รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เป็นมงคล
 
1. นางพรนิชา  สังข์เกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงวสุนธรา  ถาวร
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ยางงาม
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชมนิ่ม
 
1. นางสุนิดา   ปิยะวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงศิริมณี  ทองคำพันธุกุล
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือแสง
 
1. นางศิวนาถ  ศรีแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. นางสาวจริญญา  จำเริญ
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงอรทัย  ศิริคง
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เกตศิริ
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงนวธิดา  เทพบุตร
2. เด็กหญิงพรรณิดา  หล้าซิว
 
1. นางจิราพร  พรหมทา
2. นายวิทยา  พรหมทา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายบุญบารมี  พาหา
 
1. นางณัฐกานต์  สุทธิ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายวชิรวุธ  อมรโรจน์วรวุฒิ
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงยุพเรศ  รัตนวัน
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถาวร
2. เด็กชายศุภณัฐ  คงพลปาน
3. เด็กชายเอกพล  นันทะพันธ์
 
1. นางฉลวย  ภาคคำ
2. นางณัฐติยา  สะเดา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงณิชกมล  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงนิตยา  ไสยศรีจันทร์
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  สีมา
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ซุยอุ้ย
2. เด็กหญิงสิรินุช  จันทร์เทพา
3. เด็กหญิงอภิรดี   วิวาห์สุข
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
2. นางอุมาพร   สุวรรณดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงลาวัลย์  โยธิคาร์
2. เด็กหญิงวิภาพร  บุตราช
3. เด็กชายสมจิตร  สุทธิษร
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายกิติชัย  ต้ายไธสง
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุภาพ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  กองไกรรัตน์
2. นายเกษม  ชัยบำรุง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุระ
2. เด็กชายไพฑูลย์  แก้วอาดิษฐ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุรวัตร์
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ภู่ทอง
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงยุพเรศ  รัตนวัน
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายพนธกร  ไชยเกตุ
2. เด็กหญิงภัทรภร  ยาตรา
3. เด็กชายวุฒิชัย  เรืองวิไลกฤตย์
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามศิริ
2. เด็กชายนันทกฤต  ศรีเกษ
3. เด็กหญิงมุทิตา  มาพบ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ไกรยสินธ์
2. เด็กหญิงรุ่งระวี   ศรีสมพร
3. เด็กหญิงสิริจันทร์   เสียงอ่อน
 
1. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
2. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  อินตะนัย
2. เด็กหญิงวรรณภา  เลิศจริยา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ตรีประโคน
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นางสาวสุรางคนา   ไชยปัญญา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายบุญทรง  เพ็งสอน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ระวังชนม์
 
1. นางนิธินาถ  เรืองนาม
2. นางหนูพิน  ธรรมนิยม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำพั้ว
2. เด็กหญิงดารารัตน์  คำพั้ว
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญตะนัย
 
1. นางขวัญตา  ไพศาล
2. นายดนัย  พันธ์ขาว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกัลยา  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงธิญาดา  ดวงธนู
3. เด็กหญิงโสภิดา  ไชยปัญญา
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีสิทธิ์
2. เด็กชายมงคล  ไชยบำรุง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  โมคศิริ
 
1. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธนากร  ศรีคำ
2. เด็กหญิงบุษบา  อินทา
 
1. นางสาวกัลยาณี  พรมวงศ์
2. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายชัยชนะ  ภาชู
2. เด็กชายโฆษิต  ภาชู
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นายสนิท  พรหมทา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กชายกฤษฎา  จำปาแก้ว
2. เด็กชายธนัสสรณ์  หลี่อินทร์
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายนครินทร์  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายภูวมินทร์  กิ่งแก้ว
 
1. นายดนัย  พันธ์ขาว
2. นายอรรถกร  มุลาลินน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายวันเฉลิม  อักษร
2. เด็กชายศิริศักดิ์  วงค์ภักดี
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางภาวนา  พรรณา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายคมกริช  มั่นจันทึก
2. เด็กชายเบญจพล  โนนน้อย
 
1. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายนพกร  ประจักษ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  ป้องกัน
 
1. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
2. นายโกวิท  สิทธิศักดิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงชลินธร  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำมา
3. เด็กหญิงปนัดดา  พันธมาศ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดวงนิล
5. เด็กชายอภิสืทธิ์  เกาะแก้ง
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
2. นายสุเทียน  การะเกต
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงนงนภัส  วงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงสุพรรษา   ถะเกิงสุข
5. เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะ
 
1. นางฉลวยศรี   ศรีกุล
2. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไทยประสงค์
2. เด็กหญิงชญาดา  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  โสพันธ์
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมลา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  มณีวงศ์
 
1. นางประอรรัตน์  โนนสูง
2. นางเพ็ญศรี  บุญหล้าพวงแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  บัวระสอน
2. เด็กหญิงมีนตรา  ประนม
3. เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  หอมดอก
4. เด็กหญิงศิริพร  เพ็งสอน
5. เด็กชายอนุวัตร  ธรรมทอง
 
1. นางอรทัย  ศิริจันทร์
2. นางอัญวีณ์  สาระฉัตรภิรมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักศรี
3. เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วิจิตร
5. เด็กหญิงศุรีพร  วดีศรีภิรมย์
 
1. นางนิธินาถ  เรืองนาม
2. นางหนูพิน  ธรรมนิยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจินตนา  เกษร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  งามแสง
3. เด็กหญิงพัชรพรรณ  เทียมไสย์
4. เด็กหญิงสายธาร  กุลอักษ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยแสง
 
1. นายชำนาญ  โสดา
2. นายอุดม  บึงไกร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นายฉัตรมงคล  รัจนัย
2. นางสาวชนาพร  สูงเนินหลง
3. เด็กหญิงนิราภร  ธรรมวัตร
4. นางสาวพิมพธา  บุญมาปัด
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ธรรมวัตร
 
1. นางอุดม   สุระโคตร
2. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงทรรศมน  ชาวประสา
2. เด็กหญิงปรียาพร  ลาภปรากฏ
3. เด็กหญิงปิยะพร  กตะศิลา
4. เด็กชายภูตะวัน  จันทาทอง
5. เด็กหญิงอนัญตญา  ทองสุทธิ์
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นางสาวเกษร  ทองดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายกมลธร   สุทาวัน
2. เด็กหญิงจันทิรา  บัวส่อง
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  แสงคำ
4. เด็กชายธนพงษ์  บุญขวาง
5. เด็กชายธีรภัทร์  คัญใหญ่
6. เด็กหญิงนิตยา  ศรีสมบัติ
7. เด็กชายพรพิทักษ์  พันธ์สำโรง
8. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  นีละพันธ์
9. เด็กหญิงมาริสา  วิชาดี
10. เด็กชายยอดรัก  อินทะลี
11. เด็กหญิงรุ้งธิดา  ลาลุน
12. เด็กหญิงวรินธรณ์  ลาลุน
13. เด็กชายศรชัย  พรมดี
14. เด็กชายศิริวัฒน์  หล้าศรี
15. เด็กหญิงสุพิญญา  โพธิ์จันทึก
16. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญเหลือง
17. เด็กหญิงอาภาพร  สังวร
18. เด็กชายอิสระ  เกตุแจ้
19. เด็กชายเกชา  แซ่เซียว
20. เด็กชายแสนชัย  แจ่มศรี
 
1. นางธันธนาภรณ์  วงศ์สรรพธิสา
2. นายนิยมชัย  ไชยมณี
3. นายพิพัฒน์พงษ์  โพธิวัฒน์
4. นางสาวพิมพ์พรรณ  วันทอง
5. นายวิรอน  นามโคตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วใสย์
2. เด็กหญิงกิตติมา  ปิยะวงศ์
3. เด็กหญิงฉัตรกมล  แก้วใสย์
4. เด็กหญิงณิศวรา  โสดา
5. เด็กชายทนงศักดิ์  โถทอง
6. เด็กชายธนพล  นนธิสอน
7. เด็กชายธนาดล  ชุมจันทร์
8. เด็กชายนที  ตามบุญ
9. เด็กชายนนธวัช  แก้วใสย์
10. เด็กหญิงนพรัตน์  ประโยชน์มี
11. เด็กชายพิสุทธิ์  แก้วใสย์
12. เด็กหญิงมิดตา  จันสุขใจ
13. เด็กชายวิชัย  สีหะวงษ์
14. เด็กชายวิทยา  แก้วใสย์
15. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไกรวิเศษ
16. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์สุธา
17. เด็กชายอัฐพล  ชุมจันทร์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วใสย์
19. เด็กหญิงอารียา  บัวบาน
20. เด็กหญิงอิงนุอร  แจ่มศรี
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วใสย์
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
3. นายสิน  ยางงาม
4. นางสาวสุภาพร  จันทา
5. นายเจนวิทย์  สุรมิตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงกรรณิกา  คำแสน
3. เด็กชายกวีศักดิ์  ชมบุญ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงท้าว
5. เด็กชายณัฐพงษ์  โททะรินทร์
6. เด็กชายธนากร  โททะรินทร์
7. เด็กชายธวัฒน์ชัย  มะเดื่อ
8. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยฤทธิ์
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชนะมารจันโท
10. เด็กชายปติกร  ประคองใจ
11. เด็กชายยุทธนา  วิเศษพงษ์
12. เด็กหญิงรัตนา  เตชะวรวงศา
13. เด็กชายวราวุฒิ  สนิทพจน์
14. เด็กชายวิทยาศักดิ์  ศรีละไมย์
15. เด็กหญิงวิภารักษ์  บูญลับ
16. เด็กชายศราวุธ  ศรีสุข
17. เด็กชายสิทธิกร  สุขจันทร์
18. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์ดี
19. เด็กชายอนุพงษ์  วงศ์สาสืบ
20. เด็กชายเกษศักดิ์  ความหมั่น
 
1. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
2. นางปิยะนันท์  สุทนต์
3. นางวาสนา  มะโนรัตน์
4. นายเกตพง  ไชยเกตุ
5. นางเพ็ญธิดา  อินทร์นอก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วงษ์หงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาริดดี
3. เด็กชายกีรติกร  ภูรินทร์
4. เด็กชายชัยชนะ  ภาชู
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้านศรี
6. เด็กหญิงดวงตะวัน  จันทร์หอม
7. เด็กชายตันติกร  ศิลารักษ์
8. เด็กชายธนากร  อุตรวิเศษ
9. เด็กชายธันยบูรณ์  พรรษา
10. เด็กชายธีรพงษ์  พลศิริ
11. เด็กชายศุภชัย  บุตรพิลา
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์คำ
13. เด็กหญิงสุภาพร  ภาเจริญ
14. เด็กชายอภิชาติ  จันคำ
15. เด็กชายอัครเดช  พรมพันห่าว
16. เด็กชายเจษฎากร  สุดสา
17. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทราษา
18. เด็กหญิงเจียระไน  อนันตสุข
19. เด็กชายโฆษิต  ภาชู
20. เด็กชายไชยวัฒน์  ไพรสี
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางมะลิ  พรหมทา
3. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
4. นายสนิท  พรหมทา
5. นางหนูจันทร์  หาดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงจีรนุช  ปูพบุญ
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์พร  แจ้งสว่าง
 
1. นางวิลาวัลย์  แจ้งสว่าง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายขวัญชัย  หลวงราช
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงศศิชา  ทองแสน
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาครินทร์
 
1. นางจารุณี  ดวงอาจ
2. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณวงษ์
2. เด็กชายภัทรพล  สมจิตร
 
1. นางธนัชพร  บุตศรี
2. นางเตือนใจ  สมสุข
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธีระพัฒน์  มนัยนิล
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ภาชู
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
2. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกัลยา  ภักสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกาญดา  ไชยโย
3. เด็กหญิงกาญนิภา  โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วสะอาด
5. เด็กหญิงบุญยอด  สุริยัน
6. เด็กหญิงปนัดดา  ลุนลา
7. เด็กหญิงพัชรี  ไชยศรี
8. เด็กหญิงพัทธมน  ขนันดูล
9. เด็กหญิงสุวัจนี   อินทร์คำ
10. เด็กหญิงเมรีย์  หลักบุญ
 
1. นายอนุวัตน์   อินทร์ตา
2. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
3. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีสัน
2. เด็กหญิงชุตินันท์  อินตา
3. เด็กหญิงทิพตยา  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเภา
5. เด็กหญิงศิริธาร  นามไพร
6. เด็กหญิงสายสุนีย์  ศรีสัญ
7. เด็กหญิงสุภาพร  สระทอง
8. เด็กหญิงสุภาวิณีย์  ศรียันต์
9. เด็กหญิงอรวรรยา  แซ่โซ่ง
10. เด็กหญิงเมฆขลา  จังอินทร์
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
2. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
3. นายเฉลียว  หลาวทอง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์มาลี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงจิตดาพร  นามวิเศษ
4. เด็กหญิงชุติมา  พันธ์ศรี
5. เด็กหญิงฐิติพร  ศิริเลิศ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใชยสัตว์
7. เด็กหญิงนิโลบล  อุทุม
8. เด็กหญิงพรธิระมน  เกษกุล
9. เด็กหญิงมานิตา  เพ็งแจ่ม
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรียงยศ
11. เด็กหญิงสิริประภา  เพ็งแจ่ม
12. เด็กหญิงอรทัย  คล่องใจ
13. เด็กหญิงอรปรียา  จันทำ
14. เด็กหญิงอาพาภรณ์  ขาวสะอาด
15. เด็กหญิงอาริสา  ศรีวิลัย
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีโนนลาน
2. นางพิกุล  คำแสน
3. นายมงคล  เทียบคุณ
4. นายสุรศักดิ์  คำแสน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวกัลยารัก  สุระโคตร
2. เด็กหญิงชุติมา  สุระโคตร
3. นางสาวถนอมขวัญ  เจริญศรี
4. นางสาวนิลาวัลย์  ลานุสัตย์
5. นางสาวปนัดดา  ภูมิบรรเจิด
6. นายปิยะพงษ์  สมทิพย์
7. นางสาวพรนภา  ธนูศร
8. นางสาวพิมพธา  บุญมาปัด
9. นางสาวลำพูน  แก้วใส
10. เด็กหญิงวนิดา  คาวี
11. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ธรรมวัตร
12. นางสาวศรวนี  ธรรมวัตร
13. นางสาวสุนิษา  มาดินดำ
14. นางสาวอรอนงค์  วงศ์งาม
15. นางสาวเพียงขวัญ   เครือแสง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   พรรษา
2. นางณัฐธิดา   กองไกรรัตน์
3. นางอุดม  สุระโคตร
4. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  ตาทอง
2. เด็กหญิงเกษวลี  มนตรีสาร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วเสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
2. นางสมบูรณ์  งามล้วน
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชัชวาล  ชุมชัย
2. เด็กหญิงสุธิพร  สมนึก
3. เด็กชายอรรถพงษ์  ใยคำ
 
1. นางจุฑาธิบดิ์  โสภากุล
2. นายดำรงศักดิ์  วงษาวดี
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เกตหนองโพธิ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มุกดาดี
 
1. นายเชวง  ผาสุก
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายณัฑนงค์  วรรณะ
2. เด็กหญิงสุรัสสา  กาลจักร
 
1. นายบุญมา  คำอุดม
2. นางสาววิชชุตา  ไชยราช
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงรุ่งไพริน  น้อยพรม
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงตติยา  เสริมทรัพย์
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นามปัญญา
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรเที่ยง
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายนภัสกร  คุณสาร
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผุดผาย
 
1. นายสมชาย  ตั้งตรง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงวิภาพร  บุตรราช
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญรัตน์
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศิริ
2. เด็กหญิงเกศินี  พงษ์วิเศษ
 
1. นางสุพรรณี  พวงยอด
2. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  โสดามรรค
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายชาคริต  กลิ่นหนู
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุษบง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกาลเวลา  หิ้งเพชร
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายนที  ขำรัตน์
2. เด็กชายนพจร  ไชยบำรุง
3. เด็กชายสรยุทธ  บัวส่อง
 
1. นายสุรัตน์  สกุณี
2. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายปฏิภัทร  ฉิมพินิจ
2. เด็กชายภูธเนศ  สมพร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ผาจีบ
 
1. นายวิจิตร  อรรคบุตร
2. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายกฤษณะ  ยตะโคตร
2. เด็กชายสุเมธ  พอใจ
3. เด็กชายอนุษา  พรหมพิลา
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
 
1. นายสุรชัย  วันทรวง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายวัชรพงษ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงกลาง
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงพินิตนันท์  ไชยนิตย์
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
 
1. นางสันติภาวี  พาลี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายวัชรพงษ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กชายณัฐพล  เขียวบุญจันทร์
 
1. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนวัน
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ชัยมงคล
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กชายธนพล  สิงห์ดง
 
1. นางพรรณวดี  โตมาก
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงเกลียวไหม  แก่นธรรม
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
2. เด็กชายณัฐพล  เขียวบุญจันทร์
3. เด็กชายทศพร  ใจดี
4. เด็กชายธาราเทพ  ยินดี
5. เด็กชายนครินทร์  พรมาย
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  ก้านเพชร
7. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
8. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
2. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
3. นายอนนท์  อนุพันธ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
2. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
3. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
5. เด็กชายลภัสรดา  กันเติม
6. เด็กชายวัชรพงษ์  แจ้งสว่าง
7. เด็กชายศรายุทธ  ประสารทอง
8. เด็กชายอนุภาพ  เทียมทอง
9. เด็กหญิงอรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
2. นายนิรันดร์  สุพรรณ์
3. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงชไมพร  สุมา
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อนุมาตร
3. เด็กชายณัฐพล  เขียวบุญจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาด
5. เด็กชายทศพร  ใจดี
6. เด็กชายธนากรณ์  ทองรอด
7. เด็กชายธาราเทพ  ยินดี
8. เด็กชายนครินทร์  พรมาย
9. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
10. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
11. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
12. เด็กหญิงศยามล   โนนสูง
13. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
14. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
15. เด็กชายโกมล  ธรรมนิยม
 
