หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 230 โรงเรียน 0 0 0
2 226 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 13 41 18
3 140 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 6 16 11
4 123 โรงเรียนบ้านกระทิง 3 17 7
5 018 โรงเรียนบ้านกระบี่ 1 1 1
6 126 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 4 3
7 064 โรงเรียนบ้านกระหวัน 5 10 8
8 052 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 5 10 7
9 113 โรงเรียนบ้านกระเบา 6 12 11
10 057 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 2 15 6
11 093 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 30 77 49
12 132 โรงเรียนบ้านกราม 8 54 19
13 138 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 8 6
14 046 โรงเรียนบ้านกันจด 5 7 5
15 164 โรงเรียนบ้านกันจาน 2 1 1
16 034 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 21 38 30
17 054 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 4 9 7
18 044 โรงเรียนบ้านกันทรอม 9 57 20
19 043 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 8 12 12
20 127 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 3 2
21 203 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 24 9
22 165 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 4 11 7
23 065 โรงเรียนบ้านขนาด 3 4 4
24 166 โรงเรียนบ้านขนุน 29 56 40
25 035 โรงเรียนบ้านขะยูง 6 14 8
26 049 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 10 36 18
27 189 โรงเรียนบ้านคำกลาง 6 15 11
28 193 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 5 12 10
29 066 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 6 9 9
30 055 โรงเรียนบ้านจองกอ 3 22 9
31 048 โรงเรียนบ้านจะเนียว 7 17 11
32 205 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก 8 18 15
33 067 โรงเรียนบ้านจานบัว 11 34 21
34 141 โรงเรียนบ้านจานเลียว 8 14 12
35 095 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 11 21 17
36 167 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 9 45 20
37 142 โรงเรียนบ้านชำม่วง 7 27 15
38 131 โรงเรียนบ้านชำเขียน 6 19 12
39 143 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 9 19 15
40 168 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 3 3 3
41 051 โรงเรียนบ้านซำ 3 5 4
42 104 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 3 14 6
43 106 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 4 12 8
44 137 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 3 5 4
45 062 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 3 10 7
46 099 โรงเรียนบ้านดอนข่า 7 24 14
47 200 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 3 7 6
48 115 โรงเรียนบ้านดาน 12 69 28
49 053 โรงเรียนบ้านดู่ 6 32 13
50 206 โรงเรียนบ้านด่าน 15 39 25
51 068 โรงเรียนบ้านตระกวน 19 66 37
52 069 โรงเรียนบ้านตระกาจ 2 11 6
53 031 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 30 66 50
54 058 โรงเรียนบ้านตานวน 1 2 2
55 107 โรงเรียนบ้านตาปรก 7 10 10
56 136 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 5 6 6
57 125 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 8 13 12
58 110 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 11 7
59 039 โรงเรียนบ้านตาเอก 27 51 43
60 207 โรงเรียนบ้านตาแท่น 6 33 8
61 232 โรงเรียนบ้านตาแท่น 0 0 0
62 071 โรงเรียนบ้านตาแบน 1 1 1
63 072 โรงเรียนบ้านตูม 12 31 17
64 170 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 5 11 5
65 144 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 3 7 5
66 073 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 21 11
67 100 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 11 6
68 028 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 2 1
69 145 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 22 46 32
70 196 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 3 6 5
71 208 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 59 119 90
72 209 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 1 5 2
73 171 โรงเรียนบ้านนาขนวน 5 13 8
74 172 โรงเรียนบ้านนารังกา 5 8 7
75 160 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 3 5 4
76 210 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 14 40 28
77 146 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 2 1
78 074 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 1 16 5
79 108 โรงเรียนบ้านบักดอง 6 32 13
80 004 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 8 17 13
81 231 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 0 0 0
82 147 โรงเรียนบ้านปะทาย 5 21 11
83 075 โรงเรียนบ้านปุน 7 16 13
84 134 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 1 2 2
85 148 โรงเรียนบ้านผือ 2 2 2
86 041 โรงเรียนบ้านพยอม 15 24 19
87 211 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 2 4 4
88 101 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 12 41 22
89 133 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 10 21 15
90 076 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 28 53 33
91 116 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 6 108 19
92 129 โรงเรียนบ้านภูทอง 1 3 2
93 212 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 1 1 1
94 063 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 19 38 24
95 025 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 3 8 6
96 102 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 2 2
97 045 โรงเรียนบ้านระหาร 9 15 13
98 225 โรงเรียนบ้านระโยง 2 3 2
99 150 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 8 20 14
100 228 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0
101 229 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 3 7 4
102 151 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 11 29 22
103 152 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 3 4 4
104 077 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 5 6 5
105 078 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 4 3
106 121 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 7 19 12
107 050 โรงเรียนบ้านสดำ 4 9 7
108 188 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 5 8 7
109 079 โรงเรียนบ้านสลับ 10 20 17
110 173 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 31 87 55
111 036 โรงเรียนบ้านสว่าง 9 28 15
112 080 โรงเรียนบ้านสะพุง 4 17 9
113 033 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 11 64 23
114 153 โรงเรียนบ้านสามเส้า 14 45 24
