สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัดดาว  ทองเงิน
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองจันทร์
 
1. นางจำเนียร  เชื้อทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  จินดา
 
1. นางบังอร  กษมาพิศาล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริมณี  ทองคำพันธุกุล
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิมนศิริ  สมศรี
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนรินธร  มูลพิมพ์
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงประภัสสร  สุขร่วม
 
1. นางสุวัลยา  โสพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาติญา  มุกดาหาร
2. เด็กหญิงอภิรดา  สมภาค
 
1. นางวรรณธณา  อภิชาติวงศ์วณิช
2. นางสุวัลยา  โสพัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพปภา  นนทศิลป์
2. เด็กชายสมจิตร  สุทธิษร
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
2. นางสุวัลยา  โสพัฒน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ
 
1. นางอรชร  คำแปล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิรวุธ  อมรโรจน์วรวุฒิ
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กชายสมจิตร  สุทธิษร
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ซุยอุ้ย
2. เด็กหญิงสิรินุช  จันทร์เทพา
3. เด็กหญิงอภิรดี   วิวาห์สุข
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
2. นางอุมาพร   สุวรรณดี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลาวัลย์  โยธิคาร์
2. เด็กหญิงวิภาพร  บุตราช
3. เด็กชายสมจิตร  สุทธิษร
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กชายปองพล  ทัดแก้ว
2. เด็กชายพนธกร  ไชยเกตุ
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
2. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายชานนท์  เหมสุข
2. เด็กชายเศรษฐทัศน์  ทองดี
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
2. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฏนกร   แก้วพวง
 
1. นางเสริฐหทัย  เขียนวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์
 
1. นางสุวรรณี  สุทธปัญญา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัยอนันต์  บุญเรือง
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพนธกร  ไชยเกตุ
2. เด็กหญิงภัทรภร  ยาตรา
3. เด็กชายวุฒิชัย  เรืองวิไลกฤตย์
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นามปัญญา
2. เด็กหญิงบุษยารัตน์  จอดนอก
3. เด็กชายสฤษฎิ์พงษ์  คำนวณ
 
1. นางสาวกานต์มณี  แก้วพวง
2. นางลัดดาวัลย์  วันทา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 18 1. เด็กหญิงปทิตตา  เชิงหอม
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เครือทองศรี
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สนิทศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
2. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงนันทิยาพร  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงปนัดดา  โยธิคาร์
3. เด็กหญิงวาสนา  พะวร
 
1. นางสาวกานต์มณี  แก้วพวง
2. นางลัดดาวัลย์  วันทา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนิดา  เพียรภูเขา
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ประนม
3. เด็กหญิงวริศรา  ตายูเคน
 
1. นางสาวกานต์มณี  แก้วพวง
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.43 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงธิญาดา  ดวงธนู
3. เด็กหญิงโสภิดา  ไชยปัญญา
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีสิทธิ์
2. เด็กชายมงคล  ไชยบำรุง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  โมคศิริ
 
1. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
2. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมมงคล
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  จำปี
 
1. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
2. นางสมัย  สุขวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 48 1. เด็กชายชาคริต  วรรณา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  หนองหงอก
 
1. นางสาวกานต์มณี  แก้วพวง
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรวี  ชินวงศ์
2. เด็กหญิงนัฐทวิภา  สุปัตติ
3. เด็กหญิงปวัณรัตน์  บุญชู
4. เด็กหญิงอารดา  ศรีภา
5. เด็กหญิงแก้วกานดา  แซ่เล
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัฒนัฐ   พิศวงค์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  วันจันทร์
3. เด็กหญิงศิรินธร  จันดา
4. เด็กหญิงสุวรรณา  โครตสีเขียว
5. เด็กหญิงเย็นฤดี  ศรีสาวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายขวัญชัย  หลวงราช
2. เด็กชายธนดล  วงศ์คำจันทร์
3. เด็กชายธนาโชติ  โยธี
4. เด็กชายสหชาติ  แก้วกงพาน
5. เด็กหญิงเกวลี  จิตหาร
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติคมน์  บัลลังก์
2. เด็กชายธนพล  แซ่จึง
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วดี
4. เด็กหญิงสริญญาพร  ธิเดช
5. เด็กหญิงอาจารี  มณีนิล
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 15 1. เด็กหญิงมัณฑนา  เทียบคุณ
 
1. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 21 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญเติม
 
1. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญชัย  หลวงราช
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชุดา  ไชยอุดม
2. เด็กชายอโณทัย  คนขยัน
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
2. นางทองใส  สามยอด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายจีรนคร  ไชยศล
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  โพธิ์งาม
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
2. นางทองใส  สามยอด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนพนธ์  ชนะมินทร์
2. เด็กหญิงยุพา  เท่าสิงห์
 
1. นางทองใส  สามยอด
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนิดา  เพียรภูเขา
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ประนม
3. เด็กหญิงประกายรัตน์  เวียงอินทร์
4. เด็กหญิงปัทมา  สืบสำราญ
5. เด็กหญิงภัทรพร  ใยคำ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ร้านจันทร์
7. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  หาญกล้า
8. เด็กหญิงอัฏฉราพร  นิรันดร์
9. เด็กหญิงเกษศรินทร์  แก้วสมุทร
10. เด็กหญิงเกสร  ตฤณวิวัตฒน์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
3. นายเทอดศักดิ์  เพิ่มบุญ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ใจมนต์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  โพธิ์มน
3. เด็กชายทองแท่ง  นิธิกุมภี
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ตังอังคนันท์
5. เด็กหญิงนิรมล  แก้วสว่าง
6. เด็กชายประดิษฐ์  ปัญญาสูง
7. เด็กหญิงพิมพิศา  มณีฤทธิ์ชัย
8. เด็กหญิงภัทราพร  ต้นวงศ์
9. เด็กหญิงภานุมาศ  เหลืองขวัญ
10. เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรีสมพร
11. เด็กหญิงลลนา  ผาเงิน
12. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วจันทร์
13. เด็กหญิงอรพรรณ  สาระวัน
14. เด็กหญิงอัญชนา  ธนะบูรณ์
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  พิมพ์นนท์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พงษ์พิพิธธรรม
3. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
4. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาดา  อาษาราช
2. เด็กหญิงศิริกุล  ขันเขตต์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  คำเอียม
 
1. นางนคร  ศรีสุธัญญาวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพปภา  นนทศิลป์
2. เด็กหญิงสุวรรณี  กองจันทร์
 
1. นายสมชาย  ตั้งตรง
2. นายสมทนงค์  อินทศรี
 
43 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายอัครวินท์  จันทน์เทศ
 
1. นางนงลักษณ์   ศรีสุธรรม
 
44 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายอัฐสราวุฒิ  บังอร
 
1. นายนายสุบิน  ชำนิกุล
 
45 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นามปัญญา
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
46 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เต็มใจ
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
 
47 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผุดผาย
 
1. นายสมชาย  ตั้งตรง
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาพร  บุตรราช
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  จวงจันทร์
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาลเวลา  หิ้งเพชร
 
1. นายวีระศักดิ์  นาครินทร์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิริยะ  ดำเกลี้ยง
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
52 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายธนดล  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
53 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 40 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กุลกัง
 
1. นางศิริสุดา  เย็นสมุทร
 
54 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5    
55 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
56 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติคมน์  บัลลังก์
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ดังประภา
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
58 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรชัย  มารเนตร
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงสริญญาพร  ฤทธิเดช
 
1. นางศิริสุดา  เย็นสมุทร
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กุลกัง
2. เด็กชายธนพล  แซ่จึง
3. เด็กชายธิติกร  แก้วการ
4. เด็กหญิงปิยะดา  คุโณ
5. เด็กชายภาคินทร์  พรมรัตน์
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมา
7. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงศ์สหวิวัฒน์
8. เด็กหญิงอัญชนา  เนาว์สูงเนิน
9. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ศรีบุญโฮม
10. เด็กชายเธียรศักดิ์  มากมูล
 
