หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ หิรัญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมณฑา ปาคำดีครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
3. นางนพวรรณ แนวจำปาครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนิชาภา พราวศรีครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญกรรมการ
5. นางสาวสมพรทิพย์ ศิริโทครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
6. นางวรา ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
7. นางนันทพร เสนสมครูโรงเรียนบ้านซะวาซอกรรมการ
8. นางกุหลาบ คณานิตย์ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
9. นางทัศนี สุติบุตรครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริกรรมการ
10. นางสมใจ ศิริบูรณ์ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
11. นางกรรณิกา คำศรีครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ์ ห่อทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจประธานกรรมการ
2. นางประกาย มุ่งหมายครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ พรมจรรย์ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุขกรรมการ
4. นางอาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นางรัตนา พิมพรครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
6. นางเยาวภา เดชบุญครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
8. นางสุภาพร บุญไทยครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
9. นางสาวมลฤดี ชาลาภคำครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
10. นางสาวอุบล รัตนะครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ คำภูเมืองครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการและเลขานุการ
sssssssssssssssss ป.1-ป.6
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร โพธิ์สาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา เคารพครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ยงทวีครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่ 1)กรรมการ
4. นางอรทัย ยวนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
5. นางปรียารัตน์ มะปรางค์ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
6. นางสาววาทินี แสนโทครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยกรรมการ
7. นายสุนันท์ ทองกลึงครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นางสาวเจษฎา แก้วพวงครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายประเวช สัตยากุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ทองพันธ์ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็งกรรมการ
3. นางปรียา บุญทนครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะกรรมการ
4. นางวรากุล พลมณีครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญกรรมการ
5. นางภัทรนันท์ ดำลีครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
7. นางบัวลา เกรินเกริกครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นางนางประยงค์ สายะสมิตครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
9. นางภัทร์ธนัญ สามสีครูโรงเรียนบ้านชำม่วงกรรมการ
10. นางเกษกนก ห่มเมืองครูโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายประกอบเกียรติ ชัยเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง มงคลครูโรงเรียนเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางอำไพ หลักบุญครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางบุษกร พัดบุบบผาครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญกรรมการ
5. นางอารมณ์ เลิศศรีครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
6. นางปิยะธิดา เจริญศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองเก่ากรรมการ
7. นางจิราพร แพงยาครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
8. นางสาวชนะรัตน์ มีคุณครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
9. นางสาวรวมกิจ ตาทองครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางบังอร เพริดพราวครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตกกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ พวงจำปาครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พันธ์ยงค์ครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
5. นางเบญจมาศ อ่อนสารครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการ
6. นางนวลจันทร์ บุญญาสครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดกรรมการ
7. นางสาวบุญหลาย กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
8. นางสาวสุณิสา ทันงามครุโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
9. นายฐิติภัทร์ ประสุมพั้วครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายประสพ ขอจงสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วาทินครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวพิภัทรา แซ่ตั้งครูโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสมบัติ พูนเพิ่มครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางสาวนาวี บุญยงครูโรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการ
6. นางเนตรนภา แถมวันครูโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการ
7. นางหนูเวียง คำเคนบ้งครูโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
8. นางแพรวพรรณ วงพรมมาครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
9. นางสาวจีระนันท์ เสนาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
10. นางนิทรา สุพรรณครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เพิ่มวิไลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทองประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ร่มรื่นครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวรุ่งฤดี บุญตาครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นางนิดาวรรณ ดาลัยครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นางพรทิพย์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
6. นางพรทิพย์ พวงมาลัยครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
7. นางสาวยุวดี วงศ์ทองครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
8. นางรังษีทอน ชินชัยครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
9. นางจุฬาวรรณ กาเมืองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27กรรมการ
10. นางสนธยา เพิ่มบุญครูโรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการ
11. นางนงลักษณ์ มงคลศรีวิทยาครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ปุณประวัติครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางอุรา กรมพะไมยครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นางละมัย เจตินัยครูโรงเรียนบ้านโนนแกกรรมการ
5. นางสว่างจิต แก่นวงศ์หาครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
6. นางจันทร์ปภัสสร มณีบุญครูโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
7. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นางศิริกัลยา พื้นอินทร์ครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายหนัน อุสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนประธานกรรมการ
2. นางกันย์ชนา อินอักษรครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายดุษฎี เครือยาครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
4. นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
5. นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
6. นางพิสมัย เลาฉัตติกุลครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ หนองบัวโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นางสังวาลย์ จำปาแก้วครูโรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายบุญเล่ง บุตรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุงประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ทองขาวครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
3. นายทองสุข นิ้วทองครูโรงเรียบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
4. นายสัญญา พิมพ์ศรีครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
5. นายประมุข ศรีระเริญครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นางจินตนา บุญทองเพชรครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการ
7. นายกำพล ยิ้มเกิดครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
8. นายพิสิทธิ์ ปรารมย์ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริกรรมการ
9. นางอัษฎา ปุ่นโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
10. นายยรรยงค์ สุ่มมาตรครูโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมถ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายรัตนสิทธิ์ โสพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัวประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ละม่อมครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
3. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
4. นางมยุรี จันทวีครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางดารุณี กองสินครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
6. นายบัวกันต์ วิลามาศครูโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
7. นางโกสม ชมครบุรีครูโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
8. นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ครูโรงเรียนบ้านปุนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายถวิล แพงยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวทองอินทร์ นางวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
3. นางวรรนิภา บุญพร้อมครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
4. นางสาวทองมวล ม่วงมนตรีครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
5. นางสำลี สุรบุตรครูโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
6. นางภานุรัตน์ สายหงษ์ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
7. นางสาวศลิษา สีสันต์ครูโรงเรียนบ้านกระเบากรรมการ
8. นางสาวบัวคำ ศรีเลิศครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา (กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
9. นางสาวภัคธินันท์ คำมุงคุลครูโรงเรียนบ้านชำม่วงกรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ สุราวุธครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายถวิล แพงยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตติ์ บุญชูครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
3. นางสุวรรณา พุทธวงค์ครูโรงเรียนบ้านหินวิทยากรรมการ
4. นางชุติมา แสวงผลครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ สุรบุตรครูโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
6. นายธนวิทย์ พุ่มจีนครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางเรวดี ปุพบุศครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
8. นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยงครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสกรรมการ
9. นางสาวนันท์นภัทร ประพานศรีครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
10. นางสมพร ประสารครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพูลศักดิ์ กากแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซะวาซอประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ทองโพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
3. นายอดุลย์ นวลเปล่งครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้วครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นายวรรณจักร หงษ์ทองครูโรงเรียนบ้านหนองขนานกรรมการ
6. นางทัศนวรรณ มีทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
7. นางสาวสุชานันท์ ภูผาผุยครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
8. นางกนกอร หนูสิมครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
9. นายธนเดชชัย ศรวิชัยครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
10. นางอุบลรัตน์ แสงทองครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอัมพร ปัดพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
3. นายทรงเกียรติ ราศีครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน สุระชาติครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้วกรรมการ
5. นางประเนียน จุลวรรณโณครูโรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
6. นางวันนา บุดดาครูโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
7. นายชาติชาย สายป้องครูโรงเรียนบ้านกระเบากรรมการ
8. นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
9. นายบัณฑิต กลมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการ
10. นางเมธาวี ร่มเย็นครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอัมพร ปัดพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ จำปาใดครูโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
3. นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส สุพงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยมาศครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ แบ้งกลางครูโรงเรียนจันทน์หอมตาเสกกรรมการ
7. นายพจน์ สำโรงครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
8. นางณัฐวิมล กาญจนเสนครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ คำชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจานประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ แก้วมูลครูโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สุดาชาติครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
4. นางสาวละออ งามฉวีครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
5. นางชวนคิด ค่ำคูณครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นายวิชัย สุธาศรีครูโรงเรียนจันทร์หอมตาเสกกรรมการ
7. นางบุญสูง วงนามเถาว์ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
8. นายปรีชา อภิวัฒน์ชัชวาลย์ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ คำชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจานประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ จำปาใดครูโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญาครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช พิมเสนครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
5. นางภาวินี เต็มใจครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายชรลอน โชติรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางพูลสุข กิ่งคำครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
3. นางอุษา เถินหิตย์ครูโรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ)กรรมการ
4. นายบุญมนัชญ์ คำทวีครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นายจิตรกร ปรีเปรมครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยกรรมการ
6. นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็งครูโรงเรียนบ้านม่วงแยกกรรมการ
7. นางปราศรัย อินทร์ค่ำครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
8. นายพงศกร นาชัยนารถครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
9. นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
10. นางพวงเพชร กมลมณีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ชาญศรีครูโรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3. นางสมจิตร เงินบำรุงครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ (ประจวบสงเคราะห์)กรรมการ
4. นายอมรพันธ์ ชูผลครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ บุญเฟรืองครูโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา วงษ์ษาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
7. นายจำลอง รัตพันธ์ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการ
8. นางสาวชนาธิป ฟอธานีครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ คำชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนดประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ จึงตระกูลครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
3. นางกานต์พิชชา กินราครูโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายศักดา ดาระหงษ์ครูโรงเรียนบ้านชำเขียนกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตรครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
6. นางสาวประกาย ชาลีครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
7. นางสาวสิริกานต์ กลมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
8. นางนุชนาถ พิมอักษรครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่กรรมการ
9. นายอภิชาติ พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสังคม อินทร์ขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขนวนประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ขวัญทวีครูโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
3. นางสาวชฎาภรณ์ ครองยุติครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
4. นางสำราญ คำพิราชครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ แทนคำครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
6. นายสมคิด บานเย็นครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
7. นายสุนทร ทองนวลครูโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการ
8. นายเยน สิงห์ยามครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
9. นางสาวฤทัย สะใบครูโรงเรียนบ้าน โคก (อสพป.32)กรรมการ
10. นางสาวจุรีรัตน์ นาคสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายคำปัน จำปาเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองประธานกรรมการ
2. นางลำใย สุภัตราภรณ์ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นายประวิทย์ เพียรชอบครูโรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิชยา ขยันวงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
5. นางลำใพร บุญแซมครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
6. นางราตรี แทนคำครูโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
7. นางสาวรัชนี ทัดเทียมครูโรงเรียนท่าสว่างกรรมการ
8. นายสิทธิกร พิมอักษรครูโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
9. นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง (ประจวบสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร พิมาทัยครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษกรรมการ
3. นางสาววราพร แสงทองครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
4. นายบุดดี หนูพัดครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางสาวอุทัยรัตน์ ปรือปรักครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นางอุลัยพร จำเริญครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
7. นายสมพงศ์ สมอาษาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ ปราบเสียงครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
9. นางประเสริฐพร เจนประโยคครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
10. นายณัฐวุฒิ หารไชยครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ประสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทายประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี รังกระโทกครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
3. นางสำรี ห่อทรัพย์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
4. นางสุภาพร แก้วทองครูโรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางสาวอารีจิตร ก้านมะลิครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญกรรมการ
6. นางสาวชฎาณิศ คำจันทร์ครูโรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการ
7. นางปิยนุช นามคำครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
8. นายปราโมทย์ โคตพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
9. นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
10. นายธีระศักดิ์ อินทร์ทองครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางชไมพร เหล่าพงศ์เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือยประธานกรรมการ
2. นางสาวจรินทร์ ภูนาเมืองครูโรงเรียนบ้านระโยงกรรมการ
3. นางขวัญเมือง ชมคำครูโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
4. นางอุบล รักพรมครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
6. นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
7. นางปิยวดี กองหล้าครูโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
8. นายธนชัย อุ่นอ้วนครูโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
9. นายตะวัน จันทร์เที่ยงครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการ
10. นางไมตรี คมใสครูโรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย วรรณทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียวประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ จิตอาคะครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางสมสนิท อบอุ่นครูโรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางสาวไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐครูโรงเรียนบ้านขนากรรมการ
5. นางสาวนุริญญา สาธุพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นางนภาภรณ์ บุญปัญญาครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
7. นางสุมาลี แก้วโมกข์ครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
8. นางสาวกัญญาภัทร เจริญนวคุณครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางจิตสุดา เสมอศรีครูโรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการ
10. นางเชาวณี อินวันนาครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม มงคลแก่นทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายศุกลกานต์ หลุ่มใสครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางสาวนวพร ขันทองครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นางวรรณี แสนลาครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ศรีลาชัยครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
6. นางอรัญญา พละศักดิ์ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่ 1)กรรมการ
