สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 26 12 10 48 84 5 10 0 99
2 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 11 12 9 32 56 11 4 1 71
3 บ้านค้อโนนเพ็ก 11 0 2 13 40 13 7 1 60
4 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 10 4 3 17 24 4 0 1 28
5 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 9 10 7 26 57 19 11 4 87
6 บ้านตาโกน 8 8 6 22 58 14 10 3 82
7 บ้านหนองหัวหมู 8 2 4 14 29 14 13 2 56
8 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 7 1 3 11 32 12 13 4 57
9 เคียวนำ 6 4 2 12 33 15 13 3 61
10 บ้านนาโนน 5 7 0 12 33 9 2 1 44
11 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 5 5 1 11 39 9 11 3 59
12 ชุมชนบ้านหนองคู 5 4 6 15 47 12 4 3 63
13 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 5 3 5 13 38 9 7 4 54
14 อนุบาลห้วยทับทัน 4 5 4 13 31 8 5 3 44
15 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 4 3 5 12 39 14 7 3 60
16 บ้านกระเดาอุ่มแสง 4 3 3 10 38 22 7 4 67
17 บ้านแสงเมืองแคน 4 2 5 11 30 4 3 3 37
18 บ้านม่วง 4 1 3 8 28 12 5 4 45
19 บ้านจิก 4 1 0 5 11 4 4 1 19
20 สระกำแพงวิทยาคม 3 4 2 9 28 4 6 3 38
21 บ้านฮ่องข่า 3 4 1 8 30 16 11 5 57
22 บ้านโนนสูง 3 3 3 9 35 28 16 7 79
23 เมืองคง(คงคาวิทยา) 3 3 1 7 32 7 9 1 48
24 บ้านหนองสะมอน 3 3 1 7 22 9 3 3 34
25 บ้านฟ้าผ่า 3 1 1 5 22 3 2 0 27
26 อนุบาลราษีไศล 2 3 5 10 41 9 4 4 54
27 บ้านหนองแคน 2 3 0 5 23 9 10 3 42
28 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 2 2 2 6 31 7 2 3 40
29 บ้านเปือยขาม 2 2 0 4 14 6 4 0 24
30 บ้านตาทอง 2 1 2 5 12 6 6 3 24
31 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 1 1 4 15 8 9 5 32
32 บ้านยาง 2 1 0 3 20 2 1 0 23
33 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 1 0 3 11 4 6 1 21
34 บ้านบอนใหญ่ 2 1 0 3 5 6 3 2 14
35 บ้านหอย 2 0 2 4 17 3 6 3 26
36 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 2 0 1 3 14 8 0 2 22
37 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 1 3 7 5 1 1 13
38 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 2 0 0 2 12 6 6 3 24
39 บ้านดงแดง 2 0 0 2 10 6 5 3 21
40 บ้านดอนงูเหลือม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านแข้ 1 10 3 14 34 15 8 6 57
42 บ้านหนองห้าง 1 6 7 14 37 11 3 2 51
43 บ้านอ้อมแก้ว 1 6 3 10 27 8 4 1 39
44 บ้านโซงเลง 1 2 0 3 17 10 9 3 36
45 บ้านโทะ 1 1 4 6 32 8 10 3 50
46 อุทุมพรวิทยา 1 1 2 4 24 10 5 5 39
47 บ้านด่านนอกดง 1 1 1 3 25 18 10 7 53
48 บ้านสร้างปี่ 1 1 1 3 21 2 2 0 25
49 บ้านกอย 1 1 1 3 18 6 5 4 29
50 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 1 1 3 16 11 11 3 38
51 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1 1 1 3 13 8 4 3 25
52 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1 1 1 3 13 8 3 1 24
53 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1 1 0 2 13 5 6 1 24
54 บ้านสระภู 1 1 0 2 9 4 2 0 15
55 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 0 2 2 1 1 0 4
56 บ้านหนองหงอก 1 0 1 2 11 5 4 2 20
57 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1 0 1 2 10 4 2 1 16
58 บ้านโก 1 0 1 2 9 7 3 1 19
59 บ้านปะอาว 1 0 1 2 8 3 8 0 19
60 บ้านพงสิม 1 0 0 1 20 6 3 1 29
61 บ้านโปร่งสามัคคี 1 0 0 1 19 12 5 5 36
62 บ้านไผ่ 1 0 0 1 17 6 4 1 27
63 บ้านโคก 1 0 0 1 16 10 4 1 30
64 หนองเหล็กธาตุน้อย 1 0 0 1 15 4 5 4 24
65 บ้านกุงขาม 1 0 0 1 14 7 3 0 24
66 บ้านมะฟัก 1 0 0 1 12 3 3 1 18
