รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 12-15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราพร  ดวงแก้ว
 
1. นางพิมุกต์  ทองคำบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอารีพิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  วิชา
 
1. นางทรรศนีย์  สายแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮเลิง 1. เด็กหญิงนัฐฐาพร   เข็มทอง
 
1. นางอุษา   เชื้อทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจินตนา  วระสิงห์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีมาศ
 
1. นางประภากร  วิลามาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงฐานิกา  อาจหินกอง
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อสิพงษ์
 
1. นางสุขสำราญ  ยอดแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงอุไรพร  ใบธง
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปิยะพร  อุตมะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  แต้มงาม
 
1. นางชลันดา  สมบัติวงศ์
2. นางปิยนาถ  บุญเย็น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงพนิดา  นพพันธ์
2. เด็กหญิงอิสราพร  มีแสงพันธ์
 
1. นางรุจิรา  เอียดฉิม
2. นางสาวรุจิโรจน์   อินยาพงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงสิริอาภา  รักไทยแสนทวี
 
1. นางสมใจ  บุญหวาน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงสวรรยา  สุรพัฒน์
 
1. นางสาวรัชนา  ชมเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 1. เด็กชายยุทธนา  วิจิตรวีรขะจี
 
1. นายทอน  วิลา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วันทะวงษ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สุโทษา
3. เด็กหญิงสุชานาฎ  พันธ์แก่น
 
1. นายพิชิต  พรหมดี
2. นางรจนา  พลคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงพัชรี  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงอรอุมา  สุวรรณ์
 
1. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
2. นางรัตนา  บุตรพรม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ผิวเรือง
2. เด็กหญิงอรสา  แสนศรี
3. เด็กหญิงอรุณี  พลแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งนภา  หุยวัน
2. นางสุจริต  โสดาพรม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงดวงใจ  แง่ธรรม
2. เด็กหญิงวนิดา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทะวี
 
1. นายศาสตรา  เดชฤทธิ์
2. นางสาวโฉมสุดา  ประถมบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุภารัตน์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  พวงจำปา
 
1. นางพรศิริ  พยอมหอม
2. นายสมชาย  พันทองคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีลาชัย
2. เด็กชายอดิพงษ์  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  อาจศิริ
2. นางเกษมศรี  โสภากุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายรพีภัทร  มะลิพันธ์
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายสุริยกมล  จันคณา
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กหญิงสันต์หทัย  โคมารัมย์
 
1. นางวีราพัชร์  ศรีดาพันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายกฤษดา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
2. เด็กหญิงกัญชลิกา   มะนู
3. เด็กหญิงศรุตา  ดาวเรือง
 
1. นางอัญชลี  นามวงศ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยสงวน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สดใส
3. เด็กหญิงธิฎารัตน์  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ไชยนะรา
2. นางประภา  บุตรวงษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงชลกานต์  ไชยชาญ
2. เด็กหญิงลลิตา  แพงมา
3. เด็กชายศิรวิทย์  เลิศงาม
 
1. นางสาวจีรนันท์  ไชยพล
2. นายชุมพล  เสนาะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจดี
2. เด็กชายสิทธิกร   สมทอง
3. เด็กหญิงหฤทัย   ไชยเพชร
 
1. นางสาวสุวรรณี  ฤทธิตะมน
2. นางสาวอัมพร  สอนสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก่นทน
2. เด็กหญิงกิตติยา  คำนาโฮม
3. เด็กหญิงพิยดา  ศิริอิ่ม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยนะรา
2. นางสาวศศิธร  สุดชารี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนลินี  บุตรงาม
2. เด็กหญิงนิตยา  สมพอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นามบุตร
 
1. นายธนากร  คูคำ
2. นางสาวศศิธร  พลรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงนันฑิตา  เพ็งประโคน
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ธรรมพร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สมานทอง
 
1. นางสาวนุชนาถ  ลับสูงเนิน
2. นางพิมพ์ลภัสส์  กรสันเทียะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตราว 1. เด็กหญิงนันทนา  อานนท์
2. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  บุญอาจ
3. เด็กหญิงอำพา  ไพฑูรย์
 
1. นางพิมพ์ลภัสส์  กรสันเทียะ
2. นายเดชา  กรสันเทียะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. นายวทัญญู  คงสุขา
2. นางสาวสุวรี  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวกรรณิกา  กอธวัช
2. นางนันทวัน  แพงมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 1. เด็กหญิงจตุพร  จันทนา
2. เด็กชายนที  ศรีสุวรรณ
 
1. นายประเสริฐ  ศรีสุวรรณ์
2. นายสุรพงษ์  เวชพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  จันทร์หอม
2. เด็กชายจีรยุทธ  สุภารัตน์
 
1. นายพิชิต  พรหมดี
2. นายสุรีย์  พันจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โยสา
2. เด็กชายเขมรัฐ  ป้านภูมิ
 
1. นายประหยัด  พลพวก
2. นายสันติ  ครังตุ้ย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายวัชรพล  ห่อทรัพย์
2. เด็กชายเบญจพล  พงษ์เพชร
 
1. นายพลัษณ์  มักสัน
2. นายอภิชาติ  หอมหุน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสดใส  ดวงแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  รังษี
 
1. นายวรกร  ปาโสรักษ์
2. นายวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำอินทร์
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  กาบบัว
 
1. นายธนู  อ๊อดพันธ์
2. นางละเอียด  ภาษี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ทองฮีง
3. เด็กหญิงปภาวี  ภูนะยา
4. เด็กหญิงปวิดา  ด่างจง
5. เด็กหญิงวาสิตา  แสงบุญ
 
1. นางคำปอง  อาจสามารถ
2. นางสาวทวี  ประครอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกันติยา  วระเชษ
2. เด็กหญิงภัทรดา  ทองดี
3. เด็กหญิงมุกดา  สีสัน
4. เด็กหญิงสุวิตา  กุศลช่วย
5. เด็กชายเสกสรร  ระยับศรี
 
1. นายประดิษฐ์  ชาญเชี่ยว
2. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาระรัตน์
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  ทรัพย์พูล
3. เด็กหญิงศิรินันท์  อุปมัย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สุกไสย์
5. เด็กหญิงสุวรรณา  เสนคราม
 
1. นางคำปอง  อาจสามารถ
2. นางสาวทวี  ประครอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกาญจนพร   อุปการดี
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ระยับศรี
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์   บุดดาวงค์
4. เด็กหญิงศรีแพร   วงเวียน
5. เด็กหญิงอรอนงค์   พงษ์สุระ
 
1. นางทิพวรรณ   จันสมุทร
2. นางศุภลักษณ์   จันสมุทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกรรณิกา   บุญประกอบ
2. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วยอดลา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ   ระยับศรี
4. เด็กหญิงสุวิมล   เริงรมย์
5. เด็กหญิงเจนนิศา   โทชาติ
 
1. นางนิภา   มโนรัตน์
2. นางปพิชญา   ยอดทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พันจินดา
2. เด็กหญิงศรีสุดา  ไชยภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงมาศ
4. เด็กหญิงสุภาพร  พันโนฤทธิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงมาศ
 
1. นางศิริวิมล  มูลสาร
2. นางสาวสมพร  เทพสีดา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1. เด็กหญิงนิภาพร  ย่อทอง
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  จิตมั่น
3. เด็กหญิงสายสุรีย์  ปรารถนา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ลุนศรี
5. เด็กชายเกษมสันต์  โคตชัย
 
1. นางวิลาสินี  คำวงศ์
2. นายสนอง  บุดดา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วบัวโฮม
2. เด็กหญิงนิตยา  แสนดี
3. เด็กชายประกาย  ดวงเงิน
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พละศักดิ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ผลผล
 
