สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 44 15 7 6 66
2 บ้านกันทรารมย์ 38 8 6 5 52
3 บ้านตะเคียนราม 31 17 6 8 54
4 อนุบาลศรีประชานุกูล 30 6 7 5 43
5 บ้านปรือคัน 27 6 2 2 35
6 บ้านอาวอย 23 6 6 5 35
7 บ้านปรือใหญ่ 23 6 3 5 32
8 บ้านตาสุด 22 10 7 5 39
9 บ้านปราสาท 22 6 1 3 29
10 บ้านสวาย 21 6 4 0 31
11 บ้านตาอุด 20 6 5 3 31
12 บ้านสำโรงพลัน 18 10 5 3 33
13 บ้านแขว 18 8 3 2 29
14 จะกงวิทยา 16 6 4 4 26
15 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 16 2 2 1 20
16 บ้านป่าใต้ 16 2 0 1 18
17 บ้านปราสาทเยอ 15 7 3 7 25
18 บ้านศาลา(ปก) 15 6 3 1 24
19 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 15 5 5 2 25
20 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 15 4 6 2 25
21 บ้านสกุล 15 2 3 0 20
22 บ้านดู่ 14 9 8 2 31
23 บ้านไทร 14 6 5 6 25
24 สวัสดีวิทยา 14 5 2 3 21
25 หนองอารีพิทยา 13 12 5 6 30
26 อนุบาลไพรบึง 13 10 5 2 28
27 บ้านหนองแวง 13 9 7 9 29
28 บ้านห้วยตามอญ 13 7 3 0 23
29 บ้านโคกใหญ่ 12 7 8 2 27
30 กระต่ายด่อนวิทยา 12 6 2 6 20
31 บ้านบึงกระโพธิ์ 12 2 2 3 16
32 บ้านจันลม 11 14 6 9 31
33 บ้านโคกตาล 11 13 8 9 32
34 บ้านชำแระกลาง 11 4 4 4 19
35 บ้านใจดี 11 3 4 1 18
36 บ้านละลม 10 13 3 8 26
37 บ้านแทรง 10 8 4 3 22
38 บ้านสะเดาใหญ่ 10 7 5 4 22
39 บ้านไพรพัฒนา 10 4 4 1 18
40 บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 10 4 3 3 17
41 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 10 4 2 0 16
42 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 10 0 3 5 13
43 บ้านเหล็ก 9 12 5 6 26
44 บ้านโคกสูง 9 9 4 1 22
45 บ้านพรหมเจริญ 9 9 0 5 18
46 บ้านขี้นาค 9 8 7 3 24
47 บ้านสำโรงตาเจ็น 9 8 4 6 21
48 บ้านดินแดง 9 6 0 2 15
49 บ้านหนองระเยียว 9 4 1 2 14
50 บ้านนาตราว 9 3 4 4 16
51 บ้านกะกำ 9 3 2 2 14
52 บ้านดอนหลี่ 9 2 5 4 16
53 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 9 2 2 1 13
54 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 9 2 1 1 12
55 อนุบาลปรางค์กู่ 8 4 2 4 14
56 บ้านเกาะกระโพธิ์ 8 3 1 2 12
57 บ้านบัลลังก์ 8 2 2 0 12
58 บ้านระกา 8 1 3 2 12
59 บ้านธาตุพิทยาคม 8 0 5 2 13
60 ศรีสะอาดวิทยาคม 8 0 2 8 10
61 บ้านเค็ง 7 5 3 4 15
62 บ้านอังกุล 7 5 2 1 14
63 บ้านแซรสะโบว 7 4 7 7 18
64 ขุขันธ์วิทยา 7 2 3 2 12
65 บ้านเรียม 7 1 0 1 8
66 ชุมชนบ้านหัวเสือ 6 3 6 6 15
67 บ้านหนองเชียงทูน 6 3 1 3 10
68 บ้านสมอ 6 3 1 0 10
69 บ้านทุ่งศักดิ์ 6 2 2 0 10
70 บ้านโพงกอก 6 1 1 0 8
71 บ้านทะลอก 6 0 1 2 7
72 บ้านไฮเลิง 6 0 1 2 7
73 บ้านสร้างใหญ่ 6 0 0 2 6
74 บ้านคูสี่แจ 6 0 0 0 6
75 บ้านโสน 5 7 5 2 17
76 บ้านบ่อ 5 6 6 1 17
77 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 5 6 2 4 13
78 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 5 5 0 2 10
79 วนาสวรรค์ 5 3 2 3 10
80 บ้านคะนาสามัคคี 5 3 1 0 9
81 บ้านไฮ 5 2 3 0 10
82 บ้านดองดึง 5 2 2 2 9
83 บ้านละเบิกตาฮีง 5 1 0 2 6
84 บ้านเปี่ยมตะลวก 5 1 0 0 6
85 บ้านสมบูรณ์ 5 0 1 1 6
86 บ้านผือ 4 8 4 6 16
87 บ้านกันจาน 4 4 4 3 12
88 อนุบาลภูสิงห์ 4 4 3 2 11
89 บ้านตรางสวาย 4 3 3 1 10
90 บ้านแซรไปร 4 3 3 1 10
91 บ้านกันตรวจ 4 3 0 0 7
92 บ้านตูม 4 2 6 2 12
93 บ้านหนองกาด 4 2 3 0 9
94 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 4 2 3 0 9
95 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 4 2 2 2 8
96 บ้านนาก๊อก 4 2 1 0 7
97 บ้านศาลาประปุน 4 2 0 2 6
