สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 27 14 14 55 99 5 10 0 114
2 บ้านตาโกน 16 9 8 33 75 17 10 3 102
3 บ้านพะวร 16 1 1 18 53 15 10 4 78
4 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 12 14 12 38 65 12 4 2 81
5 บ้านหนองหัวหมู 12 8 4 24 46 15 13 2 74
6 บ้านค้อโนนเพ็ก 11 0 3 14 42 13 7 1 62
7 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 10 12 8 30 63 20 11 4 94
8 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมป์) 10 4 3 17 24 4 0 1 28
9 บ้านโจดม่วง 10 1 4 15 33 13 10 6 56
10 บ้านโนนแดงโนนม่วง 8 0 0 8 9 0 1 0 10
11 อนุบาลห้วยทับทัน 7 8 4 19 43 8 5 3 56
12 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 7 1 3 11 35 12 13 4 60
13 อนุบาลราษีไศล 6 5 6 17 52 11 4 4 67
14 เคียวนำ 6 4 2 12 33 15 13 3 61
15 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 6 3 5 14 42 9 7 4 58
16 บ้านนาโนน 5 7 1 13 39 9 2 1 50
17 บ้านกระเดาอุ่มแสง 5 6 3 14 48 22 7 4 77
18 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 5 5 1 11 40 11 11 3 62
19 ชุมชนบ้านหนองคู 5 4 6 15 50 12 4 3 66
20 เมืองคง(คงคาวิทยา) 5 4 2 11 40 9 9 1 58
21 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 5 3 5 13 48 14 7 3 69
22 บ้านแสงเมืองแคน 5 3 5 13 34 5 3 3 42
23 บ้านฟ้าผ่า 5 2 2 9 30 6 2 0 38
24 บ้านโนนสูง 4 3 3 10 44 30 16 7 90
25 บ้านโก 4 3 2 9 16 7 3 1 26
26 บ้านม่วง 4 2 4 10 34 12 5 4 51
27 ผือ 4 2 2 8 20 12 10 5 42
28 บ้านจิก 4 1 0 5 13 5 4 1 22
29 สระกำแพงวิทยาคม 3 4 2 9 31 4 6 3 41
30 บ้านฮ่องข่า 3 4 1 8 33 18 11 6 62
31 บ้านหนองสะมอน 3 4 1 8 30 12 3 3 45
32 บ้านหนองแคน 3 3 0 6 27 11 10 3 48
33 บ้านพงสิม 3 3 0 6 27 7 3 1 37
34 บ้านตัง 3 2 2 7 29 13 4 5 46
35 บ้านยาง 3 2 0 5 23 3 1 0 27
36 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 1 1 5 5 1 1 0 7
37 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 3 0 1 4 19 10 1 2 30
38 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 2 3 2 7 21 8 5 3 34
39 อุทุมพรวิทยา 2 2 4 8 33 13 6 6 52
40 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 2 2 2 6 31 7 2 3 40
41 บ้านตาทอง 2 2 2 6 14 8 6 3 28
42 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 2 1 5 16 4 6 1 26
43 บ้านยางเอือด 2 2 0 4 19 9 7 5 35
44 บ้านเปือยขาม 2 2 0 4 15 6 4 0 25
45 บ้านโทะ 2 1 4 7 39 10 11 3 60
46 บ้านบุยาว 2 1 2 5 14 17 5 5 36
47 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 1 1 4 17 9 9 5 35
48 บ้านบอนใหญ่ 2 1 0 3 6 6 3 2 15
49 บ้านหอย 2 0 2 4 17 3 6 3 26
50 บ้านกุงขาม 2 0 1 3 19 7 3 0 29
51 บ้านดงแดง 2 0 1 3 18 10 6 3 34
52 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 1 3 8 5 1 1 14
53 บ้านโคก 2 0 0 2 22 12 5 1 39
54 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 2 0 0 2 15 7 6 3 28
55 บ้านปะหละ 2 0 0 2 12 7 8 5 27
56 บ้านดอนงูเหลือม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านแข้ 1 10 3 14 40 15 8 6 63
58 บ้านหนองห้าง 1 6 7 14 37 11 3 2 51
59 บ้านอ้อมแก้ว 1 6 3 10 27 8 4 1 39
60 บ้านโซงเลง 1 2 0 3 17 11 9 3 37
61 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1 2 0 3 16 7 6 2 29
62 บ้านเมืองจันทร์ 1 2 0 3 11 4 1 2 16
63 บ้านด่านนอกดง 1 1 1 3 31 19 10 7 60
64 บ้านสร้างปี่ 1 1 1 3 25 3 2 0 30
65 บ้านกอย 1 1 1 3 21 9 5 5 35
66 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 1 1 3 16 11 11 3 38
67 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1 1 1 3 15 10 5 1 30