1. นายธีรศักดิ์  รอดสม
2. นายพงษ์พันธ์  ฤทธิขันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายขันเพชร  สมศรี
2. เด็กชายจีรวัฒน์  โพธิ์งาม
3. เด็กชายชาญณรงค์  โปร่งจิตร
4. เด็กหญิงทิลัยวรรณ  ศรีเลิศ
5. เด็กชายธนากร  กิ่งสกุล
6. เด็กชายนฤชัย  วาจาสัตย์
7. เด็กชายนัตพงษ์  โปร่งจิตร
8. เด็กชายนันทชัย  ศรีบันดิษฐ์
9. เด็กชายพงไพร  พรมบุญ
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันชาติ
11. เด็กชายภูมินทร์  มีเบ้า
12. เด็กหญิงรัชนี  จันทะชัย
13. เด็กชายรุ่งตะวัน  พันงาม
14. เด็กหญิงวรการณ์  หอมเย็น
15. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ดวงเดือน
16. เด็กชายวาที  ณ อุบล
17. เด็กชายสาทิศ  ณ อุบล
18. เด็กหญิงสุเพ็ญศรี  กันตะนะ
19. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไชยโพธิ์
20. เด็กชายอำพล  คำแสน
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นายศรีสุวรรณรัตน์  อาจอินทร์
3. นายสง่า  อาจอินทร์
4. นายสุรศักดิ์  ชื่นนอก
5. นายเกียรติณรงค์  วันคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมหมาย
2. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ปัสบาล
3. เด็กชายจิรยุทธ  พงษ์วิเศษ
4. เด็กหญิงชนิดา  โสดาพรม
5. เด็กหญิงธีรนันท์  ศรีบุญเรือง
6. เด็กชายบัญชา  ทองสุวรรณ
7. เด็กชายผดุงพล  สำแดงภัย
8. เด็กหญิงพัชราณี  สีบาล
9. เด็กหญิงพิมพ์นภา  วิเศษพงษ์
10. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อะสิพงษ์
11. เด็กหญิงรัตติกาล  โมธรรม
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิมดี
13. เด็กหญิงศศิธร  อุดมผล
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุนันท์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุนันท์
16. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีบุญเรือง
17. เด็กหญิงสุวรรณ  ฉันพินิจ
18. เด็กหญิงอติยา  อำภาว์
19. เด็กชายโกวิทย์  สำแดงภัย
20. เด็กชายโชคทวี  คงทรัพย์
 
1. นางญาณิกา  นาถาบำรุง
2. นายสมาภณ  จันรัมย์
3. นายสุริยะ  อะสิพงศ์
4. นางอุทัย  จันรัมย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองลอย
2. เด็กชายจิระเดช  ทองเกิด
3. เด็กชายฉัตรชัย  คำบัว
4. เด็กหญิงชลิดา  ทองอินทร์
5. เด็กชายธรรมสินธุ์  สมคณะ
6. เด็กหญิงนภาภรณ์  จันบุญ
7. เด็กหญิงนิภา  เรือนรส
8. เด็กชายปราโมทย์  อินธิไชย
9. เด็กชายพงศธร  สุขณา
10. เด็กชายภราดร  บุญจูง
11. เด็กชายรณฤทธิ์  รับรอง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ดิษฐ์ประสพ
13. เด็กหญิงศรีนุกูล  ชนิด
14. เด็กชายศุภศิลป์  ทองวิจิตร
15. เด็กหญิงสุชาดา  นันทะสิงห์
16. เด็กหญิงสุชานาถ  ไชยนรา
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญจูง
18. เด็กชายเทิดทูน  แก้วสุด
19. เด็กชายเวหาด  กาญจนชาติ
20. เด็กชายไกรสร  อินดา
 
1. นางกิ่งดาว  มูลมณี
2. นายครรชิต  มิถุนดี
3. นางสาวสมนา  นนทะพันธ์
4. นายสุวิทย์  พรมชินวงศ์
5. นายอภิชน  เสนารัตน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กชายจิระเดช  สิทธิศร
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ดวงสิน
3. เด็กชายธนาดล  อุดร
4. เด็กหญิงธนารีย์  ตาแสง
5. เด็กหญิงนันทินี  ลีตน
6. เด็กชายบุญจันทร์  นันทะสิงห์
7. เด็กชายผดุงเกียรติ  อาจศิริ
8. เด็กหญิงพรรณภษา  พุทธรักษ์
9. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ปลื้มใจ
10. เด็กหญิงพิยภัทร  นนทะพันธ์
11. เด็กชายพีระพล  หอมจิตร
12. เด็กหญิงมัลลิกา  หาญพิทักษ์
13. เด็กหญิงยลดา  ศรีมาศ
14. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หน่อสีดา
15. เด็กชายวิวัฒน์   น้้ำหวาน
16. เด็กชายวุฒิชัย  ใบทอง
17. เด็กชายอภิชาติ  นามชมภู
18. เด็กชายอัครพงษ์  บุญจูง
19. เด็กชายอิทธิพงษ์  นันตะพันธ์
20. เด็กหญิงเกดษราพร  จักสาร
 
1. นางสาวณัชปภา  สุภาพ
2. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
3. นางวิไลวรรณ  อมตะถาวร
4. นางศศิวีญา  บูชาธรรม
5. นางสมคิด  ยศวิจิตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวสุนิษา  พันธเสน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
 
1. นางวรวรรณ  มิถุนดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ในทอง
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนากร  เกตุกิ่ง
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ศรีดาพันธ์
 
1. นายทองจันทร์  พิมพร
2. นางสาวภคมน  มนทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงอรุณศรี  ดวงธนู
2. เด็กชายอานันท์  ศรีลาชัย
 
1. นางสายสุดา  บัวสุวรรณ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรเดช  ดอกดวน
2. เด็กหญิงบัวหลัน  รักษาศิล
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางพิกุล  ดวนใหญ่
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวกัลยาพร  สกุลเอี่ยม
2. นางสาวชนิสรา  ปรือปรัง
3. นางสาวชุติมา  ปรือปรัก
4. นางสาวดวงแข  ปรือปรัก
5. นางสาวประภาพรรณ  วงษ์ขันธ์
6. นางสาวพัชรี  ปรือปรัง
7. นางสาวศรวิภา  ปรือปรัก
8. นางสาวสุจิรา  ปรือปรัก
9. นางสาวอรดา  วงษ์ขันธ์
10. นางสาวเสาวณีย์  สุขประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง
2. นางสุภาพรรณ  แพงอก
3. นางสาวอำพร  ศรีทอง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สารทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงษ์ทอง
3. เด็กหญิงพัชราพร  มณีโชติ
4. เด็กหญิงพัชริญา  ณ เชียงใหม่
5. เด็กหญิงพัชริยา  วงษ์จันทร์
6. เด็กหญิงภคนันท์  เจริญยิ่ง
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุตรชาติ
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุริยา
9. เด็กหญิงสุธิตา  วิเศษเสาร์
10. เด็กหญิงสุนิษา  โพธิ์อุดม
 
1. นายจิระศักดิ์  สาระพงษ์
2. นางสมเสงี่ยม   บุญปลูก
3. นางสุมาลี  สาระพงษ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมหมาย
2. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ปัสบาล
3. เด็กหญิงชนิดา  โสดาพรม
4. เด็กหญิงธีรนันท์  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงพัชราณี  สีบาล
6. เด็กหญิงพิมพ์นภา  วิเศษพงษ์
7. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อะสิพงษ์
8. เด็กหญิงรัตติกาล  โมธรรม
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิมดี
10. เด็กหญิงศศิธร  อุดมผล
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุนันท์
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิมนต์
13. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีบุญเรือง
14. เด็กหญิงสุวรรณา  ฉันพินิจ
15. เด็กหญิงอติยา  อำภาว์
 
1. นางญาณิกา  นาถาบำรุง
2. นายสมาภณ  จันรัมย์
3. นายสุริยะ  อะสิพงศ์
4. นางอุทัย  จันรัมย์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยชาญ
2. เด็กหญิงกัลยา  นัยสว่าง
3. เด็กหญิงจามรีย์  สมพอง
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สมร
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  สมร
6. เด็กหญิงปริณญา  แสงเพ็ง
7. เด็กหญิงปิยะนันท์  พลแสน
8. เด็กหญิงพรรณิภา  เสาศิลา
9. เด็กหญิงษาวิณีย์  ไชยศรีษะ
10. เด็กหญิงสิรินดา  สมานใจ
11. เด็กหญิงสุกันยา  พันธ์เพชร
12. เด็กหญิงสุดาพร  ถาพันธ์
13. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยศรีษะ
14. เด็กหญิงอวัสดา  บุญอินทร์
15. เด็กหญิงเกตสุดารัตน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นายบัญชา  สำราญล้ำ
2. นางผกากรอง  สำราญล้ำ
3. นายศุภชัย  บุญทาทอง
4. นางอรปรียา  ฤกษ์ศรี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 1. เด็กชายทักษิณ  ระหาร
2. เด็กชายอนุสิษฐ์  ประโลม
3. เด็กหญิงเมษา  มูลจัด
 