67 บ้านปะหละ 1 0 0 1 11 7 8 5 26
68 บ้านสามขา 1 0 0 1 11 7 8 0 26
69 บ้านโคกเมืองจันทร์ 1 0 0 1 9 1 1 2 11
70 บ้านท่าบ่อ 1 0 0 1 4 1 5 2 10
71 บ้านพงพรต 1 0 0 1 1 0 1 1 2
72 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 3 0 3 21 10 5 3 36
73 บ้านคูสระ 0 2 2 4 26 10 8 0 44
74 บ้านนาทุ่ง 0 2 2 4 15 13 10 0 38
75 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 0 2 2 4 5 2 0 0 7
76 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 0 2 1 3 24 7 6 3 37
77 บ้านเสียว 0 2 1 3 19 15 8 6 42
78 อนุบาลบึงบูรพ์ 0 2 0 2 28 6 9 4 43
79 บ้านยางเอือด 0 2 0 2 16 8 7 5 31
80 บ้านพลับ 0 2 0 2 13 9 1 1 23
81 บ้านจานแสนไชย 0 2 0 2 10 6 3 0 19
82 บ้านน้ำอ้อมน้อย 0 2 0 2 8 4 2 1 14
83 บ้านอีสร้อย 0 1 2 3 19 13 9 6 41
84 บ้านค้อกำแพง 0 1 2 3 19 4 1 1 24
85 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 0 1 2 3 17 5 5 5 27
86 บ้านเมืองน้อย 0 1 1 2 21 7 0 4 28
87 ผือ 0 1 1 2 14 12 10 5 36
88 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 1 2 13 3 4 1 20
89 บ้านครั่ง 0 1 1 2 9 11 6 2 26
90 บ้านแต้มะหลี่ 0 1 1 2 8 10 0 2 18
91 บ้านหว้า 0 1 1 2 5 7 3 0 15
92 บ้านห้วย 0 1 0 1 21 0 2 1 23
93 บ้านกล้วยกว้าง 0 1 0 1 16 5 1 3 22
94 บ้านโกทา 0 1 0 1 15 7 6 1 28
95 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 1 0 1 14 10 2 2 26
96 อนุบาลศิลาลาด 0 1 0 1 12 5 4 4 21
97 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 12 4 2 1 18
98 บ้านมะยาง 0 1 0 1 11 1 2 1 14
99 บ้านหนองแปน 0 1 0 1 10 5 4 1 19
100 บ้านเชือก 0 1 0 1 9 4 5 2 18
101 บ้านเมืองจันทร์ 0 1 0 1 9 4 1 2 14
102 บ้านพอกหนองแข้ 0 1 0 1 9 2 4 2 15
103 บ้านเมืองหลวง 0 1 0 1 6 2 1 0 9
104 บ้านบึงหมอก 0 1 0 1 6 2 1 0 9
105 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 0 1 0 1 5 3 2 0 10
106 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 1 5 1 1 0 7
107 บ้านทุ่งสว่าง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
108 บ้านโจดม่วง 0 0 3 3 15 12 10 5 37
109 บ้านโต่งโต้น 0 0 2 2 21 13 6 4 40
110 บ้านขนวนสีแก้ว 0 0 2 2 18 5 3 0 26
111 บ้านเมี่ยงแคนดวน 0 0 2 2 15 10 4 1 29
112 บ้านจังเอิน 0 0 2 2 12 2 3 1 17
113 บ้านบุยาว 0 0 2 2 9 14 5 4 28
114 บ้านโคกหล่าม 0 0 2 2 6 3 3 0 12
115 บ้านหนองกก 0 0 2 2 4 1 1 1 6
116 บ้านตัง 0 0 1 1 23 8 4 4 35
117 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 11 17 8 1 36
118 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 0 1 1 10 1 0 0 11
119 บ้านคลีกลิ้ง 0 0 1 1 9 2 0 1 11
120 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 0 1 1 8 1 1 1 10
121 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 1 1 5 7 7 1 19
122 บ้านกงพาน 0 0 1 1 5 3 2 1 10
123 บ้านโพธิ์ 0 0 1 1 5 2 2 0 9
124 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 1 1 3 4 2 0 9
125 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 1 1 2 2 1 1 5
126 บ้านพะวร 0 0 0 0 28 14 10 3 52
127 บ้านดอนไม้งาม 0 0 0 0 14 3 10 1 27
128 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 13 6 11 6 30
129 บ้านยางบอน 0 0 0 0 12 9 3 0 24
130 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 0 0 0 12 2 4 2 18
131 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 10 6 2 2 18
132 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 0 0 10 3 2 0 15
133 บ้านสร้างเรือ 0 0 0 0 9 5 1 1 15
134 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 9 1 1 0 11