7. นางนิตตรา แถวประโคนครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
8. นายตฤณ ทีงามครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวรุตม์ มั่นจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา สุขอ้วนครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นายปรัตถกร รักพรมครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นายกวีลักษณ์ คำแพงจีนครูโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
6. นางอุไรวรรณ แทนคำครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
7. นางสาวนงคราญ บุญนำครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นางไพลิน ทีงามครูโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎ์พัฒนา)กรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวปริชาติ ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการประธานกรรมการ
2. นายปรีดา โมรานิลครูโรงเรียนบ้านหินวิทยากรรมการ
3. นางสาวประทุมมา วงศ์ด้วงครูโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา แสนสุริวงศ์ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
5. นางจุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายภัทรพงศ์ ประภาสัจจเวทย์ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
7. นายศุภจักร ศรีถาการครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ดาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวารินทร์ บุญเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดประธานกรรมการ
2. นายวัชระ จันทร์แสงครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ ชูกลิ่นครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
4. นางสาวเกษแก้ว น้อยมิ่งครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวสมัย สะใบครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นางจิตรตะนา บุปผาพรหมครูโรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
7. นางสาวพิชามญชุ์ วรรณทองครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา ดาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุดใจ พานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นวลแย้มโรงเรียนอรจันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมถวิล ป้องกันครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการ
4. นางสาวณิชนันท์ ไชยโคตรครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นางญาณิศา บุญตาโลกครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
6. นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรักษ์ครูโรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการ
7. นางสุพัตรา ลาคำครูโรงเรียนบ้านกันจดกรรมการ
8. นายพิพัฒน์ เคารพครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นายจักรพงษ์ หน่อคำผุยครูโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโกศรี พันธ์ยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุสดี ศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
3. นางยุพิน ศิลารักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
4. นายอรัณ ทิพมาตย์ครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
5. นายธนูศักดิ์ แก้วกัณหาครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
6. นางอนัญญา ไสวครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
7. นางสาวปวีณา แก้ววงษาครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
8. นางละเอียด หลักเพชรครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่กรรมการ
9. นางสุภาพร แก้วทองครูโรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราษฎ์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายทวี ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็กประธานกรรมการ
2. นายพล สำลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอลรองประธานกรรมการ
3. นายสาคร คำหล้าครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
4. นายวราวุธ คำชัยครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นายขรรค์ชัย ศิลางัดครูโรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
6. นายนราวิทชญ์ ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
7. นางสาวธิติมา พันบุดดาครูโรงเรียนบ้านโนนสำโรงกรรมการ
8. นายชัยศักดิ์ นรานครครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
9. นางอัญชลี เหมือนมาตย์ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบุญมี จันทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมาประธานกรรมการ
2. นายแฉล้ม เกิดนางรองครูโรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นายสุเทพ จันทเขตครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
4. นายจรูญ วรรณทองครูโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
5. นางสาวเมธาวี สีสดครูโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
6. นายสมภพ ผ่องราษีครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
7. นางรินทร์ดา บานเย็นครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
8. นายชาญ สมสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจำนง ดีนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล เจริญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฏา พละศักดิ์ครูโรงเรียนมหาราช 2(ภูคำ)กรรมการ
4. นายสาย อุทธาสังข์ครูโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
5. นายรัฐนันท์ จันทร์เปรียงครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นางสุวรรณา สะอาดครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
7. นายประสงค์ ขาวเลิศครูโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
8. นายจีรศักดิ์ ยาโนครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
9. นายพงศกร นาชัยนาคครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา จันทะวงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บุราชรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอุดม พิญญพงษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
4. นายวินัย สมเสนาะครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
6. นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
7. นายศุภณัฐ โพธิ์ดีครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
8. นายวิชัย สาสายครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชาญ ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดประธานกรรมการ
2. นายวีรชาติ แสงกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายนพพล ศรีบ้านโพนครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นายคำดี วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นางวนิดา กุลเกษครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ ภักดีครูโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
7. นายอิศรา เถาว์โทครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
8. นายอิทธิพล ทองเพชรครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมรักษ์ พรมมาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา (กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุลครูโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางปัทมพร อินวันครูโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
4. นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้นครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้วกรรมการ
5. นายมลศักดิ์ หลักดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
6. นายประสาน พิมพรครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
7. นายบุญระ เดือนใสครูโรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
8. นายสุพรรณ เลิศมณเทียรครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
9. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา (กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
10. นางพรทิพย์ สอนสาครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมรักษ์ พรมมาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา (กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา บุญสุขครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
3. นางบังอร ปะสีระเตสังครูโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
4. นางสาววรรณรา พงษ์สินครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
5. นายพิทูร พวงบุรีครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
6. นายถาวร กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
7. นายลำปาง ปาชิโรครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
8. นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตรครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการ
9. นางจีระพันธ์ สนทะยาครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา (กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ผาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศูนย์กลางครูโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
3. นายสมาน มูลศิริครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
4. นายชคัทพล วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นายยอด สีหาบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
7. นางเกศินี ศิริธรรมานันท์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
8. นางลำดวน อ่อนทรวงครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการ
9. นายสมร บุญทองครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจินดา ศรีรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว สุขรี่ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นางอาภรณ์ จันทร์สว่างครูโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
4. นางเรณู แก้วคำรอดครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์ครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
6. นางสาวจันทนา คำเพราะครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
7. นางอัมพร สอนทองครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)กรรมการ
8. นางพรทิพา วาลตะคุครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการ
9. นางพรชนก ชุมคำครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
10. นางสาวชุติมา ดิษประสบครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาดประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ยศอาลัยครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นางสมจิตร ครองยุติครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
4. นางศิราภรณ์ พานิชครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ ทางามครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
6. นางกฤษณา สิทธิจรรยากุลครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ สุวรรณกูฏครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
8. นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณีครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงกรรมการ
9. นายนัทธ์กานต์ แก้วทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
10. นางสายฝน อุ่นจิตครูโรงเรียนบ้านหนองตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เหมือนมาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่างประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศรีรสครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวชุติมณฑน์ ระงับภัยครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นางนลินี ศรีนุเคราะห์ครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
6. นายสุนันท์ ทองกลึงครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบรรจง นวลแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายศิริบูรณ์ หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางอภิรมย์ ธรรมมาครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
5. นางวิรัญรัฏฌา ดาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เขตสูงเนินครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายบรรจง นวลแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายศิริบูรณ์ หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางอภิรมย์ ธรรมมาครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
5. นางวิรัญรัฏฌา ดาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสุเรียน สนทะยาผู้อำนวยการโรงเรียนตาแท่นประธานกรรมการ
2. นายประครอง บรรพชาติครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางสาวสุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอสิพงศ์ สุขสีครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
5. นายสำเภา ศิลารักษ์ครูโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
6. นายสำเนียง ทองแย้มครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
7. นางสาววรรณทอง พานจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
8. นายธนรัตน์ นิลเกิดเย็นครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
9. นายเพชร ธนทีครูโรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการ
10. นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยงครูโรงเรียนบ้านหนองตึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เขตสูงเนินรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขวบ-โนนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณทอง พานจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
3. นายธนรัตน์ นิลเกิดเย็นครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายประครอง บรรพชาติครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
5. นางสาวสุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายอสิพงศ์ สุขสีครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
7. นายสำเภา ศิลารักษ์ครูโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
8. นายสำเนียง ทองแย้มครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
9. นายเพชร ธนทีครูโรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสำนวน แตะต้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาธงชัยประธานกรรมการ
2. นางจีรนุช บรรเทาครูโรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ ศรีวรบุญครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
4. นายวิวุฒิ พิลากุลครูโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ครูโรงเรียนกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
6. นางภูมริน ตั้งเสริมสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
7. นายณรงค์ หาญชนะครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัยกรรมการ
8. นางรัชนี ลาสาครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมาน ชิดดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริประธานกรรมการ
2. นายธิติพล เกษรัตน์ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวนิสาชล สืบสิมมาครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางทัศนา สมสวยครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นางยุพร บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นางทิวาพร สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
7. นายวิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
8. นายมานะ ชูกลิ่นครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
9. นางหนูเพียร ชัยวงค์ครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
10. นายสิปปภาส ทองทับกิตติคุณครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พงษาปานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา สร้อยมาลุนครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
3. นางสาวธานี บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางจันทร์ปภัสสร มณีบุญครูโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
5. นางสาววิลณีย์ ศรีดาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
6. นางเยาวมาลย์ ละเเลิศครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมากรรมการ
7. นางจิตนา เชื้อสระคูครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการ
8. นายนันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากรครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชุติ เจริญศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ธงชัยครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
3. นายมานะ ทวีพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
4. นางภินันตรา กุลมีครูโรงเรียนหนองงูเหลื่อม(คุรุราษฎร์รัฐกิจ)กรรมการ
5. นายวิเชษฐ์ สุมาลุครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
6. นายบุญชม ใยขันธ์ครูโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
7. นายสมโภชน์ ยอดสิงห์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงกรรมการ
8. นายสมยศ รัชตะวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายณภัทร์ ใจเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายนภดล เครือยาครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒน)กรรมการ
3. นางวิวรรณ อุ่นอกครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
4. นางนันทิชา ศรแก้วครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการ
5. นางดวงใจ ปวงสุขครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางรัชดาภรณ์ สุจารีครูโรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
7. นางอรพรรณ โคสัยครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางจันทวี ประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านตาแบนกรรมการ
9. นายวัน ชื่นรัมย์ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสถาปนะ มาทองรักษาการผู้อำวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางกมลขัณฑ์ ดวงจำปาครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ โคตรชัยครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางวิสันต์ เส้นสุขครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ สุรบุตรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
6. นางยุวดี โพธิ์ขาวครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นางเดือนเพ็ญ แก้วกองครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการ
8. นางสาวแพรวพรรณ พิณทองครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเยน สิงห์ยามรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอลรองประธานกรรมการ
3. นางทิตยาภรณ์ แก้วคะตาครูโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางทัศนาพร แก้วกัณหาครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางประคองศรี สวัสดีครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
6. นายถนอม จวนเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดกรรมการ
7. นางพูลสุข บัวหอมครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
8. นายจริยานุช แอกทองครูโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางนิลยา นาไชยธงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี สมใจหวังครูโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
3. นางวรรดี แก้วกัณหาครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
4. นายประมุข ศรีระเริญครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายสมร สิงห์ด้วงครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางรัชนี ศิริโยธาครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
7. นางสาวนารี สีสดดีครูโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
8. นายบุญมี สายจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางจิตรา กุมพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลูประธานกรรมการ
2. นางกลอยใจ อาการครูโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
3. นายรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
4. นายเขมมิกา ยอดสิงห์ครูโรงเรียนบ้านนากันตมกรรมการ
5. นายภัทรพล ศิริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
6. นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ครูโรงเรียนบ้านตายูกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา ภูมิภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางอาภา สืบบุญครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ (ประจวบสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นายธนวัฒน์ วงษ์แก้วครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาติ สำนวนครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นางอรชร ยิ้มเกิดครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
7. นายสมสิน บุญชูครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
8. นายฉัตรชาย รินทร์วงค์ครูโรงเรียนบ้านพรานประชานุเคราะห์กรรมการ
9. นางสาวผ่องศรี จูมสีมาครูโรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการ
10. นางทิวาพร ทองแย้มครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ฉวีวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่ 1)ประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร ศรีลามลครูโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
3. นางสุกัญญา วงศ์ก่อครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)กรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
5. นางอรชร ยิ้มเกิดครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายประเสริฐ บัวทุมครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นายธวัชชัย อินวันครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
8. นายอุดม รัตนบุรีครูโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
9. นายสิทธิชัย พันธ์ศรีครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
10. นางโสรดา บูรพาครูโรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยะพร ทำบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรงประธานกรรมการ
2. นายวัชระพงษ์ พุ่มทองครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการ
3. นางแสนสุดี เทศะบำรุงครูโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
4. นายอาวุธ ม่วงมิตรครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ นาสารีย์ครูโรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