1. นางนุชรินทร์  ศรีสุขอัยการ
2. นางสุพัตรา  รสชาติ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สำแดงภัย
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงพัชลี  เสนาจ
 
1. นายนิเวศน์  เข็มทอง
2. นางสาวโฉมสุดา  ประถมบุตร
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตานตา
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  โยธี
 
1. นางสาววรรณภา  บุญธรรม
2. นายอำนาจ  โหม่งมาตร์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายวิมล  วงจัน
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  หอมจันทร์
 
1. นายชัยรัตน์  อินธิยาย
2. นายรัฐพล  ณะศรี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรหมสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงสุวาสนา  สารพงษ์
 
1. นางสาวจิตร์วริน  นพมิตร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินแพง
 
1. นางสาวจิตร์วริน  นพมิตร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวจิตร์วริน  นพมิตร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียน 1. เด็กชายกรกช  ปรือปรัง
 
1. นางธัญพร  สมพงษ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงวารีรัตน์  อุทธาพงษ์
 
1. นางสาวจิตร์วริน  นพมิตร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  แรงรอบ
 
1. นายสุริยัน  ทุ่มแห่ว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายศุภฤกษ์  โยโส
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1. เด็กชายก้องกิดากร  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ
 
1. นางนารีรัตน์  อาจสามารถ
2. นางเบญญา  นพพิบูลย์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุตรดี
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  พรหมพิลา
 
1. นายทวีชัย  วิเศษชาติ
2. นางพุธทัยวรรณ  วิเศษชาติ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงพัชรี  พานิชรัตน์
2. เด็กชายอาทิตย์  สุมนทา
 
1. นางปณิธฑิตา  จรรยาเลิศ
2. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายสหรัฐ  เพชรบูรณ์
 
1. นายอานนท์  นามแสง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ดอกพอง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รสหอม
3. เด็กหญิงอมรารัตน์  ธรรมพร
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมคุณ
2. เด็กชายธวัชชัย  พานิช
3. เด็กชายเจษฎา  ศรีพันธ์
 
1. นายธีรชาติ  พานิช
2. นางสาววรรณภา  บุญธรรม
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงวนัสนัน  สมคณะ
2. นายอุดมศักดิ์  เสน่ห์ดี
3. นายเจนณรงค์  คำพินิจ
 
1. นายจำนงค์  ศรีกะชา
2. นายเกรียงศักดิ์  ปรือปรัง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญขาว
 
1. นายสมนึก   แก้วแย้ม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 77.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กชายพลวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นายสง่า  ผุดผา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  บุญขาว
 
1. นายนัษฎา  กาพย์ศรี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีรัง
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ดิษฐ์ผักแว่น
 
1. นายวสันต์  นามวงศ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงพัชรา  รุ่งเรือง
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพชะโน
 
1. นางพิณรัตน์   กุลัพบุรี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 79.91 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายศรันท์  พินสระน้อย
 
1. นายบุญ  โจมสติ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำศรี
 
1. นางนิตยา  สายชนะ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 79.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปวีณา  ทิพศร
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงแก้วกาญจน์  ผุดผา
 
1. นายสง่า  ผุดผา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตาล 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุญณะโก
 
1. นายสง่า  ผุดผา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงสุนันทา  บุญขาว
 
1. นางอัจฉราวดี  ศรีลาชัย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนรคา
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงสุพิสชา  รัตนพันธ์
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปราณี  พูลสวัสดิ์
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กชายธนพล  ตะเคียนราม
 
1. นางนาดี  วรวิรัช
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงพัชราภร  วงพินิจ
 
1. นายเทียบ  คำเสียง
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงภัสสร  บุญขาว
 
1. นางธนียา  วิเชียร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชลิตา  รุ่งเรือง
 
1. นางกัญจน์ณภัทร  ประวาฬ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงกาญดา  บุญขาว
2. เด็กชายธนพล  ตะเคียนราม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ประชุมวงศ์
4. เด็กหญิงมลฒิการต์  บุญขาว
5. เด็กหญิงศิริพร  รัตนา
6. เด็กหญิงสุธิดา  พรมสุภะ
7. เด็กหญิงสุนันทา  บุญขาว
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำศรี
9. เด็กหญิงเสาวนีย์  บุญขาว
 
1. นางนิตยา  สายชนะ
2. นางพิณรัตน์   กุลัพบุรี
3. นายวสันต์  นามวงศ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกัลยา  พรมนะรี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วบริบัติ
3. เด็กชายฐานันดร  วงศ์พินิจ
4. เด็กหญิงธัญพร  เรืองรักษ์
5. เด็กหญิงธิดาพร  สุวันชัย
6. เด็กหญิงพิลาวัลย์  ทองพิลา
7. เด็กหญิงศศิภา  ผามณี
8. เด็กชายศักดิ์ดา  ตีประโคน
9. เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยแสง
 
1. นายสวัสดิ์  ใจโชติ
2. นายสุพัฒน์  ติละบาล
3. นางโสพิน  เนียมจิตร
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขว 1. เด็กหญิงกาญดา  บุญขาว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญขาว
3. เด็กชายจีรัฐติกุล  อ่อนคำ
4. เด็กชายธนพล  ตะเคียนราม
5. เด็กชายธนวินท์  บุญขาว
6. เด็กหญิงปิยรัตน์  ดิษฐ์ผักแว่น
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ประชุมวงศ์
8. เด็กหญิงมลฒิการต์  บุญขาว
9. เด็กหญิงศิริพร  รัตนา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพชะโน
11. เด็กหญิงสุธิดา  พรมสุภะ
12. เด็กหญิงสุนันทา  บุญขาว
13. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญขาว
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำศรี
15. เด็กหญิงเสาวนีย์  บุญขาว
 
1. นางนาดี  วรวิรัช
2. นายวสันต์  นามวงศ์
3. นางวัชรี  แก้วแย้ม
4. นายสมนึก   แก้วแย้ม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายธนพล  พงษ์วิเศษ
2. เด็กหญิงนราพร  ขันทอง
3. เด็กหญิงนัฐวุฒิ  แก้วดวงดี
4. เด็กหญิงบัวผัน  ต่อคุณ
5. เด็กชายรุ่งอรุณ  ต่อคุณ
6. เด็กหญิงศิริณภา  สาใจ
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์ทอง
8. เด็กหญิงสิริพงษ์  มะณีนวล
9. เด็กหญิงอาริยา  คำร้อย
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีกะชา
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สำเภา
12. เด็กหญิงเบญนภา  ปัญหา
13. เด็กหญิงเพ็ญ  ทองใส
14. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ดวงราช
15. เด็กชายเรืองศักดิ์  ศรีสุข
 
1. นางกนกมณี  ศรีปัตเนตร
2. นางทนงค์ศิลป์  วงษ์นิล
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง    
105 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. นายกฤษฎา  กันยาโพธฺ์
2. นายณัฐวุฒิ  วิเศษพงษ์
3. เด็กหญิงณัทมน  พงษ์สุระ
4. นายปราโมทย์  อุปมัย
5. นายวุฒิพงษ์  สรงแก้ว
6. นายสนธยา  นาแพง
7. นายสิทธิพร  วิเศษพงษ์
8. เด็กชายสิริวัฒน์  พงษ์สุระ
9. นายอนิรุต  วิจิตร
10. นายอุเทน  บุรกรณ์
11. นายโยธา  ใจหวัง
 