1. นางวณิชยา  บุรุษ
2. นางสันติภาวี  พาลี
3. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
4. นายสุรชัย  วันทรวง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงพินิตนันท์  ไชยนิตย์
2. เด็กชายพีระพงษ์  มูลเหล็ก
3. เด็กหญิงวรางคณา  รัตนวัน
4. เด็กหญิงวิยะดา  การะเกษ
5. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  ตุนา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงกลาง
8. เด็กหญิงเกลี่ยวไหม  แก่นธรรม
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
2. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
3. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
4. นายอุทัย  ศรีดาว
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 1. เด็กหญิงชไมพร  สุมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สะอาด
3. เด็กชายธาราเทพ  ยินดี
4. เด็กชายนครินทร์  พรมาย
5. เด็กหญิงปนัดดา  หินกล้า
6. เด็กหญิงปภัสสร  ไขแสง
7. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ปางสุข
8. เด็กหญิงศยามล   โนนสูง
9. เด็กชายศักดา  ป่องลาภ
10. เด็กชายศิรวัฒน์  กลางประพันธ์
11. เด็กชายอัครพล  ปานแก้ว
12. เด็กชายโกมล  ธรรมนิยม
 
1. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
2. นางวณิชยา  บุรุษ
3. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
4. นายสุรชัย  วันทรวง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พัดโท
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เทียรคา
3. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อ่อนปอภาร
4. เด็กชายทวีเกียรติ  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงปิยะนันท์  พูนดี
6. เด็กหญิงลภัสรดา  กันเติม
7. เด็กชายวัชรพงษ์  แจ้งสว่าง
8. เด็กชายศรายุทธ  ประสารทอง
9. เด็กหญิงสายชล  บัวขาว
10. เด็กหญิงสุธารัตน์  จินาวัลย์
11. เด็กชายอนุภาพ  เทียมทอง
12. เด็กหญิงอรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
2. นายทองตัน  อินธิปัญญา
3. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
4. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤตพร  มอญเพ็ชร
2. เด็กหญิงฐิติมา  อนุพันธ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  แพงสา
4. เด็กชายธวัชชัย  ศร๊สวัสดิ์
5. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถีเจริญ
7. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
8. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
9. เด็กชายปดิพัทธ์  แก้วสมุทร
10. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทำดีกุล
11. เด็กหญิงพรทิพย์  ก้านท้าว
12. เด็กหญิงศิวิลัย  ภาพันธ์
13. เด็กชายศุภมิตร  ปัตตานัง
14. เด็กชายสันทกฤษ  งามแสง
15. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์วรรณา
16. เด็กชายสุรศักดิ์  ลิ้มอินทรพันธุ์
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำทะเนตร์
18. เด็กหญิงหัทยา   ก้านท้าว
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  โอชา
20. เด็กหญิงอารียา  เสาศิริ
21. เด็กชายเอ  คำสาคู
 
1. นางกรรณิการ์  หาญบาง
2. นายคำสอน  สายลาม
3. นางจิราพร  จุลละศร
4. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
5. นางสมใจ  ก้อนศิลา
6. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภา  พรมศร
2. เด็กชายณัชพงษ์  สารพันธ์
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันสุกใส
4. เด็กชายทศพล  เพียงทอง
5. เด็กชายธนพล  บุญเหมาะ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  โยธิกา
7. เด็กหญิงธิพรรัตน์  ไชยเพ็ชร
8. เด็กชายธีรภัทร  สารพันธ์
9. เด็กหญิงนริสรา  สายเพชร
10. เด็กหญิงปณัดดา  อัดโท
11. เด็กหญิงปภัสสร  ใยหงษ์
12. เด็กหญิงปิยพร  ครุธนอก
13. เด็กหญิงพรลภัส  มนุกร
14. เด็กชายพัชรพล  คงยศ
15. เด็กชายวิไลศักดิ์  แย้มใย
16. เด็กชายศาสดาพงษ์  ทองคำ
17. เด็กหญิงศิริจันทร์  สอนแสง
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปัญญา
19. เด็กชายอมรฤทธิ์  สีสอด
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงขาว
21. เด็กชายไวยวุฒิ  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางชุลีพร  โพธิ์ชัย
2. นายวิรัช  บุญรอง
3. นางวีรยา  ปุณะปรุง
4. นางสมคิด   สีหนาท
5. นายสมบูรณ์  ขันโสดา
6. นางอุทัย  ทับทิม
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายทศพร  ธรรมโคตร
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. นางสาวจริญญา  จำเริญ
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นางละเอียด  นนทะวงษ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงมิดตา  จันสุขใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปิยะวงษ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายวรวุฒิ  วรรยุมา
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงมุทิตา  มาพบ
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีระพงษ์  แก้วพิลา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงราตรี  ก้านเรือง
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงชุตินันท์  อินตา
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
121 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายอภินันท์  เครือแสง
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายวีระพล  มูลเหล็ก
 
1. นายอุทัย  ศรีดาว
 
123 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สุภาพ
 
1. นางทองมี  หารไชย
 
124 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรสุดา  บุญวิไล
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
125 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกฤษดา  ปลื้มสุด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
3. เด็กหญิงกัณธิชา   เถระพันธ์
4. เด็กชายกิตติศักดิ์์  กองแก้ว
5. เด็กชายคมสัน  บริบาล
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญอินทร์
7. เด็กชายจิรเดช  พรมลา
8. เด็กหญิงจีรภิญญา  บุญมาก
9. เด็กชายชนะสิทธิ์  กองแก้ว
10. เด็กหญิงชนินนันทร์  สุตะพันธ์
11. เด็กหญิงชลธิญา  เพชรพลอย
12. เด็กชายชัชชวินทร์  โพธิวัฒน์
13. เด็กชายชุติศรณ์  สุตะพันธ์
14. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิวัฒน์
15. เด็กชายธีรยุทธ  สุจสัจจี
16. เด็กหญิงนริศรา  ครุฑจันทรึก
17. เด็กหญิงบัญจรัตน์  สุตะพันธ์
18. เด็กชายปภาวิชญ์  หงษ์อินทร์
19. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  คำมาก
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธิวัฒน์
21. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ท้วมคล้าย
22. เด็กหญิงพัณณิตา   คงชื่ื่นจิตต์
23. เด็กชายพีรยุทธ  ทองพิกุล
24. เด็กชายภานุวัฒน์  กองแก้ว
25. เด็กชายภูริทัต  ประเสริฐสี
26. เด็กชายรัชชานนท์  รัตนะวัน
27. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กองแก้ว
28. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หงษ์ทอง
29. เด็กหญิงลลิดา  สีสดดี
30. เด็กชายลิขิต  ทรัพย์นิมิตร
31. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์จำรัส
32. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังเกต
33. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
34. เด็กชายสามารถ  บุญมาก
35. เด็กหญิงสุภาวดี  กองแก้ว
36. เด็กหญิงอนันตญา  พุฒจันทร์
37. เด็กชายอนิรุจน์  สิงห์ทองคำ
38. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรศรี
39. เด็กชายอลงกรณ์  เครือแสง
40. เด็กหญิงอุบลรักษ์  รัตนวัน
 
1. นายบรรพต  โพธิ์งาม
2. นางประยูร  ลำยงหอม
3. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
4. นายพิสันต์  ศรีคำภา
5. นายสมศักดิ์  โพธิวัฒน์
6. นายสุเทพ  สุนทร
7. นางอลงกรณ์  บานเย็น
8. นางเกษร  โสภาสพ
 
126 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การะเกษ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมโสภา
3. เด็กชายจักรินทร์  โพธิวัฒน์
4. เด็กหญิงจิรนันท์  เถระพันธ์
5. เด็กหญิงจิรวรรณ  สอนละ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ตะวงษา
7. เด็กชายชลารักษ์  โทนะพันธ์
8. เด็กหญิงชลิตา  ประถม
9. เด็กชายชินพัฒน์  ธรรมโคตร
10. เด็กชายทรงพลศักดิ์  โพธิวัฒน์
11. เด็กชายธนากร  ทาระบุตร
12. เด็กหญิงธันยบูรณ์  ศรีไสย์
13. เด็กหญิงนภาพร  บุญทอง
14. เด็กหญิงนฤมล  ขันแก้ว
15. เด็กชายพงศภัค  จิตมั่น
16. เด็กหญิงพรรทิพา  พงษ์พีระ
17. เด็กหญิงพรศิริ  บุญเฮ้า
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โทนะพันธ์
19. เด็กหญิงพิมนภา  เถระพันธ์
20. เด็กชายภพชัย  เหง้าโพธิ์
21. เด็กชายภราดร  แพรวขุนทด
22. เด็กชายวชิร  รัตนวัน
23. เด็กหญิงวลีรัตน์  เหง้าโพธิ์
24. เด็กหญิงวิชุดา  คะนะมะ
25. เด็กหญิงวิชุดา  โพธิวัฒน์
26. เด็กชายศรายุธ  ลีลา
27. เด็กหญิงศิริณภา  ติละบาล
28. เด็กชายศุภลาภ  บุญชัยโย
29. เด็กชายสาธิต  กะสี
30. เด็กหญิงสุภาพร  จิตมั่น
31. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมโคตร
32. เด็กชายอนุวัฒน์  กิ่งโพธิ์
33. เด็กชายอรรตพล  คำเอี่ยม
34. เด็กชายอัครพล  มุกทา
35. เด็กชายอัฐพล  เถระพันธ์
36. เด็กชายเกรียงไกร  มีทอง
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นามเจริญ
38. เด็กหญิงเยาวภา  สมเสนาะ
39. เด็กหญิงโสภิดา  ขันแก้ว
40. เด็กชายไชยวัฒน์  วงษ์คำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
2. นายชัยมงคล  สิมมา
3. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
4. นางรัตนา  พรรณโรจน์
5. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
6. นางรุ่งทิพย์  การะเกษ
7. นางสมยงค์  ทองเลิศ
8. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
127 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กุลกัง
2. เด็กชายธนพล  แซ่จึง
3. เด็กชายธิติกร  แก้วการ
4. เด็กหญิงปิยะดา  คุโณ
5. เด็กชายภาคินทร์  พรมรัตน์
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมา
7. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์สหวิวัฒน์
8. เด็กหญิงอัญชนา  เนาว์สูงเนิน
9. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ศรีบุญโฮม
10. เด็กชายเธียรศักดิ์  มากมูล
 