135 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 8 10 8 3 26
136 บ้านขะยุง 0 0 0 0 8 6 3 1 17
137 บ้านตลาดหนองเรือ 0 0 0 0 8 3 2 2 13
138 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 8 2 3 0 13
139 บ้านปะโด๊ะ 0 0 0 0 8 2 0 0 10
140 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 0 0 0 7 6 3 0 16
141 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 7 5 4 3 16
142 บ้านหนองปลาคูณ 0 0 0 0 7 5 2 2 14
143 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 0 0 7 4 2 1 13
144 เมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 6 5 5 1 16
145 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 6 3 8 2 17
146 บ้านจาน 0 0 0 0 6 2 3 0 11
147 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 5 3 1 1 9
148 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 5 2 1 1 8
149 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 5 0 3 2 8
150 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 0 0 5 0 2 0 7
151 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 5 0 2 0 7
152 เกศเกล้าวิทยา 0 0 0 0 4 7 4 3 15
153 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 0 0 0 0 4 7 2 0 13
154 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 4 3 3 1 10
155 บ้านห่อง 0 0 0 0 4 2 3 4 9
156 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 0 0 4 2 0 1 6
157 หนองม้า 0 0 0 0 4 1 1 1 6
158 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 4 0 1 1 5
159 บ้านหมากยาง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
160 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 0 0 3 7 4 7 14
161 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0 0 3 4 2 1 9
162 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 3 2 6 0 11
163 บ้านไฮใหญ่ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
164 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
165 บ้านสะเดา 0 0 0 0 2 7 3 0 12
166 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 2 5 2 1 9
167 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 2 4 2 1 8
168 บ้านโดด 0 0 0 0 2 2 2 2 6
169 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
170 บ้านกุง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
171 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
173 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
175 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 0 0 1 3 1 0 5
176 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
177 บ้านอะลาง 0 0 0 0 1 2 4 1 7
178 บ้านขวาว 0 0 0 0 1 2 3 0 6
179 บ้านเขวา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
180 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
181 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
182 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
183 บ้านโนนแดงโนนม่วง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
184 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
185 บ้านกระเต็ล 0 0 0 0 0 3 1 0 4
186 อนุบาลจอมจิต 0 0 0 0 0 3 0 0 3
187 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 0 2 3 4 5
188 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
189 บ้านท่า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
190 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
192 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 219 203 177 599 2,595 1,088 760 332 4,443