68 บ้านแต้มะหลี่ 1 1 1 3 11 11 0 2 22
69 บ้านปะอาว 1 1 1 3 10 3 8 1 21
70 บ้านสามขา 1 1 0 2 14 8 8 0 30
71 บ้านเมืองหลวง 1 1 0 2 9 4 2 0 15
72 บ้านสระภู 1 1 0 2 9 4 2 0 15
73 เมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1 1 0 2 7 7 6 2 20
74 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 1 1 0 2 5 4 2 1 11
75 บ้านหนองหงอก 1 0 2 3 12 5 4 2 21
76 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1 0 1 2 12 6 2 1 20
77 บ้านโปร่งสามัคคี 1 0 0 1 24 15 5 6 44
78 บ้านไผ่ 1 0 0 1 21 7 5 1 33
79 หนองเหล็กธาตุน้อย 1 0 0 1 18 5 6 4 29
80 บ้านดอนไม้งาม 1 0 0 1 15 3 10 1 28
81 บ้านโคกเมืองจันทร์ 1 0 0 1 14 1 1 2 16
82 บ้านมะฟัก 1 0 0 1 13 4 3 1 20
83 บ้านท่าบ่อ 1 0 0 1 7 1 5 3 13
84 บ้านพงพรต 1 0 0 1 1 2 1 2 4
85 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 3 0 3 25 11 5 3 41
86 บ้านจานแสนไชย 0 3 0 3 15 7 3 0 25
87 บ้านคูสระ 0 2 2 4 26 10 8 0 44
88 บ้านนาทุ่ง 0 2 2 4 20 14 10 0 44
89 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 0 2 2 4 5 2 0 0 7
90 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 0 2 1 3 24 8 6 3 38
91 บ้านเสียว 0 2 1 3 22 15 8 6 45
92 บ้านน้ำอ้อมน้อย 0 2 1 3 13 5 2 1 20
93 อนุบาลบึงบูรพ์ 0 2 0 2 32 8 10 4 50
94 บ้านพลับ 0 2 0 2 13 9 1 1 23
95 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 0 2 0 2 6 8 2 0 16
96 บ้านค้อกำแพง 0 1 4 5 24 4 1 1 29
97 บ้านอีสร้อย 0 1 2 3 22 15 9 6 46
98 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 0 1 2 3 17 5 5 5 27
99 บ้านห้วย 0 1 1 2 25 1 2 1 28
100 บ้านเมืองน้อย 0 1 1 2 23 11 0 4 34
101 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 1 2 16 3 4 1 23
102 บ้านครั่ง 0 1 1 2 10 12 6 2 28
103 บ้านหว้า 0 1 1 2 5 7 3 0 15
104 บ้านกล้วยกว้าง 0 1 0 1 23 6 1 4 30
105 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 1 0 1 22 10 3 2 35
106 อนุบาลศิลาลาด 0 1 0 1 16 7 5 4 28
107 บ้านโกทา 0 1 0 1 15 7 6 1 28
108 บ้านเชือก 0 1 0 1 14 4 5 2 23
109 บ้านพอกหนองแข้ 0 1 0 1 14 3 4 2 21
110 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 12 4 2 1 18
111 บ้านหนองแปน 0 1 0 1 11 6 5 1 22
112 บ้านมะยาง 0 1 0 1 11 1 2 1 14
113 บ้านบึงหมอก 0 1 0 1 8 2 1 0 11
114 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 1 7 2 1 0 10
115 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 0 1 0 1 6 3 2 0 11
116 บ้านขวาว 0 1 0 1 5 2 3 0 10
117 บ้านไฮใหญ่ 0 1 0 1 5 1 2 0 8
118 บ้านทุ่งสว่าง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
119 บ้านโต่งโต้น 0 0 4 4 27 15 6 5 48
120 บ้านขนวนสีแก้ว 0 0 2 2 21 5 3 0 29
121 บ้านเมี่ยงแคนดวน 0 0 2 2 17 12 4 1 33
122 บ้านจังเอิน 0 0 2 2 14 2 4 1 20
123 บ้านโคกหล่าม 0 0 2 2 6 3 3 0 12
124 บ้านหนองกก 0 0 2 2 4 1 1 1 6
125 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 0 1 1 14 3 0 0 17
126 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 12 18 8 1 38
127 บ้านปะโด๊ะ 0 0 1 1 12 2 0 1 14
128 บ้านคลีกลิ้ง 0 0 1 1 11 3 0 1 14
129 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 1 1 10 5 3 1 18
130 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 0 1 1 10 4 2 2 16
131 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 1 1 8 4 2 0 14
132 บ้านกงพาน 0 0 1 1 6 4 2 1 12
133 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 1 1 5 7 7 1 19
134 บ้านโพธิ์ 0 0 1 1 5 2 2 0 9
135 บ้านกระสังข์ 0 0 1 1 5 0 1 1 6