1. นางศิริสุดา  เย็นสมุทร
2. นางสุวัลยา  โสพัฒน์
 
128 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกิตชนะ  เพียซุย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ไวยภานิชการ
3. เด็กชายดุษฎี  หิมะคุณ
4. เด็กชายธงชัย  ยืนยาว
5. เด็กชายนคร  สมใจ
6. เด็กหญิงนฤมล  ศิริบูรณ์
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชื้อเย็น
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นันทะชาติ
9. เด็กชายศักดิ์รินทร์  กันจะนะชุมาบูรนะ
10. เด็กหญิงอินทิรา  กาลจักร
 
1. นางสาวรจนา  ขอร่ม
2. นางอัญชลี  พลบุญ
3. นางอำพร  วังเอก
 
129 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พะวร
2. เด็กหญิงนัทธิดา  เข็มโคตร
3. เด็กหญิงนันทิดา  ใยจิต
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  สากาง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะโมทะโก
6. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงอารยา  ต้นเกษ
8. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
 
1. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
2. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
3. นางสมปอง  อุตสาหะ
4. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
130 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญจิตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ไวยภานิชการ
3. เด็กชายทศพล  ผุยอุทา
4. เด็กชายพิจักษณ์  พึ่งพุช
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชื้อเย็น
6. เด็กหญิงรุจจิรา  โพธิทิพย์ทองงาม
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นันทะชาติ
8. เด็กชายสถาพร  ศรีไตรเรือง
 
1. นายพลกฤต  ชัยสนาม
2. นางอัญชลี  พลบุญ
3. นางอำพร  วังเอก
4. นายเจริญ  บุญอุดม
 
131 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงฐิติมา  กะตะศิลาชัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีเสน
3. เด็กหญิงปรียาพร  ลาภปรากฏ
4. เด็กหญิงวิไลภรณ์  คนเที่ยง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  สมสุข
6. เด็กหญิงสุรภา  สีเสน
 
1. นางทัศนีย์  โพธิ์งาม
2. นายสมพร  สมสุข
3. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
4. นางเอ็มอร  พุมมา
 
132 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกุลนิภา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุษบา  อินทา
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  พันธุ์ขาว
4. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ยืนยงค์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทา
6. เด็กหญิงสุนิสา  พันธุ์ขาว
 
1. นางสาวกัลยาณี  พรมวงศ์
2. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย
3. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย
4. นางสาวอุทุมพร  ฉิมมาลี
 
133 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พะวร
2. เด็กหญิงกองทอง  งามแสง
3. เด็กชายทศพล  งามแสง
4. เด็กชายทักษิณ  งามแสง
5. เด็กชายนนทกาญจน์  เย็นขัน
6. เด็กชายนัทธิดา  เข็มโคตร
7. เด็กหญิงนันทิดา  ใยจิต
8. เด็กหญิงนิราวรรณ   สาสังข์
9. เด็กหญิงปรัชญาพร  แก้ววิเศษ
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  สากาง
11. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะโมทะโก
12. เด็กหญิงสุชาวดี  พรมตื้อ
13. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
14. เด็กหญิงอารยา  ต้นเกษ
15. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
16. เด็กชายโกศัลย์  มะโนรัตน์
 
1. นายบุญจง  ศรีเลิศ
2. นางรัตนา  บึงไกร
3. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
4. นางสมปอง  อุตสาหะ
5. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
134 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จุนไทสง
2. เด็กหญิงชลิตา  โยธิกา
3. เด็กหญิงปนัดดา  นาวา
4. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  แดงบุญเรือง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชมสมบัติ
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิทักษ์ใจ
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  ผาดนอก
8. เด็กหญิงวิภาพร  ไพศาล
9. เด็กชายวีรภัทร  คำเตียง
10. เด็กชายสธิพร  ศรีภูมาตร
11. เด็กชายสมรักษ์  ท่าหิน
12. เด็กหญิงสัญญา  กฐินทอง
13. เด็กหญิงสุภารัตน์  สมน้ำคำ
14. เด็กหญิงสุวีณา  แดงบุญเรือง
15. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทะสิทธิ์
16. เด็กหญิงเกศินี  แดงบุญเรือง
 
1. นางสาวณัฐธิดาพร  นาห่อม
2. นางสาวธนพร  ทองปาน
3. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
4. นายศักดิ์ศรี  สีสดดี
5. นางอุทัยวรรณ  สุขสีดา
 
135 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายจตุภัทร์  ภาวรรณ
2. เด็กชายศรัณยู  ศิลาธร
3. เด็กชายอภิชาต  สีสด
4. เด็กชายอรรถพร  ภาคผล
5. เด็กชายอาทิตย์  สมภารเพียง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
2. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
136 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายคฑาวุธ  หาญลี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
2. นางพรทรัพย์  ชื่นตา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายกิติชัย  เจียงวงค์
2. เด็กชายจิรายุทธ  ธรรมนิยม
3. เด็กชายปริวัตต์  นุศรีจันทร์
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
2. นายวิชัย  พุทธวงค์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. นายขวัญชัย  รันทร
2. นายคมจักร  พิทักษ์
3. นายวิชนาถ  วงค์ราช
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นายพิทักศักดิ์  วงศ์ราช
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายญาณโรจน์  จรูญชัย
2. เด็กหญิงวาสนา  โคตรเจริญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุญตะนัย
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายณัฐพล  ผูกพัน
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ภาเภา
3. นายสัญญา  สมโภชน์
 
1. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
2. นางรตพร  พลเยี่ยม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกันติมา  บุญจูง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงนฤมล  นิยม
4. เด็กหญิงอรนิดา  เรียงทอง
5. เด็กหญิงอารัญญา  ชัยชาญ
6. เด็กหญิงเมธา  อ่อนพิมพ์
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางสุกัญญา  ศรีชะนา
3. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงบุษราคัม  บุญยอ
2. เด็กหญิงพรอุมา  นิลตะโก
3. เด็กหญิงวรรณ์เพ็ญแสง  หนองยาง
4. เด็กชายสราวุธ  โสดาวิชิต
5. เด็กหญิงสุกานดา  ชะนะ
6. เด็กหญิงอรปรียา  สาโรจน์
 
1. นางธาริณี  ประทุมขำ
2. นายวรพจน์  ลาเต
3. นางอรทัย  คนขยัน
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงมีน  มั่งมี
2. เด็กหญิงยศวดี  ปัญจวิวัฒน์
3. เด็กหญิงวฤลดา  จันทร์พอง
 
1. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
2. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายนพรัตน์  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงปณิดา  นิลทัย
3. เด็กหญิงสุณันทา  เสาศิริ
 
1. นางลภัสรดา  นามวงค์
2. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงวาสนา  เมืองจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  เมืองจันทร์
3. นายเรืองศักดิ์  วงศ์เจริญ
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นายทศพร  ศรีละพันธ์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. นายยงยศ  วรรณโคตร
2. เด็กหญิงศรีสุดา  วรรณโคตร
3. เด็กชายอรรถชาติ  ทุมศรีมา
 
1. นายผดุงสิน  ศรีสมุทร
2. นายไพโรจน์  กมล
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  หล้าธรรม
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางผกามาศ  โกฎแสน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสวะนา
2. เด็กหญิงอาจารี  มณีนิล
 
1. นายปัญญา  ประสงค์สุข
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑนา  คูคำ
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ไชยสาร
 
1. นางนงลักษณ์  ทองสาย
2. นางวรวรรณ  จันทรกูล
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงจริญานันท์  ศิริศรี
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีสมพร
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
2. นางทองรัก   สัมดี
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. นางสาวจิราพร  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สมพงษ์
3. นางสาวสุพรรณี  บุดดี
 
1. นายวิชาญ  คำนึง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธุ์ดี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธุ์ดี
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นางลำดวน  ขาวสะอาด
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีเชียงหวาง
3. เด็กหญิงศิริมณี  ทองคำพันธุกุล
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระภู 1. เด็กหญิงพัชราภา  บรรลังค์
2. เด็กหญิงศรินดา  รัตนนาม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บรรลังค์
 
1. นางลันดร  เชื้อแน่น
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. นายณรงค์ศักดิ์  นรสาร
2. นายธนชิต  อินทร์ธรรม
3. นายธเนศ  อินทร์ธรรม
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายประเสริฐ  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
2. นายพิเชษฐ์  หงษ์พญา
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธนดล  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายธนาโชติ  โยธี
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กชายวัชรพล  ขันติวงค์
2. เด็กชายวันเฉลิม  โนนกลาง
 
1. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
2. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงพิยดา  ฑีฆา
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  รัตนวัน
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วใสย์
2. นางสาววิภาวี  รัตนวัน
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงทัดดาว  เจตนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  นามปัญญา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ประนม
 
1. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
2. นางอำพร  วังเอก
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายภัทราวุธ  ราชธานี
2. เด็กชายฤทธิชัย  ชิณพันธ์
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายวรโชติ  สุระ
2. เด็กชายศิวกร  สุระ
 
1. นางสาวพัชรวลี  ชูเลิศ
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรพงษ์  มนัยนิล
2. นายอิศรานุวัฒน์  เครือแสง
 
1. นางอมราวดี  ด่านลี
2. นางอำนวย  อาจสาลี
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญมี
2. เด็กชายศุภชัย  ใยอุ่น
 
1. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
2. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ศรีบูรณ์
2. เด็กชายสหชาติ  แก้วกงพาน
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชาญวิทย์   ทองคำพันธุกุล
2. เด็กหญิงอาจารี  มณีนิล
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. เด็กชายยอดอนัน  นามแสง
3. เด็กชายโอฬาร  รัตนะวัน
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายอุดม  ทองกลม
 
168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกฤตพล  ใยโท
2. เด็กชายชนะชัย  ประกอบกิจ
3. เด็กชายทัศพงษ์  ดีเสมอ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ชินบุตร
2. นายไพบูลย์  ประจำ
 
169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายพิสิษฐ์  โพธิพันธ์
2. เด็กชายสุพจน์  ทุมพัฒน์
3. เด็กชายอานันตศักดิ์  จุ้ยกลาง
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางวิราพร  วงศ์จอม
 
170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีบาล
2. เด็กชายสราวุธ  มีบุญ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทบุตร
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสาวอาภารี  ยืนยงค์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงศิริโสภา  สมศรี
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. นางสาวมาริษา  สิงห์โท
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงภรณ์ภัทร  กรรเชียง
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ผุยอุทา
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงกันยามณี  หงษ์กลาง
 
1. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จินดาวงษ์
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงปุณยนุช  นันทดิลก
 
1. นางสาวนุชชะลี  ทีมอย
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงเกวลี  จิตหาร
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  จรัสดำรงนิตย์
 
1. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โนนน้อย
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามศิริ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญรัตน์
3. เด็กชายนันทกฤต  ศรีเกษ
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ปาปะเบา
5. เด็กหญิงมุทิตา  มาพบ
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
2. นางสุภาพร  พรหมทา
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. MissHE  YUE TING
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศศิธร  ฝากทอง
 
1. MissLIN  JING
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เณรอยู่
 
1. นายธวัฒน์ชัย  ทิณพัฒน์
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินดามาตร์  เอกฉัตร
2. เด็กหญิงปาจรีย์พร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
2. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงญาธิณา  ประถมบุตร
2. เด็กชายอนุชา  สมใจ
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กชายกฤชฎา  ชมภู
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นิยม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิยม
4. เด็กชายธนานันท์  ผาสุก
5. เด็กชายธวัชชัย  คำมา
6. เด็กชายสุรวุฒิ  นันทะสินธิ์
 
1. นายพีระยุทธ  ศิลารักษ์
2. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
3. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธนบัตร  โพธื์ทอง
2. เด็กชายวัชรัตน์  หงษ์ทอง
3. เด็กชายวัชรินทร์  หงษ์ทอง
4. เด็กชายวิทยา  นรสาร
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังวรณ์
6. เด็กชายอภิรักษ์  เชื้อหงษ์
 
1. นายประสาท  ประนม
2. นางมณี  ประดับศรี
3. นายสุริยงค์  นรสาร
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกตัญญู  ทองสวัสดิ์
2. เด็กชายกฤษดา  นามวงศ์
3. เด็กชายนขรินทร์   พิลัย
4. เด็กชายนคร  สมใจ
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ผจญ
6. เด็กชายปรานันท์   ประนม
7. เด็กชายอดิสรณ์  โกสะโยธิน
8. เด็กชายเนธีพร  มูลทองน้อย
 
1. นางประคองศรี  พันธ์โยศรี
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นายเจริญ  บุญอุดม
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะลิซ้อน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สำโรง
3. เด็กหญิงทิพปภา  นนทศิลป์
4. เด็กหญิงธนาพร  พนาสนธ์
5. เด็กชายวิริยะ  ดำเกลี้ยง
6. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ดังประภา
7. เด็กหญิงวีนัสษา  สัตย์พันธ์
8. เด็กหญิงสาวิตรี  โรมรินทร์
9. เด็กหญิงสุวรรณี   กองจันทร์
10. เด็กชายเศรษฐทัศน์  ทองดี
 
1. นายสมชาย  ตั้งตรง
2. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์
3. นายสุเทพ  รุ่งเรือง
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มณีทูล
2. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลสาย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงแสง
4. เด็กหญิงธันวาพร  สำโรงแสง
5. เด็กหญิงนันทิชา  ทรงประสิทธ์
6. เด็กชายปริเยศน์  แสงนนท์
7. เด็กหญิงภัทรสุดา  อุทาธร
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ดวงแสง
9. เด็กหญิงสุพรรณ  อ้นอมร
10. เด็กชายไพฑูรย์  ศรีละพันธ์
 
1. นายทองคำ  ธรรมดา
2. นายภิรมย์  พวงยอด
3. นายสมศักดิ์  กิจพรเจริญ
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงทักษิณา  คำหล้า
2. เด็กหญิงทัดดาว  เจตนา
3. เด็กหญิงวรัญญา  นามปัญญา
4. เด็กชายอรรถพงษ์  ใยคำ
5. เด็กหญิงเครือวัลย์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวนพวรรณ  วรครุธ
2. นางสาวสุดารัตน์  วงเวียน
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  บุญเฉลียว
2. เด็กชายจีระวัฒน์  วิรุพูล
3. เด็กหญิงอรอุมา  จำปากุล
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางรุ้งระวี  อินทร์ทอง
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงผการัตน์  วิวาสุข
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  หอมกลาง
3. เด็กหญิงอภิชญา  มังคะการ
 
1. นางชารินี  บัวจูม
2. นางอำพร  วังเอก
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ภูมิ
2. เด็กหญิงจตุพร  เรืองวิไลกฤตย์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ป้องกัน
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางสาวเกสร  บุญส่ง
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พิมพาเนา
2. เด็กหญิงดวงกมล  พวงศรี
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จินดาวงษ์
2. เด็กหญิงอรญา  นิลศิริ
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
2. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงปิ่นประกาย  ผาคำ
2. เด็กหญิงศิริมา  วันชูมาตร์
 
1. นางวราวรรณ  พลที
2. นายวีรพงษ์  พลที
 
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องแก้ว
2. เด็กหญิงวิยะดา  การะเกษ
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
2. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
 
200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงวรรณษา  ภูสีฤทธิ์
2. เด็กหญิงสรัญกรณ์  อินธรรม
 
1. นางวราวรรณ  พลที
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขสำเนียง
2. เด็กชายปริญญา  สาระวัน
 
1. นางวราวรรณ  พลที
2. นายวีรพงษ์  พลที
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายศุภมิตร  ทิพโชติ
2. เด็กหญิงอพิยดา  ธรรมบุตร
 
1. นางวราวรรณ  พลที
2. นายวีรพงษ์  พลที
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงทัดดาว  ทองเงิน
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายศริรันดน์  คำทะ
 