6. นางจินดา แก้วธรรมครูโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
7. นายสัสดี สีผาดาครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนังกรรมการ
8. นายทรงฉัตร บุญเสริมครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการ
9. นางจินตนา ปานจันดีครูโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลางประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มูลผงครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
3. นายวิทูลย์ บุญชมครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พวงมาลัยครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทร์กรรมการ
5. นายอดุลย์ ชุมสงครามครูโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยภาวรครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
7. นายอุทัย บุญเต็มครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
8. นายทวีทรัพย์ พรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
9. นางวันทา ศรีตระกูลรักษ์ครูโรงเรียนบ้านชำม่วงกรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญร่วม วิชาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์สรีครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นางมณีวรรณ ศรีหล้าครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
4. นายสมคิด ศิริโทครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
5. นางนิรมล นาคาธรครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)กรรมการ
6. นางอุไร พลศรีราชครูโรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
7. นายสันติ นรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
8. นายเทิดศักดิ์ ยงทวีครูโรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
9. นางสาวเรไร ผิวหอมครูโรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทนประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ หลักทองคำครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
3. นางทองสุข บุญตาครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายอาหร่าม พิมมาศครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
5. นายจำรูญ รสหอมครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นายบุญรอด ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
7. นายสมจิต สวัสดีครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
9. นายคุปติพงษ์ ศรีอ่อนครูโรงเรียนหนองยาวกรรมการ
10. นางสุภาวดี ดอกดวงครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไกรสร อุ่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี สมหนองหารครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
3. นายบัญญัติ ศรีไทยครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำกรรมการ
4. นางสุมาลี ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
5. นายสอนศิลป์ แก้วมุงคุณครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวจีระนันท์ เสนาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
7. นางสมคิด วงศ์แหวนครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
8. นายสมใจ อุทัยครูโรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการ
9. นางสาวบุญหลาย กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายโอภาส ดอกพวงผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวันประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ผาสุขครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางจันจิรา สมหวังครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำกรรมการ
4. นายเสริญ บุญทองเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นายประเทือง สะอาดครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎ์พัฒนา)กรรมการ
6. นางสมใจ บุตรอุดมครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
7. นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่กรรมการ
8. นางสาวปฏิญญา สารโทครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสัมพัทธ์ ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคงครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายสมุห์ สาครครูโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
4. นายทรงเดช ชินชัยครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายทองสุข แถมศิริครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวสุณิสา ทันงามครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางวัชรา รัตโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สุนทราครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางณัฐิยารัตน์ แก้วไสย์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
4. นางวารี ธรรมธุระครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
5. นายสุวิทย์ คำนึกครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการ
6. นางยุวพิน พูลสุขโขครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
7. นางสาวสุนิชญา พื้นผาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายธวัชชัย กิ่งมะณีครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
9. นางสมคิด จำเริญสุขครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ เพริดพราวครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่กรรมการ
11. นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจครูโรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย บุญน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บุญเพ็งครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
3. นางนันทวัน งามแสงครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นางศรีสุพรรณ สุภโกศลครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางพรทิพย์ พวงมาลัยครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
6. นางดลนภา บุตรมาลาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
7. นายณัฐพล คูณด้วงครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
8. นางสมคิด จำเริญสุขครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
9. นางละมุล ป้อมพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
10. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล มีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอกประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ รักไทยครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นายรังสรรค์ เพ็งธรรมครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางนิรันดร โภคพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
5. นายตรีภพ สีดาครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นางสมคิด จำเริญสุขครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางละมุล ป้อมพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
8. นายประไพร โสมสุพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
9. นางดุษณี เถาปัญญาครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายนิรภัย ศรแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมประธานกรรมการ
2. นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิทญ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)รองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ภู่ไหนครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายธวัชชัย อินวันครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
5. นายผาสุข สุนทมาลาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
6. นายธีระพจน์ ทองสลับครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจ)กรรมการ
7. นายสุเพียบ นาคคำครูโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ บัวแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรพรรณ บุตตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอประธานกรรมการ
2. นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิทญ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)รองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุญทศครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ หล้าสิงห์ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
5. นายชาตรี อุ่นแก้วครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๘กรรมการ
6. นายธวัชชัย โพธิ์กิ่งครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
7. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นางนภาพร รกมาพรมครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
9. นางพุทธนิกา ศุภกิจครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายมานพ ตลับทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นางประยงค์ ร่วมจิตรครูโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
4. นางสาวคำปุ่น มณีวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางพนาไพร กัดกุมภาครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
6. นายวันชัย วันเพ็งครูโรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใสกรรมการ
7. นางวรรณี ปรางศรีครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยากรรมการ
8. นางถาวร ดุษฎีกุลครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการ
9. นางไสว บุญบุตรครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมากรรมการ
10. นายทองดี ชื่นตาครูโรงเรียนบ้านซำแจงแมงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายแมนศักดิ์ แถมวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียวประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ หนองม่วงครูโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
3. นายสรรเสริญ แก้วมูลครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
4. นางไพจิตร นครชัยครูโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
5. นางสุวิมล เผ่าพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
6. นางสมหมาย ติงสะครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
7. นางอนงนาฎ ปรายเสียงครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นายปรีชา เป้ทุ่งครูโรงเรียนบ้านชำม่วงกรรมการ
9. นางสาววรนิดา ขวัญยืนครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการ
10. นางลัดดา บุษภาคครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ภูติยาครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการ
2. นางนุกูล เทพมณีครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการ
3. นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
4. นางสาวชนะรัตน์ มีคุณครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เกษบุรมย์ครูโรงเรียนบ้านขนากรรมการ
6. นายสนั่น คุณมาศครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)กรรมการ
7. นางสาวสุนันทา วงษ์ษาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส รัตโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหารประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ศรีสุระครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
3. นางสุชญา พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
4. นายวัชรา ถุงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการ
5. นายทองคำ บัวจูมครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
6. นายทินกร หลาวทองครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้วกรรมการ
7. นายสมบัติ สามารถครูโรงเรียนจองกอกรรมการ
8. นางรัตนา ศรีพอครูโรงเรียนบ้านโนนเปือยกรรมการ
9. นางณัฐธยาน์ ศรีสมนึกครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายอภิศักดิ์ ไสวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม นิสวงศ์ครูโรงเรียนบ้านจอกกรรมการ
3. นายถาวร ดับโศรกครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์ครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
5. นายฎิธิการ สาอนันต์ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวบุษราคัม จินาวัลย์ครูโรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการ
7. นางสาวนาวี บุญยงครูโรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายรุ่งศักดิ์ ศรีสดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียงประธานกรรมการ
2. นายเสมอ สีน้อยครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
3. นางรวีสรา โคตรภักดีครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางสาวสิริยากร แข่งขันครูโรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
5. นางสุพิษร์ พิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
6. นางสาวรัชนี ทัดเทียมครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
7. นายปัณณพัฒน์ บุญยาวธีรโรจน์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
8. นายฎิธิการ สาอนันต์ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
9. นายชัชวาล งามล้วนครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยกรรมการ
10. นางสาวณิชย์ชนันท์ มะปรางครูโรงเรียนบ้านซำเบ็งกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุญคง เนตรภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ลุนจักรครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นายถวิล กุลชาติครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
4. นายมนัสศักดิ์ ขาวสลับครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
5. นายสายันต์ ดวงบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
6. นายฎิธิการ สาอนันต์ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
7. นายพนัส เทาศิริครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
8. นายสมบูรณ์ ศรีบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา จารุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิงประธานกรรมการ
2. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
3. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
4. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
5. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
6. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
7. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน (เสียงราษฎร์พัฒนาสามัคคี)รองประธานกรรมการ
8. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
9. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
11. นางจำเนียร ไชยหงส์ครูโรงเรียนบ้ายโพธิ์กระมัลกรรมการ
12. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
13. นายสามารถ วันศรีครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
14. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
15. นางเพ่งพิศ ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
16. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
17. นางมนธยา หิรัญรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)กรรมการ
20. นายชัยวัฒน์ ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
4. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
5. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
6. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
7. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
8. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
9. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินรองประธานกรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
11. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
12. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
13. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
14. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
15. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
16. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
17. นายนายวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
18. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
19. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
20. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จารุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิงรองประธานกรรมการ
3. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
4. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
5. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
6. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
7. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)รองประธานกรรมการ
8. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
9. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
11. นางจำเนียร ไชยหงส์ครูโรงเรียนบ้ายโพธิ์กระมัลกรรมการ
12. นายชัยวัฒน์ ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
13. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
14. นายสามารถ วันศรีครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
15. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
16. นางเพ่งพิศ ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
17. นางมนธยา หิรัญรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)กรรมการ
20. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
4. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
5. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
6. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
7. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
8. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)รองประธานกรรมการ
9. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำรองประธานกรรมการ
10. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
11. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
12. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
13. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
14. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
15. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
16. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
17. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลี(ศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา จารุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางจำเนียร ไชยหงส์ครูโรงเรียนบ้ายโพธิ์กระมัลกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
7. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
8. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษกรรมการ
9. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
10. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
11. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
12. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
13. นายสามารถ วันศรีครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
14. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
15. นายเพ่งพิศ ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
16. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
17. นางมนธยา หิรัญรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
18. นาย สายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
20. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
4. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
5. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
6. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
7. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
8. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินรองประธานกรรมการ
9. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำรองประธานกรรมการ
10. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
11. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
12. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
13. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
14. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
15. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
16. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
17. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
18. นายผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
19. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จารุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิงรองประธานกรรมการ
3. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
4. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
5. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
6. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
7. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
8. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
9. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
10. นางจำเนียร ไชยหงส์ครูโรงเรียนบ้ายโพธิ์กระมัลกรรมการ
11. นางชัยวัฒน์ ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
12. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
13. นายสามารถ วันศรีครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
14. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
15. นางเพ่งพิศ ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
16. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
17. นางมนธยา หิรัญรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
20. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกประธานกรรมการ
2. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
4. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
5. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
6. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
7. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
8. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินรองประธานกรรมการ
9. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
10. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
11. นายสุทธี อาการครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นกรรมการ
12. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
13. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
14. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
15. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
16. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
17. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา จารุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิงประธานกรรมการ
2. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
3. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
4. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
5. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
6. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
7. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินรองประธานกรรมการ
8. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
9. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
11. นางจำเนียร ไชยหงส์ครูโรงเรียนบ้ายโพธิ์กระมัลกรรมการ
12. นายชัยวัฒน์ ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
13. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
14. นายสามารถ วันศรีครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
15. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
16. นางเพ่งพิศ ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
17. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
18. นางมนธยา หิรัญรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
19. นายผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
20. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
4. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
5. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
6. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
7. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
8. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินรองประธานกรรมการ
9. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
10. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
11. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
12. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
13. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราฎร์สามัคคี)กรรมการ
14. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
15. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
16. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
17. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
18. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
19. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จารุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิงรองประธานกรรมการ
3. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
4. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
5. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
6. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
7. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินรองประธานกรรมการ
8. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
9. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนรองประธานกรรมการ
10. นางจำเนียร ไชยหงส์ครูโรงเรียนบ้ายโพธิ์กระมัลกรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
12. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
13. นายสามารถ วันศรีครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
14. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
15. นายเพ่งพิศ ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
16. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
17. นางมนธยา หิรัญรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
20. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
4. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
5. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
6. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
7. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
8. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินรองประธานกรรมการ
9. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำรองประธานกรรมการ
10. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
11. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
12. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
13. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
14. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
15. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
16. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
17. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
4. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
5. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
6. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
7. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
8. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)รองประธานกรรมการ
9. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำรองประธานกรรมการ
10. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
11. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
12. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
13. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
14. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
15. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
16. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
17. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลี(ศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จารุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทิงรองประธานกรรมการ
3. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
4. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
5. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยาการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
6. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
7. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
8. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
9. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
11. นางจำเนียร ไชยหงส์ครูโรงเรียนบ้ายโพธิ์กระมัลกรรมการ
12. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
13. นายสามารถ วันศรีครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
14. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
15. นางเพ่งพิศ ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
16. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
17. นางมนธยา หิรัญรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
20. นายชัยวัฒน์ ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
4. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
5. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
6. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
7. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
8. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)รองประธานกรรมการ
9. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นรองประธานกรรมการ
10. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
12. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
13. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราฎร์สามัคคี)กรรมการ
14. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
15. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
16. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
17. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
18. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
4. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
5. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอลรองประธานกรรมการ
6. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
7. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
8. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นรองประธานกรรมการ
9. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
10. นางมนธยา หิรัญรักษ์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
11. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
12. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
13. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
14. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
15. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
16. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
17. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
18. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
19. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กาญจนเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ศิริชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษรองประธานกรรมการ
4. นายวีระธรรม สืบบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศรองประธานกรรมการ
5. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิกรองประธานกรรมการ
6. นายชัยสงคราม หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรงามรองประธานกรรมการ
7. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
8. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินรองประธานกรรมการ
9. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นรองประธานกรรมการ
10. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
11. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
12. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
13. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
14. นายรุ่งโรจน์ มั่นยอดครูโรงเรียนบ้านกันตม (คุรุราฎร์สามัคคี)กรรมการ
15. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
16. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือหนองบอนกรรมการ
17. นายมนตรี บุดดีครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
18. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
19. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ ข่ายทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮประธานกรรมการ
2. นายสรวิศ โชคลาภผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยงรองประธานกรรมการ
3. นายสำเริง สอนพูดครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่นครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
5. นางวัลลภา โกฏิยี่ครูโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
6. นางสาวลักษณ์ มั่นรอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
7. นางเพ็ญศรี นันทะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
8. นางพวงแก้ว พากเพียรครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
9. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเพื่มศักดิ์ ข่ายทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่นครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นันทะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ มั่นรอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
6. นายสำเริง สอนพูดครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
7. นางวัลลภา โกฏิยี่ครูโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
8. นางพวงแก้ว พากเพียรครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอุบล พลเหตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สัตยาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียงพลีกรรมการ
4. นายประยูร กิ่งมณีครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
5. นายสายัญ อำนวยโภชน์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
6. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
7. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
8. นายสุนทร แนวจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษกรรมการ
9. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
10. นายสุทธี อาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางพวงแก้ว พากเพียรครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายสำเริง สอนพูดครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่นครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
5. นางวัลลภา โกฏิยี่ครูโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ มั่นรอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
7. นางเพ็ญศรี นันทะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายเพื่มศักดิ์ ข่ายทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮรองประธานกรรมการ
2. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นายสำเริง สอนพูดครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
4. นางวัลลภา โกฏิยี่ครูโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ มั่นรอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นางเพ็ญศรี นันทะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
7. นางพวงแก้ว พากเพียรครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
8. นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่นครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายเด่นชัย เขตสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปิ่นงามครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
3. นายวรภัทร นันทาครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางรัตนา วะรงค์ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กกรรมการ
5. นายชุมพล ครสายครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
6. นายปุนวัฒน์ ชนะงามครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
7. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลากรรมการ
8. นางทิพาพร ศรีลามลครูโรงเรียนบ้านตะกาจกรรมการ
9. นางสาวเรดา นาคใหญ่ครูโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ นันทะไสย์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
2. นายสายันต์ ยมราชครูโรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
3. นางจารุณีย์ ทองแย้มครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
4. นายชุมพล ธารสายครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
5. นายพร สืบเทพครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
6. นายนิวัติ กำลังงามครูโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเด่นชัย เขตสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางนภัสร์ชนัญ ภัทรพงศ์ตฤณครูโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายสรวิศิษฏ์ ทางามครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
4. นางสาวสุภวัลย์ ถุงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
5. นายชุมพล ครสายครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
6. นางจำเริญ ขอจงสุขครูโรงเรียนบ้านจอกกรรมการ
7. นายป้อง นามบุตรครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเด่นชัย เขตสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ประธานกรรมการ
2. นายถนอม สินศิริครูโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการ
3. นายชุมพล ครสายครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
4. นางศศิตา แผ่นทองครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
5. นายนิวัติ กำลังงามครูโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
6. นายบุญชอบ อรุณรัมย์ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
7. นางประพิศพร สีลากุลครูโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพูนสวัสดิ์ รัตนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิชล พึ่งปานครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ทองใสครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นายวีรพงษ์ คำแดงครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
5. นางศศิลักษ์ ธิเดชครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการ
6. นางพรทิพย์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
7. นายดิเรก บุญเริ่มครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายศิริ สืบหล้าครูโรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพูนสวัสดิ์ รัตนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ์ แก้วม่วงครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
3. นายนุทัศน์ กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
4. นางศศิลักษณ์ ธิเดชครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการ
5. นายวีรพันธ์ สานนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
6. นางวัลลิยา ไกรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพูนสวัสดิ์ รัตนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางกองสิน ปรีเปรมครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
3. นายบุรากร ศรีบุรีครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่ 1)กรรมการ
4. นางศศิลักษณ์ ธิเดชครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพูนสวัสดิ์ รัตนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤตติยาภรณ์ ชนะราวีครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
3. นางพิสมัย เลาฉัตติกุลครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
4. นางศศิลักษ์ ธิเดชครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการ
5. นายศักดา ปิดตาลาโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ คำมุงคุณครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนีระภา วิริยะบัณฑิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ โพธิสารครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
3. นางสาวกุลิสรา สำคำภีร์ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ สัญญาครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางศุภรัตนา ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
6. นายมานนท์ ศรีกระจ่างครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
7. นายธนบัตร พรมมาสุขครูโรงเรียนบ้านโนนเปือยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนีระภา วิริยะบัณฑิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สัญญาครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางวิสันต์ เส้นสุขครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นางสุจิตรา สามารถครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัยกรรมการ
6. นางสาวกิตติยา จันทร์พวงครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่กรรมการ
7. นางสาวพจนี พิมพ์ชัยครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนีระภา วิรยะบัญฑิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ละเลิศครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
3. นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
4. นางวิสันต์ เส้นสุขครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นางสุจิตตราภรณ์ สุระชาติครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนีระภา วิริยะบัณฑิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ จันทะพมครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
3. นายถาวร แพงสกลครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นางสาวนงค์นุช ไพฑูรย์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยกกรรมการ
6. นางวิสันต์ เส้นสุขครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
7. นายมานนท์ ศรีกระจ่างครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
8. นายวิกรพงษ์ ไชยฐินนท์ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนาภรณ์ ทองไสลครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
3. นางสุนทรี จันทร์เขียวครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
4. นางสุติมา บุญเฟรืองครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
5. นางยุพิน สุขอ้วนครูโรงเรียนบ้านกระบี่กรรมการ
6. นายบัวผัน กุลบุตรครูโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ ดวนใหญ่ครูโรงเรียนตูมกรรมการ
8. นางจีระพันธ์ สนทะยาครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทราพรรณ ชนะดวงใจครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ปราบเสียงครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
3. นางยุพิน สุขอ้วนครูโรงเรียนบ้านกระบี่กรรมการ
4. นางนวนสี ทองปั้นครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นายพรรณสิทธิ์ พูลแก้วครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบัญชา โพธิสารครูโรงเรียนสดำกรรมการ
2. นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
3. นางยุพิน สุขอ้วนครูโรงเรียนบ้านกระบี่กรรมการ
4. นายสมจิตต์ ศรีโสภาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
5. นางอัจฉริยา คุณมาศครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลากรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ ดวนใหญ่ครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปิยะนุช นามคำครูโรงเรียนบ้าตาเอกกรรมการ
2. นางรัดดา เสนคำสอนครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
3. นางอำไพ ไชยสงครามครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางยุพิน สุขอ้วนครูโรงเรียนบ้านกระบี่กรรมการ
5. นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)กรรมการ
6. นางบัวกมล กัลยาครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นายพรรณสิทธิ์ พูลแก้วครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายทองคำ รักษาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเบ็งประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ พวงมาลัยครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
3. นางผณิตนุช ทองเทพครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