1. นางศิริสุดา  เย็นสมุทร
2. นางสุวัลยา  โสพัฒน์
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทนา  ชูวงศ์
2. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงวนิดา  เพชรอ้อม
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางอารี  เพียรพานิชย์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลลดา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงญาณาธิป  ทรงกลด
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรแก้วมหากิญโญ
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เสวะนา
2. เด็กหญิงอาจารี  มณีนิล
 
1. นายปัญญา  ประสงค์สุข
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชรีญา  ใยทอน
2. เด็กหญิงพัฒนธิดา  ใยทอน
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรแก้วมหากิญโญ
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาดา  อาษาราช
2. เด็กหญิงศิริกุล  ขันเขตต์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  คำเอี่ยม
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นายสุเทพ  รุ่งเรือง
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีเชียงหวาง
3. เด็กหญิงศิริมณี  ทองคำพันธุกุล
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาพร  พนาสนธ์
2. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วสมุทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บรรลังค์
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายธนาโชติ  โยธี
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15    
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิณณวัตร  แก้วสมุทร์
2. เด็กชายอนุกูล  ซุยรัมย์
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ศรีบูรณ์
2. เด็กชายสหชาติ  แก้วกงพาน
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญวิทย์   ทองคำพันธุกุล
2. เด็กหญิงอาจารี  มณีนิล
 
1. นายศักดา  สีหาบุตร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริโสภา  สมศรี
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วดี
 
1. Mr.Allan I.  Yurag
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสาวิตรี  โรมรินทร์
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สมขุนทด
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จรัสดำรงนิตย์
 
1. Mr.Allan I.  Yurag
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวิกานดา  กรรเชียง
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพสรณ์  บูญชู
 
1. นายณรงค์เดช  นามสง่า
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลี  จิตหาร
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  จรัสดำรงนิตย์
 
1. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัดดาว  ทาเงิน
 
1. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขวัญชัย  หลวงราช
2. เด็กชายจิณณวัตร  แก้วสมุทร์
3. เด็กชายธนดล  วงศ์คำจันทร์
4. เด็กหญิงวาสนา  พะวร
5. เด็กหญิงเกวลี  จิตหาร
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 71.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สิมศรี
 
1. นางบังอร  กษมาพิศาล
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปัญญดา  ตั้งพิทักษ์ไกร
2. เด็กหญิงอชิรยา  อมรโรจน์วรวุฒิ
 
1. นายณรงค์เดช  นามสง่า
2. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาธิณา  ประถมบุตร
2. เด็กชายอนุชา  สมใจ
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นางเข็มพร  ศรีมาศ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 -    
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะลิซ้อน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สำโรง
3. เด็กหญิงทิพปภา  นนทศิลป์
4. เด็กหญิงธนาพร  พนาสนธ์
5. เด็กชายวิริยะ  ดำเกลี้ยง
6. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ดังประภา
7. เด็กหญิงวีนัสษา  สัตย์พันธ์
8. เด็กหญิงสาวิตรี  โรมรินทร์
9. เด็กหญิงสุวรรณี   กองจันทร์
10. เด็กชายเศรษฐทัศน์  ทองดี
 
1. นายสมชาย  ตั้งตรง
2. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์
3. นายสุเทพ  รุ่งเรือง
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงขวัญณัชชาสร  บุญร่วม
2. เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณตรัย
3. เด็กหญิงไปรยา  ไชยพรรณา
 