1. นางสาวรุจิเรศ  แสงมาศ
2. นางวิจิตรา  นพมิตร
3. นายเกษมชัย  คำแพง
4. นายเผด็จ  ศรีเมือง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพ็ชวรรณ์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ปรือปรัง
3. เด็กหญิงชรัญดา  แพงมาก
4. เด็กหญิงชลธิชา  สารพงษ์
5. เด็กหญิงชลภัทร  เรือนรส
6. เด็กชายณัฐพล  สิทธิศร
7. เด็กหญิงณิชา  ปรือปรัง
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกษหอม
9. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรัพย์กร
10. เด็กหญิงภาวิณี  นวลแสง
11. เด็กหญิงมุธิตา  อ่อนคำ
12. เด็กหญิงรัชนีกร  ดอกพวง
13. เด็กหญิงรัตนษา  นาคท้วม
14. เด็กหญิงศิริลักษ์  บุญรักษ์
15. เด็กชายศุภเสก  เรียมทอง
16. เด็กหญิงสาวิตรี  ขุขันธิน
17. เด็กชายสุประดิษฐ์  ทองแพรว
18. เด็กหญิงสุวัฒนเกษ   บุตะเคียน
19. เด็กชายอนุวัฒน์  ทองแพรว
20. เด็กหญิงอุบล  ศรีสิงห์
21. เด็กหญิงเย็นจิตร  พลภักดี
 
1. นายชนาวี  ดลรุ้ง
2. นางบุญเจือ  คำสวรรค์
3. นายพิไลพรรณ  ดลรุ้ง
4. นางสาวศิรินภา  วรยาน
5. นางสาวเกตน์นิภา  ปทุมรัตน์
6. นางสาวเบญจวรรณ  สุภารัตน์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วดวงดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปรารภ
3. เด็กหญิงจรรยา  สาใจ
4. เด็กหญิงจันจิราพร  ไก่แก้ว
5. เด็กหญิงจิราพร  นิยาย
6. เด็กชายชัชวาล  ระหวัง
7. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ธงชัย
8. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชยสิทธิ์
9. เด็กหญิงประภัสรา  ไชยสิทธิ์
10. เด็กหญิงพรมรี  คำสิงห์
11. เด็กชายมงคล  ปรารภ
12. เด็กชายวชิรเดช  จันลา
13. เด็กหญิงวิลาวรรณ  น้ำคำ
14. เด็กชายสมาน  โคนาบาล
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ตอนสี
16. เด็กหญิงสุดาพัท  ประชุม
17. เด็กหญิงสุนิตา  หอมจันทร์
18. เด็กหญิงสุนิสา  ถาวงศ์
19. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประชุม
20. เด็กหญิงอุทานี  สบาย
21. เด็กชายเทอดศักดิ์  อินทร์คำ
 
1. นางกนกมณี  ศรีปัตเนตร
2. นางทนงค์ศิลป์  วงษ์นิล
 
108 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงกันลิยา  เกษมงคล
3. นายกิตติฤทธิ์  บานชื่น
4. นายกิตติศักดิ์  ทองจันทร์
5. นายกิติพงษ์  มุ่งหมาย
6. เด็กชายจินกร  ฤหาร
7. เด็กหญิงณัฐริยา  สมจิตร
8. เด็กชายธนกฤต  บุตรงาม
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสงบุญ
10. เด็กหญิงนิสา  ย่อทอง
11. นางสาวน้ำเพชร  กองทรัพย์
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปัญญางาม
13. เด็กชายพงศธร  อินทร์ธิสุทธิ์
14. นายพรเทพ  ทองพา
15. เด็กหญิงพิชญาพร  บัวงาม
16. เด็กหญิงวนาลี  คำเสียง
17. นายวัชรินทร์  ตนฉลาด
18. นางสาววิชุดา  ผิวขาว
19. นายวิทยา  อินหอม
20. นายวุฒิศักดิ์  แก้วอาสา
21. เด็กหญิงสมนึก  มากมูล
22. เด็กหญิงสุชาญญา  ตะเคียนจันทร์
23. นางสาวสุดารัตน์  เผือกภู่
24. นางสาวสุภา  ใสสาร
25. นายสุรวุฒิ  อายุวงศ์
26. นายสุรวุฒิ  มะปรางค์
27. นายสุริยา  กอกหวาน
28. นายสุริยา  สายสิน
29. เด็กหญิงสุลิตา  ใสสาร
30. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สีดา
31. นายอนิวัฒน์  อินทนู
32. นายอนุรักษ์  พันทอง
33. นายอนุวัฒน์  ขวัญทวี
34. นางสาวอมรรัตน์  แป้นจันทร์
35. นายอรรถพล  พงษ์สุวรรณ
36. นางสาวอรอุสา  ทองจันทร์
37. นางสาวอรัญญา  ไอแรม
38. นางสาวเพียงขวัญ  พงษ์ธนู
 
1. นางกาญจนา  กาบทอง
2. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
3. นางนิตยา  แก้วบัวสา
4. นางรัชนีกรณ์  การะเกษ
5. นางรุ่งลาวัลย์  กลิ่นหอม
6. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
7. นายสุนทร  ประมวล
8. นายอนุชิต  ดวงอินทร์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
 
1. นางสำรวย  มุขขันธ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายสนธยา  ดอกประโคน
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงมณธิรา   นาคศรี
 
1. นายธณานพธ์   จันทร์สำโรง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำแมด 1. เด็กหญิงอาทิตติยาภรณ์    ธรรมบุตร
 
1. นายวันชัย   พันธุ์เปรม
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
 
1. นางสำรวย  มุขขันธ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  พิมพ์จันทร์
 
1. นางเพ็ญพรรณี  ธรรมบุตร
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นายสมคณะ  บุญทอง
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงอรทัย  วงพินิจ
 
1. นายสัจจา  สว่างภพ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นายสมคณะ  บุญทอง
 
1. นางศิริรัตน์  สัมพุทธานนท์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนวิทย์  นนทะสร
 
1. นายพีระพันธ์  มะลิรัมย์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 1. เด็กหญิงนัฐวดี  ใจศรี
 
1. นางกุลตรีญาร์  ก้านเกตุ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงพักตณันท์  ก้านเกตุ
 
1. นายพลังภณ  ก้านเกตุ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายผดุงเดช  ศรีดาพันธ์
 
1. นางวรันทร  ใจนวล
 
122 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายตะวัน  ยอดจักร
 
1. นายสัจจา  สว่างภพ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีจันทร์
 
1. นายชม  จุดาบุตร
 
124 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงสุธานี  เมืองรักษ์
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
125 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ม่วงอ่อน
3. เด็กหญิงกัลยทรรศน์  ทองดี
4. เด็กหญิงคณิตรัตน์ดา  ทองดี
5. เด็กชายจอมพล  กลีบฉวี
6. เด็กชายจิตรเทพ  ธารสอาด
7. เด็กชายชนะชัย  ทองดี
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองดี
9. เด็กชายณัฐกมล  ทองดี
10. เด็กชายณัฐพล  ทองดี
11. เด็กชายณัฐพล  ยาจิตร
12. เด็กชายธรรมจักร  สมภารเพียง
13. เด็กหญิงธิฌากรณ์  ทวีชาติ
14. เด็กหญิงนภัสพร  เขตนิมิตร
15. เด็กหญิงนิศามณี  ทองดี
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนหมั่น
17. เด็กหญิงพัชรี  คนหมั่น
18. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองดี
19. เด็กหญิงพิมพิกา  บรรณาเนตร
20. เด็กหญิงยุพา  ทองดี
21. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กอกหวาน
22. เด็กหญิงวัชรี  นาคพันธ์
23. เด็กหญิงศรีแพร  ทองดี
24. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองดี
25. เด็กชายศักดา  อุ่นไพร
26. เด็กหญิงศิริกมล  กำพล
27. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำเสียง
28. เด็กหญิงสุธิรัตน์  อักษร
29. เด็กชายสุภสัณห์  สมเพ็ชร
30. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองดี
31. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันดา
32. เด็กชายอมรเทพ  ทองดี
33. เด็กหญิงอรวรรณ  นรดี
34. เด็กชายอัครเชษฐ์  นรดี
 
1. นางกุลธิดา  มาตย์วังแสง
2. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
3. นายนเรศ  คำเสียง
4. นายประชัญ  สีทา
5. นางพิมสวัน  อนุลีจันทร์
6. นายสหสิทธิื  พงษ์สุวรรณ์
7. นายเอกชัย  คำมา
8. นางแสงดาว  ต้นกันยา
 