136 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 1 1 2 2 1 1 5
137 บ้านยางบอน 0 0 0 0 16 11 4 0 31
138 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 0 0 0 14 7 4 2 25
139 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 13 9 11 7 33
140 บ้านขะยุง 0 0 0 0 10 9 3 1 22
141 บ้านหนองปลาคูณ 0 0 0 0 10 7 3 2 20
142 บ้านสร้างเรือ 0 0 0 0 10 7 1 1 18
143 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 10 6 2 2 18
144 บ้านตลาดหนองเรือ 0 0 0 0 10 4 2 2 16
145 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 0 0 10 3 2 0 15
146 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 0 0 0 9 7 3 0 19
147 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 9 5 5 3 19
148 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 9 2 1 0 12
149 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 8 10 8 3 26
150 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 8 2 3 0 13
151 บ้านจาน 0 0 0 0 7 4 3 0 14
152 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 6 3 8 2 17
153 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 6 3 1 1 10
154 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 6 1 3 2 10
155 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 5 3 3 1 11
156 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 5 2 1 1 8
157 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 5 2 0 0 7
158 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 5 1 2 0 8
159 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 0 0 5 0 2 0 7
160 เกศเกล้าวิทยา 0 0 0 0 4 7 4 3 15
161 บ้านห่อง 0 0 0 0 4 2 3 4 9
162 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 0 0 4 2 0 1 6
163 หนองม้า 0 0 0 0 4 1 1 1 6
164 บ้านหมากยาง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
165 บ้านสะเดา 0 0 0 0 3 8 3 0 14
166 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 0 0 3 7 4 8 14
167 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 3 6 2 1 11
168 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 3 4 3 4 10
169 บ้านกระเต็ล 0 0 0 0 3 4 1 1 8
170 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 3 2 6 0 11
171 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 2 4 2 1 8
172 บ้านโดด 0 0 0 0 2 2 2 2 6
173 บ้านเขวา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
174 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
175 บ้านกุง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
176 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
178 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 3 1 2 5
180 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 0 0 1 3 1 0 5
181 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
182 บ้านอะลาง 0 0 0 0 1 2 4 1 7
183 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
184 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
185 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
186 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
187 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
188 บ้านท่า 0 0 0 0 0 3 1 1 4
189 อนุบาลจอมจิต 0 0 0 0 0 3 0 0 3
190 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
191 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
192 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 317 258 215 790 3,152 1,239 782 353 5,173