1. นางวราวรรณ  พลที
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  ทองวิธิ
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  แขมคำ
3. เด็กชายกิตติ  สุขสังเขตร์
4. เด็กชายกิตติภูมิ  สมาน
5. เด็กหญิงจามจุรี  เห็นดี
6. เด็กชายจารุพัฒน์  โพธิ์วังชัย
7. เด็กหญิงจิดาภา  เกิดโชค
8. เด็กหญิงจิตรา  ศรีอำนาจ
9. เด็กชายจิระวัฒน์  โพธิ์ศรีวังชัย
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใยนนท์
11. เด็กหญิงจุฑารัีตน์  ครรณา
12. เด็กหญิงชลธิชา  สุตะคาน
13. เด็กชายชาตรี  ศรีสมศักดิ์
14. เด็กหญิงณภัทร  จันทาทับ
15. เด็กชายณรงฤทธิ์  อะมอนรัมย์
16. เด็กชายณัฐนันท์  หวายเครือ
17. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีษะ
18. เด็กชายณัฐวุฒิ  สว่างภพ
19. เด็กชายดวงกมล  ต่างประเทศ
20. เด็กชายดุสิต  แสนคุ้ม
21. เด็กหญิงทยิดา  แสงใส
22. เด็กหญิงทัศนีย์  ใจแน่น
23. เด็กชายธนากร  สอิงทอง
24. เด็กชายธัญธร  พรมดี
25. เด็กชายธีรพงษ์  สุริยงค์
26. เด็กชายธีรภัทร  ขันพันธ์
27. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญส่ง
28. เด็กชายธีระวุธ  อ่อนศรี
29. เด็กชายนราทิป  สว่างภพ
30. เด็กหญิงนริศรา  เสาสัย
31. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีโคตร
32. เด็กหญิงนิตติยา  มาศรี
33. เด็กหญิงนิธิตา  แขมคำ
34. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก่นสาร
35. เด็กหญิงปณิตา  พิศเพ็ง
36. เด็กชายประณิธาร  สายสิงห์
37. เด็กชายปรางนิตรา  ไชยรัตน์
38. เด็กหญิงปาริชาติ  สมจิตร
39. เด็กหญิงปิยธิดา  เขียนแม้น
40. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรพันธ์
41. เด็กหญิงพฤษษนนท์  อุสาห์รัมย์
42. เด็กหญิงพลอยพรรณ  วิจิตร
43. เด็กหญิงพิมพ์พิลาวัลย์  พุทธสุข
44. เด็กชายภานุพงษ์  ทัดแก้ว
45. เด็กชายภาแสนสุข  ทองไธสง
46. เด็กหญิงยศวดี  ช่างดี
47. เด็กหญิงรมย์รวินท์  ราชชมภู
48. เด็กหญิงรสรินทร์  หวายเครือ
49. เด็กหญิงรินรดี  เกษศิริ
50. เด็กหญิงลลิตา  สิทธิภา
51. เด็กหญิงวรรณลี  ธรรมดา
52. เด็กหญิงวรรวิภา  นาคใหม่
53. เด็กชายวรากร  โพนปลัด
54. เด็กชายวาคิม  อินตะนัย
55. เด็กชายวิทยา  รัตนา
56. เด็กหญิงวิริยนันท์  แก้วจันทร์
57. เด็กหญิงวิไลภรณ์  จิบจันทร์
58. เด็กชายวีระ  บุตรจันทร์
59. เด็กชายศราวุธ  บุตรบุราณ
60. เด็กหญิงศศิวรรณ  หงส์ศิริ
61. เด็กชายศิลา  สีรับสี
62. เด็กชายสมศักดิ์  สุระ
63. เด็กชายสรวิทย์  ยอดประดิษฐ์
64. เด็กหญิงสุดาพร  บุญมา
65. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวิสรณ์
66. เด็กชายสุรชา  หาญธงชัย
67. เด็กชายสุรพงษ์  มาลี
68. เด็กชายสุวรรณ  ทิพย์รักษา
69. เด็กชายสุวรรณ  สดใส
70. เด็กชายสุวัฒนชัย  ผกามาศ
71. เด็กชายอนันท์ฏภรณ์   ทัดแก้ว
72. เด็กชายอนุชิต  ส้มเกลี้ยง
73. เด็กชายอภิชาติ  บุญสุข
74. เด็กชายอภิชาติ  ใยทอน
75. เด็กชายอภิวัฒน์  พูลสมบัติ
76. เด็กชายอภิวิชญ์  พรมเพชร
77. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีละพรม
78. เด็กชายอรรถพล  ศรีรักษา
79. เด็กชายอัครพล  สมใจ
80. เด็กหญิงอังสุดาวัลย์  พิมพ์ทอง
81. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองพริก
82. เด็กหญิงอารียา  นามวงศ์
83. เด็กหญิงอินทิรา  สังขาว
84. เด็กชายเกรียติศักดิ์  ชำนาญกุล
85. เด็กหญิงเกวลิน  ผกามาศ
86. เด็กหญิงเนตรนภา  ดวงศรี
87. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปัตตายะโส
88. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ก้านเหลือง
89. เด็กชายเอกรินทร์  ราษี
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพนธ์ศิริ
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทมุข
3. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
4. นางประจวบ  สิงห์ชะฎา
5. นางสาวปิยมาส  กิ่งแก้ว
6. พระมหาติ่ง  มหสโร
7. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
8. นายวีระ  สุรนารถ
 
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยอดเจริญ
2. เด็กชายกฤษฎา  นามวงศ์
3. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายกฤษดา  บุราสิทธิ์
5. เด็กหญิงการตณา  วงษาวัด
6. เด็กชายกิตชนะ  เพียซุย
7. เด็กชายจตุพล  ศรีเมือง
8. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชะนะนาค
9. เด็กชายจักรพงษ์  ไชยโยธา
10. เด็กหญิงจิระพร  พุทธรักษา
11. เด็กชายชราวุฒ  ทวีเขตกิจ
12. เด็กชายชัชวาล  ชุมชัย
13. เด็กชายชาญณรงค์  บุญทอง
14. เด็กหญิงณัฐกรรณ  ทรัพย์ทิพย์
15. เด็กชายณัฐพล  นิยมพันธ์
16. เด็กหญิงดวงสุดา  คะหาร
17. เด็กชายดุษฎี  หิมะคุณ
18. เด็กหญิงดุษฎี  ดีทวี
19. เด็กชายทศพล  ผุยอุทา
20. เด็กชายทักษิณ  บุตราช
21. เด็กหญิงทักษิณา  คำหล้า
22. เด็กชายธงชัย  ยืนยาว
23. เด็กชายธนพล  สายแสน
24. เด็กชายธนพล  หอมวัน
25. เด็กชายธนวันต์  บัวระสอน
26. เด็กชายธวัชชัย  ศรีหวาด
27. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์อินทร์
28. เด็กชายนขรินท์  พิลัย
29. เด็กชายนคร  สมใจ
30. เด็กหญิงนฤมล  ศิริบูรณ์
31. เด็กหญิงนฤมล  ซุ่นฮวด
32. เด็กชายนวพล  ธรรมบุตร
33. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ผจญ
34. เด็กชายประภาส  ทองปัญญา
35. เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวระสอน
36. เด็กหญิงปัทมาพร  นิลไพรชล
37. เด็กหญิงปาริชาติ  ตราชู
38. เด็กหญิงผการัตน์  วิวาสุข
39. เด็กชายพรพรหม  เสือคง
40. เด็กหญิงพลอยไพรลิน  พิศวงศ์
41. เด็กหญิงพิกุลทอง  หอมกลาง
42. เด็กชายพิจักษณ์  พึ่งพุช
43. เด็กชายพีระพล  วรรณบุตร
44. เด็กชายภานุวัฒน์  รักษาพันธ์
45. เด็กชายภูรินทร  บุตราช
46. เด็กชายมงคลเดช  บุญเรืองรอง
47. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชื้อเย็น
48. เด็กชายมณีเกษ  ไชยโยธา
49. เด็กหญิงมนัสชนก  มูลราช
50. เด็กหญิงมาริสา  ศรีสวัสดิ์
51. เด็กชายรุ่งอุทัย  รูปจะโป๊ะ
52. เด็กหญิงวนิดา  เกษม
53. เด็กหญิงวรัญญา  พอใจ
54. เด็กหญิงวรัญญา  นามปัญญา
55. เด็กชายวรากร  เครือวัลย์
56. เด็กชายวราพล  ประนม
57. เด็กหญิงวฤนดา  พินธุ
58. เด็กหญิงวลีพร  เรืองรักษ์
59. เด็กหญิงวาสนา  สุขท่าข้าม
60. เด็กหญิงวิจิรา  เรืองรัมย์
61. เด็กหญิงวิชานาติ  ทองทา
62. เด็กหญิงวิภาพร  พอใจ
63. เด็กชายวิรัตน์  บัวระสอน
64. เด็กชายวิศรุต  เข็มทอง
65. เด็กหญิงวิไลพร  นวลสาย
66. เด็กชายวีระชาติ  โสรีย์
67. เด็กชายวีระพล  ธรรมนิยม
68. เด็กชายวุฒิสันต์  ชลารัมย์
69. เด็กชายศักดิ์ดา  บุญเกิด
70. เด็กชายศักดิ์รินทร์  กันจะนะชุมาบูรพะ
71. เด็กชายศุภกิตติ์  พิมพะ
72. เด็กชายศุภชัย  พริ้งเพราะ
73. เด็กชายสถาพร  ศรีไตรเรือง
74. เด็กชายสรวิศ  อินทะ
75. เด็กชายสาธิต  สอนบุญช่วย
76. เด็กชายสิงหนาท  ทองวัตร์
77. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตราช
78. เด็กหญิงสุธาดา  การเพียร
79. เด็กหญิงสุธิพร  สมนึก
80. เด็กชายสุนทร  โรมรินทร์
81. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันตี
82. เด็กหญิงสุภัค  ไชยเกิด
83. เด็กหญิงสุมิลตรา  บุญใหญ่
84. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วงษ์ซา
85. เด็กชายอดิศรณ์  โกสะโยธิน
86. เด็กชายอนุพงศ์  ขันธุพัฒน์
87. เด็กหญิงอภิชญา  มังคะหาร
88. เด็กชายอภิชาติ  สุขท่าข้าม
89. เด็กชายอภิวัฒน์  ภาสตโรจน์
90. เด็กหญิงอรพิน  ชูกำแพง
91. เด็กชายอรรถพงษ์  ใยคำ
92. เด็กหญิงอินทิรา  กาลจักร
93. เด็กหญิงอุไรพร  สมบัติ
94. เด็กหญิงเกษมณี  อารีเอื้อ
95. เด็กหญิงเครือวัลย์  ศิริจันทร์
96. เด็กชายเฉียบชัย  ศรีมี
97. เด็กชายเนธีพร  มูลทองน้อย
98. เด็กชายไกรสร  พิ่งภักดิ์
99. เด็กชายไพรัตน์  ศิริโท
 