115 174 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 15 33 27
116 096 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 81 205 122
117 061 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 10 19 13
118 038 โรงเรียนบ้านหนองคู 11 36 24
119 186 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 21 35 28
120 128 โรงเรียนบ้านหนองจิก 12 24 18
121 214 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 3 15 8
122 204 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 4 9 7
123 215 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 6 9 10
124 227 โรงเรียนบ้านหนองทา 2 4 3
125 195 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 17 7
126 201 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 3 6 5
127 114 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 16 10
128 081 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 6 8 8
129 109 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 9 14 12
130 198 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 21 44 34
131 082 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 6 3
132 056 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 8 4
133 191 โรงเรียนบ้านหนองยาว 7 30 12
134 083 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 5 2
135 175 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 1 1
136 084 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 24 40 32
137 022 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 4 7 4
138 162 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 20 53 36
139 176 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 6 33 15
140 177 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 22 17
141 197 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 5 9 9
142 103 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 1 3 2
143 154 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 11 17 16
144 216 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 6 13 10
145 130 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 6 5
146 085 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 1 6 3
147 224 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 2 3 3
148 111 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 4 10 6
149 097 โรงเรียนบ้านอาราง 2 7 4
150 119 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 19 34 28
151 032 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 6 13 10
152 016 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 1 1 1
153 047 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 23 13
154 181 โรงเรียนบ้านเพ็ก 3 4 4
155 217 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 3 4 4
156 086 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 8 25 17
157 020 โรงเรียนบ้านแก 1 1 1
158 163 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 3 101 10
159 155 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 14 23 20
160 060 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 11 22 18
161 156 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 11 18 16
162 158 โรงเรียนบ้านโดนอาว 19 45 31
163 178 โรงเรียนบ้านโตนด 3 7 5
164 029 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 1 2 1
165 179 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 6 6
166 180 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 6 5
167 187 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 7 23 12
168 090 โรงเรียนบ้านโนนจิก 3 9 6
169 021 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 4 8 6
170 182 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 18 9
171 218 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 9 21 11
172 202 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 2 3 3
173 149 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 27 7
174 122 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 1 1 1
175 157 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1 3 2
176 219 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 4 14 7
177 183 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 10 45 23
178 087 โรงเรียนบ้านโนนแก 5 25 10
179 105 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 4 6 5
180 220 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 16 33 23
181 030 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 3 3
182 192 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 3 18 7
183 124 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 6 8 8
184 040 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 34 112 55
185 221 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 1 10 3
186 161 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 2 4 3
187 037 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 4 10 7
188 027 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 3 8 3
189 094 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 1 1
190 092 โรงเรียนมหาราช 2 3 5 4
191 026 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 4 5 5
192 042 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 14 18 18
193 120 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 48 99 74
194 017 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 48 197 98
195 088 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 8 18 13
196 185 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 11 24 18
197 159 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 10 30 20
198 089 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 6 10 9
199 190 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 26 86 50
200 118 โรงเรียนโนนสูง 3 5 5
201 222 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 5 9 8
202 010 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 36 60 52
203 012 โรงเรียนวัดจันทราราม 5 15 8
204 013 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 2 5 4
205 011 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 13 43 26
206 014 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 1 1 1
207 009 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 9 33 17
208 135 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 7 9 8
รวม 1695 4610 2813
7423

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]