สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านกันทรารมย์ 38 7 5 5 50
2 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 34 13 7 6 54
3 อนุบาลศรีประชานุกูล 30 5 6 5 41
4 บ้านปรือคัน 27 6 2 2 35
5 บ้านตะเคียนราม 24 15 6 8 45
6 บ้านอาวอย 23 4 6 5 33
7 บ้านปรือใหญ่ 22 6 3 5 31
8 บ้านตาอุด 20 5 5 3 30
9 บ้านตาสุด 19 10 7 5 36
10 บ้านแขว 18 7 3 2 28
11 บ้านสำโรงพลัน 17 10 5 3 32
12 บ้านปราสาท 17 6 1 3 24
13 จะกงวิทยา 16 6 4 4 26
14 บ้านศาลา(ปก) 15 6 3 1 24
15 บ้านสวาย 15 5 4 0 24
16 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 15 4 6 2 25
17 บ้านปราสาทเยอ 14 7 3 7 24
18 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 14 2 2 1 18
19 บ้านป่าใต้ 14 1 0 1 15
20 หนองอารีพิทยา 13 12 5 6 30
21 บ้านหนองแวง 13 9 7 9 29
22 บ้านดู่ 13 7 8 2 28
23 บ้านห้วยตามอญ 13 7 3 0 23
24 กระต่ายด่อนวิทยา 12 6 2 6 20
25 บ้านไทร 12 5 5 6 22
26 สวัสดีวิทยา 12 5 2 3 19
27 บ้านโคกตาล 11 11 7 9 29
28 บ้านใจดี 11 3 4 1 18
29 บ้านละลม 10 13 3 8 26
30 บ้านแทรง 10 8 4 3 22
31 บ้านสะเดาใหญ่ 10 6 5 4 21
32 บ้านไพรพัฒนา 10 4 4 1 18
33 บ้านชำแระกลาง 10 3 4 4 17
34 บ้านบึงกระโพธิ์ 10 1 2 3 13
35 บ้านจันลม 9 13 6 9 28
36 บ้านเหล็ก 9 12 5 6 26
37 อนุบาลไพรบึง 9 9 5 2 23
38 บ้านสำโรงตาเจ็น 9 8 4 6 21
39 บ้านโคกใหญ่ 9 7 8 2 24
40 บ้านนาตราว 9 3 4 4 16
41 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 9 0 3 5 12
42 บ้านขี้นาค 8 8 6 3 22
43 บ้านพรหมเจริญ 8 6 0 5 14
44 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 8 4 5 2 17
45 บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 8 4 3 3 15
46 บ้านหนองระเยียว 8 4 1 2 13
47 บ้านเกาะกระโพธิ์ 8 3 1 2 12
48 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 8 2 2 1 12
49 บ้านระกา 8 1 3 2 12
50 บ้านธาตุพิทยาคม 8 0 5 2 13
51 ศรีสะอาดวิทยาคม 8 0 2 8 10
52 บ้านอังกุล 7 5 2 1 14
53 บ้านแซรสะโบว 7 4 7 7 18
54 บ้านเค็ง 7 4 3 4 14
55 บ้านกะกำ 7 3 2 2 12
56 บ้านดินแดง 7 3 0 2 10
57 ขุขันธ์วิทยา 7 2 3 2 12
58 บ้านบัลลังก์ 7 2 2 0 11
59 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 7 2 1 1 10
60 บ้านโคกสูง 6 7 0 1 13
61 ชุมชนบ้านหัวเสือ 6 3 6 6 15
62 อนุบาลปรางค์กู่ 6 3 2 4 11
63 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 6 3 2 0 11
64 บ้านทุ่งศักดิ์ 6 2 2 0 10
65 บ้านสกุล 6 2 2 0 10
66 บ้านสมอ 6 2 1 0 9
67 บ้านทะลอก 6 0 1 2 7
68 บ้านไฮเลิง 6 0 1 2 7
69 บ้านบ่อ 5 5 6 1 16
70 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 5 5 2 4 12
71 วนาสวรรค์ 5 3 2 3 10
72 บ้านหนองเชียงทูน 5 3 1 3 9
73 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 5 2 0 2 7
74 บ้านโพงกอก 5 1 1 0 7
75 บ้านเปี่ยมตะลวก 5 1 0 0 6
76 บ้านสร้างใหญ่ 5 0 0 2 5
77 บ้านสมบูรณ์ 5 0 0 1 5
78 บ้านโสน 4 6 5 2 15
79 บ้านกันจาน 4 4 4 3 12
80 บ้านตรางสวาย 4 3 3 1 10
81 บ้านแซรไปร 4 3 3 1 10
82 อนุบาลภูสิงห์ 4 3 2 2 9
83 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 4 2 3 0 9
84 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 4 2 2 2 8
85 บ้านคะนาสามัคคี 4 2 1 0 7
86 บ้านนาก๊อก 4 2 0 0 6
87 บ้านดอนหลี่ 4 1 4 4 9
88 บ้านไฮ 4 1 3 0 8
89 บ้านหนองกาด 4 1 3 0 8
90 บ้านละเบิกตาฮีง 4 1 0 2 5
91 บ้านขามหนองครอง 4 0 1 0 5
92 บ้านโพธิ์สามัคคี 4 0 1 0 5
93 บ้านเรียม 4 0 0 1 4
94 บ้านผือ 3 8 4 6 15
95 บ้านกำแมด 3 6 4 1 13
96 บ้านกอกหวาน 3 5 4 1 12
97 บ้านภูมิศาลา 3 5 1 5 9