4. นายชฎาวุติ เนืองนันท์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายอรันยะ บุญสาลีครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สีมาวันครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)กรรมการ
7. นางโยทะกา รักโสภาครูโรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
8. นางพูนศิลป์ เมืองแพนครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทองคำ รักษาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเบ็งประธานกรรมการ
2. นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
3. นายอรันยะ บุญสาลีครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
4. นางพรทิพย์ พวงมาลัยครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
5. นางผณิตนุช ทองเทพครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
6. นางโยทะกา รักโสภาครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
7. นางพูนศิลป์ เมืองแพนครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
8. นายประสิทธิ์ สีมาวันครูโรงเรียนบ้านกะมอลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชไมพร เหล่าพงศ์เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือยประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา ดวงสาครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรีครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นางศุภรัตนา ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ มั่นรอดครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นางกองสิน ปรีเปรมครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
7. นางปารียา แก้วธรรมครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
8. นางหนูเรียบ ทองกลึงครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปริชาติ ชมชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา ชุ่มเย็นครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางหนูเรียบ ทองกลึงครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม มงคลแก่นทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำใย กั้วพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
4. นางสาวเชษฐ์สุดา พงษ์อนันต์ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นางศิราภรณ์ พานิชครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดกรรมการ
6. นางสาวปราณีต ทองปลูกครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาววราพร พันธ์โภคาครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
8. นางสุขสันต์ งอมสงัดครูโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
9. นายวิทยา สิงห์คงครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)กรรมการ
10. นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาวประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม มงคลแก่นทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราพร พันธ์โภคาครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
4. นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิทยา สิงห์คงครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่ 1)กรรมการ
6. นางสาวปราณีต ทองปลูกครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวลำใย กั้วพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
8. นางสาวเชษฐ์สุดา พงษ์อนันต์ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
9. นางศิราภรณ์ พานิชครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดกรรมการ
10. นางสุขสันต์ งอมสงัดครูโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาณีย์ นาคะประวิงครูโรงเรียนบ้านหินวิทยากรรมการ
3. นางจำเริญ ขอจงสุขครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นางโสภา พวงสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองคับคากรรมการ
5. นายฐานะ แก้วแสงครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวมยุรี กันรัมย์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ผิวขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้าประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร พงค์พีระครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางสมสนุก ศรีบ้านโพนครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวมยุรี กันรัมย์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
5. นายฐานะ แก้วแสงครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางกรกนก พลนงค์ครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นางเรืองจรรยา พละศรีครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503 )กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วงษ์แก้วครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
4. นางผ่องศรี วรรณทวีครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)กรรมการ
5. นายธัชชา เพิ่มเพียรครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการ
6. นางทิพวรรณ สุกแสกครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกัมพล เจริญรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ศรีกะชาครูโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร สินศิริครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
4. นางประไพพิศ พัฒนะสระคูครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายธัชชา เพิ่มเพียรครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวารินทร์ บุญเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ประสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทายรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต แก้วมูลครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายปิยะรัฐ อุดมแก้วครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นางษิญาภา โรจนาวรากรครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายนิกร แก้วดีครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
7. นางสาวทองอินทร์ นางวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ประสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทายประธานกรรมการ
2. นายวารินทร์ บุญเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดรองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต แก้วมูลครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายปิยะรัฐ อุดมแก้วครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นางษิญาภา โรจนาวรากรครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
6. นายนิกร แก้วดีครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
7. นางสาวทองอินทร์ นางวงค์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
8. นายสุรีรัตติกาล จันทร์ดวงศรีครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพีระวัตน์ โพธิ์ธนรัฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อประธานกรรมการ
2. นางทิวา พินิจรัมย์ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นายอาหร่าม พิมมาศครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
4. นายจิตกร ป้องกันครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมากรรมการ
5. นายชัยศักดิ์ อริกุลครูโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
6. นายสมชาย กิ่งแก้วครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนังกรรมการ
7. นายจักรวรรดิ ไชยชนะครูโรงเรียนบ้านกระเจากรรมการ
8. นายสำอางค์ ทองคำบุตรครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
9. นายชายสมบูรณ์ ศรีโกศลครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
10. นายประมวล สวาททีครูโรงเรียนบ้านชำเขียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนายพีระวัตน์ โพธิ์ธนรัฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ระพี ศรีสดครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
3. นายปํญญา จันทะมั่นครูโรงเรียนบ้านชำเขียนกรรมการ
4. นายธงชัย พรมนาแข้ครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
5. นายเจียม คงสินครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎ์พัฒนา)กรรมการ
6. นายวชิรพงษ์ สาระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
7. นายสุนันท์ ทองกลึงครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายจรัญ พัดงามครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการ
9. นายสมอาจ มะโนชาติครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายทวี พรมดวงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำเขียนประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ดวงมาลาครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ พวงมาลัยครูโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการ
4. นายดำรงค์ สารราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
5. นายกัน มะโนราครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นายศุภวิทย์ สุภโกศลครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายประกิต งามวิไลครูโรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการ
8. นายปรีชา โกศัลวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทวี พรมดวงศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำเขียนประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บัวงามครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางประคองศรี สวัสดีครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
4. นางกลิ่นขจร บุตรดาครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นายสมบัติ พูลเพิ่มครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
6. นายมลศักดิ์ หลักดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
7. นายสวัสดิ์ เรืองมณีครูโรงเรียนบ้านพรานประชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ บัวแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
9. นายสีไพ ศีลบุตรครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงกรรมการ
10. นายถวิน คำไชยครูโรงเรียนบ้านตาเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา อุทุมเพ็ญครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
3. นางพรพิศ พรมมากครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
4. นางอัญชลา นามคุณครูโรงเรียนบ้านชำเขียนกรรมการ
5. นางวิไล สิทธิพรมครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางบัวเลียน ถุงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพรานประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางอัมพร สีพลครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลากรรมการ
8. นางรำไพ ประวันครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการ
9. นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสมสมัย วงวาฬครูโรงเรียนบ้านจอกกรรมการ
3. นางสมคิด สายลุนครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
4. นางกรรณิกา คำศรีครูโรงเรียนบ้านขนากรรมการ
5. นายยุพิน สังคะรินทร์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
6. นางบัวลา เจริญศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
7. นางรวีวรรณ แววดีครูโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
8. นางสาวภัทราภรณ์ ฝังนิลครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญฉวี นนทชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ไทยสะเทือนครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางประเนียน จุลวรรณโณครูโรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
4. นายชุมพล สุริยุทธครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
5. นางภารดา สระสิงห์ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
6. นางกัญญา พิทยานันท์ครูโรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 8กรรมการ
7. นางมยุณี เสนศรีครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการ
8. นายเสวมาตยา คณากรณ์ครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
9. นายวิทยา คำแผ่นครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติคุณ สืบหล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมื่นประธานกรรมการ
2. นายเสถียร ประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
3. นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
4. นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรีครูโรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการ
5. นายใหม่ สาสังข์ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ คำเพราะครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)กรรมการ
7. นายสุวรรณ โพธิ์ขาวครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
8. นายลำปาง ค่ำคูณครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กกรรมการ
9. นางชิสากัญญ์ เหมือนมาตย์ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการ
10. นางวันทา ศรีตระกูลรักษ์ครูโรงเรียนบ้านชำม่วงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทินกร มณีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้อ ทิพวารีครูโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการ
3. นายศักดา ดาระหงษ์ครูโรงเรียนบ้านชำเขียนกรรมการ
4. นางเกษตะนา ศรีวรบุญครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
5. นายทองสุข กาฬปักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่ากรรมการ
6. นางนันทิชา บุญรักษาครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทินกร มณีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี ทองเจริญครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ คำล้านครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
4. นางวรรณี ปรางศรีครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยากรรมการ
5. นายสุรวิทย์ ศรีวรบุญครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวศศิธร สลับเชื้อครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
7. นายมนูญ มณีวงค์ครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการ
8. นางสิษฐิพร พิทักษาครูโรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร คันศรครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ สามสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิงประธานกรรมการ
2. นายจิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
3. นางปัทมพร อินวันครูโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
4. นางกุศลิน การะเกษครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เสตพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นางบุญส่ง นรเนตรครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
7. นางกรวิกา ศิริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่กรรมการ
8. นายอภิสิทธิ์ สังข์แก้วครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
9. นางศิริรัตน์ วงศ์บุดดีครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอินสร หนููพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูงประธานกรรมการ
2. นายเดวิทย์ ไผ่แก้วครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กกรรมการ
3. นายรัฐนันท์ จันทร์เปรียงครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางสาวหัทยา พร้อมพรมครูโรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญพาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญกรรมการ
7. นางสาวไพจิตร บุญอินทร์ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายนันธระ โคตะมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัยประธานกรรมการ
2. นางเปรื่องศรี วันริโกครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางพรรณธินีย์ ระงับภัยครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางสำราญ คำพิราชครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
5. นางสุวิมล บูรณ์เจริญครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสุวรรณี ทั่งนาคครูโรงเรียนบ้านพรานประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางกองแพง ภักดีพงษ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่กรรมการ
8. นางทิวาวรรณ วันดีครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการ
9. นางธัญสุตา นิลดวงดีครูโรงเรียนบ้านโตนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายพลายงาม เภาพาดรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูทองประธานกรรมการ
2. นางสุภาวิณี บุญเพ็งครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
3. นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางสาวสุณัฐชา เงาดำครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ ศรีธีรานนท์ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการ
6. นางวิภา นาคพันธ์ครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการ
7. นางละเอียด หลักเพชรครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่กรรมการ
8. นางจินตนา นุริตานนท์ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
9. นางอำนาจ คำแผ่นครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรามประธานกรรมการ
2. นางวงศ์ทิพา จิรังดาครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
5. นางพวงเพชร นิลเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดกรรมการ
6. นางสาวสมจิตร์ มีคุณครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นางสาวจุฑามณี พวงมะลิครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
8. นางสาวแสงอรุณ อักโขครูโรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายธนภัทร ศรีโสดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้วประธานกรรมการ
2. นางอุบล อุทัยกรณ์ครูโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
3. นางยุพินทอง จันทร์ถาครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยกรรมการ
4. นางธัญจิรา ด้วงกลางครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางกัณหา พันธ์คำครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะกรรมการ
6. นางอารยา พลศรีครูโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
7. นางเสาวลักษณ์ พิมพ์มาศครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
8. นางธัญยชนก ควรการครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่กรรมการ
9. นางสาวเกดแก้ว สุระชาติครูโรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ศรีโสดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา โคตะมาครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
3. นางสาวชนัญญา พันแก่นครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางสุทธิณี บัวแย้มครูโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
5. นางไพบูรย์ พูนเพิ่มครูโรงเรียนบ้านกะมอลกรรมการ
6. นางพรรัชดา คำต้นครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ทองอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ กรองกาญจน์ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางถวิล ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
4. นางจุไรพร แก้วกัญหาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
5. นางสำราญ สืบหล้าครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
6. นางทองสา ทำนุครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
7. นางจันทร์จิรา จำนงค์ครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการ
8. นางทิพวรรณ กุมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่กรรมการ
9. นางวชิราภรณ์ บุญเชิญครูโรงเรียนบ้านกะมอลกรรมการ
10. นางลำใย ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทองอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร สารพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
3. นางบังอร ประสีระเตสังครูโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
4. นางสุดใจ พลฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางทัชชภร สมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
6. นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
7. นางสาววัชรา เรืองสุขสุดครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
8. นางวราภรณ์ ดวงมาลาครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเนติวัฒน์ บำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล สืบบุญครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
4. นางสาวพรธิวา ไชยจันดาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสุพัตรา ศิลารักษ์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นายสถาบัน แวววงค์ครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
7. นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
8. นายไผท คงศรีลาครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมัย อดทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ประธานกรรมการ
2. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์โรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา กิ่งบรรเทาครูโรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ)กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ วงพินิจครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
5. นางบุษปวัน อ่อนทรวงครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการ
6. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้วประธานกรรมการ
2. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์โรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญนะราครูโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
4. นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
5. นางกานต์ติมา เวชกามาครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจ)กรรมการ
6. นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจครูโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางเบญจมาศ วะรงค์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
8. นายสุริยัน อินทรโสมครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสนิท จำปาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางลำดวน จันทานิตย์ครูโรงเรียนบ้านท่าตระกาศกรรมการ
3. นางสาวณรัติกร ยั่งยืนครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ใจมนต์ครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
6. นางรัชนีกร ธรรมษาครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
7. นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรีครูโรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการ
8. นางสาวนุจนาท อร่ามเรืองครูโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
9. นางปราศรัย อินทร์ค่ำครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
10. นางสาวประธานพร รักชาติครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร วงษ์ราชผู้อำนวยการโรงเรียนโคกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล นครพันธ์ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็งกรรมการ
3. นางยอดยุพา สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
4. นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงกรรมการ
5. นายอรรถพล สุรวิทย์ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมงคล สิทธิสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็กประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ พุทธวงค์ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา เกษีครูโรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางสาวสุพรพรรณ โสภาพครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นายไผท คงศิลาโรงเรียนเสาธงชัยกรรมการ
7. นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
8. นางสาวอรศรัยญา บุญลาครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิทญ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์โรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ทารมย์ครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
4. นางสาวจิศยาธรรณ บุญเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นายบัวลอน คำศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
6. นางปิยวรรณ ป้องวิเศษครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
7. นายนิรุตต์ แสวงนามครูโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
8. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสงวน สีลากุลผู้อำนวยการโรงเรียนกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาลครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางพรธิวา ไชยจันดาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
6. นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียรครูโรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
7. นางสาวรุ่งมณี อำนวยโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
8. นางสาวสุธีกร กองสินครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการ
9. นายไผท คงศรีลาครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายลมัย พวงเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์โรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นายพลลภัตน์ แนวจำปาครูโรงเรียนบ้านซำโพธิ์-ตาเกษกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางวรัญญา แดนกาไสยครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
6. นางสาวละมุด ไชยบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการ
7. นายบุญมณัชญ์ คำทวีครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
8. นายปิยรัฐ พร้อมพรมครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
9. นายวีระชัย สมพงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยกรรมการและเลขานุการ
10. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัยครูโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กรรมการ
4. นายอรรถสิทธิ์ อำนวยครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
6. นายถาวร ยี่สุ่นครูโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพิชัย ตุลยเสวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาประธานกรรมการ
2. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา สระแก้วครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นายรันต์ วิถีครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
6. นายอรรถสิทธิ์ อำนวยครูโรงเรียนบ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
7. นายถาวร ยี่สุ่นครูโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตรครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย บุญพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ทาทองครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
3. นายเชษฐ นนท์นาทครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๘กรรมการ
4. นายสถาน ภูมิแสงครูโรงเรียนบ้านนหนองต่อโพนสูงนาคำกรรมการ
5. นายศุภชัย สุทธาวาครูโรงเรียนนารังกากรรมการ
6. นายสมจิต ชาภักดีครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประมาณ ประสานพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายธวัช ดวงงอกครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
3. นายเชษฐ นนท์นาทครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๘กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ภาประกอบครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายศุภชัย สุทธาวาโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประพัฒน์ รักพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ มะโนชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุขรองประธานกรรมการ
3. นายธานี บุญหวานครูโรงเรียนซำผักแว่น-นาซำกรรมการ
4. นายเชษฐ นนท์นาทครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๘กรรมการ
5. นายประนม ผ่องราศรีครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการ
6. นางมานิดา ชิดดีครูโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มะโนชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางประพัฒน์ รักพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างรองประธานกรรมการ
3. นายประนม ผ่องราศรีครูโรงเรียนตาลอยหนองคันกรรมการ
4. นายเชษฐ นนท์นาทครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๘กรรมการ
5. นายธานี บุญหวานครูโรงเรียนซำผักแว่น-นาซำกรรมการ
6. นางมานิดา ชิดดีครูโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสาริศ ขำศรีบุศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเทพครูโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นางอัญชนา บุญสุขครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
4. นางสาวบุศรินธร จินาวัลย์ครูโรงเรียนบ้านกระบี่กรรมการ
5. นางสาวช่อลัดดา ปุญญาครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
6. นางละมัย ชนะงามครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
7. นางฉัตรวิไล ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
8. นายถาวร แพงสกลครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
9. นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสาริศ ขำศรีบุศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บญศิริครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
3. นางสุธาสินี ห่อทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
4. นางสุจิตรา ฉวีรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายสัญญา จันคนาครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
6. นางสาววัลลภา เมืองแวงครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
7. นางสาวสำอาง ศรีทองธรรมครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นางสาวมลฤดี ชาลาภคำครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
9. นางสมสตรี วงค์แสงครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัยกรรมการ
10. นางสาวจารุวรรณ จามิกรณ์ครูโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสาริศ ขำศรีบุศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววนีภรณ์ สุขวงค์ครุูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมณีรัตน์ คำเหลือครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ โพธิสารครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
5. นางปิยะนัส บำรุงครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
6. นางนฤมนต์ ปูพะมูลครูโรงเรียนบ้านซำแจงแมงกรรมการ
7. นางสาวกิตติมา สารีบุตรครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายเสมือน วรเชษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลประธานกรรมการ
2. นางสาวสมร ช่องงามครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวปัทมพร งามวิลัยครูโรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
4. นางสุมาลี ดอกพวงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
5. นางสาวดาวนภา บุญทองครูโรงเรียนบ้านกระเบากรรมการ
6. นางสาวนฤมน วรรณทองครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญกรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ อินทรโสมครูโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
8. นางนางกาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิยะดา บุญเฟรืองครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายเสมือน วรเชษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลประธานกรรมการ
2. นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ครูโรงเรียนมหาราช 2 (ภุคำ)กรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ ดัดธุยาวัตรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
4. นางสงกรานต์ สารเฉวตร์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายสิชล พึ่งปานครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
6. นางนัชชา นิลเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
7. นางสาวปัทมาพร พรมนิ่มครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
8. นางสาวอารยา สุธรรมครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
9. นางสาววนารักษ์ หงษาครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเสมือน วรเชษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลประธานกรรมการ
2. นางนาถยา ภูรักษาไชยครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางอุมาพร หงษ์ลอยครูโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
4. นางอาวรณ์ ชมชื่นครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตกกรรมการ
5. นางพจนี พิมพ์ชัยครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
6. นางสกุณตนา บุญตระการครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
7. นางเด่นดวง บุญชาลีครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
8. นายดิเรก บุญเริ่มครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
9. นายโสภณ ประวันครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการ
10. นางสาวดารารัตน์ มีวงษ์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายเสถียร จำเริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นางชนัดฏา นวลเปล่งครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ โนนน้อยครูโรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการ
4. นางศิรกาญจน์ โชคถิรเดชครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางศุภรัตนา ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
6. นางสาริณี คำศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
7. นางทิวาพร ลีเลิศครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ- หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นางสุจิตรา วงศ์พินิจครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
9. นางสาวพิมพ์จันทร์ บุตรสมบัติครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
10. นางสาวเพชรัตน์ สายเมฆครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร จำเริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เถาว์โทครูโรงเรียนบ้านกระแซงใหญ่กรรมการ
3. นางวิไล เครือพันธ์ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางณัฐภรณ์ โควตาครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมากรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร สังขะวรรณครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
6. นางสาวพรรณี จำนงค์ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
7. นางณิชา บุญสถิตย์ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่ 1)กรรมการ
8. นายมานนท์ ศรีกระจ่างครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
9. นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ครูโรงเรียนบ้านตายู (อสพป.32)กรรมการ
10. นางสาววรรณภาพร หอมจำปาครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายวิมล มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุนประธานกรรมการ
2. นายไพศาล คำโทครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรรษา โสภะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองขนานกรรมการ
5. นางสาวยุพาภรณ์ นิยมครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นางสุวิมล กุมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะโนนศิริกรรมการ
7. นางสาวอรทัย เครือบุตรดาครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิมล มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุนประธานกรรมการ
2. นางสมเพียร วงษ์ราชครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์ครูโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุพัตรา พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางสาววลัยพร สุดสังข์ครูโรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
6. นางสาวมนัสนันท์ โชติการครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
7. นางสาวอัจฉรียา พลนำครูโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)ประธานกรรมการ
2. นางภรนภา สาสังข์ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางสาวประภาพร นวลนุกูลครูโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางบุษบา ธรรมรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางณัฐธยาน์ ศรีสมนึกครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
6. นางสาววาริกา คำมุงคุลครูโรงเรียนบ้านปะทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายจิมจง ทองคำวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาวรรณ สุดแสวงครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
3. นางกันต์ญภัทร คณานิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
4. นางสาวสุระสา คำพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)กรรมการ
5. นางสาวกิติภรณ์ บุญชื่นครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่ 1)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายจิมจง ทองคำวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธีครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นางกันต์ญภัทร คณานิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจิมจง ทองคำวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญประธานกรรมการ
2. นางศิริพร กล้าพร้อมครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
3. นางสาวสุกฤตา ชาวนาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ยอดสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา แก้วมูลครูโรงเรียนบ้านระโยงกรรมการ
3. นางสุนันทา ตังสุขครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ หนูพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)กรรมการ
5. นางจุไรพร แก้วกันหาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
6. นางสาวประวีณา เลิศศรีครูโรงเรียนบ้านกระเบากรรมการ
7. นายนิคม อินทร์งามครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายไพสงค์ แซ่เตียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลนาท บริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนันทิยา คำยอดครูโรงเรียนโชติพันธิ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นายวิชาญ จิตต์ผ่องอำไพครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางนิรันดร โภคพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
6. นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้าครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุเรียน สนทะยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแท่นประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ทั่งนาคครูโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
3. นายเจษฏาภรณ์ สุพงษ์ครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
4. นายเพทาย เพชราเวชครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
5. นายบรรยาย หงษาล้วนครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
6. นายประมวล ไชยปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
7. นายมาโนช ขำศรีบุศครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
8. นายมานะ อำภาพันธ์ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์ครูโรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจินดา ศรีรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกประธานกรรมการ
2. นายอรรถโกวิทย์ บุตรไชยครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
3. นายสมภพ ผ่องราษีครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายประนอม ชาวนาครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ กันยาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นายศรชัย พิมาทัยครูโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
7. นายบรรจง ยาตราครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เหมือนมาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่างประธานกรรมการ
2. นายสุพิน สอดแก้วครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
3. นายถนอม สินสิริครูโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการ
4. นายสีวรา บึงไกรครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
5. นายประจักษ์ จำปาเณรครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
6. นายเจษฎาภรณ์ อาจหาญครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตกกรรมการ
7. นายประยงค์ วิชาดีครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการ
8. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ผาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
3. นายสา พรมสุขครูโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
4. นายเจษฎา หงษากุลครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
5. นางรัตติยา วรวิเศษครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมรักษ์ พรมมาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา (กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายสุวิน โสภาครูโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการ
3. นายสมชาย ปิ่นงามครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ทางามครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
5. นายเสตียน จำปานาคครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
6. นายชคัทพล วงษ์ใหญ่ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
7. นายฉัตรชัย ลีเลิศครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา (กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายชุติ เจริญศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ กมลมาลย์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
3. นายสัญชัย บุญประวัติครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายศิริบูรณ์ หลักเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลูประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา ถุงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ พิมพ์แก้วครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
4. นางลำดวน ไชยโยธาครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)กรรมการ
5. นางสมจิตร ครองยุติครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางเฉลิมพันธ์ พวงศรีครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการ
8. นางอนงค์ ปรารมย์ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสำนวน แตะต้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาธงชัยประธานกรรมการ
2. นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
3. นางอัมพร เกษสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกระบี่กรรมการ
4. นางสุบิน ชื่นชายโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
5. นายคงศักดิ์ พิศดูครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พงษาปานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางพัชนีย์ ดวงมณีครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นายสายันต์ ยมราชครูโรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
4. นายสุพระไทย กาหลงครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสนิท อาจกล้าครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
6. นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยงครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ สารชาติรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสุภักค์ธนัน ภัคชัยรัชต์ภูกิจครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
3. นางสาวจันทนา คำเพราะครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางนันทนา วันนาครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายณภัทร์ ใจเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา กะทิศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
3. นางจำปา สมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
4. นายถาวร แพงสกลครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นางสาวภาวดี แอ่งสุขครูโรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
6. นางสาววาสนา คำแสนโคตรครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
7. นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลาครูโรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายนัทธ์กานท์ แก้วทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่างประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรกรกิจ ไพรบึงครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
3. นางอังคณา สอดแก้วครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
4. นางรัตนวรรณ จันทร์ถาครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นางระพีพรรณ ทิพมาตย์ครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