126 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองดี
2. เด็กหญิงกษิรา  สอนสุข
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองดี
4. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงชลลดา  สงเหล่า
6. เด็กหญิงช่อฟ้า  คำกระสัง
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองดี
8. เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
9. เด็กหญิงประทุมพร  จันดา
10. เด็กหญิงปวีชยา  สมภารเพียง
11. เด็กหญิงปิยบุตร  ทองดี
12. เด็กหญิงปิยาพัชร  โสมาบุตร
13. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  แจ้งสว่าง
14. เด็กหญิงพัชรพร  ทองดี
15. เด็กหญิงรัตติยา  ชาอินผุย
16. เด็กหญิงศิริยากร  แหวนเงิน
17. เด็กหญิงศุจินธิรา  ศักดิ์ศรี
18. เด็กชายศุภฤกษ์  สิงห์เทพ
19. เด็กหญิงสมคิด  ทองสาย
20. เด็กหญิงสิริยากร  ทองดี
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  การะเกต
22. เด็กหญิงสุทัตตา  สีสัน
23. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วคำ
24. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองดี
25. เด็กหญิงสุวพร  ทองดี
26. เด็กหญิงสุวพร  ทองดี
27. เด็กหญิงอภิญญา  อักษร
28. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรทัศน์
29. เด็กชายอุดมพร  ระยับศรี
30. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทองดี
31. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ระยับศรี
32. เด็กหญิงเก็จแก้ว  กฤษรี
33. เด็กหญิงเขมจิรา  คำเสียง
34. เด็กหญิงเจน  ทองดี
35. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีสัน
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
2. นายนเรศ  คำเสียง
3. นางสาวปนัดดา  อดกลั้น
4. นายปองวุฒิ  สมภารเพียง
5. นางสาววิไลวรรณ  พงษ์วัน
6. นายวีรสิทธิ์  อนุลีจันทร์
7. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
8. นางสาวอมรรัตน์  ขุมทอง
 
127 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายคำสิงห์  สิงหากัน
2. เด็กหญิงณัฐพร  แกมแก้ว
3. เด็กหญิงทักษพร  มันทุราช
4. เด็กชายภานุพงษ์  ภูมิพัฒน์
5. เด็กชายวรพรต  บินทุรันท์
6. เด็กหญิงสุทิตา  ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาจิตร
8. เด็กชายหัตถชัย  ปุ่มทอง
9. เด็กชายอมรเทพ  มันทุราช
10. เด็กหญิงโสริญา  ล้ำเลิศ
 
1. นางกัญญา  ทอนศรี
2. นางชนัญชิดา  นันทา
3. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
 
128 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายจักรเพชร  รดทะยงค์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ไพฑูรย์
3. เด็กชายตะวัน  อาจภักดี
4. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีนาค
5. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นแก้ว
6. เด็กหญิงศิครินทร์  การะเกษ
7. เด็กชายสิทธิกร  ระหาร
8. เด็กหญิงอริศรา  เจริญจิตร
9. เด็กหญิงเนตรนภา  เบ้าทอง
10. เด็กชายไชยวัฒน์  จาดผิว
 
1. นางชนัญชิดา  นันทา
2. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
3. นางสาวอมรพรรณ  ทองคำ
 
129 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 1. เด็กหญิงจุราพร  ดอกพอง
2. เด็กหญิงปิยนุช  ทองเกิด
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  เรือนคำ
4. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเกิด
5. เด็กหญิงอินทิรา  ในทอง
6. เด็กหญิงโสรชา  จารัตน์
 
1. นางจุฑามาศ  เปนาละวัด
2. นางชลารินทร์  พิริยะพงศ์พิสิฐ
3. นางดารา  ในทอง
4. นางภัทรมัย  อุ้มอุราน
 
130 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงกัณฐีภรณ์  พิมศร
2. เด็กหญิงจินตนา  แต้มงาม
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ดาวเรือง
4. เด็กหญิงนฤมล  จันทิมาลย์
5. เด็กหญิงมินตรา  โพธิสุข
6. เด็กหญิงรัตติกาล  อุตมะ
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
2. นางสาวเกสร  รัตนพันธ์
 
131 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1. เด็กหญิงชยุตรา  บังคุณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาใส
3. เด็กหญิงปนัดดา   สมรัตน์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  แซ่ฮุย
5. เด็กหญิงรัตนมน  สีทานอก
6. เด็กหญิงสุวรรนิสา   สุระชาติ
 
1. นายยอดรัก  ธรรมกิจ
2. นายสมพร  ยอดจักร
3. นายอำพล  ศรีปัญญา
4. นางเพ็ญศรี  มีประเสริฐ
 
132 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงจันทร์ฐิมาธร  พงษ์สุวรรณ์ฺ
2. เด็กหญิงนนทิยา  รมพึง
3. เด็กหญิงพรสุดา  ยอดเพชร
4. เด็กหญิงมนิตา  สว่างภพ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีระษา
6. เด็กหญิงสาลีรัตน์  ใจมนต์
7. เด็กหญิงสุวรรณี  มะโน
8. เด็กหญิงอรุณี  สว่างภพ
 
1. นางสุภาพร  อ่อนจงไกร
2. นางอรอุมา  พลอยไทย
 
133 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงกัญจนพร  สารัก
2. เด็กชายก้องสกุล  เสนคราม
3. เด็กหญิงจิรนันท์  กล้าสงคราม
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเยี่ยม
5. เด็กชายทรงสิทธิ์  มณีจันทร์
6. เด็กหญิงทิชากร  ดวงมณี
7. เด็กหญิงทิพยากรณ์  สูงสุด
8. เด็กหญิงปรียานุช  ดีถุง
9. เด็กชายปรเมษฐ์  วงศรีเทพ
10. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุญร่วม
11. เด็กหญิงพรรณภษา  ไพรบึง
12. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญร่วม
13. เด็กหญิงรชพร  พุฒิประภาส
14. เด็กชายวสุพล  อินพานิช
15. เด็กหญิงสุธียา  เบ้าทอง
16. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสม
 
1. นายทองลา  บังเอิญ
2. นางนิยมภรณ์  เหล็กเพชร
3. นางภัทราพร  พุฒิประภาส
4. นางสนอง  ศรีทอง
5. นางสมใจ  เอื้อธนาคม
 
134 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. นายกาย  สุพรรณ์
2. นางสาวจารุภา  ไชยโชติ
3. นางสาวประยงค์  ไชยโชติ
4. นางสาวปิ่นนภา  ศึกษา
5. เด็กชายพรรณกร  มนทอง
6. นางสาววรรณฤดี  สุพรรณ์
7. นางสาววรรณวิภา  สุพรรณ์
8. เด็กชายวรวุฒิ  จงหาญ
9. นางสาววิลาสินี  สุภาพ
10. เด็กชายวีรภัทร  สุภาพ
11. นางสาววีรยา  มะปรางค์
12. นางสาวศิริฉัรต  สุภาพ
13. นางสาวสุชาวดี  สุภาพ
14. นางสาวเจนจิรา  ธรรมคุณ
15. นางสาวเบญญา  ไชยโชติ
16. นางสาวโสภา  สุพรรณ์
 
1. นายกนกวรรณ  ทองดา
2. นางสาวจิราพร  พันแก่น
3. นายบุญฑริกา  สารโท
4. นายวิศนุกรณ์  บุตรวัง
5. นางสาวเกตุกาญจน์  ชนะดวงใจ
 
135 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายพงไพร  พรมบุญ
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  พันงาม
3. เด็กชายวาที  ณ อุบล
4. เด็กชายศรันท์  พินสระน้อย
5. เด็กชายสาทิศ  ณ อุบล
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นายศรีสุวรรณรัตน์  อาจอินทร์
 
136 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  สุปัตติ
 
1. นางทองริด  แสนทวีสุข
2. นางประภา  บุตรวงษ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีระพล  ประชุมวงศ์
2. เด็กชายวีระชัย  ทวี
3. เด็กชายสรชัช  วงษ์พินิจ
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายชนินทร์  คำกลอน
2. เด็กชายบุญศรี  ไชยา
3. เด็กชายมานพ  รังษี
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กชายชนะศักดิ์  มูลจัด
2. เด็กชายพงษ์เทพ  แสงพงษ์
3. เด็กชายอนุชา  จาตูม
 