98 บ้านคอกหนองไพร 4 2 0 1 6
99 บ้านติ้ว 4 2 0 1 6
100 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 4 1 1 0 6
101 บ้านขามหนองครอง 4 0 1 0 5
102 บ้านโพธิ์สามัคคี 4 0 1 0 5
103 บ้านกฤษณา 3 7 6 0 16
104 บ้านกอกหวาน 3 7 4 1 14
105 บ้านเขวิก 3 7 3 1 13
106 บ้านกำแมด 3 6 5 1 14
107 บ้านตาโสม 3 6 1 0 10
108 บ้านปะอุง 3 5 2 1 10
109 บ้านภูมิศาลา 3 5 1 5 9
110 บ้านโพนปลัด 3 4 3 0 10
111 บ้านมะขาม 3 3 0 1 6
112 บ้านสนาย 3 3 0 0 6
113 บ้านปราสาทกวางขาว 3 2 1 0 6
114 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 3 2 0 1 5
115 วัดไพรบึงวิทยา 3 2 0 0 5
116 บ้านอาลัย 3 1 1 4 5
117 บ้านดองกำเม็ด 3 1 1 1 5
118 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 3 1 0 2 4
119 บ้านกันแตสระรุน 3 1 0 1 4
120 บ้านขามฆ้อง 3 0 2 0 5
121 บ้านคลองเพชรสวาย 3 0 0 2 3
122 บ้านกะดึ 3 0 0 1 3
123 บ้านหนองคล้า 3 0 0 0 3
124 บ้านตาเจา 2 7 3 0 12
125 สวงษ์พัฒนศึกษา 2 4 2 2 8
126 บ้านท่าคอยนาง 2 4 0 2 6
127 บ้านหนองคูอาวอย 2 3 4 1 9
128 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 2 3 2 0 7
129 บ้านกุดปราสาท 2 3 1 1 6
130 บ้านชำแระ 2 2 2 1 6
131 บ้านตะเภา 2 2 2 0 6
132 บ้านขอนแต้ 2 2 1 0 5
133 บ้านตรอย 2 2 1 0 5
134 บ้านมะขามภูมิ 2 2 0 2 4
135 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 2 2 0 0 4
136 นิคม 1 2 1 2 0 5
137 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 2 1 1 0 4
138 บ้านสะเดาน้อย 2 1 1 0 4
139 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 2 1 0 1 3
140 บ้านโพง 2 1 0 0 3
141 บ้านโป่ง(พบ) 2 0 2 2 4
142 บ้านหนองระนาม 2 0 1 5 3
143 บ้านบัวบก 2 0 1 1 3
144 ทับทิมสยาม 06 2 0 1 0 3
145 บ้านตะเคียนบังอีง 2 0 1 0 3
146 บ้านไม้แก่น 2 0 0 1 2
147 บ้านสระบานสามัคคี 2 0 0 0 2
148 วัดเขียน 2 0 0 0 2
149 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
150 บ้านตาจวน 2 0 0 0 2
151 บ้านสำโรง 2 0 0 0 2
152 บ้านพอก 1 5 0 0 6
153 บ้านหนองบัวตาคง 1 3 1 3 5
154 บ้านเริงรมย์ 1 3 0 1 4
155 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 1 3 0 1 4
156 บ้านโนนดั่ง 1 3 0 0 4
157 บ้านห้วยสระภูมิ 1 2 2 1 5
158 บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร 1 2 2 0 5
159 บ้านหนองเพดาน 1 2 1 2 4
160 บ้านขามทับขอน 1 2 1 2 4
161 บ้านนกยูง(อสพป.30) 1 2 0 2 3
162 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 1 2 0 0 3
163 บ้านตาเปียง 1 1 3 4 5
164 บ้านสวายสนิท 1 1 3 2 5
165 บ้านเรือทองคลองคำ 1 1 2 0 4
166 บ้านสวาย-สนวน 1 1 1 1 3
167 บ้านทำนบ 1 1 1 1 3
168 บ้านคล้อโคกกว้าง 1 1 0 1 2
169 บ้านแดง 1 1 0 1 2
170 บ้านบ่อทอง 1 1 0 0 2
171 บ้านคำเผือ 1 1 0 0 2
172 บ้านพนมชัย 1 0 0 4 1
173 บ้านทุ่งหลวง 1 0 0 0 1
174 บ้านหว้า 1 0 0 0 1
175 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 0 0 0 1
176 บ้านโป่ง(ปก) 1 0 0 0 1
177 บ้านไฮน้อย 1 0 0 0 1
178 บ้านตราด 0 5 0 1 5
179 บ้านนาวา 0 4 2 0 6
180 บ้านศาลา(ภส) 0 3 3 3 6
181 บ้านหลัก 0 1 1 1 2
182 บ้านหนองพัง 0 1 1 0 2
183 บ้านโคกเพชร 0 1 1 0 2
184 บ้านสามขา 0 1 0 2 1
185 บ้านหนองอิไทย 0 1 0 1 1
186 บ้านปุดเนียม 0 1 0 0 1
187 บ้านหัวช้าง 0 1 0 0 1
188 บ้านสลักได 0 0 2 1 2
189 บ้านโนนดู่ 0 0 2 0 2
190 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 1 0 1
191 บ้านจำปานวง 0 0 0 0 0
192 บ้านกู่ 0 0 0 0 0
193 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 0
รวม 1,217 637 404 355 2,258