6. นายกีรศักดิ์ เสาว์ปาครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการ
7. นายนิติภูมิ บุญพาครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสถาปณะ มาทองรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงศ์ ชูผลครูโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
3. นางทัณฑิกา ผกาแดงครูโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
4. นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
5. นายคณาธิป ยมณีย์ครูโรงเรียนบ้านปะทายกรรมการ
6. นางไพรินทร์ หวังดีครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นวลแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายคำมี ขันตีสายครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เกษคำครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
4. นางสาวพัชรี บุญโสมครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
5. นางสุกัญญา มะโนชาติครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา อุ่นแก้วครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
7. นายทองพันธ์ เจริญทัศน์ครูโรงเรียนบ้านขนากรรมการ
8. นางเพ็ชรัตน์ แห่งธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่กรรมการ
9. นางสาวจรัญญา แผ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายอุดร ประสารผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27ประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยกกรรมการ
3. นางสมพรทิพย์ ศิริโทครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
4. นางสาวนันทนาภรณ์ ทองไสลครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
5. นางสมร ทองใบครูโรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการ
6. นางนิภาพร ปุญประวัติครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
7. นางสาวอุบล รัตนะครูโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)กรรมการ
8. นายกฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตรครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติกานต์ จิตรสง่าครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
3. นางวาศิณี เทียนศรีครูโรงเรียนบ้านตาเครือกรรมการ
4. นางสาวบุญญาวี ทวีพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)กรรมการ
5. นางจรัสศรี พามาเนตรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เขตสูงเนินรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศครูโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
3. นายธานินทร์ กันหาบุตรครูโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
4. นางลำใพร บุญแซมครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นางสาวสิริโสภา ขันทองครูโรงเรียนบ้านกันจานกรรมการ
6. นางประน้อม บุญน้อยครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
7. นางศิริพร ไชยโยครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
8. นายแผน โสดาโคตรครูโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
9. นางสาวยุวากร เสนศรีครูโรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือยประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ เลิศศรีครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
4. นางทัศน์วรรณ มีทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
5. นางนิตยา ศรีคำครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
6. นายสมสิน บุญชูครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์นวนครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการ
8. นางสายฝน อุ่นจิตครูโรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายเยน สิงห์ยามรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอลประธานกรรมการ
2. นางวัลลี ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะกรรมการ
3. นางปัญญาทิพย์ เทพษรครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
4. นางกุหลาบ สีหาพงศ์ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา กุมพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลูประธานกรรมการ
2. นางปัญญาทิพย์ เทพษรครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
3. นายไพบูลย์ พันธุ์ไทยครูโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
4. นางวัลลี ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวีรชาติ แสงกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นายวิชัย วรรณทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียวรองประธานกรรมการ
3. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
4. นายผาสุข สุนทมาลาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียวประธานกรรมการ
2. นายวีรชาติ แสงกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายผาสุข สุนทมาลาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
4. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมงประธานกรรมการ
2. นายพล สำลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอลรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ศักดิ์ อะตะกุมมาครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายพล สำลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอลประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมงรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ศักดิ์ อะตะกุมมาครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสายัณห์ ผิวอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้าประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ พานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นายอรันยะ บุญสาลีครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ พานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ ผิวอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้ารองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นายอรันยะ บุญสาลีครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายวรุตม์ มั่นจิตรผู้อำนวยโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายโผน ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัยรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ศักดิ์ อะตะกุมมาครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายโผน ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัยประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ มั่นจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ศักดิ์ อะตะกุมมาครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชาญ สมสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุนประธานกรรมการ
2. นายกัมพล เจริญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยรองประธานกรรมการ
3. นายอรันยะ บุญสาลีครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
4. นางสุชาดา สุนทมาลาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายกัมพล เจริญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยประธานกรรมการ
2. นายชาญ สมสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุนรองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา สุนทมาลาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
4. นายอรันยะ บุญสาลีครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายมานิต สิทธิศรศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ พิมแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุขกรรมการ
3. นางเกษศรี พรมมาตย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่กรรมการ
4. นางศุภาวีร์ อดทนครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่กรรมการ
5. นางจิตตินันท์ มูลสารครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
6. นางสุดใจ บุญเลิศครูโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
7. นางสิริกาญจน์ มณีสารครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
8. นางสาววไลลักษณ์ สมพรครูโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
9. นางอรนุช สามารถครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
10. นางมาณวิกา บุญรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
11. นางสาวนิรัชฎา คำมาครูโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวอิษยา พรมสามสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางรัฐนีย์ บัตติครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร สร่ายหอมครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)กรรมการ
4. นางละไม ธานีครูโรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการ
5. นางพัชรี ทองแม้นครูโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
6. นางอรกัญญา ทองขาวครูโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
7. นางรุ่งราวรรณ ศรีชาดาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
8. นางแสงเทียน สุขไสวครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
9. นางศุภลักษณ์ ศรีโสภาครูโรงเรียนบ้านภูทองกรรมการ
10. นางไพรวัลย์ ชัยเกิดครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
11. นางสาวชลิตา ชื่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเก้า อุทัยกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบนประธานกรรมการ
2. นางสาววิธิตา คมใสครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมากรรมการ
3. นางสาวเฉลิมศรี ทองทับครูโรงเรียนกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
4. นางทัศนีย์วรรณ ผลสอนครูโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
5. นางทองใบ บุญเนตรครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
6. นางนิตยา จำปาครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
7. นางสาวสุวรักษ์ พวงมาลาครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
8. นางพวงเพชร พรหมคุณครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรราษฎร์สุขศรี)กรรมการ
9. นางจุฑาพร วรงค์ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริกรรมการ
10. นางทิวาพร ทองแย้มครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ กัลยารัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช แพงกิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมณฑา ปาคำดีครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นางประภาพรรณ เบิกบานครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นายสวาท มีศรีครูโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
6. นางสาวกานต์มณี ดับโศกครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
7. นางมาณวิกา บุญรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัชรา รัตโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายชัยนัตร ไชยสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอารางรองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา ปรัสพันธ์ครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
4. นางรัฐนีย์ บัตติครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
5. นายเจษฏาภรณ์ สุพงษ์ครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
6. นางยุพร บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางสว่างจิต แก่นวงศ์ษาครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
8. นางสาวชุติมา ดิษฐประสพครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชัยมงคล มีวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอกประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช แพงกิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมณฑา ปาคำดีครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นางประภาพรรณ เบิกบานครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นายสวาท มีศรีครูโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
6. นางสาวกานต์มณี ดับโศกครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
7. นางมาณวิกา บุญรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
8. นางคณิศรา ภู่ไหมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายชัยนัตร ไชยสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอารางรองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา ปรัสพันธ์ครูโรงเรียบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
4. นางรัฐนีย์ บัตติครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
5. นายเจษฏาภรณ์ สุพงษ์ครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
6. นางยุพร บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางสาวชุติมา ดิษฐประสพครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายพิชัย จุลวรรณโณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดำประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช แพงกิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมณฑา ปาคำดีครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นางคณิศรา ภู่ไหมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางประภาพรรณ เบิกบานครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
6. นายสวาท มีศรีครูโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
7. นางสาวกานต์มณี ดับโศกครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
8. นางมาณวิกา บุญรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรุ่งศักดิ์ ศรีสดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียงประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช แพงกิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมณฑา ปาคำดีครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นางประภาพรรณ เบิกบานครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นายสวาท มีศรีครูโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
6. นางมาณวิกา บุญรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
7. นางคณิศรา ภู่ไหมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
8. นางสาวกานต์มณี ดับโศกครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประชัน ธรรมรสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจดประธานกรรมการ
2. นายชัยนัตร ไชยสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอารางรองประธานกรรมการ
3. นางลักขณา ปรัศพันธ์ครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
4. นางรัฐนีย์ ปัตติครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
5. นายสวาท มีศรีครูโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
6. นายเจษฏาภรณ์ สุพงษ์ครูโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
7. นางยุพร บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
8. นางสว่างจิต แก่นวงษาครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
9. นางสาวชุติมา ดิษฐประสพครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชวน แก้วกัณหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติประธานกรรมการ
2. นายสุประกิต จันทร์ถาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผจงจิต โทวาทครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
4. นางอำไพ หลักบุญครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางวิไล ประจันตะเสนครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นางสีดา พุ่มโพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อกรรมการ
7. นางสุนี พันอนุครูโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
8. นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ พละไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนานประธานกรรมการ
2. นายสุประกิต จันทร์ถาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผจงจิต โทวาทครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
4. นางอำไพ หลักบุญครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางวิไล ประจันตะเสนครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นางสีดา พุ่มโพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อกรรมการ
7. นางสุนี พันอนุครูโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
8. นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอม-ตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ ตลับทองผู้อำนวยการโรงเรียนบานกันทรอมน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุประกิต จันทร์ถาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผจงจิต โทวาทครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
4. นางอำไพ หลักบุญครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางวิไล ประจันตะเสนครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นางสีดา พุ่มโพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อกรรมการ
7. นางสุนี พันอนุครูโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
8. นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโอภาส ดอกพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวันประธานกรรมการ
2. นายสุประกิต จันทร์ถาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผจงจิต โทวาทครูโรงเรียบ้านจำนรรจ์กรรมการ
4. นางอำไพ หลักบุญครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางวิไล ประจันตะเสนครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นางสีดา พุ่มโพธิ์งามครูโรงเรียนบ้านโนนอ้อกรรมการ
7. นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ทองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจาประธานกรรมการ
2. นายทรงพล โพธิ์ขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดานรองประธานกรรมการ
3. นางวรุณรัตน์ รักเดชครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
4. นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุยครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
5. นางณิชรัตม์ แสงทองครูโรงเรียบ้านพิงพวย(เสียงราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
6. นางสาวบุญหลาย กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายนิรภัย ศรแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ โวหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลนรองประธานกรรมการ
3. นางรัชฏาวรรณ แสงสิงห์ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการ
4. นางลักขณา กมุทชาติครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
6. นางกองสิน ปรีเปรมครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
7. นางสมคิด วงศ์แหวนครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
8. นางสมาพร ชนิดพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
9. นางสาวสุวรรณี อุ่นคำครูโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัมพัทธ์ ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ สายลุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝกรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา อินตาครูโรงเรียน้านจำนรรจ์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ มีดีครูโรงเรียนบ้านขนากรรมการ
5. นายสุพัฒน์ โจระสาครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
6. นางสำลี สุรบุตรครูโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
7. นางสาวิตรี พิลัยครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
8. นายนพรัตน์ ตุนาครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
9. นางสาวอรุณ ศรเพชรครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุประกิต จันทร์ถาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวดนตรี บุญลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายกมล อิสามีครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางรัตยาพร บุญพาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวิวรรณ อุ่นอกครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
6. นางดวงใจ สะอาดครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
7. นายณัฐชัย สังข์สัมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
8. นางสาวอำไพ เคารพครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทรงพล โพธิ์ขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดานประธานกรรมการ
2. นางสาวดนตรี บุญลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายกมล อิสามีครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางรัตยาพร บุญพาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประสาน พิมพรครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
6. นางวิวรรณ อุ่นอกครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
7. นางดวงใจ สะอาดครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
8. นางสาวอำไพ เคารพครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวดนตรี บุญลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายกมล อิสามีครูโรงเรียนบ้นเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางรัตยาพร บุญพาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประสาน พิมพรครูโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
6. นางวิวรรณ อุ่นอกครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
7. นางดวงใจ สะอาดครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
8. นางสาวอำไพ เคารพครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายไกรสร อุ่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นางสาวดนตรี บุญลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายกมล อิสามีครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางรัตยาพร บุญพาครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประสาน พิมพรครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
6. นางวิวรรณ อุ่นอกครูโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
7. นางดวงใจ สะอาดครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
8. นายณัฐชัย สังข์สัมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
9. นางสาวอำไพ เคารพครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายแมนศักดิ์ แถมวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียวประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา ชัยชาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่ารองประธานกรรมการ