1. นายดวงเดือน  โยธี
2. นางศักดิ์ศรี  ถูกศรี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายธีระพงษ์  สารพันธ์
2. เด็กชายสมคิด  ศรีมาศ
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  อินทสอน
 
1. นายพรภิรมย์  รัตนะ
2. นางวลีรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สมร
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปราศรัย
3. เด็กหญิงวนิดา  โสมหาว
4. เด็กหญิงวรากรณ์  สุขเฉลิม
5. เด็กหญิงศศินา  เนียมงาม
6. เด็กหญิงศิริมา  สมร
 
1. นางกัญญา  ทอนศรี
2. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
3. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงสุภัสตรา  ราศี
3. เด็กหญิงอนัญญา  งามใส
4. เด็กหญิงเกสร  ยิ่งหาญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองพา
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  มงคลสาร
 
1. นางกัญญา  ทอนศรี
2. นางวรัตม์ชนันตร์  รัตนพันธ์
3. นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สายบุตร
2. เด็กหญิงชุลีพร  หงส์ศิริ
3. เด็กหญิงอรยา  หนองฮี
 
1. นางกัลยาณี  มั่งคั่ง
2. นางเบญจวรรณ  กอกหวาน
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. เด็กหญิงพรธิกา  บุญทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  ปรือปรัก
3. เด็กหญิงศรีสุดา  ปรือปรัง
 
1. นายทนง  ยืนตน
2. นางอามร  ยืนตน
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กหญิงจิราพร  ประดี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีกะชา
3. เด็กหญิงเบญนภา  ปัญหา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โคนาบาล
2. นางวิสิทธิ์  สารทอง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์ศิลา
2. เด็กหญิงนัทติยา  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงเกวลี  แก่นท้าว
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลำมะศักดิ์
2. เด็กหญิงปฏิมากร  กรัดภิบาล
3. เด็กหญิงสุจิณณา  สายพฤกษ์
 
1. นางดวงตา  บุรินทร์
2. นางวิไลลักษณ์  เชื้อคล้ำ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหวาน 1. เด็กหญิงการะเกด  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  ไชยชาญ
3. เด็กหญิงอุมาพร  รถยัง
 
1. นางกัลยาณี  มั่งคั่ง
2. นางเบญจวรรณ  กอกหวาน
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พุฒิประภาส
2. เด็กชายรัตนอภิชัย  นิลนนท์
 
1. นางสุวิมล  กัณหา
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นัยเนตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  โยธี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บัวภา
 
1. นางจารุรินทร์  โชคเหมาะ
2. นางเพ็ชรี  อุระดา
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสาคร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุภาพร  นามบุตร
 
1. นางปริญาณี  ทองปัญญา
2. นางสุภาพร  สว่างภพ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายทีม  โยธี
2. เด็กหญิงอารียา  สายแก้ว
3. เด็กหญิงัรันติกา  ภูมิสถาน
 
1. นางพิชชานันท์  พลพงษ์พัชรกุล
2. นางวีรยาภรณ์  ศรบุญทอง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวนันทนา  ปรือปรัก
2. นางสาวอัจฉรา  ปรือปรัง
3. นางสาวเบญจรัตน์  บุญสิงห์
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีบุญเรือง
2. นางบรรจง  เสถียรสิริวิวัฒน์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระหาร
2. เด็กหญิงวรณัน  ศรีระษา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีระษา
 
1. นางญาณิศา   เถาปรัก
2. นางสุจีย์  พลภักดี
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 1. เด็กหญิงกิตติมา   กล้าเมืองกลาง
2. เด็กหญิงมินตรา    พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางวิไลลักษณ์   ประทุมวัน
2. นายสมจิตร   วรรณกางซ้าย
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญนะรา
 
1. นายธนรัตน์  สวัสดิกุล
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายณัฐพล  ย่อทอง
2. เด็กชายสิทธิเดช  ดวงอินทร์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสุธาริณี  อสิพงษ์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุพรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  สมาคม
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายกัมพล  เสดา
2. เด็กชายณัลธวัฒน์  ขุขันธิน
 
1. นางสาวชลลดา  อันภักดี
2. นางแก้วตา  เกษอินทร์
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภาพ
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงอนัญญา  สุภาพ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
3. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. นางสาวกัญญาฉัตร  สุภาพ
2. นายณัฐพร  สุภาพ
 
1. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
2. นายสถานพงษ์  ไชยโชติ
3. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายศักดิ์มงคล  สีทา
2. เด็กชายเมคิณ  ภาวัง
 
1. นางสาวณิษา  บุญเพ็ง
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุตะเคียน
2. เด็กชายเรวัตร  ศิริมาศ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  จิตต์ภักดี
2. นายสุริยะ  สมพร
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  พลสิม
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  คุชิตา
 
1. นายนิกร  เชิญบ่อแก
2. นายสมศักดิ์  อุดร
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เสาศิลา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทหอม
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นายสมาน  พุทธวงค์
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายดุษฎี  สีดาชาติ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  โคณบาล
 
1. นางศุภสินี  ศรีโพนดวน
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะกงวิทยา 1. เด็กชายยศอนันท์  ตอนศรี
2. เด็กหญิงอังกอ  ซุยซวง
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ผิวทอง
 
1. นางสุรัดดา  ตอนศรี
2. นางสาวเสาวณีย์  สาใจ
 
168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญมา
2. เด็กหญิงชนาภา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอภิรักษ์  วงศ์จันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  คำเสียง
2. เด็กชายชานนท์  สุระ
3. เด็กชายวัลลพ  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายกันกวี  บุญเครือ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ผิวขาว
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไกรราม
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธีรภัทร  เสนาะศัพท์
 
1. นางหสต์กมล  ดวงมณี
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวพันทิวา  ลาคำ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงมาศ
 
1. นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช
 
1. นางสาวเพชรดาว  นิลสว่าง
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายจิตติยพล  บัวเกษ
 
1. นางสาวพันทิวา  ลาคำ
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเปียง 1. เด็กหญิงกัลยา   เข็มทอง
 
1. นางดาวรัตน์   สำแดงภัย
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกานมาดา  พรมมินทร์
 
1. นางหสต์กมล  ดวงมณี
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนปะคำ
 
1. นางอำพร  วิเศษพงษ์
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงภัทรกุล  ทูลประโคน
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  สาคร
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลม 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  อ่อนสะอาด
 
1. นางอัมพวัลย์  พึ่งกิจ
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใจดี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นเมือง
2. เด็กหญิงคำนวน  อินโสภา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  จาตูม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีลาชัย
5. เด็กชายสถาพร  คงยะมาศ
 
1. นางอุรา  ทูลประโคน
2. นายเอกสิทธิ์  ศรีเมือง
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงประภัสสร  รักพุทรา
 
1. นางแตงอ่อน  จันทร
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงพัชริดา  สร้อยสนธ์
 
1. นางทิพย์วรินธร  เหอ
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงเกศกนก  บุญขวาง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1. เด็กหญิงทอฝัน  เทพนา
2. เด็กหญิงปิยะพร  สมร
 
1. นางสาวกัลยา  บุตรดาห์
2. นางฐิติพันธ์  สอนพูด
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ทิพย์พรม
 
1. นางธัญมน  ศรีงามฉ่ำ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  จันทเขต
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ไชยโพธิ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ย่อทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เยาวมาลย์
4. เด็กชายธนภร  บาลชื่น
5. เด็กชายสุขสรรค์  คำขาว
6. เด็กชายอภิรักษ์  เตียเปิ้ล
 
1. นายจำเนียร  ศรีระษา
2. นางสมจิตร  เหมือนวงษ์ธรรม
3. นางสมพร  โรหิตาภิรมย์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 1. เด็กชายชินวัตร  ทองดี
2. เด็กชายธงชัย  โสริยาตร
3. เด็กชายธนพล  ไชยภา
4. เด็กชายธวัชชัย  สีสัน
5. เด็กชายภานุวัตน์  จันดา
6. เด็กชายสมพร  เวรนอก
 
