินการ
411 นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการ
412 นายณรงค์ จำปา ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร คณะกรรมการดำเนินการ
413 นายทวี จวงการ ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ คณะกรรมการดำเนินการ
414 นายเพชร วงพรมมา ประธานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ คณะกรรมการดำเนินการ
415 นายคำศรี ศรีนวล ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน คณะกรรมการดำเนินการ
416 นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติมตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการ
417 นางพรศรี ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
418 นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
419 นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
420 นายจำนงค์ พันธ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
421 นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
422 นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
423 นายสมเกียรติ ไกรยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
424 นายธานินทร์ แทนคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
425 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
426 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
427 นายวสันต์ แสงสว่าง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
428 นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
429 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
430 นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
431 นายสัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
432 นางลักขณา ศรีลาสาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
433 นายสิทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
434 นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
435 นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
436 นายประเสริฐ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
437 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
438 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
439 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการ
440 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
441 นายสมรัก สมหวัง ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
442 นายกำพล ยิ้มเกิด ครู โรงเรียนบ้านขนุน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
443 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
444 นางสาวกาญจนา ศรีวงศ์ ครู โรงเรียบ้านสำโรงเกียรติ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
445 นางกมล ชูกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
446 นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
447 นางปิยะนัส บำรุง ครู โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
448 นายประดิษฐ์ วันดี ครู โรงเรียนบ้านขนา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
449 นายวิชาญ พุทธวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป,กลางประชาอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
450 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
451 นางสาวทองอินทร์ นางวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
452 นางสุภาวดี ตงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
453 นายเอกพจน์ สิงห์คำ ครู โรงเีรยนบ้านไผ่หนองแคน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
454 นางสาวราภรณ์ พากเพียร ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
455 นางสาวนฤชล แสงสีทอง ครู โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
456 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
457 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
458 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
459 นายวิชาญ พุทธวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกะมอล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
460 นายรัฐนันท์ จันทร์เปรียง ครู โรงเรียนบ้านหนองคู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
461 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
462 นายไผท คงศรีลา ครู โรงเรียนบ้านเสาธงชัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
463 นางปราศรัย อินทร์ค่ำ ครู โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
464 นางนุชนาถ พิมอักษร ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
465 นางสุวรรณา พุทธวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
466 นางสุพัตรา ศิลารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านดู่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
467 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครู โรงเรียนบ้านโตนด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
468 นางยอดยุพา สมบูรณ์ ครู โรงเรียนโตนด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
469 นางสาวปรารถนา พยุงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
470 นางสาวณัฐวรรณ สายยา ครู โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
471 นางสาวหนึ่งฤทัย ศุภสุข ครู โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
472 นางสาวประธานพร รักชาติ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27(ชำเม็ง) คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
473 นางสาวช่อลัดดา ปุญญา ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน(ขุนหาญ) คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
474 นางณัฎฐณิชา ศิริชนะ ครู โรงเรียนบ้านดอนข่า คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
475 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบึงมะลู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
476 นางสาววิรัตน์ พิบูลย์วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
477 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
478 นายอรรถโกวิท เตชะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
479 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
480 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันในระบบโปรแกรมฯการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
481 นายประเสริฐ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
482 นายนัยนัฎย์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
483 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
484 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
485 นายพลกฤต บุตรอุดม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขจ 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
486 นางชาลิณี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
487 นายแสวง วงษ์ใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
488 นายสลักกฤช โพธิ์ไทร เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
489 นางมาลี มิ่งขวัญ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีาะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
490 ว่าที่ ร.ต.อมร ศรีอนันต์ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีาะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
491 นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านตายู(อสพป 32) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
492 นายธนบดินทร์ คันทประทีป ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
493 นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
494 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
495 นางสาวชฎาภรณ์ ครองยุติ ครู โรงเรียนบ้านจานทองกราววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล/สรุปผล/รายงาน/ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
496 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
497 นายสมชาย สุดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
498 นายทวีศักดิ์ รักโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
499 นายเอกราช บุราชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
500 นางสาวสุกัญญา ภูมิโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
501 นายองอาจ โคสารคุณ ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
502 นายติณณ์ พรคนึง ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
503 นายธรโชติ สวัสดิ์ทา คร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
504 นายวุฒิพงศ์ สัตพัธ์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
505 นายประกันภัย ทองศรี ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
506 นายบุญสวย ไกรศรี นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
507 นายบุญเที่ยง จันทราช นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
508 นายนัน สัตพันธ์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
509 นายอุทัย ขุนทอง นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
510 นางกัลป์ธีร์ พละศรี พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
511 นางสาววรลักษณ์ คันศร พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
512 นางสาวอำภา กุลบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
513 นางสาวสุภาวดี สุธรรมวิจิตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
514 นางสาวอุไรวรรณ ปางสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
515 นางสาวศิวาภรณ์ อำคาคูณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
516 นางสาวจุฑามาศ สายพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
517 นางสาวสุจิตรา เกษหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
518 นางสาวสุนิสา จันคะนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
519 นายสันติศักดิ์ กุลบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
520 นายทศพล ขันทอง ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
521 นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
522 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
523 นายศิริเกษ หมายสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
524 นางศุภนันท์ เส้นคราม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
525 นายแสวง วงษ์ใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
526 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
527 นางสาวอัญญารัตน์ มุ่งกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
528 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
529 นายจำนงค์ พันธ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
530 นายวสันต์ แสงสว่าง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
531 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
532 นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
533 นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
534 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มการศึกษาปฐมวัย) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
535 นางพรศรี ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
536 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
537 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
538 นางพรศรี ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
539 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
540 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
541 นายสมเกียรติ ไกรยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(การงานอาชีพ) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
542 นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(การงานอาชีพ) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
543 นายสัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์(การงานอาชีพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
544 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา(การงานอาชีพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
545 นายสมเกียรติ ไกรยา ศึกษานิเทศก์(เทคโนโลยี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
546 นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์(เทคโนโลยี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
547 นายสัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(เทคโนโลยี) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
548 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 4(เทคโนโลยี) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
549 นางพรศรี ศรีสุข ศึกษานิเทศก์(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
550 นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
551 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
552 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
553 นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
554 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นี่ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
555 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
556 นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
557 นายสิทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
558 นางมาลี มิ่งขวัญ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
559 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
560 นางลักขณา ศรีลาสาร ศึกษานิเทศก์(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
561 นางมาลี มิ่งขวัญ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
562 นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์(กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
563 นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
564 นายธานินทร์ แทนคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
565 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
566 นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
567 นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
568 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
569 นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล(กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
570 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์(กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
571 นางลักขณา ศรีลาสาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
572 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4(กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม) คณะกรรมการที่ปรึกษาและประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
573 กลุ่มเบญจลักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
574 กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์),กิจกรรมท้องถิ่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
575 กลุ่มภูกระจาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
576 กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
577 กลุ่มเมืองกันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
578 กลุ่มมออีแดง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
579 กลุ่มพนมดงรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
580 กลุ่มบึงระนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
581 กลุ่มศรีรัตนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,การศึกษาปฐมวัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
582 กลุ่มตำหนักไทร กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน
583 นางสาวศิรินภา วงษา ccccc คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]