1. นางบังอร  กษมาพิศาล
2. นางอารี  เพียรพานิช
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิกานดา  กรรเชียง
2. เด็กหญิงวิภาพร  บุตราช
3. เด็กหญิงสุวรรณี  กองจันทร์
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
2. นางสุวัลยา  โสพัฒน์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ภูมิ
2. เด็กหญิงจตุพร  เรืองวิไลกฤตย์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ป้องกัน
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางสาวเกสร  บุญส่ง
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัฒนัฐ  พิศวงค์
2. เด็กหญิงสรญา  พิลัย
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  ศรีสาวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายวิริยะ  ดำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงศนีปรีย์  ระเบียบโพธิ์
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง 13 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมมงคล
2. เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ชัยบรรจงวัฒน์
 
1. นางธีรนุช  พุกซื่อตรง
2. นางอารี  เพียรพานิช
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยอนันต์  บุญเรือง
2. เด็กชายสมจิตร  สุทธิษร
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางอุมาพร   สุวรรณดี
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิชญานันท์   จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงอริสา  หล้าคำ
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
2. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติธัช  วงษาวดี
2. เด็กชายศรายุทธ  ผ่องราศรี
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
2. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเจกิตาน์   มหาผล
2. เด็กหญิงเพชรรดา  พลาแดง
 
1. นางบังอร  กษมาพิศาล
2. นางวรรณธณา  อภิชาติวงศ์วณิช
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัดดาว  ทองเงิน
 
1. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงจตุพร  เรืองวิไลกฤต
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
101 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายบรรวิชญ์  จำปี
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
102 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพย์ปภา  บุตราช
 
1. นางสาวปิยะพร  ทองสิงห์
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย
2. เด็กชายภูวิศ  ถาวร
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
 
1. นางกานดา  แก้วเหลา
2. นางนวลศรี  ฐานะวันดี
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ
3. เด็กชายวรโชติ  คำเครือ
 
1. นางปราณี  เพ็งมะดัน
2. นางอัญชนา  จิตตะโคตร์
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมงคล  ไชยบำรุง
 
1. นางกฤษณา   สมบัติ
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงสกุณา  ทองเกลียว
 
1. นางสุวัลยา  โสพัฒน์
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุสดี
 
1. นางสุวรรณา  บุญยิ่ง
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรประเสริฐ  สิมลี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปราศจาก
3. เด็กชายไชยวัฒน์   ร้านจันทร์
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
2. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
 
109 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพันธ์  มีสาย
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  โพธิ์ดี
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
2. นางอรนิตย์  น้ำจันทร์
 
110 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนุติ  วังเอก
2. เด็กชายวรศักดิ์  รัศมี
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
2. นางอุมาพร  สุวรรณดี
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 1. เด็กชายธนภูมิ  ชนะมินทร์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  รัศมี
 
1. นางทองใส   สามยอด
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรยา  ศรีแย้ม
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 26 1. เด็กชายสมศักดิ์  รุ่งเรือง
 
1. นายสวัสดิ์  พาลี
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายศราวุฒิ  แขมคำ
 
1. นางทองใส   สามยอด
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง 8 1. เด็กหญิงไพลิน  ศรีลากาล
 
1. นางทองใส   สามยอด
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญช่วย
2. เด็กชายนรากรณ์   ระวังชนม์
3. เด็กชายสมนิมิตร  ฤทธิเรือง
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางยุพดี  วิวาห์สุข
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพเก้า   เยี่ยงกาย
2. เด็กชายปภพ  ช่างดี
3. เด็กชายสหรัฐ  ใจเต็ม
 
1. นางจำเนียร  เชื้อทอง
2. นางยุพดี  วิวาร์สุข
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงวรรณรดา  กว้างทุ่ง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  มีชัย
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 13 1. เด็กชายธนกฤต  เสาศิริ
2. เด็กชายแท่งทองแท้  นิธิกุมภี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พงษ์พิพิธธรรม
2. นายปัญญา  ประสงค์สุข
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 1. เด็กชายชรินรัตน์  คำภริยา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สำโรง
3. เด็กชายสิริวัฒน์   ประสาน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พงษ์พิพิธธรรม
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงวรรณรดา  กว้างทุ่ง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  มีชัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
2. นางสาวเกสร  บุญส่ง