1. นายประเทือง  ราศรี
2. นายสุเทียน  พรมมะลิ
3. นายอำนาจ  บุตรดี
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กชายนิรุต  ตองเนตร
2. เด็กชายประสิทธิ์  กระโพธิ์
3. เด็กชายพนาเวช  สังขาร
4. เด็กชายพิษณุ  นรสิงห์
5. เด็กชายวิทยา  กุลวุฒิ
6. เด็กชายสมเกียรติ  พันขันธ์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ระวัง
8. เด็กชายเอกชัย  ตองเนตร
 
1. นายวนาสันต์  ท่าหาญ
2. นายสุริยา  แก้ววงศา
3. นายอานนท์  นามแสง
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงขวัญชนก  กัญฑา
2. เด็กหญิงคะริตา  ปานขาว
3. เด็กชายชาญณรงค์  สิงห์โคตร
4. เด็กหญิงนวนจันทร์  บุญรอด
5. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์พินิจ
6. เด็กหญิงวัลภา  วิทยา
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  เพียรจำ
8. เด็กหญิงหัตถพันธ์  งามเลิศ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  คำกลอน
10. เด็กหญิงเฟื่องลดา  บุญนรา
 
1. นางธัญวรัตม์  ปานขาว
2. นางพิกุล  ดวนใหญ่
3. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอังกุล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองเย็น
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุระ
3. เด็กหญิงจณิสตา  หงษ์โสภา
4. เด็กชายจิรโชติ  มันทราช
5. เด็กชายดำรงศักดิ์  ประชุมวงศ์
6. เด็กชายธวัชชัย  ระหาร
7. เด็กหญิงศิริพร  สิงหะ
8. เด็กหญิงสุพิชฌา  แซ่โค้ว
9. เด็กหญิงอารียา  บุญมี
10. เด็กหญิงแพรวา  ดวงอินทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  บัวเกษ
2. นางนัดดา  ดาวเรือง
3. นางนันทวัน  กลางมณี
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกติญาณีย์  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงมาศ
3. เด็กหญิงดารณี  ทีฆา
4. เด็กหญิงวรรณพร  อักษร
5. เด็กหญิงสมฤทัย  อินทอง
 
1. นางสาวกุลนันทน์  วงศ์ไธสง
2. นายสุภาพ  ประมวล
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  ใจดี
2. เด็กหญิงพรนภา  ระหาร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ใบแสง
 
1. นางญาณิศา   เถาปรัก
2. นางดาวรุ่ง  สมบัติกำไร
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงนิตยา  อัคบุตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขศรี
3. เด็กหญิงเรณู  เกตุสุพงษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
2. นางอริสรา  บุญคง
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิลาชัย
2. เด็กหญิงนันท์ภัส  พลภักดี
3. เด็กหญิงศรีสุดา  ไชยศรีษะ
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  ประวัติพงษ์
2. นางพิมพ์พร  ตีกามล
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงรัตนา  คลังชำนาญ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มุ่งส่วนกลาง
3. เด็กหญิงอรทัย  วังชัย
 
1. นางสาวพวงทอง  พุ่มพวง
2. นางรำพึง   ร่วมทรัพย์
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พะเนตรัมย์
2. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีรัง
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  สว่างภพ
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายณัฐพล  โท้ทอง
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  พงษ์วัน
 
1. นายภานุพงศ์  สมบัล
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 1. เด็กชายยุทธนา  วิจิตรวีรขะจี
2. เด็กชายวีระ  โยธิคา
 
1. นายคณาพิบูลย์  พุ่มสถิตย์
2. นายทอน  วิลา
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ปราบเสียง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญขาว
 
1. นางสาวคำปอง   วงษาหมั่น
2. นางปุณยนุช  ศิริศุภกรกุล
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือคัน 1. นางสาวชุติมา  ปรือปรัก
2. นางสาวอรดา  วงษ์ขันธ์
 
1. สิบเอกพิทยา  แพงอก
2. นางเลี่ยมนภา  พลภักดี
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรางสวาย 1. เด็กหญิงสุนิสา  เจรจา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เพ็ญจันทร์
 
1. นางญาณิศา   เถาปรัก
2. นางสุภาพร   หอมคำ
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อุดร
 
1. นายประดิษฐ   เหลี่ยมทอง
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  โกรัมย์
 
1. นายเจตพล  อักษร
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล    
206 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเค็ง 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  มาศรี
 
1. นางกนกมณี  ศรีปัตเนตร
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล    
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายปรีชา  จันทร์สุข
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
 
209 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 1. เด็กชายศราวุฒิ  โยธี
 
1. นายประสบผล  บุญโย
 
210 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแทรง 1. เด็กชายสมยศ  ศรียัณ
 
1. นายชม   จุดาบุตร
 
211 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล    
212 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายบารมี  ศรีเลิศ
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
 
213 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ถานุ
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงกิริยาณี  ใยพงษ์
5. เด็กหญิงจันทกานต์  ผิวเรือง
6. เด็กชายจิระพงศ์  เสนาภักดิ์
7. เด็กหญิงจิรัฐฐิติกาล  ใจหวัง
8. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์ทอง
9. เด็กชายชัยวัฒน์  ทาระ
10. เด็กหญิงญานันท์  บุดดาห์
11. เด็กชายธนัญญา  สุดแสวง
12. เด็กหญิงนรากร  หลวงสนิท
13. เด็กหญิงบุณยานุช  โพคา
14. เด็กหญิงปณิตา  ละครเขตต์
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไนเลอร์
16. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  นวมศรี
17. เด็กชายพีรวิชญ์  แสงรัมย์
18. เด็กชายภูวเศรษฐ์  รศพล
19. เด็กหญิงรุ่งนิภา  แหวนวงศ์
20. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเสริม
21. เด็กชายวรเมธ  แสงรัมย์
22. เด็กชายศักดิภัทร  ธรรมศรี
23. เด็กหญิงสาธิตา  วงษ์ขันธ์
24. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์วัง
25. เด็กชายอชิรวัฒน์  ชาญพินิจ
26. เด็กหญิงอิศราภรณ์  บังคม
27. เด็กหญิงเยาวภา  จิระอานนท์
28. เด็กหญิงโชติกา  จันทรทิพย์
29. เด็กชายไตรภพ  สว่างภพ
 
1. นางสาวนภาลัย  บุตรดาห์
2. นางบัวลี  จำปาขีด
3. นายบุญมา  เสนคะ
4. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
5. นายวิทยา  นามพันธ์
6. นางสาวเพชรดาว  นิลสว่าง
 
214 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 1. เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์
 
1. นางปราณี  อดกลั้น
 
215 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะลอก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมานแพง
2. เด็กหญิงภัทธิดา  ศรีลาชัย
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงศิลา
 
1. นางวิไลวรรณ  วรญาณ
2. นางศศิวรรณ  วิรุณพันธ์
 
216 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ทิทา
2. เด็กหญิงภัทรศรี  จันทร์ิสิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยมาศ
 
1. นางวชิราพรรณ  สิทธิมวล
2. นางศุภวรรณ  ทิพบำรุง
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วิละ
 
1. นางสาวอนงศิริ  ระหาร
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายกรกต  เสกวงษา
 
1. นายสาคร  ใจเต็ม
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายวิวัฒน์  ท่อนแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  สิทธิจันทร์
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเรียม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีทอง
 
1. นางพิมพ์ใจ  นามฤทธิ์
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
223 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายอชิตพล  เสาศิลา
 
1. นางบุญเลื่อน  อินทธนู
 
224 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ทองจันทร์
 
1. นางณภัชชา  มะลิงาม
 
225 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1. เด็กชายตามตะวัน  บุญรอง
 
1. นางชัชฎาวรรณ  พอใจ
 
226 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายฉัตรมงคล  แสนจันทร์
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
 
227 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดวงทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  อุปมัย
 
228 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงเพชรา  แสงอุ่น
 
1. นางชญาภา  กิ่งรัตน์
 
229 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายพรสวรรค์  สารชาติ
2. เด็กหญิงศิริพร  ขุมเงิน
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วนิล
 
1. นางกฤตยากร  สถานพงษ์
 
230 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายวที  พรมมี
2. เด็กหญิงวิชุดา   ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงหงษ์  บุญลง
 