3. นางธนียา ส่งเสริมครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ เมืองหงษ์ครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
5. นางสาวยุพิน มีผลกิจครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
6. นางสุชาตา ไทยสะเทือนครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นางวรรณี กาลพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
8. นางศิริวรรณ วงศ์แก้วครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัชชัย บุญน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา ชัยชาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่ารองประธานกรรมการ
3. นางธนียา ส่งสริมครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
4. นางศิริวรรณ วงศ์แก้วครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เมืองหงษ์ครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
6. นางสุชาตา ไทยสะเทือนครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
7. นางวรรณี กาลพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
8. นางสาวยุพิน มีผลกิจครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญแสน สุทธิประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ประธานกรรมการ
2. นายอะเด็น สมัครพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดองรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพิด เถาว์คำครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายณัฐธพงษ์ รัตนะนักการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
6. นางนภัสชล พลูศรีครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
7. นางนิตยาลักษณ์ สืบหล้าครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธีระพงษ์ สุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำประธานกรรมการ
2. นางอนงนาฎ ปราบเสียงครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายพัฒนา แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกระมัลกรรมการ
4. นางพรชนก ชุมคำครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นายไพรวัน เสนสมครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
6. นางมาลัยทิพย์ กุลชาติครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
7. นางสาวสุนันทนา สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการและเลขานุการ
8. นางลำเพย ไชยสารครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชัยนัตร ไชยสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอารางประธานกรรมการ
2. นางอนงนาฎ ปราบเสียงครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายไพรวัน เสนสมครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
4. นายพัฒนา แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกระมัลกรรมการ
5. นางพรชนก ชุมคำครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
6. นางมาลัยทิพย์ กุลชาติครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
7. นางสาวสุนันทนา สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการและเลขานุการ
8. นางลำเพย ไชยสารครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ ไสวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ครูโรงเรียนบ้านมหาราช 2 (ภูคำ)กรรมการ
3. นายทินกร หลาวทองครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้วกรรมการ
4. นายไพรวัน เสนสมครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
5. นางสาวหัทยา โคตะมาครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
6. นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
7. นายวาศิษฐ บัวงามครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
8. นายธวัชชัย อินวันนาครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววิไลวรรณ บัวแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิทวัส รัตโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหารประธานกรรมการ
2. นางอนงนาฎ ปราบเสียงครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายพัฒนา แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกระมัลกรรมการ
4. นางลำเพย ไชยสารครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการ
5. นางพรชนก ชุมคำครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
6. นายไพรวัน เสนสมครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
7. นางมาลัยทิพย์ กุลชาติครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
8. นางสาวสุนันทนา สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ ไสวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ครูโรงเรียนบ้านมหาราช 2 (ภูคำ)กรรมการ
3. นายทินกร หลาวทองครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้วกรรมการ
4. นายไพรวัน เสนสมครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
5. นางสาวหัทยา โคตะมาครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
6. นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
7. นางสาววิไลวรรณ บัวแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายวาศิษฐ บัวงามครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
9. นายธวัชชัย อินวันครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชชุดา ชัยชาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นางอนงนาฎ ปราบเสียงครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายไพรวัน เสนสมครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
4. นางสาวสุนันทนา สุทธิประภาครูโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
5. นายพัฒนา แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกระมัลกรรมการ
6. นางพรชนก ชุมคำครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
7. นางมาลัยทิพย์ กุลชาติครูโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
8. นางลำเพย ไชยสารครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอะเด็น สมัครพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดองประธานกรรมการ
2. นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ครูโรงเรียนบ้านมหาราช 2 (ภูคำ)กรรมการ
3. นายทินกร หลาวทองครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้วกรรมการ
4. นายไพรวัน เสนสมครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
5. นางสาวหัทยา โคตะมาครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
6. นายพีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุลครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
7. นางสาววิไลวรรณ บัวแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายวาศิษฐ บัวงามครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
9. นายธวัชชัย อินวันครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวดนตรี บุญลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางยุวได บุรัสการครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)กรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพิสมัย ศรีลาชัยครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
5. นางกรรณิกา โคตรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
6. นางสุขสันต์ งอมสงัดครูโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
7. นายธัชชา เพิ่มเพียรครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรา รัตโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางยุวได บุรัสการครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)กรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพิสมัย ศรีลาชัยครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
6. นางสุขสันต์ งอมสงัดครูโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
7. นายธัชชา เพิ่มเพียรครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทวัส รัตโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหารประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาดฝน กุจะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
3. นางฑิฆัมพร ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
4. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นายสรวิศิษฏ์ ทางามครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
7. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
9. นางสาวสุภวัลภ์ ถุงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทวัส รัตโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหารประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาดฝน กุจะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
3. นางฑิฆัมพร ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
4. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นายสรวิศิษฏ์ ทางามครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
7. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
9. นางสาวสุภวัลภ์ ถุงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสิทธิ์ โวหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลนประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาดฝน กุจะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
3. นางฑิฆัมพร ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
4. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นายสรวิศิษฏ์ ทางามครูโรงเรียนบ้านโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่ 1)กรรมการ
7. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นายประสิทธิื ขจรเกียรติเมธีครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสันติ นนท์ศิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยกประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาดฝน กุจะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
3. นางฑิฆัมพร ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
4. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นายสรวิศิษฏ์ ทางามครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
7. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ขจรเกีรติเมธีครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
9. นางสาวสุภวัลภ์ ถุงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาดฝน กุจะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศกรรมการ
3. นางฑิฆัมพร ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
4. นางจามรี พรหมทาครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
6. นายสรวิศิษฏ์ ทางามครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
7. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
9. นางสาวสุภวัลภ์ ถุงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชุมพร ขันสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางทองสวย มงคลแก่นทรายครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการ
3. นางศิราภรณ์ พานิชครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดกรรมการ
4. นางไพจิตร พานจำนงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการ
5. นางสุวลิน ศรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นางบุรี ไชยสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
7. นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธุุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
8. นายฐานะ แก้วแสงครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภินันท์ ฝอยทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่าประธานกรรมการ
2. นางทองสวย มงคลแก่นทรายครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ พานิชครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดกรรมการ
4. นางไพจิตร พานจำนงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการ
5. นางสุวลิน ศรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นางบุรี ไชยสุวรรณครูโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
7. นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
8. นายฐานะ แก้วแสงครูโรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวี สอนคำเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สมอหมอบครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญกรรมการ
3. นางรัตนา นันทพานิชครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางสาวกฤษฏาภรณ์ ทิพใสครูโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางพิสมัย เลาฉัตดิกุลครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมนึก สุวรรณโคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุสราภรณ์ สว่างวงษ์ครูโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)กรรมการ
3. นางสนทนา บุญกัณหาครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุขกรรมการ
4. นางบุษกร ลาวรรณครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ มาทองครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบโนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวสิริยากร แข่งขันครูโรงเรียนบ้านสดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา รินทร์วงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน เอ้วะเมครูโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการ
3. นางวิไล สิทธิพรมครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางลำใย ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการ
5. นางอัญชลา นามคุณครูโรงเรียนบ้านชำเขียนกรรมการ
6. นางนิฤมล วรรณคำครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
7. นายไพจิตร สิงห์ทองครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพรัตน์ ทองบ่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจาประธานกรรมการ
2. นายใหม่ สาสังข์ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
3. นางวาสนา ปรากฎมากครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)กรรมการ
4. นายปรเมศร์ บุญเฟรืองครูโรงเรียนบ้านกันจดกรรมการ
5. นายปราโมทย์ โคตพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
6. นายบรรจง ยาตราครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
7. นางปวริศา พิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านหนองทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวี สอนคำเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นายธวัช วรพุฒครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
3. นายกัน มะโนราครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายบัญชา ปรากฎมากครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)กรรมการ
5. นางอรทัย ยอดมาลีครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
6. นายเสริญ บุญทองมากครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายบุญช่วย เอกบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
9. นางสาวชนัญธิดา สายจันทร์ครูโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย ปักการะสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ดประธานกรรมการ
2. นายธวัช วรพุฒครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา)กรรมการ
3. นายกัน มะโนราครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายบัญชา ปรากฎมากครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)กรรมการ
5. นางอรทัย ยอดมาลีครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
6. นายเสริญ บุญทองเพชรครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ ทบเทิบครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายบุญช่วย เอกบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
9. นางสาวชนัญธิดา สายจันทร์ครูโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา รินทร์วงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางอะมาวะสี จันทร์ผ่องครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางกรรณิกา คำศรีครูโรงเรียนบ้านขนากรรมการ
4. นางพรพิศ พรมมากครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นางอัญชลี ตะเคียนจันทร์ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
6. นางมุกดา คงสินโรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
7. นางอัมพร สีพลครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
9. นางสุวรรณี ทั่งนาคครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนูญ เลิศศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานวนประธานกรรมการ
2. นางอะมาวะสี จันทร์ผ่องครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางกรรณิกา คำศรีครูโรงเรียนบ้านขนากรรมการ
4. นางพรพิศ พรมมากครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นางอัญชลี ตะเคียนจันทร์ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
6. นางมุกดา คงสินครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
7. นางอัมพร สีพลครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
9. นางสุวรรณี ทั่งนาคครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญคง เนตรภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอมประธานกรรมการ
2. นางอะมาวะสี จันทร์ผ่องครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางกรรณิกา คำศรีครูโรงเรียนบ้านขนากรรมการ
4. นางพรพิศ พรมมากครูโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
5. นางอัญชลี ตะเคียนจันทร์ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
6. นางมุกดา คงสินครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
7. นางอัมพร สีพลครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
8. นางวัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
9. นางสุวรรณี ทั่งนาคครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองทากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ วรรณจูครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
4. นายคำพงษ์ แทนหอมครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรีครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา พาลีครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
7. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
9. นางลำไพร หล้าศรีครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ พละไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนานประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองทากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ วรรณจูครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
4. นายคำพงษ์ แทนหอมครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรีครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา พาลีครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
8. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
9. นางลำไพร หล้าศรีครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนพรัตน์ สายลุนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝกประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองทากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ วรรณจูครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
4. นายคำพงษ์ แทนหอมครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรีครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา พาลีครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
7. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
9. นางลำไพร หล้าศรีครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07ประธานกรรมการ
2. นายรังสฤกดิ์ บุตรลักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองทากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ วรรณจูครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
4. นายคำพงษ์ แทนหอมครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรีครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา พาลีครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
8. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
9. นางลำไพร หล้าศรีครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ พละไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนานประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองทากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ วรรณจูครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญกรรมการ
4. นายคำพงษ์ แทนหอมครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรีครูโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา พาลีครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
8. นายพยุงศักดิ์ มีปัญญาโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
9. นางลำไพร หล้าศรีครูโรงเรียนบ้านอารางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมนึก สุวรรณโคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านระโยงกรรมการ
3. นางเกษตะนา ศรีวรบุญครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
4. นายสมจิต จันทร์เกษครูโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางภัทราวดี เตชะวันโตครูโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บุญเพ็งครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
7. นายประเสริฐ บุญญาสุครูโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมนึก สุวรรณโคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านระโยงกรรมการ
3. นางเกษตะนา ศรีวรบุญครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
4. นายสมจิต จันทร์เกษครูโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางภัทราวดี เตชะวันโตครูโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
6. นายประเสริฐ บุญญาสุครูโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรินทร์ สีสันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาประธานกรรมการ
2. นายวิทูล เพ็งธรรมครูโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นายสุรวิทย์ ศรีวรบุญครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นกรรมการ
4. นางจันจิรา ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
5. นางสาววิไลภรณ์ พรหมภาครูโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการ
6. นายวิสุทธิ์ ลาคำสายครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
7. นายนพดล หรรษาครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]