1. นายจรินทร์  พงษ์พิพิธธรรม
2. นางชารินี  บัวจูม
3. นายดำรงศักดิ์  วงษาวดี
4. นางสาวรจนา  ขอร่ม
5. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
6. นางอัญชลี  พลบุญ
7. นางอำพร  วังเอก
8. นายเจริญ  บุญอุดม
 
207 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 1. เด็กชายภูบรินทร์  สีหบุตร
 
1. นายสุวรรณ  ป้องสีดา
 
208 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีระชัย  อ่อนศรี
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
209 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นางเพ็ญศรี  กมล
 
210 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุมาลัย  วงษ์คำ
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
 
211 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 1. เด็กชายภูบรินทร์  สีหบุตร
 
1. นายสุวรรณ  ป้องสีดา
 
212 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุทธินัย  ศรีไสย์
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
213 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายเกรียงไกร  มะเดื่อ
 
1. นายสมสิทธิ์  งามแสง
 
214 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  หินเงิน
 
1. นายโกวิท  สิทธิศักดิ์
 
215 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบ้านใหม่
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมลี
3. เด็กชายจิตติ  สุภาพ
4. เด็กหญิงฉันทนา  จิตมั่น
5. เด็กหญิงชลธิชา  ขันแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชะยุมาตร
7. เด็กหญิงดาราพร  จงเรียน
8. เด็กชายทัณทรัตน์  สุดใจ
9. เด็กหญิงทิพกฤตา  ดาวเรือง
10. เด็กชายธีระชัย  อ่อนศรี
11. เด็กชายธีระพล  ขันแก้ว
12. เด็กชายธีระโชติ  พลเสนา
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  โพธิ์ศรี
14. เด็กชายปุรเชษฐ์  โพธิืวัฒน์
15. เด็กหญิงพนิดา  ทองบ่อ
16. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งพวง
17. เด็กหญิงภัทราวดี  โทนะพันธ์
18. เด็กหญิงลมุล  สายเมือง
19. เด็กหญิงวนาลี  พรหมชนะ
20. เด็กหญิงวรรณพร  วรโพด
21. เด็กชายวายุ  โพธิ์ศรี
22. เด็กชายวีรพล  ศรีลาชัย
23. เด็กชายวีระพัฒน์  ศรีไชย
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามพันธ์
25. เด็กชายสุทธินัย  ศรีไสย์
26. เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยมงคล
27. เด็กหญิงสุมาลัย  วงษ์คำ
28. เด็กชายอภิวัฒน์  สร้างไธสงค์
29. เด็กหญิงอริศรา  ใจสุข
30. เด็กหญิงเก็จมณี  ขันแก้ว
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ลีลา
2. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
3. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
4. นางสาวสุลัดดา  แก้วพิลา
5. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
6. นางเสน่หา  หารไชย
7. นายเอกวิทย์  นารีย์
 
216 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงกุลกันยา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  สามีแก้ว
3. เด็กหญิงฐิติมา  กะตะศิลาชัย
4. เด็กชายธีรภัทร์  วิรุณพันธ์
5. เด็กหญิงนวพร  ชมสีแก้ว
6. เด็กหญิงนิภารัตน์  ใจจง
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีเสน
8. เด็กชายปฏิพล  พลหนองหลวง
9. เด็กหญิงปรียาพร  ลาภปรากฏ
10. เด็กชายพายุฤทธิ์  สายงาม
11. เด็กชายภูตะวัน  จันทาทอง
12. เด็กหญิงยุภาพร  คำแก้ว
13. เด็กหญิงฤดี  เหล็กกล้า
14. เด็กหญิงศศิกานต์  สมสุข
15. เด็กหญิงสวรรยา  รัตนวัน
16. เด็กหญิงสุนิสา  พรมพุ้ย
17. เด็กหญิงสุรภา  สีเสน
18. เด็กชายสุรศักดิ์  เพิ่มผล
19. เด็กชายสุรเชษฐ์   สีจาคำ
20. เด็กหญิงอนันตญา  ทองสุทธิ์
21. เด็กหญิงอรัชพร  ภู่พลับ
22. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีจันทร์
23. เด็กหญิงอารีนา  แจ่มศรี
24. เด็กชายเอกธนัช  สังข์เกิด
25. เด็กชายเอกรินทร์  ศิลป์ชัย
 
1. นายสมพร  สมสุข
2. นายสำราญ  บุญธรรม
3. นางสุรีย์พร  คุณมาศ
4. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
5. นางอรุโณทัย  ยุคตะวัน
6. นางสาวเกษร  ทองดี
7. นางเอ็มอร  พุมมา
 
217 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุภา  ธรรมบุตร
 
1. นายกว้าง  ผลสุข
 
218 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย
2. เด็กชายภูวิศ  ถาวร
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
 
1. นางกานดา  แก้วเหลา
2. นางนวลศรี  ฐานะวันดี
 
219 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กชายชนาเดช  พรทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐวลัย  ธรรมโสม
3. เด็กหญิงปณิดา  ดวงนิล
 
1. นางสาวกชกร  อินทา
2. นางกานต์ชนก  ปัญจวิวัฒน์
 
220 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายโชคนิติ  ทะเลน้อย
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
221 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันทา  ผกาแดง
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
222 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
 
1. นายรพี  กุลพัฒน์
 
223 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
224 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
225 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
226 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทับทิม
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
227 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยางงาม
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
228 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุระนุช  เมฆดินแดง
 
1. นางสุดารัตน์  คำโสภา
 
229 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ศรีบาง
 
1. นางวาสนา  มะโนรัตน์
 
230 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  นันทรัตน์
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
231 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงวนิดา  อิ่มเพชร
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
 
232 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายวุฒิชัย  นามมนตรี
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
233 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายธีรภัทธิ์  กาญจนจันทร์
 
1. นายอุดมศักดิ์  โกกะพันธ์
 
234 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงถิรพร  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
235 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  บุญเฉลียว
2. เด็กชายจีระวัฒน์  วิรุพูล
3. เด็กหญิงอรอุมา  จำปากุล
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางนิภา  ดวงแสง
 
236 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  พานิชนอก
2. เด็กหญิงปิยะดา  สมบัติ
3. เด็กหญิงโสรญา  สิมตะมะ
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
2. นางสาวเพิ่มพุน  จันทร์เต็ม
 
237 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
238 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายพรรษา  ชัยแก้ว
2. เด็กชายสมเกียรติ  สาลีพันธ์
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
2. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
239 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
2. เด็กชายนพณัฐ  นิยม
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
240 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงวรินทร  นันทบุตร
2. เด็กหญิงอาภัสสรณ์  พุทธรักษ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงษ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
241 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  นามมนตรี
 
1. นายสัมฤทธิื์  ขันติวงศ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
242 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  นันทรัตน์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุระโคตร
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
2. นางนฤมล  แดงเดื่อ
 
243 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายธนากร  จำปาพันธ์
2. เด็กชายศิวพัชร  บุตรรม
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นายสุพิชญ์  คำจันทร์
 
244 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงดวงดารา  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
245 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายพีระศักดิ์  กตะศิลา
2. เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิบุตร
 
1. นางพรนิชา  นรสาร
2. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
246 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กชายพีระภัทร  ศรีคำ
2. เด็กชายเทวินทร์  รวมจิตร
 
1. นางสาวประภาพร  บุญตะนัย
2. นายเอกรัฐ  เหลื่อมนอก
 
247 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายวีระวุฒิ  ละมุน
2. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
2. นายอัมพร  หว่านทอง
 
248 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลานุสัตย์
2. เด็กชายศราวุธ  วิรุณพันธ์
 
1. นางทองมี   หารไชย
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
249 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงลิษา  สวนดี
2. เด็กชายวชิรวัชร์  เครือแสง
 
1. นางนุกูล  ต้นพรหม
2. นายพันธ์ศักดิ์  เย็นใจ
 
250 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวธิดา  ใจมั่น
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
251 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินอุเทน
2. เด็กหญิงวิภาวดี  แพทย์มด
 
1. นางสาวธิดา  ใจมั่น
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
252 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประพันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายอัมพร  หว่านทอง
 
253 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายชนชนะ  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงธันยพร  มั่นเทศ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ธรรมวัตน์
4. เด็กชายศริตวรรธน์  ชนิดนอก
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สุดใจ
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณจักร
 
1. นางธิดารัตน์  มีปิด
2. นางบุญญาพร  นรสาร
3. นายสมศักดิ์  สังข์เกิด
 
254 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทำ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุ้งทอง
3. เด็กชายธีระพัชร  จันทำ
4. เด็กชายพราดร  ดนตรีพงษ์
5. เด็กหญิงวิภาดา  ทวีสกิจ
6. เด็กชายวีระศักดิ์  โพธิ์แก้ว
7. เด็กชายอนุนัย  เวชการ
 
1. นางพิกุล  คำแสน
2. นายมงคล  เทียบคุณ
3. นายสุรศักดิ์  คำแสน
 
255 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โคตะบิน
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
256 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางนิสสรณ์  ทวีชาติ
 
257 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
258 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายสราวุธ  พึ่งใจ
 
1. นายไพบูลย์  เหล็กดี
 
259 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายอัครวินท์  งามวงศ์
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
260 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงวาทินี  บุญตะนัย
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
261 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  ศรีไสย์
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
262 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายพรชัย  ไชยสุวรรณ
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
263 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  คมสารพาง
 
1. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
264 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายสมประสงค์  ดีนันท์
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
 
265 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงธันยพร  มั่นเทศ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ยางงาม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุดใจ
4. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณจักร
 
1. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
2. นายสมศักดิ์  สังข์เกิด
3. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
266 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผือ 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ผมพันธ์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลาเพียร
3. เด็กหญิงพัชราพร  สิมเสมอ
4. เด็กหญิงวิไลพร  มอยนา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมเทศแก้ว
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
 
1. นายชัยสิทธิ์  หล้าธรรม
2. นางปิยวรรณ  นันทวงษ์
3. นางสุรณี  สีหะวงษ์
 
267 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผือ 1. เด็กหญิงธนพิมพ์  พิมบุตร
2. เด็กหญิงธนภัทร  พิมบุตร
3. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
4. เด็กหญิงบุษบา  ดาแก้ว
5. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
6. เด็กหญิงอินทุอร  บึงไกร
 
1. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
2. นายสถิตย์  สอนศรี
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
268 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงพรรณภา  พรมศรี
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
 
269 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พรหมคุณ
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
270 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงวนิดา  อิ่มเพขร
 
1. นายสุริยันต์  สายแก้ว
 
271 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วทอง
 
1. นายสัณหบุญยงค์  ยอดกุล
 
272 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายชัยญา  พันธ์ดี
 
1. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
 
273 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายชนชนะ  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงธันยพร  มั่นเทศ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ธรรมวัตน์
4. เด็กชายศริตวรรธน์  ชนิดนอก
5. เด็กชายสุภาวดี  สุดใจ
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณจักร
 
1. นางนันทนา  มีชัย
2. นายสมศักดิ์  สังข์เกิด
3. นางอุชนี  มายา
 
274 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผือ 1. เด็กหญิงจิรวัลย์  พวงจันทร์
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ผมพันธ์
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลาเพียร
4. เด็กหญิงพัชราพร  สิมเสมอ
5. เด็กหญิงวิไลพร  มอยนา
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมเทศแก้ว
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำจันทร์
 
1. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
2. นายสถิตย์  สอนศรี
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
275 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผือ 1. เด็กหญิงธนพิมพ์  พิมบุตร
2. เด็กหญิงธนภัทร  พิมบุตร
3. เด็กหญิงนัสตลี  พิมพ์พา
4. เด็กหญิงนิชา  ทองมี
5. เด็กหญิงบุษบา  ดาแก้ว
6. เด็กหญิงศศิธร  บึงไกร
7. เด็กหญิงอิศรา  ห้องแซง
 
1. นางพัฒนา  กันทะพันธ์
2. นายสถิตย์  สอนศรี
3. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
276 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุธิมาศ  เสาร์ทอง
 
1. นางสาวปวีณา  เหลือทรัพย์
 
277 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิโรทศ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์แก้ว
 
1. นางจงจิต  พร้อมญาติ
2. นายสุรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
278 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญช่วย
2. เด็กชายนรากรณ์   ระวังชนม์
3. เด็กชายสมนิมิตร  ฤทธิเรือง
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางยุพดี  วิวาห์สุข
 
279 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำด้วง
2. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
280 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงปภาวดี  แซ่จึง
2. เด็กหญิงสโรชา  มีสวาทนอก
3. เด็กหญิงเจณิษา  วงษามาลย์
 
1. นางรัตนา  ธรรมบุตร
2. นายโรม  ดีทั่ว
 
281 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
2. เด็กชายนพณัฐ  นิยม
3. เด็กชายปราการ  ผิวจันทร์
 
1. นางภัทร์ธนพร  แดงเรืองรัมย์
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
282 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. นางสาววนิศา  รามศรี
2. นางสาวสุมัลลิกา  แก้วสะอาด
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  ลุนลา
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
2. นางรุจี  ไชยปัญญา
 
283 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กหญิงพรหมภัสสร  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
3. เด็กชายวีระวุฒิ  ละมุน
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
284 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวนภาภรณ์  แก้วอุดม
2. นางสาวพนิดา  เย็นใจ
 
285 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
2. เด็กชายนพณัฐ  นิยม
3. เด็กชายปราการ  ผิวจันทร์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
2. นางสมจิตร  นวลใส
 
286 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   บัวพร
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  เผ่าพันธ์
3. เด็กหญิงสาวิกา  คงช่วย
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
287 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กหญิงพรหมภัสสร  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงอาจ
3. เด็กชายวีระวุฒิ  ละมุน
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
288 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายวรินทร  วิเศษ
2. เด็กชายวีระพล  สาสังข์
3. เด็กชายสราวุฒิ  สาสังข์
 
1. นางขวัญตา  ไพศาล
2. นายอรรถกร  มุลาลินน์
 
289 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
2. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
 
290 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประพันธ์
2. เด็กชายเมธาพล  จันทำ
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
291 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
2. เด็กชายนพณัฐ  นิยม
3. เด็กชายปราการ  ผิวจันทร์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
292 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงรัชยา  ยวนยี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นันทรัตน์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุระโคตร
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
2. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
293 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายบรรพต  นราวงษ์
2. เด็กชายสุชาติ  จันทร์นวล
3. เด็กชายอัมรินทร์  นราวงษ์
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นางสาวเกษร  ทองดี
 
294 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
295 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
2. เด็กชายวีระวุฒิ  ละมุน
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายอัมพร  หว่านทอง
 
296 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
2. เด็กชายนพณัฐ  นิยม
3. เด็กชายปราการ  ผิวจันทร์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
297 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กชายจักกรี  แปรงกระโทก
2. เด็กหญิงพรวลัย  ทวีฤทธิ์
3. เด็กชายวิษณุ  วงภักดี
 
1. นางกนกกาญจน์  รัตนะเวฬุ
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
298 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายปรีชา  พรหมศร
2. เด็กหญิงสุนิษา  ขจัดกลาง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทำบุญ
 
1. นางรัตนาภรณ์  กตะศิลา
2. นายโรม  ดีทั่ว
 
299 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวนภาภรณ์  แก้วอุดม
2. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
300 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงชนิดา  โพธิบุตร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สมเพชร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชาละวัน
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
2. นางพรนิชา  สังข์เกิด
 
301 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายตระกาล  ทวีสาร
2. เด็กชายนพณัฐ  นิยม
3. เด็กชายปราการ  ผิวจันทร์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
2. นางสมจิตร  นวลใส
 
302 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐฏชัย  ฤทธิ์จรูญ
2. เด็กชายราษฎร์ประชา  ชื่นตา
 
1. นางสาวพัชรวลี  ชูเลิศ
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
303 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินกร  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายสมชาย  สุริวงษ์
 
1. นางสาวรจนา  ขอร่ม
2. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
304 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นายสำราญ  สมบูรณ์
2. นายสุรวุฒิ  พิลัย
 
305 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินอุเทน
2. เด็กชายสมเกียรติ  สาลีพันธ์
 
1. นายสำราญ  สมบูรณ์
2. นายสุรวุฒิ  พิลัย
 
306 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงเบญจมัย  หริรักษ์
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หริรักษ์
 
1. นายธีรศักดิ์  พิทักษา
2. นางสนิทศรี  ศรชัย
 
307 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงสโรชา  มีสวาทนอก
2. เด็กหญิงเจณิษา  วงษามาลย์
 
1. นางดารา  บัวส่อง
2. นางนฤมล  สุตะพันธ์
 
308 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
2. เด็กชายวีระวุฒิ  ละมุน
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
2. นายอัมพร  หว่านทอง
 
309 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สระทอง
2. เด็กหญิงอารียา  พวงประยงค์
3. เด็กหญิงเปรมสุดา  คะหาญ
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
2. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
 
310 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางนิสสรณ์  ทวีชาติ
2. นายวัฒนา  โคตรเนตร
 
311 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายกิตติภพ  วงค์ภักดี
2. เด็กชายสมเกียรติ  สาลีพันธ์
3. เด็กชายสุรชัย  ทาทอง
 
1. นางสาวอุมาพร  คำชะนาม
2. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
312 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินกร  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายสมชาย  สุริวงษ์
3. เด็กหญิงอรทัย  จารัตน์
 
1. นางสาวรจนา  ขอร่ม
2. นางอัญชลี  พลบุญ
 
313 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายมนต์สิริ  ดวงอาจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์ประพันธ์
3. เด็กชายเอ็ม  ลุทโท
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายสากล  ศรีโสดาพล
 
314 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายชูเกียรติ  นกน้อย
2. เด็กชายนิรุทธ์  ดีประเสริฐ
3. เด็กชายพงศ์พล  บัวเขียว
 
1. นายสุรัตน์  สกุณี
2. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
 
315 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
2. เด็กชายสุธี  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นางนันทิยา  สังข์ขาว
2. นายปิยะ  ไตรยงค์
 
316 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินอุเทน
2. เด็กหญิงวิภาวดี  แพทย์มด
3. เด็กชายสมเกียรติ  สาลีพันธ์
 
1. นางนันทิยา  สังข์ขาว
2. นายปิยะ  ไตรยงค์
 
317 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินกร  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายสมชาย  สุริวงษ์
3. เด็กหญิงอรทัย  จารัตน์
 
1. นางสาวรจนา  ขอร่ม
2. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า