1. นายสง่า  อาจอินทร์
2. นางสมพร   อาจอินทร์
 
231 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. นายธีรพงศ์  ทองอินทร์
2. เด็กชายวีระพงศ์  ทองอินทร์
 
1. นางอรธณัท  แก้วกิติกรกุล
 
232 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 1. เด็กชายสุเนตร  ดิษฐประสพ
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  แพงตา
 
1. นางสาวศศิวิมล  บุตรสุพรรณ์
2. นางสาวสายฝน  ทองอินทร์
 
233 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายฉัตรมงคล  แสนจันทร์
2. เด็กชายวีระพล  คำมะเมือง
 
1. นางสาวศรีสุดารัตน์  นวลแสง
2. นางอรุณรัตน์  แสนทวีสุข
 
234 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายนครินทร์  ทองอินทร์
2. เด็กชายวิศวะ  เมืองรัตน์
 
1. นางสาวภคมน  มนทอง
2. นางแก้วตา  เกษอินทร์
 
235 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1. เด็กหญิงพัชราภา  หนองหว้า
 
1. นายจารึก  วงศ์ชัยภูมิ
2. นางผการัตน์  วงศ์ชัยภูมิ
 
236 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮ 1. เด็กหญิงจณิสตา  นามศรี
2. เด็กชายพศิน  พสุมาตร
 
1. นายทวีชัย  วิเศษชาติ
2. นายสมยศ  จันทะพันธ์
 
237 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  บุญยอม
2. เด็กชายธาราธิป  แอมโอด
 
1. นางศศิธร  ธรรมบรรเทิง
2. นางศิริรัตน์  ดอกพอง
 
238 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นายทวี  อามัสสา
2. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
239 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บัวสา
2. เด็กชายสุธินัน  มันทะราช
 
1. นางกฤติกา  เตารัตน์
2. นางอรชร  กลางมณี
 
240 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กชายกฤษฎางค์  ประมวล
2. เด็กชายดำรง  วิถี
3. เด็กชายธันวา  สุขบัวบาน
4. เด็กชายธีรกานต์  สมหมาย
5. เด็กชายวัฒนพงษ์  โสพิลา
6. เด็กชายศักดา  พงษ์วิเศษ
7. เด็กชายเขตตะวรรณ  พรรณราช
 
1. นายนิเวศน์  เข็มทอง
2. นายศักดิ์สิทธิ์  จันทเขต
3. นางสาวโฉมสุดา  ประถมบุตร
 
241 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 1. เด็กหญิงกุสุมา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงประภาวี  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงพัสดาพร  สุระ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  คำคันธา
5. เด็กหญิงอภัสรา  ดวงใจ
6. เด็กหญิงเกศมณี  ศรีมุม
7. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ม้านิล
 
1. นางวาสนา  กันหาสุข
 
242 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อสิพงษ์
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
 
243 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายจันทร์สว่าง  มั่นมะโน
 
1. นางวรรณรวี  สอนพูด
 
244 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายปฏิพล  อินธสุทธิ์
 
1. นางอรจิรา  ใจมนต์
 
245 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงเพชร
 
1. นางวราพร  บัวภา
 
246 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
 
247 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงอังคณา  โพธิ์ศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุดายงค์
 
248 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีอำนาจ
 
1. นางสาวอรดา  ธรรมเที่ยง
 
249 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
250 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เกตแก้ว
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  สาระวัน
3. เด็กหญิงธิดา  ทองแพรว
4. เด็กหญิงนพรัตน์  วิจิตรศักดิ์
5. เด็กหญิงเกตน์นิภา  พรมลา
6. เด็กหญิงแพรวา  แน่นอุดร
 
1. นางจีระพร  บุญขาว
2. นายสง่า  อาจอินทร์
3. นางสมพร   อาจอินทร์
 
251 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงชลิตา  บุตะเคียน
3. เด็กหญิงมนันญา  เทิ่งใบ
4. เด็กหญิงรัตนา  จันขาว
5. เด็กหญิงสายฝน  จันทะเสน
6. เด็กหญิงสุภาฝัน  ชุ่มจิตร
 
1. นางลัดดา  หอมจิตร
2. นายสง่า  อาจอินทร์
3. นางสาวอัยรดา  ลำดวนหอม
 
252 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเจา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ทองบาง
 
1. นายอนุสรณ์  จัตตุเรศ
 
253 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทร์ทอง
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
254 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 1. เด็กหญิงเพชรา  แสงอุ่น
 
1. นางชญาภา  กิ่งรัตน์
 
255 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงตะวัน  เข็มช่อ
 
1. นางอรทัย  ดวงธนู
 
256 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสกุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นมะโน
 
1. นางสุพัดชนี  พลหนองแวง
 
257 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมหมาย
2. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  ปัสบาล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทา
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงสุวรรณ  ฉันพินิจ
6. เด็กหญิงอติยา  อำภาว์
 
1. นายสมาภณ  จันรัมย์
2. นายสุริยะ  อะสิพงษ์
3. นางอุทัย  จันรัมย์
 
258 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายพันกร  ทองปัญญา
2. เด็กชายพิพัฒน์  พิลาสัย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ค่องอ้อย
4. เด็กชายสาทิศ  พาละคร
5. เด็กหญิงอรยา  คำมี
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์เพ็ง
7. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ขันทวัง
 
1. นางทัศรินทร์  ไขแสง
2. นางสาวรัชนู  ลูกอินทร์
3. นางเชิญพร  โนนน้อย
 
259 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์สาร
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ดวงตา
3. เด็กหญิงธิติมา  ไก่แก้ว
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ไก่แก้ว
2. นายศุภชัย  นัยเนตร
 
260 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 1. เด็กชายจักรพันธ์  แพทย์นาดี
2. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  รูปเลื่อม
3. เด็กชายวรวุฒิ  ยาจิตร
 
1. นางศุภวดี  บูรณ์เจริญ
2. นายสุรพงษ์  เวชพันธ์
 
261 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองแดง
2. เด็กชายปิยะพงษ์  เจียงแก้ว
3. เด็กชายวัชระพงษ์  วิเศษเสาร์
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร  ธรรมวัตร
 
262 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 1. เด็กชายธันวา  แสงเพ็ง
2. เด็กชายสุภาพ  มนทองหลาง
3. เด็กชายเอกชัย  ทองเต็ม
 
1. นางสาวรุ่งณภา  ดอกพอง
2. นางสาวสมนึก  รังศรี
 
263 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะกำ 1. นายจีระศักดิ์  คำแพง
2. เด็กชายณัฐพล  ปรารภ
3. เด็กชายพีระพันธ์  วันงาม
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทร์บุญ
2. นายธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ
 
264 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 1. เด็กหญิงพรชิตา  พลดงนอก
2. เด็กหญิงราตรี  เสมศรี
3. เด็กหญิงวรนุช  สายแก้ว
 
1. นายชาญชัย  ตอนศรี
2. นางสาวสายรุ้ง  ประอาง
 
265 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   ไหมทอง
2. เด็กชายอิทธิพล  สุภาพ
 
1. นายสุวิมล  กัณหา
2. นายอัครพงษ์  ศิรวงศ์สกุล
 
266 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  บุญประจำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร
 
267 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 1. เด็กชายชลธาร  โสตแก้ว
2. เด็กชายทัศนัย  มีทอง
 
1. นางสาวจริยา  ศรีหาตา
2. นางหัทยา  กุลัพบุรี
 
268 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญเฉลย
2. เด็กชายจักรกฤษ  บุญสูง
3. เด็กชายรัฐชัย  ภิรมย์จันทร์
 
1. นายมงคล  พุทธา
2. นายโสภณ  บุญช่วย
 
269 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สืบเพ็ง
2. เด็กชายสุภชัย  ไพรบึง
3. เด็กชายสุรกานต์  สาดา
 
1. นายประหยัด  ธรรมเที่ยง
 
270 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายสันติชัย  ทองปรัง
2. เด็กชายอนุชา  ประโลม
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ไพฑูรย์
 
1. นายมงคล  พุทธา
2. นายโสภณ  บุญช่วย
 
271 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กชายธนกิจ  มูลจัด
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วรสิงห์
3. เด็กชายโชคชัย  พละพร
 
1. นายดิษฐ  ทรงศรี
2. นางสมสมร  โทอุดธา