98 บ้านโพนปลัด 3 4 3 0 10
99 บ้านปะอุง 3 3 2 1 8
100 บ้านมะขาม 3 3 0 1 6
101 บ้านสนาย 3 3 0 0 6
102 บ้านดองดึง 3 2 2 2 7
103 บ้านปราสาทกวางขาว 3 2 1 0 6
104 บ้านศาลาประปุน 3 2 0 2 5
105 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 3 2 0 1 5
106 บ้านติ้ว 3 2 0 1 5
107 วัดไพรบึงวิทยา 3 2 0 0 5
108 บ้านตูม 3 1 6 2 10
109 บ้านอาลัย 3 1 1 4 5
110 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 3 1 1 0 5
111 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 3 1 0 2 4
112 บ้านกันแตสระรุน 3 1 0 1 4
113 บ้านขามฆ้อง 3 0 2 0 5
114 บ้านกะดึ 3 0 0 1 3
115 บ้านกฤษณา 2 6 4 0 12
116 บ้านเขวิก 2 6 3 1 11
117 สวงษ์พัฒนศึกษา 2 4 2 2 8
118 บ้านหนองคูอาวอย 2 3 3 1 8
119 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 2 2 2 0 6
120 บ้านกุดปราสาท 2 2 1 1 5
121 บ้านตาโสม 2 2 1 0 5
122 บ้านตรอย 2 2 1 0 5
123 บ้านมะขามภูมิ 2 2 0 2 4
124 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 2 2 0 0 4
125 บ้านชำแระ 2 1 2 1 5
126 นิคม 1 2 1 2 0 5
127 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 2 1 1 0 4
128 บ้านสะเดาน้อย 2 1 1 0 4
129 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 2 1 0 1 3
130 บ้านโป่ง(พบ) 2 0 2 2 4
131 บ้านหนองระนาม 2 0 1 5 3
132 ทับทิมสยาม 06 2 0 1 0 3
133 บ้านตะเคียนบังอีง 2 0 1 0 3
134 บ้านไม้แก่น 2 0 0 1 2
135 วัดเขียน 2 0 0 0 2
136 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
137 บ้านโพง 2 0 0 0 2
138 บ้านตาจวน 2 0 0 0 2
139 บ้านสำโรง 2 0 0 0 2
140 บ้านตาเจา 1 6 3 0 10
141 บ้านพอก 1 5 0 0 6
142 บ้านหนองบัวตาคง 1 3 1 3 5
143 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 1 3 0 1 4
144 บ้านตะเภา 1 2 2 0 5
145 บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร 1 2 2 0 5
146 บ้านหนองเพดาน 1 2 1 2 4
147 บ้านขอนแต้ 1 2 1 0 4
148 บ้านนกยูง(อสพป.30) 1 2 0 2 3
149 บ้านโนนดั่ง 1 2 0 0 3
150 บ้านตาเปียง 1 1 3 4 5
151 บ้านสวายสนิท 1 1 3 2 5
152 บ้านเรือทองคลองคำ 1 1 2 0 4
153 บ้านขามทับขอน 1 1 1 2 3
154 บ้านสวาย-สนวน 1 1 1 1 3
155 บ้านดองกำเม็ด 1 1 1 1 3
156 บ้านทำนบ 1 1 1 1 3
157 บ้านคล้อโคกกว้าง 1 1 0 1 2
158 บ้านบ่อทอง 1 1 0 0 2
159 บ้านคำเผือ 1 1 0 0 2
160 บ้านบัวบก 1 0 1 1 2
161 บ้านพนมชัย 1 0 0 4 1
162 บ้านคลองเพชรสวาย 1 0 0 2 1
163 บ้านคอกหนองไพร 1 0 0 1 1
164 บ้านทุ่งหลวง 1 0 0 0 1
165 บ้านสระบานสามัคคี 1 0 0 0 1
166 บ้านคูสี่แจ 1 0 0 0 1
167 บ้านกันตรวจ 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองคล้า 1 0 0 0 1
169 บ้านหว้า 1 0 0 0 1
170 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 0 0 0 1
171 บ้านโป่ง(ปก) 1 0 0 0 1
172 บ้านไฮน้อย 1 0 0 0 1
173 บ้านนาวา 0 4 2 0 6
174 บ้านตราด 0 4 0 1 4
175 บ้านท่าคอยนาง 0 3 0 2 3
176 บ้านเริงรมย์ 0 3 0 1 3
177 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 2 0 0 2
178 บ้านศาลา(ภส) 0 1 3 3 4
179 บ้านห้วยสระภูมิ 0 1 1 1 2
180 บ้านหลัก 0 1 1 1 2
181 บ้านหนองพัง 0 1 1 0 2
182 บ้านโคกเพชร 0 1 1 0 2
183 บ้านสามขา 0 1 0 2 1
184 บ้านหนองอิไทย 0 1 0 1 1
185 บ้านแดง 0 1 0 1 1
186 บ้านปุดเนียม 0 1 0 0 1
187 บ้านหัวช้าง 0 1 0 0 1
188 บ้านสลักได 0 0 2 1 2
189 บ้านโนนดู่ 0 0 2 0 2
190 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 1 0 1
191 บ้านจำปานวง 0 0 0 0 0
192 บ้านกู่ 0 0 0 0 0
193 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 0
รวม 1,070 562 386 355 2,373